DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Does An IQ Test Prove Creativity?

 Does An IQ Test Prove Creativity giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Does An IQ Test Prove Creativity?

 

Everyone has creativity, some a lot more than others. The development of humans, and possibly the universe, depends on it. Yet creativity is an elusive creature. What do we mean by it? What is going on in our brains when ideas form? Does it feel the same for artists and scientists? We asked writers and neuroscientists, pop stars and AI gurus to try to deconstruct the creative process – and learn how we can all ignite the spark within.

Mọi người đều có khả năng sáng tạo, một số người có nhiều khả năng sáng tạo hơn những người khác. Sự phát triển của con người và có thể cả vũ trụ phụ thuộc vào nó. Tuy nhiên, sự sáng tạo là một sinh vật khó nắm bắt. Chúng ta có ý gì qua nó? Điều gì đang diễn ra trong não chúng ta khi ý tưởng hình thành? Các nghệ sĩ và nhà khoa học có cảm thấy như vậy không? Chúng tôi đã yêu cầu các nhà văn, nhà khoa học thần kinh, ngôi sao nhạc pop và chuyên gia AI cố gắng giải mã quá trình sáng tạo – và tìm hiểu cách tất cả chúng ta có thể khơi dậy ngọn lửa bên trong.

 

A

In the early 1970s, creativity was still seen as a type of intelligence. But when more subtle tests of IQ and creative skills were developed in the 1970s, particularly by the father of creativity testing, Paul Torrance, it became clear that the link was not so simple. Creative people are intelligent, in terms of IQ tests at least, but only averagely or just above. While it depends on the discipline, in general beyond a certain level IQ does not help boost creativity; it is necessary, but not sufficient to make someone creative.

Đầu những năm 1970, tính sáng tạo vẫn được coi là một loại trí thông minh. Nhưng khi các bài kiểm tra IQ và kỹ năng sáng tạo tinh vi hơn được phát triển vào những năm 1970, đặc biệt là bởi cha đẻ của môn kiểm tra khả năng sáng tạo, Paul Torrance, thì rõ ràng là mối liên hệ không hề đơn giản như vậy. Những người sáng tạo rất thông minh, ít nhất là về mặt kiểm tra IQ, nhưng chỉ ở mức trung bình hoặc cao hơn. Mặc dù còn tùy thuộc vào bộ môn nhưng nhìn chung, IQ vượt quá một mức nhất định không giúp thúc đẩy khả năng sáng tạo; nó là cần thiết, nhưng chưa đủ để khiến ai đó trở nên sáng tạo.

 

B

Because of the difficulty of studying the actual process, most early attempts to study creativity concentrated on personality. According to creativity specialist Mark Runco of California State University, Fullerton, the “creative personality” tends to place a high value on aesthetic qualities and to have broad interests, providing lots of resources to draw on and knowledge to recombine into novel solutions. “Creatives” have an attraction to the complexity and an ability to handle conflict. They are also usually highly self-motivated, perhaps even a little obsessive. Less creative people, on the other hand, tend to become irritated if they cannot immediately fit all the pieces together. They are less tolerant of confusion. Creativity comes to those who wait, but only to those who are happy to do so in a bit of a fog.

Do khó khăn trong việc nghiên cứu quá trình thực tế nên hầu hết những nỗ lực ban đầu nhằm nghiên cứu tính sáng tạo đều tập trung vào tính cách. Theo chuyên gia sáng tạo Mark Runco của Đại học bang California, Fullerton, “tính cách sáng tạo” có xu hướng coi trọng phẩm chất thẩm mỹ và có mối quan tâm rộng rãi, cung cấp nhiều nguồn lực để khai thác và kiến thức để kết hợp lại thành các giải pháp mới. “Người sáng tạo” bị thu hút bởi sự phức tạp và khả năng xử lý xung đột. Họ cũng thường có động lực cao, thậm chí có thể hơi ám ảnh. Mặt khác, những người kém sáng tạo có xu hướng trở nên khó chịu nếu họ không thể ghép tất cả các mảnh lại với nhau ngay lập tức. Họ ít chịu đựng sự nhầm lẫn. Sự sáng tạo đến với những người biết chờ đợi, nhưng chỉ đến với những người vui vẻ làm điều đó trong sương mù.

 

C

But there may be a price to pay for having a creative personality. For centuries, a link has been made between creativity and mental illness. Psychiatrist Jamison of Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland, found that established artists are significantly more likely to have mood disorders. But she also suggests that a change of mood state might be the key to triggering a creative event, rather than the negative mood itself. Intelligence can help channel this thought style into great creativity, but when combined with emotional problems, lateral, divergent or open thinking can lead to mental illness instead.

