Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: How we manage the land on Earth

 

How we manage the land on Earth giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

How we manage the land on Earth

 

Overpopulation, climate change, mass migration, farming issues and the use of natural resources are all affecting our relationship with terra firma, and it has never been more complicated. It is increasingly looking like Earth’s land is being overlooked rather than valued as a precious resource. ĐOẠN 1
Dân số quá đông, biến đổi khí hậu, di cư ồ ạt, các vấn đề canh tác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên đều đang ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta với đất liền và nó chưa bao giờ phức tạp hơn thế. Ngày càng có vẻ như đất đai trên Trái đất đang bị lờ đi thay vì được trân trọng như là tài nguyên quý giá.

terra firma: đất liền, lục địa

 

For those living in Malé, the overcrowded capital of the Maldives, there is no choice but to build upwards. Caged by the sea, they have no more land to spread onto, yet the city’s population has soared by nearly 52% since 2006. The last census in 2014 counted 158,000 people crammed into the city’s 5.7 sq km of space, and officials say the figure has since grown further. ĐOẠN 2
Đối với những người sống ở Malé, thủ đô đông đúc của Maldives, không có lựa chọn nào khác ngoài việc xây dựng lên trên. Bị bao quanh giữa biển, họ không còn đất để mở rộng ra, nhưng dân số thành phố đã tăng gần 52% kể từ năm 2006. Cuộc điều tra dân số gần đây nhất vào năm 2014 đã thống kê có 158.000 người chen chúc trong không gian rộng 5,7 km2 của thành phố, và các quan chức cho biết con số này từ đó đã tăng hơn nữa.

by : đến mức, đến khoảng

Space is such a premium in Malé that pavements are often less than one metre wide, forcing pedestrians to walk in single file, while many streets have no sidewalk at all. ĐOẠN 3
Không gian ở Malé quý giá đến mức vỉa hè thường rộng chưa đầy một mét, buộc người đi bộ phải đi thành hàng một, trong khi nhiều đường phố hoàn toàn không có vỉa hè.

premium: Dành cho ai/cái gì một vị trí, tầm quan trọng đặc biệt

file: hàng dãy

 

Malé, the capital of the Maldives, is emblematic of modern-day land issues: A small, increasingly urbanising space with a skyrocketing population. Rents have risen exorbitantly and, in some of the poorest areas, up to 40 people can be squeezed into buildings with just 23.2 sq metres of space – about the same size as a small studio flat. ĐOẠN 4
Malé, thủ đô của Maldives, là tượng trưng cho các vấn đề đất đai thời hiện đại: Một không gian nhỏ, ngày càng đô thị hóa với dân số tăng chóng mặt. Giá thuê đã tăng chóng mặt và tại một số khu vực nghèo nhất, có thể có tới 40 người chen chúc trong các khu nhà chỉ có diện tích 23,2 mét vuông – tương đương với kích thước của một căn hộ studio nhỏ.

With so many people living under each other’s feet, crime, drugs and domestic violence have risen alarmingly while the city frequently runs out of water. An entirely new island has risen next door out of the sea itself simply from the city’s garbage. ĐOẠN 5
Với quá nhiều người sống dưới chân nhau, tội phạm, ma túy và bạo lực gia đình gia tăng một cách đáng báo động trong khi thành phố thường xuyên hết nước. Một hòn đảo hoàn toàn mới đã mọc lên bên cạnh biển chỉ đơn giản là từ rác thải của thành phố.

 

In the early 1990s the tallest buildings in the city were only two storeys high, whereas now the average height is eight storeys and some are as high as 25 storeys high. People are coming here because this is where the health, education and jobs are, but overpopulation is leading to many socioeconomic problems. ĐOẠN 6

Đầu những năm 1990, các tòa nhà cao nhất thành phố chỉ cao 2 tầng, trong khi hiện nay chiều cao trung bình là 8 tầng và một số tòa nhà cao tới 25 tầng. Mọi người đang đến đây vì đây là nơi có y tế, giáo dục và việc làm, nhưng dân số quá đông đang dẫn đến nhiều vấn đề kinh tế xã hội.

