DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Andrea Palladio - Italian Architect


 

Andrea Palladio - Italian Architect giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Andrea Palladio - Italian Architect

 

A new exhibition celebrates Palladio’s architecture 500 years on.

Triển lãm mới kỷ niệm 500 năm kiến trúc Palladio

A

Vicenza is a pleasant, prosperous city in the Veneto, 60km west of Venice. Its grand families settled and farmed the area from the 16th century. But its principal claim to fame is Andrea Palladio, who is such an influential architect that a neoclassical style is known as Palladian. The city is a permanent exhibition of some of his finest buildings, and as he was born – in Padua, to be precise – 500 years ago, the International Centre for the Study of Palladio’s Architecture has an excellent excuse for mounting la grande Mostra, the big show

Vicenza là một thành phố thịnh vượng, dễ chịu ở Veneto, cách Venice 60km về phía tây. Các gia đình lớn ở đây đã định cư và làm nông ở khu vực này từ thế kỷ 16. Nhưng tuyên bố nổi tiếng chính của nó là Andrea Palladio, một kiến trúc sư có ảnh hưởng lớn đến mức phong cách tân cổ điển được gọi là Palladian. Thành phố là nơi triển lãm thường xuyên về một số tòa nhà đẹp nhất của ông và vì ông sinh ra – chính xác là ở Padua – 500 năm trước, Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về Kiến trúc của Palladio có một lý do tuyệt vời để dựng lên la grande Mostra, buổi diễn lớn

 

B

The exhibition has the special advantage of being held in one of Palladio’s buildings, Palazzo Barbaran da Porto. Its bold facade is a mixture of rustication and decoration set between two rows of elegant columns. On the second floor, the pediments are alternately curved or pointed, a Palladian trademark. The harmonious proportions of the atrium at the entrance lead through to a dramatic interior of fine fireplaces and painted ceilings. Palladio’s design is simple, clear and not over-crowded. The show has been organized on the same principles, according to Howard Burns, the architectural historian who co-curated it.

Triển lãm có lợi thế đặc biệt là được tổ chức tại một trong những tòa nhà của Palladio, Palazzo Barbaran da Porto. Mặt tiền táo bạo của nó là sự kết hợp giữa sự mộc mạc và lối trang trí giữa hai hàng cột trang nhã. Ở tầng hai, các bệ tường được uốn cong hoặc nhọn xen kẽ, dấu ấn của Palladian. Tỷ lệ hài hòa của giếng trời ở lối vào dẫn đến nội thất ấn tượng với lò sưởi đẹp mắt và trần nhà sơn màu. Thiết kế của Palladio đơn giản, rõ ràng và không quá rườm rà. Theo Howard Burns, nhà sử học kiến trúc, người đồng giám tuyển chương trình, buổi biểu diễn đã được tổ chức theo những nguyên tắc tương tự.

co-curate (v): to be one of two or more people who are responsible for selecting objects, films, performers, events, etc. to form part of something such as an exhibition or a festival:
The museum decided to do an exhibition on "The Art of Rock Music" and he was invited to co-curate it.

C

Palladio’s father was a miller who settled in Vicenza, where the young Andrea was apprenticed to a skilled stonemason. How did a humble miller’s son become a world-renowned architect? The answer in the exhibition is that, as a young man, Palladio excelled at carving decorative stonework on columns, doorways and fireplaces. He was plainly intelligent and lucky enough to come across a rich patron, Gian Giorgio Trissino, a landowner and scholar, who organised his education, taking him to Rome in the 1540s, where he studied the masterpieces of classical Roman and Greek architecture and the work of other influential architects of the time, such as Donato Bramante and Raphael.

