Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: ​​​​​​​Corporate social Responsibility - a new concept of “market”

 

 

Corporate social Responsibility a new concept of market giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

 

 

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Corporate social Responsibility - a new concept of “market”

 

Maybe Ben & Jerry’s and The Body Shop set themselves up for a fall by appearing to have a monopoly on making an honest buck. But their struggles are a lesson on how little we know about the minefield of “ethical” marketing. The Body Shop, along with the American ice cream maker Ben and Jerry’s, was hailed as a new breed of green, or environmentally conscious, business.

Có lẽ Ben & Jerry's và The Body Shop đã tự chuẩn bị cho sự sụp đổ bằng cách tỏ ra độc quyền trong việc kiếm tiền trung thực. Nhưng cuộc đấu tranh của họ là một bài học về việc chúng ta biết rất ít về bãi mìn tiếp thị “có đạo đức”. The Body Shop, cùng với nhà sản xuất kem của Mỹ Ben và Jerry's, được ca ngợi là một kiểu kinh doanh xanh hoặc có ý thức về môi trường mới.

 

Ben and Jerry’s

A

Ben & Jerry’s offers a very sweet benefits package to employees. First, every one of the 700 Ben & Jerry’s workers is entitled to three free pints of ice cream, sorbet or frozen yoghurt per day worked. (Some workers use allotments of their free treats to barter for other goods and services in town such as haircuts). Beyond the freebies, personnel receive a 50% discount on the company’s frozen goodies, a 40% discount on merchandise and further 30% break on no- Ben & Jerry’s foods at company outlets.

Ben & Jerry's đưa ra gói phúc lợi rất dễ thương cho nhân viên. Thứ nhất, mỗi người trong số hơn 700 công nhân của Ben & Jerry's đều được hưởng ba panh kem, sorbet hoặc sữa chua đông lạnh miễn phí mỗi ngày làm việc. (Một số công nhân sử dụng phần thưởng miễn phí của họ để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ khác trong thị trấn, chẳng hạn như cắt tóc). Ngoài quà tặng miễn phí, nhân viên còn được giảm giá 50% đối với thực phẩm đông lạnh của công ty, giảm giá 40% đối với hàng hóa và giảm thêm 30% đối với thực phẩm không phải của Ben & Jerry's tại các cửa hàng của công ty.

Pints=pand=0,57l

break (n): sự giảm giá

B

Workers are further entitled to paid family leave and may take advantage of the Employee Stock Purchase Program to purchase company stock (after six months with the organization) at a 15% discount. Beginning in 1998, 316 stock options are awarded to each worker (excluding directors and officers) and stock is also assigned to each employee’s 410K plan at the end of the calendar year. These contributions are intended to achieve the company’s goal of linked prosperity, i.e. to assure that future prosperity is widely shared by all employees.

Người lao động được quyền nghỉ phép gia đình có lương và có thể tận dụng Chương trình mua cổ phiếu dành cho nhân viên để mua cổ phiếu của công ty (sau sáu tháng làm việc với tổ chức) với mức chiết khấu 15%. Bắt đầu từ năm 1998, 316 quyền chọn cổ phiếu được trao cho mỗi người lao động (không bao gồm giám đốc và cán bộ) và cổ phiếu cũng được chỉ định cho kế hoạch 410K của mỗi nhân viên vào cuối năm dương lịch. Những đóng góp này nhằm đạt được mục tiêu thịnh vượng liên kết của công ty, tức là để đảm bảo rằng sự thịnh vượng trong tương lai được chia sẻ rộng rãi bởi tất cả nhân viên.

 

The Body Shop

C

History of The Body Shop Anita Roddick started The Body Shop with a mere £4,000 and a dream. With over 1,900 stores in 50 countries. The Body Shop was founded in 1976 in Brighton, England. From her original shop, which offered a line of 25 different lotions, creams, and oils, Roddick became the first successful marketer of body care products that combined natural ingredients with ecologically-benign manufacturing processes. Her company’s refusal to test products on animals, along with an insistence on nonexploitative labor practices among suppliers around the world, appealed especially to upscale, mainly middle-class women, who were and have continued to be the company’s primary market. As sales boomed, even the conservative financial markets approved of The Body Shop’s impressive profit picture, and a public stock offering in 1984 was successful. An expansion campaign followed. In 1988 the company entered the U.S. market by opening a store in New York City, and by 1977 the company boasted 1,500 stores, including franchises, in 47 countries. Anti-marketing seemed to be smart marketing, at least as far as The Body Shop was concerned.