 

Although extreme, Malé is an example in miniature of something that is happening on a far larger scale around the world. With 83 million more people appearing on the planet every year, rising populations are placing increasing pressure on the land. ĐOẠN 7
Mặc dù hơi cực đoan, Malé là một hình mẫu thu nhỏ về cái mà đang xảy ra ở quy mô lớn hơn nhiều trên khắp thế giới. Với 83 triệu người xuất hiện trên hành tinh mỗi năm, dân số gia tăng đang gây áp lực ngày càng lớn lên đất liền.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

The UN’s latest estimates state that there are 7.6 billion people jostling for space on Earth at present and that number will rise to 9.8 billion by 2050. By the end of the century, their projections say there could be 11.2 billion people on our planet. ĐOẠN 8

Các ước tính mới nhất của Liên Hợp Quốc cho biết hiện có 7,6 tỷ người đang chen lấn nhau để tìm kiếm không gian trên Trái đất và con số đó sẽ tăng lên 9,8 tỷ vào năm 2050. Vào cuối thế kỷ này, các dự đoán của họ cho biết có thể có 11,2 tỷ người trên hành tinh của chúng ta.

by : Vào lúc, vào khi, vào khoảng, vào quãng (chỉ thời gian)

With 83 million more people appearing on the planet every year, rising populations are placing increasing pressure on the land. Each of those people will need somewhere to live, a place to work and fertile land to provide them with food. They will need water and energy to stay warm or to light their way at night. They will want roads to drive on and places to park. For the lucky ones, there will be space for their pastimes and leisure activities. ĐOẠN 9


Với 83 triệu người xuất hiện trên hành tinh mỗi năm, dân số gia tăng đang gây áp lực ngày càng lớn lên đất liền. Mỗi người trong số họ sẽ cần một nơi nào đó để sống, một nơi làm việc và đất đai màu mỡ để lo liệu thức ăn cho họ. Chúng sẽ cần nước và năng lượng để giữ ấm hoặc thắp sáng đường đi vào ban đêm. Họ sẽ muốn có những con đường để lái xe và những nơi để đậu xe. Đối với những người may mắn, sẽ có không gian cho các hoạt động giải trí và tiêu khiển của họ.


At first, it can be easy to dismiss fears that mankind may one day run out of space as ridiculous. Physically, the land can easily accommodate 11 billion people – there are around 51.7million sq miles of ice-free land on the planet. ĐOẠN 10
Lúc đầu, có thể dễ dàng xem những lo ngại rằng một ngày nào đó loài người có thể không còn không gian là điều thật nực cười. Có thể thấy được là đất đai có thể dễ dàng chứa 11 tỷ người—có khoảng 51,7 triệu dặm vuông đất không có băng trên hành tinh.


But large tracts of land remain virtually uninhabitable due to their climate or their remote location: Enormous tracts of Siberia are too inhospitable to be lived upon, and the huge landmass at the centre of Australia is too arid to support many people, meaning the majority of its population is clustered along its coastline. ĐOẠN 11
Nhưng nhiều vùng đất rộng lớn hầu như không thể ở được do khí hậu hoặc vị trí của chúng rất xa xôi: Những vùng đất rộng lớn của Siberia quá khắc nghiệt để sinh sống và vùng đất rộng lớn ở trung tâm Australia quá khô cằn để nuôi sống nhiều người, nghĩa là phần lớn dân số Úc tập trung dọc theo bờ biển.


The cities and towns we live in account for less than 3% of the Earth’s total land area, but between 35% and 40% is used for agriculture. As populations grow, many fear that more land will be used up to grow more food. And land management has a lot to do with resource management – what we eat, how we grow it, and how we eat it. ĐOẠN 12
Các thành phố và thị trấn chúng ta đang sống chiếm chưa đến 3% tổng diện tích đất trên Trái đất, nhưng từ 35% đến 40% được sử dụng cho nông nghiệp. Khi dân số tăng lên, nhiều người lo sợ rằng sẽ sử dụng nhiều đất hơn để trồng thêm lương thực. Và quản lý đất đai liên quan nhiều đến quản lý tài nguyên—chúng ta ăn gì, trồng trọt như thế nào và ăn làm sao.


To feed the world’s growing population, a study by researchers at Stanford University estimated that between 10,400-18,900 sq miles of additional land will be required, and that there is a reserve of 1.7 million sq miles thought to be suitable for growing crops left in the world. ĐOẠN 13
Để nuôi sống dân số ngày càng tăng của thế giới, một nghiên cứu của các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford ước tính rằng sẽ cần thêm khoảng 10.400-18.900 dặm vuông đất, và có một khu đất riêng 1,7 triệu dặm vuông được cho là phù hợp để trồng các loại cây trồng còn lại trên thế giới.

 

The researchers predicted that increasing demand for food, biofuels, industrial forestry and the spread of urbanisation will result in this reserve of land being completely used up by 2050. ĐOẠN 14
Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng nhu cầu ngày càng tăng về lương thực, nhiên liệu sinh học, lâm nghiệp công nghiệp và sự phát triển của đô thị hóa sẽ dẫn đến việc sử dụng hết quỹ đất dự trữ này vào năm 2050.

