Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:  Gesture

 


Gesture giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Gesture

A

Gesture is any action that sends a visual signal to an onlooker. To become a gesture, an act has to be seen by someone else and has to communicate some pieces of information to them. It can do this either because the gesturer deliberately sets out to send a signal or it can do it only incidentally. The hand-wave is a primary gesture because it has no other existence or function. Therefore, to make it a gesture, first, it should be clear and unambiguous. Others would be able to understand it instantly when it is shown to them. Nor may any component of a gesture, its force, its direction and amplitude of movement, be altered: otherwise, confusion or misunderstanding may occur.

Cử chỉ là bất kỳ hành động nào gửi tín hiệu trực quan đến người xem. Để trở thành một cử chỉ, một hành động phải được người khác nhìn thấy và phải truyền đạt một số thông tin cho họ. Nó có thể làm điều này bởi vì người cử chỉ cố tình gửi tín hiệu hoặc nó chỉ có thể làm điều đó một cách tình cờ. Cái vẫy tay là một Cử chỉ Chính vì nó không có sự tồn tại hay chức năng nào khác. Vì vậy, để biến nó thành một cử chỉ, trước hết nó phải rõ ràng, không mơ hồ. Những người khác sẽ có thể hiểu nó ngay lập tức khi nó được hiển thị cho họ. Bất kỳ thành phần nào của cử chỉ, lực, hướng và biên độ chuyển động cũng không được thay đổi: nếu không, có thể xảy ra nhầm lẫn hoặc hiểu lầm.

 

B

Most people tend to limit their use of the term “gesture” to the primary form the hand-wave type—but this misses an important point. What matters with gesturing is not what signals we think we are sending out, but what signals are being received. The observers of our acts will make no distinction between our intentional primary gestures and our unintentional, incidental ones. This is why it is preferable to use the term “gesture” in its wider meaning as an “observed action”. This can be compared to the ring of a telephone. The speed, tone and intensity of a telephone remain the same for any phone call. Even the length of time before being told that the number you are dialing is not answering, unless the caller hangs up, is the same.

Hầu hết mọi người có xu hướng hạn chế sử dụng thuật ngữ “cử chỉ” ở dạng cơ bản là kiểu vẫy tay - nhưng điều này đã bỏ sót một điểm quan trọng. Điều quan trọng với cử chỉ không phải là những tín hiệu mà chúng ta nghĩ mình đang gửi đi mà là những tín hiệu nào đang được nhận. Những người quan sát hành vi của chúng ta sẽ không phân biệt được giữa những cử chỉ chính có chủ ý và những cử chỉ ngẫu nhiên, vô ý của chúng ta. Đây là lý do tại sao nên sử dụng thuật ngữ “cử chỉ” theo nghĩa rộng hơn là “hành động được quan sát”. Điều này có thể được so sánh với tiếng chuông điện thoại. Tốc độ, âm thanh và cường độ của điện thoại vẫn giữ nguyên cho bất kỳ cuộc gọi điện thoại nào. Ngay cả khoảng thời gian trước khi được thông báo rằng số bạn đang gọi cũng không trả lời, trừ khi người gọi cúp máy, cũng như vậy.

C

Some gestures people use are universal. The shoulder shrug is a case in point. The shrug is done by bringing the shoulders up, drawing the head in, and turning the palms upwards so as to reveal that nothing is hidden. The shoulder shrug can also demonstrate submission or that what is being said isn’t understood. Another example is that an angry person usually expresses his rage by waving his clenched fist rapidly and forcefully. Surprisingly, you may find that people of different cultures will do the same when they are offended. That is to say, a commonly accepted gesture is shared by them. But if the way the hand is clenched changes, or the amplitude of force and the direction the fist is waved alters, the gesture no longer means the same.

Một số cử chỉ mọi người sử dụng là phổ biến. Nhún vai là một trường hợp điển hình. Nhún vai được thực hiện bằng cách đưa vai lên, hóp đầu vào trong và lật lòng bàn tay lên trên để lộ ra rằng không có gì bị che giấu. Nhún vai cũng có thể thể hiện sự phục tùng hoặc cho thấy người ta không hiểu những gì đang nói. Một ví dụ khác là một người tức giận thường thể hiện cơn thịnh nộ của mình bằng cách vung bàn tay nắm chặt của mình một cách nhanh chóng và mạnh mẽ. Đáng ngạc nhiên là bạn có thể thấy rằng những người thuộc các nền văn hóa khác nhau cũng sẽ làm như vậy khi họ bị xúc phạm. Điều đó có nghĩa là họ chia sẻ một cử chỉ được chấp nhận rộng rãi. Nhưng nếu cách nắm tay thay đổi, hoặc biên độ của lực và hướng vẫy của nắm tay thay đổi thì cử chỉ đó không còn có ý nghĩa như cũ nữa.

