DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Environmental medicine

 

Environmental medicine giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Environmental medicine

 

– also called conservation medicine, ecological medicine, or medical geology 

còn được gọi là y học bảo tồn, y học sinh thái hoặc địa chất y tế –

A

In simple terms, environmental medicine deals with the interaction between human and animal health and the environment. It concerns the adverse reactions that people have on contact with or exposure to an environmental excitant-1. Ecological health is its primary concern, especially emerging infectious diseases and pathogens from insects, plants and vertebrate animals.

Nói một cách đơn giản, y học môi trường liên quan đến sự tương tác giữa sức khỏe con người và động vật với môi trường. Nó liên quan đến các phản ứng bất lợi khi con người tiếp xúc hoặc phơi nhiễm với chất kích thích môi trường. Sức khỏe sinh thái là mối quan tâm hàng đầu của y học môi trường, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm mới nổi và mầm bệnh từ côn trùng, thực vật và động vật có xương sống.

 

B

Practitioners of environmental medicine work in teams involving many other specialists. As well as doctors, clinicians and medical researchers, there may be marine and climate biologists, toxicologists, veterinarians, geospatial and landscape analysts, even political scientists and economists. This is a very broad approach to the rather simple concept that there are causes for all illnesses, and that what we eat and drink or encounter in our surroundings has a direct impact on our health.

Những người hành nghề y học môi trường làm việc theo nhóm có sự tham gia của nhiều chuyên gia khác. Cũng như các bác sĩ, bác sĩ lâm sàng và nhà nghiên cứu y học, có thể có các nhà sinh học biển và khí hậu, nhà độc chất học, bác sĩ thú y, nhà phân tích địa không gian và cảnh quan, thậm chí cả các nhà khoa học chính trị và nhà kinh tế. Đây là một cách tiếp cận rất rộng đối với khái niệm khá đơn giản rằng mọi bệnh tật đều có nguyên nhân và những gì chúng ta ăn uống hoặc gặp phải trong môi trường xung quanh có tác động trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta.

 

C

Central to environmental medicine is the total load theory developed by the clinical ecologist Theron Randolph, who postulated that illness occurs when the body’s ability to detoxify environmental excitants has reached its capacity. His wide-ranging perception of what makes up those stimuli includes chemical, physical, biological and psychosocial factors. If a person with numerous and/or chronic exposures to environmental chemicals suffers a psychological upset, for example, this could overburden his immune system and result in actual physical illness. In other words, disease is the product of multiple factors.

Trọng tâm của y học môi trường là lý thuyết tổng tải được phát triển bởi nhà sinh thái học lâm sàng Theron Randolph, người đã cho rằng bệnh tật xảy ra khi khả năng giải độc các chất kích thích từ môi trường của cơ thể đã đạt đến khả năng của nó. Nhận thức sâu rộng của ông về những gì tạo nên những kích thích đó bao gồm các yếu tố hóa học, vật lý, sinh học và tâm lý xã hội. Ví dụ, nếu một người tiếp xúc nhiều và/hoặc tiếp xúc lâu năm với hóa chất môi trường bị rối loạn tâm lý, ví dụ như việc này có thể làm hệ thống miễn dịch của anh ta bị quá tải và dẫn đến bệnh tật thực sự. Nói cách khác, bệnh tật là sản phẩm của nhiều yếu tố.

 

D

Another Randolph concept is that of individual susceptibility or the variability in the response of individuals to toxic agents. Individuals may be susceptible to any number of excitants but those exposed to the same risk factors do not necessarily develop the same disease, due in large part to genetic predisposition; however, age, gender, nutrition, emotional or physical stress, as well as the particular infectious agents or chemicals and intensity of exposure, all contribute.

Một khái niệm khác của Randolph là tính mẫn cảm của cá nhân hoặc sự thay đổi trong phản ứng của các cá nhân đối với các tác nhân độc hại. Các cá nhân có thể mẫn cảm với bất kỳ số lượng chất kích thích nào nhưng những người tiếp xúc với cùng các yếu tố gây nguy hiểm không nhất thiết thể hiện cùng một loại bệnh giống nhau, phần lớn là do khuynh hướng di truyền; tuy nhiên, tuổi tác, giới tính, dinh dưỡng, căng thẳng về cảm xúc hoặc thể chất, cũng như các tác nhân hoặc hóa chất truyền nhiễm cụ thể và cường độ tiếp xúc, tất cả đều góp phần.

