DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Environmentally-friendly! vehicles

 

Environmentally friendly vehicles giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Environmentally-friendly! vehicles

A

In the early 1990s, the California Air Resources Board (CARB), the government of California’s “clean air agency”, began a push for more fuel-efficient, lower-emissions vehicles, with the ultimate goal being a move to zero-emissions vehicles such as electric vehicles. In response, automakers developed electric models, including the Chrysler TEVan, Ford Ranger EV pickup truck, GM EV1 and S10 EV pickup, Honda EV Plus hatchback, Nissan lithium-battery Altra EV miniwagon and Toyota RAV4 EV. Ford Fusion is manufactured at Ford’s Hermosillo Stamping & Assembly plant, located in Sonora Mexico. I thought going green was supposed to provide the U.S. with more jobs.

Vào đầu những năm 1990, Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB), "cơ quan không khí sạch" của chính phủ California, bắt đầu thúc đẩy các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu hơn, ít khí thải hơn, với mục tiêu cuối cùng là chuyển sang các phương tiện không khí thải chẳng hạn như xe điện. Đáp lại, các nhà sản xuất ô tô đã phát triển các mẫu xe điện, bao gồm Chrysler TEVan, xe bán tải Ford Ranger EV, xe bán tải GM EV1 và S10 EV, xe hatchback Honda EV Plus, xe miniwagon chạy bằng pin lithium Altra EV của Nissan và Toyota RAV4 EV. Ford Fusion được sản xuất tại nhà máy Hermosillo Stamping & Assembly của Ford, đặt tại Sonora Mexico. Tôi nghĩ việc sống xanh được cho là mang lại cho Hoa Kỳ với nhiều công việc hơn.

pickup (n): Kiểu xe hơi 4 chỗ có thùng chở hàng rời phía sau ca-bin (xe bán tải)

B

The automakers were accused of pandering to the wishes of CARB in order to continue to be allowed to sell cars in the lucrative Californian market, while failing to adequately promote their electric vehicles in order to create the impression that the consumers were not interested in the cars, all the while joining oil industry lobbyists in vigorously protesting CARB’s mandate. GM’s program came under particular scrutiny; in an unusual move, consumers were not allowed to purchase EV1s, but were instead asked to sign closed-end leases, meaning that the cars had to be returned to GM at the end of the lease period, with no option to purchase, despite lesser interest in continuing to own the cars. Chrysler, Toyota, and a group of GM dealers sued CARB in Federal court, leading to the eventual neutering of CARB’s ZEV Mandate.

Các nhà sản xuất ô tô bị cáo buộc chiều theo mong muốn của CARB để tiếp tục được phép bán ô tô tại thị trường béo bở California, trong khi không quảng bá đầy đủ các loại xe điện của họ nhằm tạo ấn tượng rằng người tiêu dùng không quan tâm đến ô tô. , đồng thời tham gia cùng các nhà vận động hành lang trong ngành dầu mỏ để phản đối mạnh mẽ nhiệm vụ của CARB. Chương trình của GM được giám sát đặc biệt; trong một động thái bất thường, người tiêu dùng không được phép mua EV1 mà thay vào đó, họ được yêu cầu ký hợp đồng thuê kép kín, nghĩa là những chiếc xe đó phải được trả lại cho GM khi hết thời hạn thuê, không có tùy chọn mua, mặc dù mặc dù ít quan tâm đến việc tiếp tục sở hữu chiếc xe hơn. Chrysler, Toyota và một nhóm đại lý của GM đã kiện CARB tại tòa án Liên bang, dẫn đến việc quy định về ZEV của CARB cuối cùng bị vô hiệu hóa.

 

C

After public protests by EV drivers’ groups upset by the repossession of their cars, Toyota offered the last 328 RAV4-EVs for sale to the general public during six months, up until November 22, 2002. Almost all other production electric cars were withdrawn from the market and were in some cases seen to have been destroyed by their manufactures. Toyota continues to support the several hundred Toyota RAV4-EV in the hands of the general public and in fleet usage. GM famously de-activated the few EV1s that were donated to engineering schools and museums.

