DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The significant role of mother tongue language in educationThe significant role of mother tongue language in education giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The significant role of mother tongue language in education

 

A

One consequence of population mobility is increasing diversity within schools. To illustrate, in the city of Toronto in Canada, 58% of kindergarten pupils come from homes where English is not a language of communication. Schools in Europe and North America have experienced this diversity for years, but educational policies and practices vary widely between countries and even within countries. Some political parties and groups search for ways to solve the problem of diverse communities and their integration in schools and society. They see few positive consequences for the host society and worry that diversity threatens the identity of the host society. Consequently, they promote unfortunate educational policies that will make the “problem” disappear. If students retain their culture and language, they are viewed as less capable of identifying with the mainstream culture and learning the mainstream language of society.

Một hậu quả của sự di chuyển dân số là làm tăng tính đa dạng trong trường học. Để minh họa, tại thành phố Toronto ở Canada, 58% học sinh mẫu giáo đến từ những gia đình mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ giao tiếp. Các trường học ở Châu Âu và Bắc Mỹ đã trải qua sự đa dạng này trong nhiều năm, nhưng các chính sách và thực tiễn giáo dục rất khác nhau giữa các quốc gia và thậm chí ngay trong mỗi quốc gia. Một số đảng phái và nhóm chính trị tìm cách giải quyết vấn đề về sự đa dạng của cộng đồng và sự hòa nhập của họ trong trường học và xã hội. Họ nhận thấy có ít kết quả tích cực đối với xã hội sở tại và lo lắng rằng sự đa dạng sẽ đe dọa bản sắc của xã hội sở tại. Do đó, họ thúc đẩy những chính sách giáo dục không tốt sẽ khiến “vấn đề” biến mất. Nếu học sinh vẫn giữ được văn hóa và ngôn ngữ của mình, họ sẽ bị coi là ít có khả năng hòa nhập với nền văn hóa chính thống và học ngôn ngữ chính thống của xã hội.

 

B

The challenge for educators and policy-makers is to shape the evolution of national identity in such a way that the rights of all citizens (including school children) are respected, and the cultural, linguistic, and economic resources of the nation are maximized. To waste the resources of the nation by discouraging children from developing their mother tongues is quite simply unintelligent from the point of view of national self-interest. A first step in providing an appropriate education for culturally and linguistically diverse children is to examine what the existing research says about the role of children’s mother tongues in their educational development.

Thách thức đối với các nhà giáo dục và các nhà hoạch định chính sách là định hình sự phát triển của bản sắc dân tộc theo cách sao cho quyền của mọi công dân (bao gồm cả học sinh) được tôn trọng và các nguồn lực văn hóa, ngôn ngữ và kinh tế của quốc gia được phát huy tối đa. Lãng phí tài nguyên quốc gia bằng cách ngăn cản trẻ em phát triển tiếng mẹ đẻ là điều hoàn toàn không thông minh xét từ quan điểm vì lợi ích quốc gia. Bước đầu tiên trong việc cung cấp một nền giáo dục phù hợp cho trẻ em có nền văn hóa và ngôn ngữ đa dạng là xem xét những nghiên cứu hiện tại nói gì về vai trò của tiếng mẹ đẻ đối với sự phát triển giáo dục của trẻ.

 

C

In fact, the research is very clear. When children continue to develop their abilities in two or more languages throughout their primary school, they gain a deeper understanding of language and how to use it effectively. They have more practice in processing language, especially when they develop literacy in both. More than 150 research studies conducted during the past 35 years strongly support what Goethe, the famous only one language does not truly know that language. Research suggests that bilingual children may also develop more flexibility in their thinking as a result of processing information through two different languages.

Trên thực tế, nghiên cứu rất rõ ràng. Khi trẻ tiếp tục phát triển khả năng sử dụng hai ngôn ngữ trở lên trong suốt thời gian học tiểu học, trẻ sẽ hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ đó một cách hiệu quả. Họ có nhiều thực hành hơn trong việc xử lý ngôn ngữ, đặc biệt là khi họ phát triển khả năng đọc viết ở cả hai lĩnh vực này. Hơn 150 nghiên cứu được thực hiện trong 35 năm qua đã ủng hộ mạnh mẽ điều mà Goethe, ngôn ngữ duy nhất nổi tiếng không thực sự biết ngôn ngữ đó. Nghiên cứu cho thấy trẻ em song ngữ cũng có thể phát triển tính linh hoạt hơn trong suy nghĩ nhờ xử lý thông tin bằng hai ngôn ngữ khác nhau.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

D

The level of development of children’s mother tongue is a strong predictor of their second language development. Children who come to school with a solid foundation in their mother tongue develop stronger literacy abilities in the school language. When parents and other caregivers (e.g. grandparents) are able to spend time with their children and tell stories or discuss issues with them in a way that develops their mother tongue, children come to school well-prepared to learn the school language and succeed educationally. Children’s knowledge and skills transfer across languages from the mother tongue to the school language. Transfer across languages can be two-way: both languages nurture each other when the educational environment permits children to access to both languages.

