Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: E-training

 


E-training giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

E-training

E-learning is the unifying term to describe the fields of online learning, web-based training, and technology-delivered instruction, which can be a great benefit to corporate e-learning. IBM, for instance, claims that the institution of its e-training program, Basic Blue, whose purpose is to train new managers, saved the company in the range of $200 million in 1999. Cutting the travel expenses required to bring employees and instructors to a central classroom accounts for the lion’s share of the savings. With an online course, employees can learn from any Internet-connected PC, anywhere in the world. Ernst and Young reduced training costs by 35 percent while improving consistency and scalability.

E-learning là thuật ngữ thống nhất để mô tả các lĩnh vực học tập trực tuyến, đào tạo dựa trên web và hướng dẫn được cung cấp bằng công nghệ, có thể mang lại lợi ích to lớn cho việc học trực tuyến của công ty. Ví dụ, IBM tuyên bố rằng tổ chức chương trình đào tạo điện tử Basic Blue với mục đích đào tạo các nhà quản lý mới đã tiết kiệm cho công ty khoảng 200 triệu USD vào năm 1999. Cắt giảm chi phí đi lại cần thiết để đưa nhân viên và người hướng dẫn đến một lớp học trung tâm chiếm phần lớn số tiền tiết kiệm được. Với khóa học trực tuyến, nhân viên có thể học từ bất kỳ PC nào có kết nối Internet, ở mọi nơi trên thế giới. Ernst and Young giảm 35% chi phí đào tạo đồng thời cải thiện tính nhất quán và khả năng mở rộng.

B

In addition to generally positive economic benefits, other advantages such as convenience, standardized delivery, self-paced learning, and a variety of available content, have made e-learning a high priority for many corporations. E-learning is widely believed to offer flexible “any time, any place” learning. The claim for “any place” is valid in principle and is a great development. Many people can engage with rich learning materials that simply were not possible in a paper of broadcast distance learning era. For teaching specific information and skills, e-training holds great promise. It can be especially effective in helping employees prepare for IT certification programs. E-learning also seems to effectively address topics such as sexual harassment education, safety training, and management training – all areas where a clear set of objectives can be identified. Ultimately, training experts recommend a “blended” approach that combines both online and in-person training as the instruction requires. E-learning is not an end-all solution. But if it helps decrease costs and windowless classrooms filled with snoring students, it definitely has its advantages.

Ngoài những lợi ích kinh tế tích cực nói chung, những lợi ích khác như sự thuận tiện, phân phối chuẩn, tốc độ tự học và nhiều nội dung sẵn có đã khiến học tập điện tử trở thành ưu tiên hàng đầu của nhiều tập đoàn. Học tập trực tuyến được nhiều người tin tưởng là mang lại khả năng học tập linh hoạt “mọi lúc, mọi nơi”. Tuyên bố về “bất cứ nơi nào” về nguyên tắc là có giá trị và là một bước phát triển vượt bậc. Nhiều người có thể tham gia với các tài liệu học tập phong phú mà đơn giản là không thể có được trong thời đại học tập từ xa bằng truyền hình. Để dạy những thông tin và kỹ năng cụ thể, đào tạo điện tử có nhiều hứa hẹn. Nó có thể đặc biệt hiệu quả trong việc giúp nhân viên chuẩn bị cho các chương trình chứng chỉ CNTT. Học trực tuyến dường như cũng giải quyết một cách hiệu quả các chủ đề như giáo dục về quấy rối tình dục, đào tạo về an toàn và quản lý - tất cả các lĩnh vực có thể xác định được một bộ mục tiêu rõ ràng. Cuối cùng, các chuyên gia đào tạo đề xuất một phương pháp “kết hợp” kết hợp cả đào tạo trực tuyến và trực tiếp theo yêu cầu của hướng dẫn. E-learning không phải là giải pháp cuối cùng. Nhưng nếu nó giúp giảm chi phí và giúp các lớp học không có cửa sổ chứa đầy học sinh ngáy, thì nó chắc chắn có những lợi thế.