Lịch sử của The Body Shop Anita Roddick bắt đầu The Body Shop chỉ với 4.000 bảng Anh và một giấc mơ. Với hơn 1.900 cửa hàng trên 50 quốc gia. The Body Shop được thành lập vào năm 1976 tại Brighton, Anh. Từ cửa hàng ban đầu của mình, nơi cung cấp dòng sản phẩm gồm 25 loại kem dưỡng da, kem và dầu khác nhau, Roddick đã trở thành nhà tiếp thị thành công đầu tiên cho các sản phẩm chăm sóc cơ thể kết hợp các thành phần tự nhiên với quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Việc công ty của cô từ chối thử nghiệm sản phẩm trên động vật, cùng với việc các nhà cung cấp trên khắp thế giới nhất quyết không áp dụng các biện pháp bóc lột lao động, đặc biệt thu hút những người phụ nữ cao cấp, chủ yếu thuộc tầng lớp trung lưu, những người đã và đang tiếp tục là thị trường chính của công ty. Khi doanh số bán hàng bùng nổ, ngay cả các thị trường tài chính bảo thủ cũng tán thành bức tranh lợi nhuận ấn tượng của The Body Shop và đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào năm 1984 đã thành công. Sau đó là một chiến dịch mở rộng. Năm 1988 công ty vào Mỹ thị trường bằng cách mở một cửa hàng ở Thành phố New York, và đến năm 1977, công ty đã có 1.500 cửa hàng, bao gồm cả cửa hàng nhượng quyền, ở 47 quốc gia. Chống tiếp thị dường như là cách tiếp thị thông minh, ít nhất là đối với The Body Shop.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

D

Part of the secret of The Body Shop’s early success was that it had created a market niche for itself. The company was not directly competing against the traditional cosmetics companies, which marketed their products as fashion accessories designed to cover up flaws and make women look more like the fashion models who appeared in their lavish ads. Instead, The Body Shop offered a line of products that promised benefits other than appearance – healthier skin, for instance – rather than simply a better-looking complexion. The company is known for pioneering the natural-ingredient cosmetic market and establishing social responsibility as an integral part of company operations. The Body Shop is known for its ethical stances, such as its monetary donations to be communities in which it operates, and its business partnerships with developing countries. In 1988 Roddick opened her first store in the United States, and by that time – through various social initiatives such as the “Stop the Burn” campaign to save the Brazilian rainforest (the source of many of the company’s natural ingredients), and strong support of employee volunteerism – The Body Shop name had become synonymous with social activism and global preservation worldwide. The company had also become immensely profitable.

Một phần bí quyết thành công ban đầu của The Body Shop là nó đã tạo ra một thị trường ngách cho chính mình. Công ty không trực tiếp cạnh tranh với các công ty mỹ phẩm truyền thống, những công ty tiếp thị sản phẩm của họ như những phụ kiện thời trang được thiết kế để che đi khuyết điểm và khiến phụ nữ trông giống những người mẫu thời trang xuất hiện trong các quảng cáo xa hoa của họ hơn. Thay vào đó, The Body Shop cung cấp một dòng sản phẩm hứa hẹn những lợi ích khác ngoài ngoại hình - chẳng hạn như làn da khỏe mạnh hơn - chứ không chỉ đơn giản là một làn da đẹp hơn. Công ty được biết đến với việc đi tiên phong trong thị trường mỹ phẩm có thành phần tự nhiên và thiết lập trách nhiệm xã hội như một phần không thể thiếu trong hoạt động của công ty. The Body Shop được biết đến với quan điểm đạo đức, chẳng hạn như quyên góp tiền cho các cộng đồng nơi họ hoạt động và quan hệ đối tác kinh doanh với các nước đang phát triển. Năm 1988, Roddick mở cửa hàng đầu tiên tại Hoa Kỳ, và vào thời điểm đó - thông qua nhiều sáng kiến ​​xã hội khác nhau như chiến dịch "Ngừng đốt cháy" để cứu rừng nhiệt đới Brazil (nguồn cung cấp nhiều thành phần tự nhiên của công ty), và sự ủng hộ mạnh mẽ về tinh thần tình nguyện của nhân viên – Tên The Body Shop đã trở thành đồng nghĩa với hoạt động xã hội và bảo tồn toàn cầu trên toàn thế giới. Công ty cũng đã trở nên vô cùng có lãi.