Mức độ phát triển tiếng mẹ đẻ của trẻ là yếu tố dự báo mạnh mẽ cho sự phát triển ngôn ngữ thứ hai của trẻ. Trẻ em đến trường với nền tảng tiếng mẹ đẻ vững chắc sẽ phát triển khả năng đọc viết ngôn ngữ ở trường tốt hơn. Khi cha mẹ và những người chăm sóc khác (ví dụ như ông bà) có thể dành thời gian với con cái và kể chuyện hoặc thảo luận các vấn đề với chúng theo cách phát triển tiếng mẹ đẻ, trẻ sẽ đến trường với sự chuẩn bị tốt để học ngôn ngữ ở trường và thành công trong học tập. Kiến thức và kỹ năng của trẻ được chuyển giao qua các ngôn ngữ từ tiếng mẹ đẻ sang ngôn ngữ ở trường. Việc chuyển giao giữa các ngôn ngữ có thể là hai chiều: cả hai ngôn ngữ nuôi dưỡng lẫn nhau khi môi trường giáo dục cho phép trẻ tiếp cận với cả hai ngôn ngữ.

 

E

Some educators and parents are suspicious of mother tongue-based teaching programs because they worry that they take time away from the majority language. For example, in a bilingual program where 50% of the time is spent teaching through children’s home language and 50% through the majority language, surely children won’t progress as far in the letter? One of the most strongly established findings of educational research, however, is that well-implemented bilingual programs can promote literacy and subject-matter knowledge in a minority language without any negative effects on children’s development in the majority language. Within Europe, the Foyer program in Belgium, which develops children’s speaking and literacy abilities in three languages (their mother tongue, Dutch and French), most clearly illustrates the benefits of bilingual and trilingual education (see Cummins, 2000)/

Một số nhà giáo dục và phụ huynh nghi ngờ các chương trình giảng dạy dựa trên tiếng mẹ đẻ vì họ lo lắng rằng chúng sẽ làm mất thời gian của ngôn ngữ đa số. Ví dụ, trong một chương trình song ngữ mà 50% thời gian dành cho việc giảng dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của trẻ và 50% thời gian dành cho việc giảng dạy bằng ngôn ngữ đa số, chắc chắn trẻ sẽ không tiến xa về mặt ngôn ngữ? Tuy nhiên, một trong những phát hiện có cơ sở vững chắc nhất của nghiên cứu giáo dục là các chương trình song ngữ được triển khai tốt có thể thúc đẩy khả năng đọc viết và kiến thức chuyên môn bằng ngôn ngữ thiểu số mà không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến sự phát triển của trẻ em bằng ngôn ngữ đa số. Ở Châu Âu, chương trình Foyer ở Bỉ phát triển khả năng nói và đọc viết của trẻ em bằng ba ngôn ngữ (tiếng mẹ đẻ, tiếng Hà Lan và tiếng Pháp), minh họa rõ ràng nhất về lợi ích của giáo dục song ngữ và ba ngôn ngữ (xem Cummins, 2000)/

 

F

It is easy to understand how this happens. When children are learning through a minority language, they are learning concepts and intellectual skills too. Pupils who know how to tell the time in their mother tongue understand the concept of telling time. In order to tell the time in the majority language, they do not need to re-learn the concept. Similarly, at more advanced stages, there is transfer across languages in other skills such as knowing how to distinguish the main idea from the supporting details of a written passage or story and distinguishing fact from opinion. Studies of secondary school pupils are providing interesting findings in this area, and it would be worth extending this research.

Thật dễ dàng để hiểu điều này xảy ra như thế nào. Khi trẻ học bằng ngôn ngữ thiểu số, trẻ cũng đang học các khái niệm và kỹ năng trí tuệ. Những học sinh biết nói giờ bằng tiếng mẹ đẻ hiểu được khái niệm nói giờ. Để biết giờ bằng ngôn ngữ đa số, họ không cần phải học lại khái niệm này. Tương tự, ở các giai đoạn nâng cao hơn, có sự chuyển giao giữa các ngôn ngữ ở các kỹ năng khác như biết cách phân biệt ý chính với các chi tiết hỗ trợ của một đoạn văn hoặc câu chuyện và phân biệt thực tế với quan điểm. Các nghiên cứu về học sinh trung học đang cung cấp những phát hiện thú vị trong lĩnh vực này và rất đáng để mở rộng nghiên cứu này.