The bad news is that the demand for new cropland and pastures for animals is already thought to have caused 80% of the deforestation taking place around the world today, wiping out large areas of rich biodiversity and trees that act as natural sinks for greenhouse gases. ĐOẠN 15
Tin xấu là nhu cầu về đất trồng trọt và đồng cỏ mới cho động vật được cho là nguyên nhân gây ra 80% nạn phá rừng đang diễn ra trên khắp thế giới ngày nay, xóa sạch các khu vực rộng lớn đa dạng sinh học phong phú và cây cối đóng vai trò là bể hấp thụ khí nhà kính tự nhiên.

The way we use land right now is extremely inefficient, so much of our land is being used to grow food for livestock – 75% of the world’s agricultural land is used for feeding animals that we then eat ourselves. About 40% of the food grown in the world is also never eaten by anybody – it is thrown away. ĐOẠN 16
Cách chúng ta sử dụng đất hiện nay cực kỳ kém hiệu quả, vì vậy phần lớn diện tích đất của chúng ta đang được sử dụng để trồng thức ăn cho gia súc - 75% diện tích đất nông nghiệp của thế giới được sử dụng để nuôi động vật mà sau đó chính chúng ta sẽ ăn. Khoảng 40% lương thực được trồng trên thế giới cũng không bao giờ có ai ăn - nó bị vứt đi.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-4

Read the text and choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter on your answer sheet for questions 1-4.

 

1   The height of most city buildings are now measured to be at a general level of

A   25-storeys

B   2-storeys

C   8-storeys

D   40-storeys

 

2   The estimated spare land available that is considered to be good for agricultural use, such as the growing of vegetables is

A   51.7m sq miles

B   1.7m sq miles

C   10,000 sq miles

D   18,900 sq miles

 

3   The current population figure produced by the United Nations for our planet is an estimated

A   11.2 billion

B   11 billion

C   7.6 billion

D   9.8 billion

 

4   The percentage figure for the food we humans grow on Earth that is discarded as waste is approximately

A   75%

B   3%

C   52%

D   40%

 

 

Questions 5-8

Do the following statements agree with the information given in the passage on the previous page?

In boxes 5-8 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

5   From 2006 onwards, the rate of city dwellers in the Maldivian capital has grown at just under 50%.

6   Walking single file is common on the pavement due to the crowding.

7   Water shortages are an almost every day occurrence in the city mentioned.

8   Large portions of the land on Earth are completely unsuited for human occupation.

 

 

Questions 9-12

Complete the sentences below.

Write ONE OR TWO WORDS ONLY to complete the sentences.

Write your answers in boxes 9-12 on your answer sheet.

 

Almost 52 million sq km of land is available to handle the more than 11 billion projected populations as it is classified as being 9…………………

Whereas cities account for less than 5% of land usage, just over a third of the land available on Earth is used for 10………………….

The loss of vast expanses of healthy forests that act naturally to absorb 11………………….

A brand new piece of man-made land has been formed besides the current city, jumping out from the sea itself, made solely by using unwanted 12…………………

GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: 

How we manage the land on Earth

 

 

Questions 1-4

Read the text and choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter on your answer sheet for questions 1-4.

 

1   The height of most city buildings is now measured to be at a general level of

Chiều cao của hầu hết các tòa nhà thành phố hiện nay được đo ở mức chung( mức trung bình) là

A   25-storeys ( 25 tầng)

B   2-storey ( 2 tầng)

C   8-storeys

Giải thích: đoạn 6

In the early 1990s the tallest buildings in the city were only two storeys high, whereas now the average height is eight storeys and some are as high as 25 storeys high. People are coming here because this is where the health, education and jobs are, but overpopulation is leading to many socioeconomic problems. 

D   40-storeys ( 40 tầng)

 

2   The estimated spare land available that is considered to be good for agricultural use, such as the growing of vegetables is

Diện tích đất dự phòng ước tính có thể sử dụng cho mục đích nông nghiệp, chẳng hạn như trồng rau, là

A   51.7m sq miles

 

B   1.7m sq miles

Giải thích: đoạn 13

To feed the world’s growing population, a study by researchers at Stanford University estimated that between 10,400-18,900 sq miles of additional land will be required, and that there is a reserve of 1.7 million sq miles thought to be suitable for growing crops left in the world. 

 

C   10,000 sq miles

D   18,900 sq miles

 

3   The current population figure produced by the United Nations for our planet is an estimated

Con số dân số hiện tại do Liên hợp quốc đưa ra cho hành tinh của chúng ta là khoảng

 

A   11.2 billion

B   11 billion

 

C   7.6 billion

Giải thích: đoạn 8

The UN’s latest estimates state that there are 7.6 billion people jostling for space on Earth at present and that number will rise to 9.8 billion by 2050. By the end of the century, their projections say there could be 11.2 billion people on our planet.