Nhưng có thể có một cái giá phải trả cho việc sở hữu một cá tính sáng tạo. Trong nhiều thế kỷ, người ta đã hình thành mối liên hệ giữa khả năng sáng tạo và bệnh tâm thần. Bác sĩ tâm thần Jamison của Đại học Johns Hopkins ở Baltimore, Maryland, phát hiện ra rằng các nghệ sĩ đã thành danh có nhiều khả năng mắc chứng rối loạn tâm trạng hơn. Nhưng cô ấy cũng gợi ý rằng sự thay đổi trạng thái tâm trạng có thể là chìa khóa để kích hoạt một sự kiện sáng tạo, chứ không phải chính tâm trạng tiêu cực. Trí thông minh có thể giúp biến phong cách suy nghĩ này thành khả năng sáng tạo tuyệt vời, nhưng khi kết hợp với các vấn đề về cảm xúc, tư duy đa chiều, khác biệt hoặc cởi mở có thể dẫn đến bệnh tâm thần.

 

D

Jordan Peterson, a psychologist at the University of Toronto, Canada, believes he has identified a mechanism that could help explain this. He says that the brains of creative people seem more open to incoming stimuli than less creative types. Our senses are continuously feeding a mass of information into our brains, which have to block or ignore most of it to save us from being snowed under. Peterson calls this process latent inhibition, and argues that people who have less of it, and who have a reasonably high IQ with a good working memory can juggle more of the data, and so may be open to more possibilities and ideas. The downside of extremely low latent inhibition may be a confusing thought style that predisposes people to mental illness. So for Peterson, mental illness is not a prerequisite for creativity, but it shares some cognitive traits.

Jordan Peterson, nhà tâm lý học tại Đại học Toronto, Canada, tin rằng ông đã xác định được một cơ chế có thể giúp giải thích điều này. Ông nói rằng bộ não của những người sáng tạo dường như cởi mở hơn với những kích thích đến hơn những người kém sáng tạo hơn. Các giác quan của chúng ta liên tục cung cấp một lượng lớn thông tin vào não, bộ não phải chặn hoặc bỏ qua phần lớn thông tin đó để cứu chúng ta khỏi bị chìm trong tuyết. Peterson gọi quá trình này là sự ức chế tiềm ẩn và lập luận rằng những người có ít nó hơn và có chỉ số IQ khá cao với trí nhớ làm việc tốt có thể xử lý nhiều dữ liệu hơn và do đó có thể mở ra nhiều khả năng và ý tưởng hơn. Nhược điểm của sự ức chế tiềm ẩn cực thấp có thể là lối suy nghĩ khó hiểu khiến con người dễ mắc bệnh tâm thần. Vì vậy, đối với Peterson, bệnh tâm thần không phải là điều kiện tiên quyết cho sự sáng tạo, nhưng nó có chung một số đặc điểm nhận thức.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

E

But what of the creative act itself? One of the first studies of the creative brain at work was by Colin Martindale, a psychologist from the University of Maine in Orono. Back in 1978, he used a network of scalp electrodes to record an electroencephalogram, a record of the pattern of brain waves, as people made up stories. Creativity has two stages: inspiration and elaboration, each characterised by very different states of mind. While people were dreaming up their stories, he found their brains were surprisingly quiet. The dominant activity was alpha waves, indicating a very low level of cortical arousal: a relaxed state, as though the conscious mind was quiet while the brain was making connections behind the scenes. It’s the same sort of brain activity as in some stages of sleep, dreaming or rest, which could explain why sleep and relaxation can help people be creative. However, when these quiet-minded people were asked to work on their stories, the alpha wave activity dropped off and the brain became busier, revealing increased cortical arousal, more corralling of activity and more organised thinking. Strikingly, it was the people who showed the biggest difference in brain activity between the inspiration and development stages who produced the most creative storylines. Nothing in their background brain activity marked them as creative or uncreative. “It’s as if the less creative person can’t shift gear,” says Guy Claxton, a psychologist at the University of Bristol, UK. “Creativity requires different kinds of thinking. Very creative people move between these states intuitively.” Creativity, it seems, is about mental flexibility: perhaps not a two-step process, but a toggling between two states. In a later study, Martindale found that communication between the sides of the brain is also important.