 

E

Adaptation is defined as the ability of an organism to adjust to gradually changing circumstances of its existence, to survive and be successful in a particular environment. Dr Randolph suggested that our bodies, designed for the Stone Age, have not quite caught up with the modern age and consequently, many people suffer diseases from maladaptation, or an inability to deal with some of the new substances that are now part of our environment. He asserted that this could cause exhaustion, irritability, depression, confusion and behavioural problems in children. Numerous traditional medical practitioners, however, are very sceptical of these assertions.

Thích nghi được định nghĩa là khả năng của một sinh vật thích nghi với hoàn cảnh sự sống thay đổi dần dần của nó, để tồn tại và thành công trong một môi trường cụ thể. Tiến sĩ Randolph cho rằng cơ thể chúng ta, được thiết kế cho thời kỳ đồ đá, chưa hoàn toàn bắt kịp với thời hiện đại và do đó, nhiều người mắc các bệnh do kém thích nghi hoặc không có khả năng xử lý một số chất mới hiện đang là một phần của môi trường của chúng ta. Ông khẳng định rằng điều này có thể gây kiệt sức, khó chịu, trầm cảm, lú lẫn và các vấn đề về hành vi ở trẻ em. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ y học cổ truyền rất hoài nghi về những khẳng định này.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề. Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

F

Looking at the environment and health together is a way of making distant and nebulous notions, such as global warming, more immediate and important. Even a slight rise in temperature, which the world is already experiencing, has immediate effects. Mosquitoes can expand their range and feed on different migratory birds than usual, resulting in these birds transferring a disease into other countries. Suburban sprawl is seen as more than a socioeconomic problem for it brings an immediate imbalance to the rural ecosystem, increasing population density so people come into closer contact with disease-carrying rodents or other animals. Deforestation also displaces feral animals that may then infect domesticated animals, which enter the food chain and transmit the disease to people. These kinds of connections are fundamental to environmental medicine and the threat of zoonotic disease looms larger.

Kết hợp xem xét môi trường và sức khỏe là một cách làm cho những khái niệm xa vời và mơ hồ, chẳng hạn như sự nóng lên toàn cầu, trở nên cấp thiết và quan trọng hơn. Ngay cả sự gia tăng nhẹ về nhiệt độ, mà thế giới đã trải qua, cũng có tác động ngay lập tức. Muỗi có thể mở rộng phạm vi hoạt động của chúng và kiếm ăn trên các loài chim di cư khác hơn so với bình thường, dẫn đến việc những loài chim này truyền bệnh sang các quốc gia khác. Sự mở rộng vùng ngoại ô được coi không chỉ là một vấn đề kinh tế xã hội vì nó mang lại sự mất cân bằng ngay lập tức cho hệ sinh thái nông thôn, làm tăng mật độ dân số vì vậy mọi người tiếp xúc gần hơn với loài gặm nhấm mang mầm bệnh hoặc các động vật khác. Phá rừng cũng dịch chuyển các động vật hoang dã mà sau đó có thể lây nhiễm cho động vật được thuần hóa nằm trong chuỗi thức ăn và truyền bệnh cho con người. Những mối liên hệ này rất cơ bản trong y học môi trường và mối đe dọa của bệnh lây truyền từ động vật sang người ngày càng lớn hơn

zoonotic (adj): bệnh động vật truyền sang người 

G

Zoonoses, diseases of animals transmissible to humans, are a huge concern. Different types of pathogens, including bacteria, viruses, fungi and parasites, cause zoonoses. Every year, millions of people worldwide get sick because of foodborne bacteria such as salmonella and campylobacter, which cause fever, diarrhoea and abdominal pain. Tens of thousands of people die from the rabies virus after being bitten by rabid animals like dogs and bats. Viral zoonoses like avian influenza (bird flu), swine flu (H1N1 virus) and Ebola are on the increase with more frequent, often uncontainable, outbreaks. Some animals (particularly domestic pets) pass on fungal infections to humans. Parasitic infection usually occurs when people come into contact with food or water contaminated by animals that are infected with parasites like cryptosporidium, trichinella, or worms.