Sau các cuộc phản đối công khai của các nhóm lái xe EV khó chịu vì việc thu hồi ô tô của họ, Toyota đã rao bán 328 chiếc RAV4-EV cuối cùng cho công chúng trong sáu tháng, cho đến ngày 22 tháng 11 năm 2002. Hầu như tất cả các ô tô điện sản xuất khác đã bị rút khỏi thị trường và trong một số trường hợp được coi là đã bị phá hủy bởi các nhà sản xuất của họ. Toyota tiếp tục hỗ trợ hàng trăm chiếc Toyota RAV4-EV đến tay công chúng và sử dụng trong đội xe. GM nổi tiếng là đã hủy kích hoạt một số EV1 được tặng cho các trường kỹ thuật và viện bảo tàng.

 

D

Throughout the 1990s, the appeal of fuel-efficient or environmentally friendly cars declined among Americans, who instead favored sport utility vehicles, which were affordable to operate despite their poor fuel efficiency thanks to lower gasoline prices. American automakers chose to focus their product lines around the truck-based vehicles, which enjoyed larger profit margins than the smaller cars which were preferred in places like Europe or Japan. In 1999, the Honda Insight hybrid car became the first hybrid to be sold in North America since the little-known Woods hybrid of 1917.

Trong suốt những năm 1990, sức hấp dẫn của những chiếc ô tô tiết kiệm nhiên liệu hoặc thân thiện với môi trường đã giảm đối với người Mỹ, thay vào đó họ ưa chuộng các loại xe thể thao đa dụng, có giá cả phải chăng để vận hành mặc dù hiệu suất nhiên liệu kém do giá xăng thấp hơn. Các nhà sản xuất ô tô Mỹ đã chọn tập trung các dòng sản phẩm của họ vào các phương tiện chạy bằng xe tải, vốn có tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các loại ô tô nhỏ hơn vốn được ưa chuộng ở những nơi như Châu Âu hoặc Nhật Bản. Năm 1999, chiếc xe kết hợp Honda Insight trở thành chiếc xe kết hợp đầu tiên được bán ở Bắc Mỹ kể từ chiếc xe hybrid Woods ít được biết đến năm 1917.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.  Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

E

In 1995, Toyota debuted a hybrid concept car at the Tokyo Motor Show, with testing following a year later. The first Prius, model NHW10, went on sale on December 10, 1997. It was available only in Japan, though it has been imported privately to at least the United Kingdom, Australia, and New Zealand. The first-generation Prius, at its launch, became the world’s first mass-produced gasoline-electric hybrid car. The NHW10 Prius styling originated from California designers, who were selected over competing designs from other Toyota design studios.

Năm 1995, Toyota ra mắt mẫu xe có ý tưởng kết hợp tại Triển lãm ô tô Tokyo, với cuộc thử nghiệm một năm sau đó. Chiếc Prius đầu tiên, kiểu NHW10, được bán vào ngày 10 tháng 12 năm 1997. Nó chỉ có ở Nhật Bản, mặc dù nó đã được nhập khẩu tư nhân vào ít nhất là Vương quốc Anh, Úc và New Zealand. Prius thế hệ đầu tiên, khi ra mắt, đã trở thành chiếc xe lai xăng-điện được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới. Phong cách NHW10 Prius bắt nguồn từ các nhà thiết kế California, những người đã được lựa chọn trong số các thiết kế cạnh tranh từ các studio thiết kế khác của Toyota.

 

F

In the United States, the NHW11 was the first Prius to be sold. The Prius was marketed between the smaller Corolla and the larger Camry. The published retail price of the car was US$19,995. The NHW11 Prius became more powerful partly to satisfy the higher speeds and longer distances that Americans drive. Air conditioning and electric power steering were standard equipment. The vehicle was the second mass-produced hybrid on the American market, after the two-seat Honda Insight. While the larger Prius could seat five, its battery pack restricted cargo space.