Cha của Palladio là một thợ xay bột định cư ở Vicenza, nơi cậu bé Andrea học nghề thợ đá lành nghề. Làm thế nào mà con trai của một người thợ xay khiêm tốn lại trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng thế giới? Câu trả lời trong cuộc triển lãm là khi còn trẻ, Palladio đã rất xuất sắc trong việc chạm khắc đá trang trí trên cột, cửa ra vào và lò sưởi. Rõ ràng anh ta thông minh và may mắn khi gặp một người bảo trợ giàu có, Gian Giorgio Trissino, một chủ đất và học giả, người đã tổ chức việc học cho anh ta, đưa anh ta đến Rome vào những năm 1540, nơi anh ta nghiên cứu những kiệt tác của kiến trúc La Mã và Hy Lạp cổ điển cũng như tác phẩm của các kiến trúc sư có ảnh hưởng khác vào thời đó, chẳng hạn như Donato Bramante và Raphael.

 

D

Burns argues that social mobility was also important. Entrepreneurs, prosperous from agriculture in the Veneto, commissioned the promising local architect to design their country villas and their urban mansions. In Venice, the aristocracy was anxious to co-opt talented artists, and Palladio has given the chance to design the buildings that have made him famous – the churches of San Giorgio Maggiore and the Redentore, both easy to admire because they can be seen from the city’s historical centre across a stretch of water.

Burns lập luận rằng tính biến đổi nhanh của xã hội cũng rất quan trọng. Các doanh nhân làm giàu từ nông nghiệp ở Veneto đã ủy quyền cho kiến trúc sư địa phương đầy triển vọng thiết kế các biệt thự vùng nông thôn và biệt thự đô thị của họ. Ở Venice, tầng lớp quý tộc nóng lòng muốn hợp tác với các nghệ sĩ tài năng và Palladio đã trao cơ hội thiết kế những tòa nhà đã khiến ông nổi tiếng – các nhà thờ San Giorgio Maggiore và Redentore, cả hai đều dễ dàng được chiêm ngưỡng vì chúng có thể được nhìn thấy từ trung tâm lịch sử của thành phố trên một dải nước.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

E

He tried his hand at bridges – his unbuilt version of the Rialto Bridge was decorated with the large pediment and columns of a temple – and, after a fire at the Ducal Palace, he offered an alternative design which bears an uncanny resemblance to the Banqueting House in Whitehall in London. Since it was designed by Inigo Jones, Palladio’s first foreign disciple, this is not as surprising as it sounds.

Anh ấy đã thử sức mình với những cây cầu – phiên bản chưa xây dựng của Cầu Rialto được trang trí bằng trán tường lớn và các cột của một ngôi đền – và, sau một vụ hỏa hoạn ở Cung điện Ducal, anh ấy đã đưa ra một thiết kế thay thế có sự tương đồng kỳ lạ với Nhà tiệc ở Whitehall ở Luân Đôn. Vì nó được thiết kế bởi Inigo Jones, đệ tử nước ngoài đầu tiên của Palladio, nên điều này không có gì đáng ngạc nhiên.

disciple (n): môn đồ, môn đệ, học trò

F

Jones, who visited Italy in 1614, bought a trunk full of the master’s architectural drawings; they passed through the hands of Dukes of Burlington and Devonshire before settling at the Royal Institute of British Architects in 1894. Many are now on display at Palazzo Barbaran. What they show is how Palladio drew on the buildings of ancient Rome as models. The major theme of both his rural and urban buildings was temple architecture, with a strongly pointed pediment supported by columns and approached by wide steps.

Jones, người đến thăm Ý vào năm 1614, đã mua một rương đựng đầy những bản vẽ kiến trúc của bậc thầy; chúng đã qua tay các Công tước của Burlington và Devonshire trước khi nằm ở Viện Kiến trúc sư Hoàng gia Anh vào năm 1894. Nhiều tác phẩm hiện đang được trưng bày tại Palazzo Barbaran. Những gì họ thể hiện là cách Palladio vẽ các tòa nhà của La Mã cổ đại làm hình mẫu. Chủ đề chính của cả công trình xây dựng ở nông thôn và thành thị của ông là kiến trúc đền thờ, với phần trán tường nhọn vững chắc được đỡ bằng các cột và tiếp cận bằng các bậc thang rộng.

 

G

Palladio’s work for rich landowners alienates unreconstructed critics on the Italian left, but among the papers in the show are designed for cheap housing in Venice. In the wider world, Palladio’s reputation has been nurtured by a text he wrote and illustrated, “Quattro Libri dell’ Architettura”. His influence spread to St Petersburg and to Charlottesville in Virginia, where Thomas Jefferson commissioned a Palladian villa he called Monticello.