C

Much of the discussion about implementing e-learning has focused on the technology, but as Driscoll and others have reminded us, e-learning is not just about the technology, but also many human factors. As any capable manager knows, teaching employees new skills is critical to a smoothly run business. Having said that, however, the traditional route of classroom instruction runs the risk of being expensive, slow, and, oftentimes, ineffective. Perhaps the classroom’s greatest disadvantage is the fact that it takes employees out of their jobs. Every minute an employee is sitting in a classroom training session is a minute they’re not out on the floor working. It now looks as if there is a way to circumvent these traditional training drawbacks. E-training promises more effective teaching techniques by integrating audio, video, animation, text, and interactive materials with the intent of teaching each student at his or her own pace. In addition to higher performance results, there are other immediate benefits to students such as increased time on task, higher levels of motivation, and reduced test anxiety for many learners.

Phần lớn cuộc thảo luận về việc triển khai e-learning tập trung vào công nghệ, nhưng như Driscoll và những người khác đã nhắc nhở chúng ta, e-learning không chỉ là về công nghệ mà còn có nhiều yếu tố con người. Như bất kỳ nhà quản lý có năng lực nào cũng biết, việc dạy nhân viên những kỹ năng mới là rất quan trọng để doanh nghiệp vận hành suôn sẻ. Tuy nhiên, phải nói rằng, phương pháp giảng dạy trong lớp học truyền thống có nguy cơ tốn kém, chậm và đôi khi không hiệu quả. Có lẽ nhược điểm lớn nhất của lớp học là nó khiến nhân viên mất việc. Mỗi phút một nhân viên ngồi trong buổi đào tạo trên lớp là một phút họ không phải làm việc trên sàn. Bây giờ có vẻ như có một cách để khắc phục những hạn chế trong đào tạo truyền thống này. Đào tạo điện tử hứa hẹn các kỹ thuật giảng dạy hiệu quả hơn bằng cách tích hợp âm thanh, video, hoạt hình, văn bản và tài liệu tương tác với mục đích dạy từng học sinh theo tốc độ riêng của họ. Ngoài kết quả thực hiện cao hơn, còn có những lợi ích trước mắt khác cho học sinh như tăng thời gian làm bài, mức độ động lực cao hơn và giảm bớt lo lắng khi thi cho nhiều người học.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

D

On the other hand, nobody said E-training technology would be cheap. E-training service providers, on the average, charge from $10,000 to $60,000 to develop one hour of online instruction. This price varies depending on the complexity of the training topic and the media used. HTML pages are a little cheaper to develop while streaming-video presentations or flash animations cost more. Course content is just the starting place for the cost. A complete e-learning solution also includes the technology platform (the computers, applications and network connections that are used to deliver the courses). This technology platform, known as a learning management system (LMS), can either be installed onsite or outsourced. Add to that cost the necessary investments in network bandwidth to deliver multimedia courses, and you’re left holding one heck of a bill. For the LMS infrastructure and a dozen or so online courses, costs can top $500,000 in the first year. These kinds of costs mean that custom e-training is, for the time being, an option only for large organizations. For those companies that have a large enough staff, the e-training concept pays for itself. Aware of this fact, large companies are investing heavily in online training. Today, over half of the 400-plus courses that Rockwell Collins offers are delivered instantly to its clients in an e-learning format, a change that has reduced its annual training costs by 40%. Many other success stories exist.