Zoonoses, bệnh của động vật truyền sang người, là một mối lo ngại lớn. Các loại mầm bệnh khác nhau, bao gồm vi khuẩn, vi rút, nấm và ký sinh trùng, gây bệnh từ động vật sang người. Hàng năm, hàng triệu người trên toàn thế giới bị bệnh do vi khuẩn từ thực phẩm như salmonella và campylobacter gây sốt, tiêu chảy và đau bụng. Hàng vạn người chết vì virus dại sau khi bị động vật mắc bệnh dại như chó, dơi cắn. Các bệnh lây truyền từ động vật sang người do vi-rút như cúm gia cầm (cúm gia cầm), cúm lợn (vi-rút H1N1) và Ebola đang gia tăng với các đợt bùng phát thường xuyên hơn, thường không thể kiểm soát được. Một số động vật (đặc biệt là vật nuôi trong nhà) truyền nhiễm nấm cho người. Nhiễm ký sinh trùng thường xảy ra khi con người tiếp xúc với thực phẩm hoặc nước bị ô nhiễm bởi động vật bị nhiễm ký sinh trùng như cryptosporidium, trichinella hoặc giun.

 

H

As the human population of the planet increases, encroaching further on animal domains and causing ecological change, inter-professional cooperation is crucial to meet the challenges of dealing with the effects of climate change, emergent cross-species pathogens, rising toxicity in air, water and soil, and uncontrolled development and urbanisation. This can only happen if additional government funds are channelled into the study and practice of environmental medicine.

Khi dân số loài người trên hành tinh tăng lên, xâm lấn sâu hơn vào các khu vực của động vật và gây ra thay đổi sinh thái, sự hợp tác giữa các chuyên gia là rất quan trọng nhằm đương đầu với những thách thức trong việc đối phó với tác động của biến đổi khí hậu, mầm bệnh giữa các loài mới nổi, độc tính gia tăng trong không khí, nước và đất, và sự phát triển và đô thị hóa không kiểm soát được. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu các quỹ bổ sung của chính phủ được chuyển vào nghiên cứu và thực hành y học môi trường.

———————–

an excitant is a substance which causes a physiological or behavioural response in a person

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 14-19

Reading Passage 2 has eight paragraphs, A–H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A–H, in boxes 14–19 on your answer sheet.

 

14   an explanation of how population expansion exposes humans to disease

15   the idea that each person can react differently to the same risk factors

16   types of disease-causing agents that move between species

17   examples of professionals working in the sphere of environmental medicine

18   a definition of environmental medicine

19   how ill health results from an accumulation of environmental stressors

 

 

Questions 20–26

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 20–26 on your answer sheet.

 

20   According to Dr Randolph, people get sick because of ……………….. – in other words, a failure to adjust to the modern environment.

21   Vague, far-off concepts like global warming are made more urgent when ……………….. are studied together.

22   Rising temperatures result in more widespread distribution of disease because some insects are able to …………………

23   Large-scale removal of trees forces wildlife from their habitat and brings them into contact with …………………

24   Uncontrollable …………………. of zoonotic viruses are becoming more numerous.

25   Collaboration between many disciplines is needed to confront the problems of urban development, pollution, …………………. and new pathogens.

26   Environmental medicine should receive more ………..……….. to help it meet future demands.

 

 

 GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING:

Environmental medicine

 

 

Questions 14-19

Reading Passage 2 has eight paragraphs, A–H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A–H, in boxes 14–19 on your answer sheet.

 

14.F   an explanation of how population expansion exposes humans to disease
giải thích về việc gia tăng dân số khiến con người mắc bệnh như thế nào

Giải thích: đoạn F

uburban sprawl is seen as more than a socioeconomic problem for it brings an immediate imbalance to the rural ecosystem, increasing population density so people come into closer contact with disease-carrying rodents or other animals. 

 

15.D   the idea that each person can react differently to the same risk factors
quan niệm cho rằng mỗi người có thể phản ứng khác nhau trước các yếu tố nguy cơ giống nhau

Giải thích: đoạn D

Another Randolph concept is that of individual susceptibility or the variability in the response of individuals to toxic agents. Individuals may be susceptible to any number of excitants but those exposed to the same risk factors do not necessarily develop the same disease, due in large part to genetic predisposition; however, age, gender, nutrition, emotional or physical stress, as well as the particular infectious agents or chemicals and intensity of exposure, all contribute.

 

16. G   types of disease-causing agents that move between species
các loại tác nhân gây bệnh di chuyển giữa các loài

Giải thích: đoạn G

Different types of pathogens, including bacteria, viruses, fungi and parasites, cause zoonoses.