 

G

Many people marvel at how quickly bilingual children seem to “pick up” conversational skills in the majority language at school (although it takes much longer for them to catch up to native speakers in academic language skills). However, educators are often much less aware of how quickly children can lose their ability to use their mother tongue, even in the home context. The extent and rapidity of language loss will vary according to the concentration of families from a particular linguistic group in the neighborhood. Where the mother tongue is used extensively in the community, then language loss among young children will be less. However, where language communities are not concentrated in particular neighborhoods, children can lose their ability to communicate in their mother tongue within 2-3 years of starting school. They may retain receptive skills in the language but they will use the majority language in speaking with their peers and siblings and in responding to their parents. By the time children become an adolescent chasm. Pupils frequently become alienated from the cultures of both home and school with predictable results.

Nhiều người ngạc nhiên trước việc trẻ em song ngữ dường như “tiếp thu” kỹ năng đàm thoại bằng ngôn ngữ đa số ở trường nhanh đến mức nào (mặc dù chúng phải mất nhiều thời gian hơn để bắt kịp người bản xứ về kỹ năng ngôn ngữ học thuật). Tuy nhiên, các nhà giáo dục thường ít nhận thức được việc trẻ em có thể mất khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ nhanh như thế nào, ngay cả trong bối cảnh gia đình. Mức độ và tốc độ mất ngôn ngữ sẽ thay đổi tùy theo mức độ tập trung của các gia đình từ một nhóm ngôn ngữ cụ thể trong khu vực lân cận. Nơi nào tiếng mẹ đẻ được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng thì việc mất ngôn ngữ ở trẻ nhỏ sẽ ít hơn. Tuy nhiên, ở những nơi cộng đồng ngôn ngữ không tập trung ở những khu vực lân cận cụ thể, trẻ em có thể mất khả năng giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ trong vòng 2-3 năm kể từ khi bắt đầu đi học. Các em có thể vẫn giữ được kỹ năng tiếp thu ngôn ngữ nhưng các em sẽ sử dụng ngôn ngữ đa số khi nói chuyện với bạn bè, anh chị em và khi đáp lại cha mẹ. Đến lúc trẻ em trở thành lỗ hổng của tuổi thanh niên. Học sinh thường xuyên trở nên xa lạ với nền văn hóa của cả gia đình và trường học với những kết quả có thể đoán trước được.

 

Questions 27-30

Choose the correct letter ABC or D.
Write the correct letter in boxes 27-30 on your answer sheet.

 

27   What point is the writer making in the second paragraph?

A   Some present studies on children’s mother tongues are misleading

B   A culturally rich education programme benefits some children more than others.

C   bilingual children can make a valuable contribution to the wealth of a country

D   The law on mother tongue use at school should be strengthened.

 

28   Why does the writer refer to something that Goethe said?

A   to lend weight his argument

  to contradict some research

  to introduce a new concept

D   to update current thinking

 

29   The writer believes that when young children have a firm grasp of their mother tongue

A   they can teach older family members what they learn at school

  they go on to do much better throughout their time at school

C   they can read stories about their cultural background

D   they develop stronger relationships with their family than with their peers.

 

30   Why are some people suspicious about mother tongue-based teaching programmes?

A   They worry that children will be slow to learn to read in either language

  They think that children will confuse words in the two languages.

  They believe that the programmes will make children less interested in their lessons

D   they fear that the programmes will use up valuable time in the school day.

 

Questions 31-35

Complete the summary using the list of words A-J below
Write the correct letter, A-J, in boxes 31-35 on your answer sheet. 

 

Bilingual children

It was often recorded that Bilingual Children acquire the 31……………………. to converse in the majority language remarkably quickly. The fact that the mother tongue can disappear at a similar 32…………………….. is less well understood. This phenomenon depends to a certain extent, on the proposition of people with the same linguistic background that have settled in a particular 33………………………….; If this is limited, children are likely to lose the active use of their mother tongue. And thus no longer employ it even with 34………………………, although they may still understand it. It follows that teenager children in these circumstances experience a sense of 35………………………. in relation to all aspects of their lives.

 

A  Teachers                 B  school                     C  dislocation
D  rate                          E  time                         F  family
G  communication      H  type                        I  ability
J  area

 

Questions 36-40

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 3?
In boxes 36-40 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the views of the writer

NO                   if the statement contradicts which the views of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

36   Less than half the children who attend kindergarten in Toronto have English as their Mother tongue.

37   Research proves that learning the host country language at school can have an adverse effect on a child’s mother tongue.

38   the foyer Program is to be accepted by the French education system.

39   Bilingual children are taught to tell the time earlier than monolingual children.

40   Bilingual children can eventually apply comprehension strategies acquired in one language when reading in the other.

 

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

 

 

27. C

28. A

29. B

30. D

31. I

32. D

33. J

34. F

35. C

36. YES

37. NOT GIVEN

38. NO

39. NOT GIVEN

40. YES

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status