 

D

So, is gesture born with us or is it developed as we grow up? Recent research found that gesture is more like a spontaneous reaction when we face certain situations. And we just do that automatically. When people talk, they almost always gesture with their hands. This expressive movement can be coaxed into a choreographic form if observed carefully. People can practice spontaneous gesture by forming pairs, then observing and questioning each other. They then show the group what they have collected from their partners. It is fun to surprise a group using this technique. Because spontaneous gestures are often unconscious, people will sometimes be surprised to have their gestures mirrored back to them, saying “Did I really do that?”

Vậy cử chỉ là bẩm sinh với chúng ta hay nó được phát triển khi chúng ta lớn lên? Nghiên cứu gần đây cho thấy cử chỉ giống như một phản ứng tự phát khi chúng ta đối mặt với những tình huống nhất định. Và chúng tôi chỉ làm điều đó một cách tự động. Khi mọi người nói chuyện, họ hầu như luôn ra hiệu bằng tay. Chuyển động biểu cảm này có thể được biến thành một hình thức vũ đạo nếu được quan sát cẩn thận. Mọi người có thể thực hành cử chỉ tự phát bằng cách xếp thành từng cặp, sau đó quan sát và đặt câu hỏi cho nhau. Sau đó, họ cho nhóm xem những gì họ đã thu thập được từ các đối tác của mình. Thật thú vị khi gây bất ngờ cho một nhóm sử dụng kỹ thuật này. Bởi vì những cử chỉ tự phát thường vô thức nên đôi khi mọi người sẽ ngạc nhiên khi cử chỉ của họ được phản ánh lại và nói rằng "Tôi thực sự đã làm điều đó à?"

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

E

The attention of research was also drawn to cultural themes. Researchers discovered that if a person has a good set of teeth, he or she would be prone to have a bigger smile than he or she should when good things happen. And if a person possesses a bad set of teeth, he or she would tend to have his or her mouth shut when being teased. And people’s reaction to the same joke also varies: some laugh out loud while others titter. However, this does not cause confusion and it helps to develop our “behavioural”, which is an important aspect of our identity. It was referred to as a Gesture Variant, which indicates that individuals’ gesture production is a complex process, in which speakers’ internal and external factors and interactions could play a role in multi-modal communication.

Sự chú ý của nghiên cứu cũng tập trung vào các chủ đề văn hóa. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nếu một người có một bộ răng tốt, họ sẽ có xu hướng cười tươi hơn khi những điều tốt đẹp xảy ra. Và nếu một người sở hữu một bộ răng xấu, họ sẽ có xu hướng ngậm miệng khi bị trêu chọc. Và phản ứng của mọi người đối với cùng một trò đùa cũng khác nhau: một số cười lớn trong khi những người khác cười khúc khích. Tuy nhiên, điều này không gây nhầm lẫn và nó giúp phát triển “hành vi” của chúng ta, đây là một khía cạnh quan trọng trong bản sắc của chúng ta. Nó được gọi là Biến thể cử chỉ, chỉ ra rằng việc tạo ra cử chỉ của các cá nhân là một quá trình phức tạp, trong đó các yếu tố và tương tác bên trong và bên ngoài của người nói có thể đóng một vai trò trong giao tiếp đa phương thức.

 

F

During the research, an interesting phenomenon soon caught researchers’ attention. A hand purse gesture, which is formed by straightening the fingers and thumb of one hand and bringing them together so the tips touch, pointing upwards and shaping like a cone, carries different meanings in different countries. In Malta, it means heavy sarcasm: “you may seem good, but you are really bad.”; in Tunisia, it is against recklessness, saying “slow down”; in Italy, it means “What’s the matter?” or “What are you trying to say?”; in France, it means “I am afraid”. However, this gesture has no clear meaning in American culture. And of course, the way the gesture is conducted is similar in different countries.

Trong quá trình nghiên cứu, một hiện tượng thú vị đã sớm thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu. Cử chỉ ví tay, được hình thành bằng cách duỗi thẳng các ngón tay và ngón cái của một bàn tay rồi đưa chúng lại với nhau sao cho các đầu chạm vào nhau, hướng lên trên và tạo thành hình nón, mang những ý nghĩa khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Ở Malta, nó có nghĩa là sự mỉa mai nặng nề: “bạn có thể có vẻ tốt, nhưng bạn thực sự rất tệ.”; ở Tunisia, nó chống lại sự liều lĩnh, nói “chậm lại”; ở Ý, nó có nghĩa là "Có chuyện gì thế?" hoặc “Bạn đang muốn nói gì?”; ở Pháp, nó có nghĩa là “Tôi sợ”. Tuy nhiên, cử chỉ này không có ý nghĩa rõ ràng trong văn hóa Mỹ. Và tất nhiên, cách thực hiện cử chỉ này ở các quốc gia khác nhau đều giống nhau.