Nhưng bản thân hành động sáng tạo thì sao? Một trong những nghiên cứu đầu tiên về hoạt động của bộ não sáng tạo là của Colin Martindale, nhà tâm lý học từ Đại học Maine ở Orono. Trở lại năm 1978, ông đã sử dụng một mạng lưới điện cực da đầu để ghi lại điện não đồ, một bản ghi về mô hình sóng não khi mọi người bịa ra các câu chuyện. Sự sáng tạo có hai giai đoạn: cảm hứng và trau chuốt, mỗi giai đoạn được đặc trưng bởi những trạng thái tinh thần rất khác nhau. Trong khi mọi người đang mơ về câu chuyện của mình, anh nhận thấy bộ não của họ yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Hoạt động chủ yếu là sóng alpha, biểu thị mức độ kích thích ở vỏ não rất thấp: trạng thái thư giãn, như thể tâm trí có ý thức tĩnh lặng trong khi não đang tạo ra các kết nối ở hậu trường. Đó là loại hoạt động não giống như trong một số giai đoạn ngủ, mơ hoặc nghỉ ngơi, điều này có thể giải thích tại sao giấc ngủ và thư giãn có thể giúp con người sáng tạo. Tuy nhiên, khi những người có đầu óc trầm lặng này được yêu cầu kể lại câu chuyện của họ, hoạt động của sóng alpha giảm đi và não trở nên bận rộn hơn, cho thấy vỏ não tăng cường kích thích, hoạt động tập trung hơn và suy nghĩ có tổ chức hơn. Đáng chú ý, chính những người thể hiện sự khác biệt lớn nhất trong hoạt động não bộ giữa giai đoạn cảm hứng và giai đoạn phát triển là những người tạo ra những cốt truyện sáng tạo nhất. Không có gì trong hoạt động nền tảng của não đánh dấu họ là sáng tạo hay không sáng tạo. Guy Claxton, nhà tâm lý học tại Đại học Bristol, Vương quốc Anh, cho biết: “Dường như người kém sáng tạo hơn không thể chuyển số”. “Sự sáng tạo đòi hỏi những kiểu suy nghĩ khác nhau. Những người rất sáng tạo di chuyển giữa các trạng thái này bằng trực giác.” Có vẻ như sự sáng tạo là sự linh hoạt về tinh thần: có lẽ không phải là một quá trình gồm hai bước, mà là sự chuyển đổi giữa hai trạng thái. Trong một nghiên cứu sau đó, Martindale phát hiện ra rằng sự giao tiếp giữa hai bên não cũng rất quan trọng.

 

F

Paul Howard-Jones, who works with Claxton at Bristol, believes he has found another aspect of creativity. He asked people to make up a story based on three words and scanned their brains using functional magnetic resonance imaging. In one trial, people were asked not to try too hard and just report the most obvious story suggested by the words. In another, they were asked to be inventive. He also varied the words so it was easier or harder to link them. As people tried harder and came up with more creative tales, there was a lot more activity in a particular prefrontal brain region on the right-hand side. These regions are probably important in monitoring for conflict, helping us to filter out many of the unhelpful ways of combining the words and allowing us to pull out just the desirable connections, Howard-Jones suggests. It shows that there is another side to creativity, he says. The story-making task, particularly when we are stretched, produces many options which we have to assess. So part of creativity is a conscious process of evaluating and analysing ideas. The test also shows that the more we try and are stretched, the more creative our minds can be.

Paul Howard-Jones, người làm việc với Claxton ở Bristol, tin rằng ông đã tìm ra một khía cạnh khác của sự sáng tạo. Ông yêu cầu mọi người bịa ra một câu chuyện dựa trên ba từ và quét não của họ bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ chức năng. Trong một thử nghiệm, mọi người được yêu cầu không cố gắng quá nhiều và chỉ kể lại câu chuyện rõ ràng nhất được gợi ý bằng từ ngữ. Trong một trường hợp khác, họ được yêu cầu phải có tính sáng tạo. Anh ấy cũng thay đổi các từ để dễ dàng hơn hoặc khó hơn để liên kết chúng. Khi mọi người cố gắng nhiều hơn và nghĩ ra nhiều câu chuyện sáng tạo hơn, vùng não trước trán cụ thể ở bên phải sẽ có nhiều hoạt động hơn. Howard-Jones gợi ý rằng những vùng này có thể rất quan trọng trong việc theo dõi xung đột, giúp chúng ta lọc ra nhiều cách kết hợp các từ không hữu ích và cho phép chúng ta chỉ rút ra những kết nối mong muốn. Ông nói: Nó cho thấy có một khía cạnh khác của sự sáng tạo. Nhiệm vụ kể chuyện, đặc biệt khi chúng ta bị căng thẳng, tạo ra nhiều lựa chọn mà chúng ta phải đánh giá. Vì vậy, một phần của sự sáng tạo là quá trình đánh giá và phân tích các ý tưởng một cách có ý thức. Bài kiểm tra cũng cho thấy chúng ta càng cố gắng và nỗ lực thì trí óc của chúng ta càng sáng tạo hơn.