 

E

By the mid-1990s, however, The Body Shop faced growing competition, forcing it to begin its first major advertising initiative, the most prominent part of which was the “Ruby” campaign. The campaign was personified by Ruby, a doll with Rubenesque proportions who was perched on an antique couch and who looked quite pleased with herself and her plump frame. Randy Williamson, a spokesperson for The Body Shop, said, “Ruby is the fruit of our long-established practice of challenging the way the cosmetic industry talks to women. The Ruby campaign is designed to promote the idea that The Body Shop creates products designed to enhance features, moisturize, cleanse, and polish, not to correct ‘flaws.’ The Body Shop philosophy is that there is real beauty in everyone. We are not claiming that our products perform miracles.”

Tuy nhiên, đến giữa những năm 1990, The Body Shop phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng, buộc hãng phải bắt đầu sáng kiến ​​quảng cáo lớn đầu tiên của mình, phần nổi bật nhất trong số đó là chiến dịch “Ruby”. Chiến dịch được nhân cách hóa bởi Ruby, một con búp bê có tỷ lệ Rubenesque đang ngồi trên một chiếc ghế dài cổ và trông khá hài lòng với bản thân và thân hình mũm mĩm của mình. Randy Williamson, phát ngôn viên của The Body Shop, cho biết: “Ruby là thành quả của phương pháp lâu đời của chúng tôi trong việc thách thức cách ngành công nghiệp mỹ phẩm nói chuyện với phụ nữ. Chiến dịch Ruby được thiết kế để quảng bá ý tưởng rằng The Body Shop tạo ra các sản phẩm được thiết kế để nâng cao tính năng, dưỡng ẩm, làm sạch và đánh bóng chứ không phải để sửa chữa 'khuyết điểm'. Triết lý của The Body Shop là vẻ đẹp thực sự ở mỗi người. Chúng tôi không tuyên bố rằng các sản phẩm của chúng tôi thực hiện phép lạ.”

 

F

The Competition the Body Shop lost market share in the late 1990s to product-savvy competitors that offered similar cosmetics at lower prices. The main competitors are H20, Sephora, Bath and Body Works, and Origins. Research results showed that women appreciate The Body Shop for their ethical standardsThey are pleased by companies with green actions, not promises. The research proved that The Body Shop has been put on the back burner in many people’s minds: overcrowded by newer, fresher Brands. Companies like the Body Shop continually hype their products through advertising and marketing, often creating a demand for something where a real need for it does not exist. The message pushed is that the route to happiness is through buying more and more of their products. Under such consumerism, the increasing domination of multinationals and their standardised products is leading to global cultural conformity. Other downfall factors also include misleading the public, low pay and against unions, exploiting indigenous people; Also the mass production, packaging and transportation of huge quantities of goods are using up the world’s resources faster than they can be renewed and filling the land, sea and air with dangerous pollution and waste.

Cuộc cạnh tranh khiến Body Shop mất thị phần vào cuối những năm 1990 vào tay các đối thủ am hiểu sản phẩm cung cấp mỹ phẩm tương tự với giá thấp hơn. Các đối thủ cạnh tranh chính là H20, Sephora, Bath and Body Works và Origins. Kết quả nghiên cứu Nghiên cứu cho thấy phụ nữ đánh giá cao The Body Shop về các tiêu chuẩn đạo đức của họ. Họ hài lòng với các công ty có hành động xanh chứ không phải hứa hẹn. Nghiên cứu đã chứng minh rằng The Body Shop đã bị gạt sang một bên trong suy nghĩ của nhiều người: quá đông đúc bởi các thương hiệu mới hơn, tươi mới hơn. Các công ty như Body Shop liên tục thổi phồng sản phẩm của họ thông qua quảng cáo và tiếp thị, thường tạo ra nhu cầu về thứ gì đó mà nhu cầu thực sự không tồn tại. Thông điệp được đưa ra là con đường dẫn đến hạnh phúc là mua ngày càng nhiều sản phẩm của họ. Dưới chủ nghĩa tiêu dùng như vậy, sự thống trị ngày càng tăng của các công ty đa quốc gia và các sản phẩm được tiêu chuẩn hóa của họ đang dẫn đến sự phù hợp về văn hóa toàn cầu. Các yếu tố sa sút khác còn bao gồm lừa dối công chúng, trả lương thấp và chống lại các công đoàn, bóc lột người bản xứ; Ngoài ra, việc sản xuất hàng loạt, đóng gói và vận chuyển số lượng lớn hàng hóa đang sử dụng hết các nguồn tài nguyên của thế giới nhanh hơn khả năng tái tạo của chúng và khiến đất, biển và không khí bị ô nhiễm và rác thải nguy hiểm.