 

17.B   examples of professionals working in the sphere of environmental medicine
ví dụ về các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực y học môi trường

Giải thích: đoạn B

Practitioners of environmental medicine work in teams involving many other specialists. As well as doctors, clinicians and medical researchers, there may be marine and climate biologists, toxicologists, veterinarians, geospatial and landscape analysts, even political scientists and economists.

 

18.A   a definition of environmental medicine
định nghĩa về y học môi trường

Giải thích: đoạn A

In simple terms, environmental medicine deals with the interaction between human and animal health and the environment. It concerns the adverse reactions that people have on contact with or exposure to an environmental excitant-1. 

 

19.C   how ill health results from an accumulation of environmental stressors
sức khỏe yếu kém như thế nào do tích tụ các yếu tố gây căng thẳng từ môi trường

Giải thích: đoạn C

If a person with numerous and/or chronic exposures to environmental chemicals suffers a psychological upset, for example, this could overburden his immune system and result in actual physical illness. In other words, disease is the product of multiple factors.

 

Questions 20–26

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 20–26 on your answer sheet.

 

20   According to Dr Randolph, people get sick because of ……maladaption………….. – in other words, a failure to adjust to the modern environment.

Theo Tiến sĩ Randolph, mọi người bị bệnh vì không thích nghi được – nói cách khác là không thích nghi được với môi trường hiện đại.

Giải thích: đoạn E

Dr Randolph suggested that our bodies, designed for the Stone Age, have not quite caught up with the modern age and consequently, many people suffer diseases from maladaptation, or an inability to deal with some of the new substances that are now part of our environment.

 

21   Vague, far-off concepts like global warming are made more urgent when ……environment and health………….. are studied together.

Những khái niệm mơ hồ, xa vời như hiện tượng nóng lên toàn cầu càng trở nên cấp thiết hơn khi môi trường và sức khỏe được nghiên cứu cùng nhau.

Giải thích: đoạn F

Looking at the environment and health together is a way of making distant and nebulous notions, such as global warming, more immediate and important.

 

22   Rising temperatures result in more widespread distribution of disease because some insects are able to ……expand their range……………

Nhiệt độ tăng dẫn đến bệnh lây lan rộng hơn vì một số côn trùng có thể mở rộng phạm vi của chúng

Giải thích: đoạn F

Even a slight rise in temperature, which the world is already experiencing, has immediate effects. Mosquitoes can expand their range and feed on different migratory birds than usual, resulting in these birds transferring a disease into other countries.

 

23   Large-scale removal of trees forces wildlife from their habitat and brings them into contact with ……domesticated animals……………

Việc chặt cây trên quy mô lớn sẽ buộc động vật hoang dã rời khỏi môi trường sống của chúng và khiến chúng tiếp xúc với động vật nuôi

Giải thích: đoạn F

Deforestation also displaces feral animals that may then infect domesticated animals, which enter the food chain and transmit the disease to people. 

 

24   Uncontrollable ………outbreaks…………. of zoonotic viruses are becoming more numerous.

Sự bùng phát không thể kiểm soát của vi-rút lây truyền từ động vật sang người đang ngày càng nhiều.

Giải thích: đoạn G

Viral zoonoses like avian influenza (bird flu), swine flu (H1N1 virus) and Ebola are on the increase with more frequent, often uncontainable, outbreaks.

 

25   Collaboration between many disciplines is needed to confront the problems of urban development, pollution, ………climate change…………. and new pathogens.

Cần có sự hợp tác giữa nhiều lĩnh vực để giải quyết các vấn đề phát triển đô thị, ô nhiễm, biến đổi khí hậu và các mầm bệnh mới.

Giải thích: đoạn H, urban development = uncontrolled development and urbanisation, pollution = rising toxicity in air, water and soil, new pathogens = emergent cross-species pathogens

As the human population of the planet increases, encroaching further on animal domains and causing ecological change, inter-professional cooperation is crucial to meet the challenges of dealing with the effects of climate change, emergent cross-species pathogens, rising toxicity in air, water and soil, and uncontrolled development and urbanisation.

 

26   Environmental medicine should receive more ………fund..……….. to help it meet future demands.

Y học môi trường cần nhận được nhiều tài chính hơn để đáp ứng nhu cầu trong tương lai.

Giải thích: đoạn H

This can only happen if additional government funds are channelled into the study and practice of environmental medicine.

 

 

ĐÁP ÁN

14. F

15. D

16. G

17. B

18. A

19. C

20. maladaptation

21. environment and health/health and environment

22. expand their range

23. domesticated animals

24. outbreaks

25. climate change

26. (government) funds

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status