 

G

And creativity need not always be a solitary, tortured affair, according to Teresa Amabile of Harvard Business School. Though there is a slight association between solitary writing or painting and negative moods or emotional disturbances, scientific creativity and workplace creativity seem much more likely to occur when people are positive and buoyant. In a decade-long study of real businesses, to be published soon, Amabile found that positive moods relate positively to creativity in organisations and that the relationship is a simple linear one. Creative thought also improves people’s moods, her team found, so the process is circular. Time pressures, financial pressures and hard-earned bonus schemes, on the other hand, do not boost workplace creativity. Internal motivation, not coercion, produces the best work. 

Và sự sáng tạo không phải lúc nào cũng là một công việc đơn độc, bị tra tấn, theo Teresa Amabile của Trường Kinh doanh Harvard. Mặc dù có một mối liên hệ nhỏ giữa việc viết hoặc vẽ một mình với tâm trạng tiêu cực hoặc rối loạn cảm xúc, nhưng khả năng sáng tạo trong khoa học và sáng tạo tại nơi làm việc dường như có nhiều khả năng xảy ra hơn khi con người tích cực và phấn chấn. Trong một nghiên cứu kéo dài một thập kỷ về các doanh nghiệp thực tế, sắp được xuất bản, Amabile phát hiện ra rằng tâm trạng tích cực có mối liên hệ tích cực với sự sáng tạo trong các tổ chức và mối quan hệ này là một mối quan hệ tuyến tính đơn giản. Nhóm của cô nhận thấy rằng tư duy sáng tạo cũng cải thiện tâm trạng của mọi người, vì vậy quá trình này diễn ra tuần hoàn. Mặt khác, áp lực thời gian, áp lực tài chính và các chế độ thưởng khó kiếm được không thúc đẩy sự sáng tạo tại nơi làm việc”. Động lực bên trong chứ không phải sự ép buộc sẽ tạo ra công việc tốt nhất.

 

H

Another often-forgotten aspect of creativity is social. Vera John-Steiner of the University of New Mexico says that to be really creative you need strong social networks and trusting relationships, not just active neural networks. One vital characteristic of a highly creative person, she says, is that they have at least one other person in their life who doesn’t think they are completely nuts.

   Một khía cạnh khác thường bị lãng quên của sự sáng tạo là tính xã hội. Vera John-Steiner của Đại học New Mexico nói rằng để thực sự sáng tạo, bạn cần có mạng lưới xã hội mạnh mẽ và các mối quan hệ đáng tin cậy chứ không chỉ mạng lưới thần kinh hoạt động. Cô nói, một đặc điểm quan trọng của một người có tính sáng tạo cao là họ có ít nhất một người khác trong đời không nghĩ rằng họ hoàn toàn điên rồ.

 

Questions 28-31

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 28-31 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN    if the information is not given in the passage

 

28   High IQ guarantees more ability to create in one person than one with an average score.

29   For a competitive society, individuals’ language proficiency is more important than other abilities.

30   A wider range of resources and knowledge can be integrated into bringing about creative approaches.

31   A creative person not necessarily suffers more mental illness.

 

Questions 32-36

Use the information in the passage to match the people (listed A-F) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-F in boxes 32-36 on your answer sheet.

A          Jamison

B          Jordan Peterson

C          Guy Claxton

D         Howard-Jone

E          Teresa Amabile

F          Vera John-Steiner

 

32   Instead of producing a negative mood, a shift of mood state might be the one important factor of inducing creative thinking.

33   Where the more positive moods individuals achieve, there is higher creativity in organizations.

34   Good interpersonal relationship and trust contribute to a person with more creativity.

35   Creativity demands different kinds of thinking that can be easily changed back and forth.

36   A certain creative mind can be upgraded if we are put into more practice in assessing and processing ideas.

 

Questions 37-40

Complete the summary paragraph described below.

In boxes 37-40 on your answer sheet, write the correct answer with NO MORE THAN THREE WORDS.

 

But what of the creative act itself? In 1978, Colin Martindale made records of the pattern of brain waves as people made up stories by applying a system constituted of many 37…………………….. Two phrases of mind-state such as 38………………………. are found. While people were still planning their stories, their brains show little active sign and the mental activity was showing a very relaxed state as the same sort of brain activity as in sleep, dreaming or relaxing. However, the experiment proved the signal of 39…………………….. went down and the brain became busier revealing increased cortical arousal when these people who are in a laidback state were required to produce their stories. Strikingly, it was found the people who were perceived to have the greatest 40……………………. in brain activity between two stages, produced storylines with the highest level of creativity.

 

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

28. FALSE

29. NOT GIVEN

30. TRUE

31. TRUE

32. A

33. E

34. F

35. C

36. D

37. scalpel electrodes

38. inspiration and elaboration

39. alpha wave activity/ alpha waves

40. difference/ differences

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status