 

D   9.8 billion

 

4   The percentage figure for the food we humans grow on Earth that is discarded as waste is approximately

Tỷ lệ phần trăm về thực phẩm mà con người trồng trên Trái đất bị loại bỏ dưới dạng chất thải là xấp xỉ

A   75%

B   3%

C   52%

 

D   40%

Giải thích: đoạn 6

The way we use land right now is extremely inefficient, so much of our land is being used to grow food for livestock – 75% of the world’s agricultural land is used for feeding animals that we then eat ourselves. About 40% of the food grown in the world is also never eaten by anybody – it is thrown away. 

 

Questions 5-8

Do the following statements agree with the information given in the passage on the previous page?

In boxes 5-8 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

5.F   From 2006 onwards, the rate of city dwellers in the Maldivian capital has grown by just under 50%.
Từ năm 2006 trở đi, tỷ lệ cư dân thành thị ở thủ đô Maldives chỉ tăng dưới 50%.

Giải thích: đoạn 2

Caged by the sea, they have no more land to spread onto, yet the city’s population has soared by nearly 52% since 2006. 

 

6.T   Walking single file is common on the pavement due to the crowding.
Việc đi bộ một hàng là điều bình thường trên vỉa hè do lượng người đông đúc.

Giải thích: đoạn 3

Space is such a premium in Malé that pavements are often less than one metre wide, forcing pedestrians to walk in single file, while many streets have no sidewalk at all. 

 

7.NG   Water shortages are an almost every day occurrence in the city mentioned.
Tình trạng thiếu nước gần như xảy ra hàng ngày ở thành phố được đề cập.

Giải thích: bài chỉ nói là thường xuyên hết nước chứ không nói mất nước hàng ngày

With so many people living under each other’s feet, crime, drugs and domestic violence have risen alarmingly while the city frequently runs out of water.

8.T   Large portions of the land on Earth are completely unsuited for human occupation.
Phần lớn đất đai trên Trái đất hoàn toàn không phù hợp cho con người sinh sống.

Giải thích: đoạn 10,11

At first, it can be easy to dismiss fears that mankind may one day run out of space as ridiculous. Physically, the land can easily accommodate 11 billion people – there are around 51.7million sq miles of ice-free land on the planet. ĐOẠN 10

But large tracts of land remain virtually uninhabitable due to their climate or their remote location: Enormous tracts of Siberia are too inhospitable to be lived upon, and the huge landmass at the centre of Australia is too arid to support many people, meaning the majority of its population is clustered along its coastline. ĐOẠN 11

Questions 9-12

Complete the sentences below.

Write ONE OR TWO WORDS ONLY to complete the sentences.

Write your answers in boxes 9-12 on your answer sheet.

 

Almost 52 million sq km of land is available to handle the more than 11 billion projected populations as it is classified as being 9……free-ice ……………

Gần 52 triệu km2 đất có sẵn để đáp ứng cho hơn 11 tỷ dân số dự kiến vì nó được phân loại là vùng không có băng

Giải thích: đoạn 10

At first, it can be easy to dismiss fears that mankind may one day run out of space as ridiculous. Physically, the land can easily accommodate 11 billion people – there are around 51.7million sq miles of ice-free land on the planet.

 

Whereas cities account for less than 5% of land usage, just over a third of the land available on Earth is used for 10……agriculture…………….

Trong khi các thành phố chiếm chưa đến 5% diện tích sử dụng đất thì hơn 1/3 diện tích đất hiện có trên Trái đất được sử dụng cho nông nghiệp

Giải thích: đoạn 12

The cities and towns we live in account for less than 3% of the Earth’s total land area, but between 35% and 40% is used for agriculture. As populations grow, many fear that more land will be used up to grow more food.

 

The loss of vast expanses of healthy forests that act naturally to absorb 11……greenhouse gases…………….

Mất đi những khu rừng rộng lớn khỏe mạnh có chức năng hấp thụ khí nhà kính một cách tự nhiên

Giải thích: đoạn 15

The bad news is that the demand for new cropland and pastures for animals is already thought to have caused 80% of the deforestation taking place around the world today, wiping out large areas of rich biodiversity and trees that act as natural sinks for greenhouse gases.

 

A brand new piece of man-made land has been formed besides the current city, jumping out from the sea itself, made solely by using unwanted 12……garbage……………

Một mảnh đất nhân tạo hoàn toàn mới đã được hình thành bên cạnh thành phố hiện tại, mọc lên từ biển, được tạo ra chỉ bằng cách sử dụng rác thải không mong muốn

Giải thích: đoạn 5

With so many people living under each other’s feet, crime, drugs and domestic violence have risen alarmingly while the city frequently runs out of water. An entirely new island has risen next door out of the sea itself simply from the city’s garbage.

 

 

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

1. C

2. B

3. C

4. D

5. FALSE

6. TRUE

7. NOT GIVEN

8. TRUE

9. ice-free

10. agriculture

11. greenhouse gases

12. garbage

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status