Tại Hoa Kỳ, NHW11 là chiếc Prius đầu tiên được bán ra thị trường, nằm giữa chiếc Corolla nhỏ hơn và chiếc Camry lớn hơn. Giá bán lẻ được công bố của chiếc xe là 19.995 USD. NHW11 Prius trở nên mạnh mẽ hơn một phần để đáp ứng tốc độ cao hơn và quãng đường dài hơn mà người Mỹ lái xe. Điều hòa nhiệt độ và tay lái trợ lực điện là trang bị tiêu chuẩn. Chiếc xe này là chiếc hybrid được sản xuất hàng loạt thứ hai trên thị trường Mỹ, sau chiếc Honda Insight hai chỗ. Trong khi chiếc Prius lớn hơn có thể chở năm người, bộ pin của nó đã hạn chế không gian chở hàng.

 

G

Hybrids, which featured a combined gasoline and electric powertrain, were seen as a balance, offering an environmentally friendly image and improved fuel economy, without being hindered by the low range of electric vehicles, albeit at an increased price over comparable gasoline cars. Sales were poor, the lack of interest attributed to the car’s small size and the lack of necessity for a fuel-efficient car at the time. The 2000s energy crisis brought renewed interest in hybrid and electric cars. In America, sales of the Toyota Prius jumped, and a variety of automakers followed suit, releasing hybrid models of their own. Several began to produce new electric car prototypes, as consumers called for cars that would free them from the fluctuations of oil prices.

Xe hybrid, có hệ thống truyền động xăng và điện kết hợp, được coi là sự cân bằng, mang lại hình ảnh thân thiện với môi trường và cải thiện khả năng tiết kiệm nhiên liệu, không bị cản trở bởi phạm vi hoạt động thấp của xe điện, mặc dù giá cao hơn so với xe chạy xăng tương đương. Doanh số bán hàng kém, sự thiếu quan tâm do kích thước nhỏ của chiếc xe và sự thiếu cần thiết đối với một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu vào thời điểm đó. Cuộc khủng hoảng năng lượng những năm 2000 đã mang lại sự quan tâm mới đối với ô tô hybrid và ô tô điện. Tại Mỹ, doanh số của Toyota Prius tăng vọt, và nhiều nhà sản xuất ô tô đã làm theo, tung ra các mẫu xe hybrid của riêng họ. Một số bắt đầu sản xuất các nguyên mẫu ô tô điện mới, khi người tiêu dùng kêu gọi những chiếc ô tô có thể giải phóng họ khỏi sự biến động của giá dầu.

 

H

In 2000, Hybrid Technologies, later renamed Li-ion Motors, started manufacturing electric cars in Mooresville, North Carolina. There has been increasing controversy with Li-ion Motors though due to the ongoing ‘Lemon issues’ regarding their product. And their attempt to cover it up. California electric-car maker Tesla Motors began development in 2004 on the Tesla Roadster, which was first delivered to customers in 2008. The Roadster remained the only highway-capable EV in serial production and available for sale until 2010. Senior leaders at several large automakers, including Nissan and General Motors, have stated that the Roadster was a catalyst which demonstrated that there is pent-up consumer demand for more efficient vehicles. GM Vice Chairman Bob Lutz said in 2007 that the Tesla Roadster inspired him to push GM to develop the Chevrolet Volt, a plug-in hybrid sedan prototype that aims to reverse years of dwindling market share and massive financial losses for America’s largest automaker. In an August 2009 edition of The New Yorker, Lutz was quoted as saying, “All the geniuses here at General Motors kept saying lithium-ion technology is 10 years away, and Toyota agreed with us – and boom, along comes Tesla. So I said, ‘How come some tiny little California startup, run by guys who know nothing about the car business, can do this, and we can’t?’ That was the crowbar that helped break up the log jam.”