be put on the back burner: in the position of something that will not receive immediate attention and action. She put her singing career on the back burner to pursue her dream of being a movie star.

G

The Problem The Body Shop has used safe and timid advertising over the last decade, decreasing market share and brand value. With the rise of new, more natural and environmentally friendly competitors, The Body Shop can no longer stand behind being the greenest or most natural. The Solution The Body Shop is the originator of ethical beauty with our actions speaking louder than our words. This is the new direction of The Body Shop. We will be a part of different acts of kindness in big cities. We will eliminate unwanted graffiti, purify city air, and give the customer an opportunity to be a part of something good.

Vấn đề The Body Shop đã sử dụng quảng cáo an toàn và nhút nhát trong thập kỷ qua, làm giảm thị phần và giá trị thương hiệu. Với sự gia tăng của các đối thủ cạnh tranh mới, tự nhiên hơn và thân thiện với môi trường hơn, The Body Shop không thể đứng sau việc trở thành sản phẩm xanh nhất hoặc tự nhiên nhất. Giải pháp The Body Shop là người khởi xướng vẻ đẹp đạo đức với hành động mạnh mẽ hơn lời nói của chúng tôi. Đây là hướng đi mới của The Body Shop. Chúng tôi sẽ là một phần của các hành động tử tế khác nhau ở các thành phố lớn. Chúng tôi sẽ loại bỏ những hình vẽ bậy không mong muốn, thanh lọc không khí thành phố và mang đến cho khách hàng cơ hội trở thành một phần của điều gì đó tốt đẹp.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 1-4

The Reading Passage has seven paragraphs A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-G, in boxes 1-4 your answer sheet.

 

1   An action is taken to Establishing social responsibility in the conservation project

2   a description of the conventional way the ads applied to talk to its customers

3   A history of a humble origin and expansion

4   management practices are intended to line up the company’s goal with participants’ prosperity

 

 

Questions 5-7

Choose the THREE correct letter, A-F.

Write your answers in boxes 5-7 on your answer sheet.

5-7   What is true about Ben & Jerry’s company management

A   There was little difference between the highest salary and the lowest

B   They were advertising their product with powerful internal marketing.

C   They offer the employee complimentary product

D   Employee was encouraged to give services back to the community

E   the products are designed for workers to barter for other goods and services

F   offered a package of benefits for disabled employees

 

 

Questions 8-10

Choose the THREE correct letter, A-F.

Write your answers in boxes 8-10 on your answer sheet.

What are the factors once contributed to the success of the BODY SHOP?

A   pioneering the natural-ingredient cosmetics market

B   appealed to primary market mainly of the rich women

C   focused on their lavish ads campaign

D   The company avoided producing traditional cosmetics products

E   its moral concept that refuses to use animals-tested ingredients

F   its monetary donations to the communities and in developing countries

 

 

Questions 11-13

Choose the THREE correct letter, A-F.

Write your answers in boxes 11-13 on your answer sheet.

What are the factors leading to the later failure for BODY SHOP company?

A   its philosophy that there is real beauty in everyone is faulty

B   fail to fulfil promises while acted like misleading the public,

C   faced growing competition

D   its creating demand for something that the customers do not actually need

E   its newer, fresher Brands are not successful in the Market

F   fail to offer cosmetics at lower prices than competitors

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

1. E

2. F

3. D

4. B

5. C

6. E

7. F

8. A

9. E

10. F

11. B

12. C

13. D

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status