Tác phẩm của Palladio dành cho các chủ đất giàu có khiến các nhà phê bình cánh tả người Ý xa lánh, nhưng trong số các bài báo trong chương trình được thiết kế dành cho nhà ở giá rẻ ở Venice. Trong thế giới rộng lớn hơn, danh tiếng của Palladio đã được nuôi dưỡng nhờ văn bản do ông viết và minh họa, “Quattro Libri dell’ Architettura”. Ảnh hưởng của ông lan rộng đến St Petersburg và Charlottesville ở Virginia, nơi Thomas Jefferson đã xây dựng một biệt thự Palladian mà ông gọi là Monticello.

alienate (v): Làm cho giận ghét; làm cho xa lánh

H

Vicenza’s show contains detailed models of the major buildings and is leavened by portraits of Palladio’s teachers and clients by Titian, Veronese and Tintoretto; the paintings of his Venetian buildings are all by Canaletto, no less. This is an uncompromising exhibition; many of the drawings are small and faint, and there are no sideshows for children, but the impact of harmonious lines and satisfying proportions is to impart in a viewer a feeling of benevolent calm. Palladio is history’s most therapeutic architect.

Triển lãm của Vicenza bao gồm các mô hình chi tiết của các tòa nhà lớn và được làm nổi bật bởi các bức chân dung của các giáo viên và khách hàng của Palladio do Titian, Veronese và Tintoretto thực hiện; những bức tranh về các tòa nhà ở Venice của ông đều là của Canaletto, không hơn không kém. Đây là một cuộc triển lãm không khoan nhượng; nhiều bức vẽ nhỏ và mờ nhạt, không có cảnh phụ dành cho trẻ em, nhưng tác động của đường nét hài hòa và tỷ lệ hài hòa là mang đến cho người xem cảm giác điềm tĩnh nhân từ. Palladio là kiến trúc sư trị liệu giỏi nhất trong lịch sử.

 

leaven (v): to add a substance to bread or another food made with flour to make it increase in size when it is cooked
 
to make something less boring:
Even a speech on a serious subject should be leavened with a little humour.

 

I

“Palladio, 500 Anni: La Grande Mostra” is at Palazzo Barbaran da Porto, Vicenza, until January 6th 2009. The exhibition continues at the Royal Academy of Arts, London, from January 31st to April 13th, and travels afterwards to Barcelona and Madrid.

“Palladio, 500 Anni: La Grande Mostra” được trưng bày tại Palazzo Barbaran da Porto, Vicenza, cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2009. Triển lãm tiếp tục diễn ra tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, Luân Đôn, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 13 tháng 4 và sau đó đi đến Barcelona và Madrid .

 

 

 

 

Questions 1-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-7 on your answer sheet write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

1   The building where the exhibition is staged has been newly renovated

2   Palazzo Barbaran da Porto typically represent the Palladio’s design

3   Palladio’s father worked as an architect.

4   Palladio’s family refused to pay for his architectural studies

5   Palladio’s alternative design for the Ducal Palace in Venice was based on an English building.

6   Palladio designed both wealthy and poor people.

7   The exhibition includes paintings of people by famous artists

 

 

Questions 8-13

Answer the questions below

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 8-13 on your answer sheet

 

8     What job was Palladio training for before he became an architect?

9     Who arranged Palladio’s architectural studies?

10   Who was the first non-Italian architect influenced by Palladio?

11   What type of Ancient Roman buildings most heavily influenced Palladio’s work?

12   What did Palladio write that strengthened his reputation?

13   In the writer’s opinion, what feeling will visitors to the exhibition experience?

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

1. NOT GIVEN

2. TRUE

3. FALSE

4. NOT GIVEN

5. FALSE

6. TRUE

7. TRUE

8. Stonemason

9. Gian Giorgio Trissino

10. Inigo Jones

11. Temple

12. Quattro Libri dell’ Architettura

13. benevolent calm

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status