Năm 2000, Hybrid Technologies, sau đổi tên thành Li-ion Motors, bắt đầu sản xuất ô tô điện ở Mooresville, North Carolina. Mặc dù vậy, ngày càng có nhiều tranh cãi với Li-ion Motors do 'Vấn đề về chanh' đang diễn ra liên quan đến sản phẩm của họ. Và nỗ lực của họ để che đậy nó. Nhà sản xuất ô tô điện California Tesla Motors bắt đầu phát triển mẫu Tesla Roadster vào năm 2004, chiếc xe lần đầu tiên được giao cho khách hàng vào năm 2008. Roadster vẫn là chiếc xe điện chạy được trên đường cao tốc duy nhất được sản xuất nối tiếp và được bán cho đến năm 2010. Các lãnh đạo cấp cao của một số nhà sản xuất ô tô lớn , bao gồm Nissan và General Motors, đã tuyên bố rằng Roadster là chất xúc tác chứng tỏ rằng nhu cầu của người tiêu dùng bị dồn nén đối với những phương tiện hiệu quả hơn. Phó chủ tịch GM Bob Lutz cho biết vào năm 2007 rằng Tesla Roadster đã truyền cảm hứng cho ông thúc đẩy GM phát triển Chevrolet Volt, một nguyên mẫu sedan plug-in hybrid nhằm mục đích đảo ngược tình trạng thị phần suy giảm trong nhiều năm và tổn thất tài chính lớn cho nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ. Trong ấn bản tháng 8 năm 2009 của The New Yorker, Lutz được trích dẫn nói: “Tất cả các thiên tài ở General Motors đều nói rằng công nghệ lithium-ion còn 10 năm nữa mới có, và Toyota đã đồng ý với chúng tôi - và bùng nổ, cùng với Tesla. Vì vậy, tôi nói: ‘Tại sao một công ty khởi nghiệp nhỏ bé ở California, được điều hành bởi những người không biết gì về kinh doanh ô tô, lại có thể làm được điều này còn chúng tôi thì không?’ Đó chính là chiếc xà beng đã giúp giải quyết tình trạng kẹt gỗ.”

The lemons problem refers to the issues that arise regarding the value of an investment or product due to the asymmetric information available to the buyer and seller.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 27-30

Choose the correct letter, ABC or D.

27   What does the author think of the factory in Sonora in Mexico where the ford fusion is manufactured?

A   the factory should be helpful in the US soil business

B   Employment of US will be created as consumers change their awareness

C   More competitive cars will be introduced into the market

D   this issue is hard to give a predict

 

28   In the 1990s, what dropped in America for environmentally friendly vehicles?

A   production

B   Attractiveness

C   Announcement

D   Expectation

 

29   What did GM notably send to engineering schools and museums?

A   EV 1

B   CARB

C   RAV4

D   MINI E

 

30   Nissan and GM high-level leaders declared the real reason for the popularity of Roaster is its

A   legendary concert

B   huge population in the market

C   bursting demand

D   artistic design

 

Questions 31-35

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 31-35 on your answer sheet, write

YES                  if the statement is true

NO                   if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

31   Some automakers mislead and suppressed the real demand for electric cars of keeping profit in a certain market by luring the want of CARB.

32   Toyota started to sell 328 RAV4-EVs for taking up the market share

33   In some countries, American auto-makers would like to grab the opportunity to earn money in the vehicle of bigger litre engine cars rather than smaller ones

34   Hybrids cars are superior vehicles that combine the impression of an environmental friend electric power engine and a lower price in the unit sale.

35   an inspiration to make an effort to produce hybrid cars is to cope with economic difficulties result from a declining market for General Motors.

 

Questions 36-40

Complete the summary using the list of words, A-L below

Write the correct letter, A-L in boxes 36-40 on your answer sheet.

 

36…………………………… was firstly introduced by Car maker Toyota in 1995. Then it started for sale in 1997 with a new first-generation model. Not only in Japan but included other countries such as 37………………………….. and Oceania in which the Prius was imported to. The first-generation Prius was the first car in mass production which is powered by 38……………………………. The model NHW10 was designed by a winning Californian designer. The innovated NHW 11 Prius has considerably higher running velocity and 39 ……………………….. than American counterparts. Still, the load capacity of current Prius version was limited in its 40……………………………

A   electric car

  United Kingdom

  Market

D   concept car

E   longer distances

F   Emissions

  battery

H   Consumers

  gasoline-electricity

  inspiration

  cargo space

L   orientation

 

 

ĐÁP ÁN

27. B

28. B

29. A

30. C

31. YES

32. NO

33. NOT GIVEN

34. NO

35. YES

36. D

37. B

38. I

39. E

40. G

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status