 

G

But what will happen if the gestures of different countries confront each other? The situation is further complicated by the fact that some gestures mean totally different things in different countries. To take one example, in Saudi Arabia, stupidity can be signalled by touching the lower eyelid with the tip of the forefinger. But this same gesture, in various other countries, can mean disbelief, approval, agreement, mistrust, scepticism, alertness, secrecy, craftiness, danger, or criminality. So people are faced with two basic problems where certain gestures are concerned: either one meaning may be signalled by different actions, or several meanings may be signalled by the same action, as we move from culture to culture. The only solution is to approach each culture with an open mind and learn their gestures as one would learn their vocabulary. These all require considerable skill and training and belong in a totally different world from the familiar gestures we employ in everyday life.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cử chỉ của các quốc gia khác nhau đối đầu nhau? Tình hình còn phức tạp hơn bởi thực tế là một số cử chỉ có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Lấy một ví dụ, ở Ả Rập Saudi, sự ngu ngốc có thể được báo hiệu bằng cách chạm vào mí mắt dưới bằng đầu ngón trỏ. Nhưng cử chỉ tương tự này, ở nhiều quốc gia khác, có thể có nghĩa là sự hoài nghi, tán thành, đồng ý, nghi ngờ, hoài nghi, cảnh giác, bí mật, xảo quyệt, nguy hiểm hoặc tội phạm. Vì vậy, mọi người phải đối mặt với hai vấn đề cơ bản liên quan đến một số cử chỉ nhất định: hoặc một ý nghĩa có thể được báo hiệu bằng các hành động khác nhau hoặc nhiều ý nghĩa có thể được báo hiệu bởi cùng một hành động khi chúng ta chuyển từ nền văn hóa này sang nền văn hóa khác. Giải pháp duy nhất là tiếp cận mỗi nền văn hóa với tinh thần cởi mở và học hỏi cử chỉ của họ như học từ vựng của họ. Tất cả những điều này đều đòi hỏi kỹ năng và sự đào tạo đáng kể và thuộc về một thế giới hoàn toàn khác với những cử chỉ quen thuộc mà chúng ta sử dụng trong cuộc sống hàng ngày.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 14-19

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G.

Choose the correct heading for paragraph A-C and from the list of headings below.

Write the correct number, i-x, in boxes 14-19 on your answer sheet.

List of Headings

          The subconscious nature of gestures

ii          The example of regional differences

iii         The key factors of gestures

iv         Sending out important signals

v          How a well-known gesture loses its meaning

vi         Performance in a specific setting

vii        Recent research of Gesture Variant

viii       Comparison to an everyday-use object

ix         How will conflict be handled

x          Individual deviation of cultural norms

14   Paragraph A

15   Paragraph B

16   Paragraph C

Example          Answer

Paragraph D   i

17   Paragraph E

18   Paragraph F

19   Paragraph G

 

 

Questions 20 – 22

Choose the correct letter, ABC or D.

Write your answers in boxes 20-22 on your answer sheet.

20   According to the passage, which aspect of the ringing of a telephone is compared with gestures?

A   The length of the ringing.

B   The unchanging sound of the ringing.

C   The telephone ringing intrudes upon our life.

D   The speed of ringing signals the urgency.

21   Which of the diagrams below shows the gesture “Hand Purse”?

22   In which country should the gesture “Hand Purse” be used with caution?

   Malta

B   Tusinia

C   Italy

D   France

 

Questions 23 – 25

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

In boxes 23-25 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

23   Angry people are often in the same age range or group.

24   Personal physical characteristics may affect the gesture used.

25   A Gesture Variant can still be understood by the members of the same culture.

 

 

Question 26

According to the passage, what is the writer’s purpose in writing this passage?

Choose the correct letter ABC or D

Write you answer in box 26 on your answer sheet.

A   to clarify the origin of gesture-based communication

B   to promote the worldwide use of gestures

C   to investigate whether gesture use affects information content

D   to explain the concept of gesture

 

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

14. iii

15. viii

16. v

17. x

18. ii

19. ix

20. B

21. C

22. A

23. NOT GIVEN

24. TRUE

25. TRUE

26. D

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status