Mặt khác, không ai nói công nghệ E-training sẽ rẻ. Trung bình, các nhà cung cấp dịch vụ đào tạo điện tử tính phí từ 10.000 USD đến 60.000 USD để phát triển một giờ giảng dạy trực tuyến. Mức giá này thay đổi tùy thuộc vào độ phức tạp của chủ đề đào tạo và phương tiện được sử dụng. Các trang HTML rẻ hơn một chút để phát triển trong khi các bản trình bày video trực tuyến hoặc hoạt ảnh flash có giá cao hơn. Nội dung khóa học chỉ là nơi khởi đầu cho chi phí. Một giải pháp học trực tuyến hoàn chỉnh còn bao gồm nền tảng công nghệ (máy tính, ứng dụng và kết nối mạng được sử dụng để cung cấp các khóa học). Nền tảng công nghệ này, được gọi là hệ thống quản lý học tập (LMS), có thể được cài đặt tại chỗ hoặc thuê ngoài. Thêm vào đó là chi phí đầu tư cần thiết vào băng thông mạng để cung cấp các khóa học đa phương tiện và bạn sẽ phải gánh một khoản hóa đơn khổng lồ. Đối với cơ sở hạ tầng LMS và khoảng hơn chục khóa học trực tuyến, chi phí có thể lên tới 500.000 USD trong năm đầu tiên. Những loại chi phí này có nghĩa là đào tạo điện tử tùy chỉnh hiện tại chỉ là một lựa chọn cho các tổ chức lớn. Đối với những công ty có đội ngũ nhân viên đủ lớn, khái niệm đào tạo điện tử sẽ mang lại lợi ích. Nhận thức được thực tế này, các công ty lớn đang đầu tư mạnh vào đào tạo trực tuyến. Ngày nay, hơn một nửa trong số hơn 400 khóa học mà Rockwell Collins cung cấp được cung cấp ngay lập tức cho khách hàng của mình dưới dạng học trực tuyến, một sự thay đổi đã giúp giảm 40% chi phí đào tạo hàng năm. Nhiều câu chuyện thành công khác tồn tại.

E

E-learning isn’t expected to replace the classroom entirely. For one thing, bandwidth limitations are still an issue in presenting multimedia over the Internet. Furthermore, e-training isn’t suited to every mode of instruction or topic. For instance, it’s rather ineffective in imparting cultural values or building teams. If your company has a unique corporate culture it would be difficult to convey that to first-time employees through a computer monitor. Group training sessions are more ideal for these purposes. In addition, there is a perceived loss of research time because of the work involved in developing and teaching online classes. Professor Wallin estimated that it required between 500 and 1,000 person-hours, that is, Wallin-hours, to keep the course at the appropriate level of currency and usefulness. (Distance learning instructors often need technical skills, no matter how advanced the courseware system is). That amounts to between a quarter and half of a person-year. Finally, teaching materials require computer literacy and access to equipment. Any e-Learning system involves basic equipment and a minimum level of computer knowledge in order to perform the tasks required by the system. A student who does not possess these skills, or have access to these tools, cannot succeed in an e-learning program.

Học trực tuyến không được kỳ vọng sẽ thay thế hoàn toàn lớp học. Có một điều, những hạn chế về băng thông vẫn là một vấn đề trong việc trình bày đa phương tiện qua Internet. Hơn nữa, đào tạo điện tử không phù hợp với mọi phương thức giảng dạy hoặc chủ đề. Ví dụ, việc truyền đạt các giá trị văn hóa hoặc xây dựng nhóm khá kém hiệu quả. Nếu công ty của bạn có một nền văn hóa doanh nghiệp độc đáo thì sẽ khó truyền tải điều đó đến những nhân viên lần đầu làm việc thông qua màn hình máy tính. Các buổi đào tạo nhóm lý tưởng hơn cho những mục đích này. Ngoài ra, còn có sự mất mát về thời gian nghiên cứu do công việc liên quan đến việc phát triển và giảng dạy các lớp học trực tuyến. Giáo sư Wallin ước tính rằng cần khoảng 500 đến 1.000 giờ học, tức là giờ Wallin, để duy trì khóa học ở mức độ phổ biến và hữu ích phù hợp. (Những người hướng dẫn học từ xa thường cần các kỹ năng kỹ thuật, bất kể hệ thống chương trình học tiên tiến đến đâu.) Con số đó lên tới từ một phần tư đến nửa năm học. Cuối cùng, tài liệu giảng dạy đòi hỏi khả năng sử dụng máy tính và khả năng tiếp cận thiết bị. Bất kỳ hệ thống e-Learning nào cũng bao gồm thiết bị cơ bản và mức độ kiến thức máy tính tối thiểu để thực hiện các nhiệm vụ mà hệ thống yêu cầu. Học sinh không sở hữu những kỹ năng này hoặc không có quyền truy cập vào các công cụ này sẽ không thể thành công trong chương trình E-Learning.

F

While few people debate the obvious advantages of e-learning, systematic research is needed to confirm that learners are actually acquiring and using the skills that are being taught online, and that e-learning is the best way to achieve the outcomes in a corporate environment. Nowadays, a go-between style of Blended learning, which refers to a mixing of different learning environments, is gaining popularity. It combines traditional face-to-face classroom methods with more modern computer-mediated activities. According to its proponents, the strategy creates a more integrated approach for both instructors and learners. Formerly, technology-based materials played a supporting role in face-to-face instruction. Through a blended learning approach, technology will be more important.

Trong khi ít người tranh luận về những lợi ích rõ ràng của học trực tuyến, thì cần có nghiên cứu có hệ thống để xác nhận rằng người học thực sự tiếp thu và sử dụng các kỹ năng được dạy trực tuyến và rằng học trực tuyến là cách tốt nhất để đạt được kết quả trong môi trường doanh nghiệp. . Ngày nay, phong cách kết hợp giữa các môi trường học tập khác nhau đang trở nên phổ biến. Nó kết hợp các phương pháp lớp học mặt đối mặt truyền thống với các hoạt động qua trung gian máy tính hiện đại hơn. Theo những người đề xướng, chiến lược này tạo ra một cách tiếp cận tích hợp hơn cho cả người dạy và người học. Trước đây, các tài liệu dựa trên công nghệ đóng vai trò hỗ trợ trong việc giảng dạy trực tiếp. Thông qua phương pháp học tập kết hợp, công nghệ sẽ trở nên quan trọng hơn.

go-between: trung gian

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 28-33

The reading passage has six paragraphs, A-F
Choose the correct heading for paragraphs A-F from the list below.
Write the correct number, i-xi, in boxes 28-33 on your answer sheet.

List of Headings

i           overview of the benefits for application of E-training

ii          IBM’s successful choice of training

iii         Future directions and a new style of teaching

iv         learners’ achievement and advanced teaching materials

         limitations when E-training compares with traditional class

vi         multimedia over the Internet can be a solution

vii        technology can be a huge financial burden

viii       the distance learners outperformed the traditional university learners worldwide

ix         other advantages besides economic consideration

         Training offered to help people learn using computers 

 

28   Paragraph A

29   Paragraph B

30   Paragraph C

31   Paragraph D

32   Paragraph E

33   Paragraph F

 

Questions 34-37

The reading Passage has six paragraphs A-F
Which paragraph contains the following information?
Write the correct letter A-F, in boxes 35-37 on your answer sheet.

 

34   Projected Basic Blue in IBM achieved great success.

35   E-learning wins as a priority for many corporations as its flexibility.

36   The combination of traditional and e-training environments may prevail.

37   Example of fast electronic delivery for a company’s products to its customers.

 

Questions 38-40

Choose THREE correct letters, among A-E
Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

 

A   Technical facilities are hardly obtained.

B   Presenting multimedia over the Internet is restricted due to the bandwidth limit.

C   It is ineffective imparting a unique corporate value to fresh employees.

D   Employees need to block a long time leaving their position attending training.

E   More preparation time is needed to keep the course at a suitable level.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

28. i

29. ix

30. iv

31. vii

32. v

33. iii

34. A

35. B

36. F

37. D

38. B

39. C

40. E

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status