Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:  Decision, Decision!

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Decision, Decision!

 

Research explores when we can make a vital decision quickly and we need to proceed more deliberately

Nghiên cứu khám phá thời điểm chúng ta có thể nhanh chóng đưa ra quyết định quan trọng và chúng ta cần tiến hành thận trọng hơn

 

A

A widely recognised legend tells us that in Gordium (in what is now Turkey) in the fourth century BC an oxcart was roped to a pole with a complex knot. It was said that the first person to untie it would become the king of Asia. Unfortunately, the knot proved impossible to untie. The story continues that when confronted with this problem, rather than deliberating on how to untie the Gordian knot. Alexander, the famous ruler of the Greeks in the ancient world, simply took out his sword and cut it in two – then went on to conquer Asia. Ever since the notion of a ‘Gordian solution’ has referred to the attractiveness of a simple answer to an otherwise intractable problem.

Một truyền thuyết được công nhận rộng rãi cho chúng ta biết rằng ở Gordium (nay là Thổ Nhĩ Kỳ) vào thế kỷ thứ tư trước Công nguyên, một chiếc xe bò được buộc vào cột bằng một nút thắt phức tạp. Người ta nói rằng người đầu tiên cởi trói sẽ trở thành vua của châu Á. Thật không may, nút thắt đã được chứng minh là không thể tháo gỡ. Câu chuyện tiếp tục rằng khi đối mặt với vấn đề này, thay vì cân nhắc làm thế nào để tháo gỡ nút thắt Gordian. Alexander, nhà cai trị nổi tiếng của người Hy Lạp trong thế giới cổ đại, chỉ cần rút thanh kiếm của mình ra và cắt nó làm đôi - sau đó tiếp tục chinh phục châu Á. Kể từ khi khái niệm về 'giải pháp Gordian' đã đề cập đến sức hấp dẫn của một câu trả lời đơn giản cho một vấn đề khó giải khác.

 

B

Among researchers in the psychology of decision making, however, such solutions have traditionally held little appeal. In particular, the ‘conflict model’ of decision making proposed by psychologists Irving Janis and Leon Mann in their 1977 book, Decision Making, argued that a complex decision-making process is essential for guarding individuals and groups from the peril of ‘group-think’. Decisions made without thorough canvassing, surveying, weighing, examining and reexamining relevant information and options would be suboptimal and often disastrous. One foreign affair decision made by a well-known US political leader in the 1960s is typically held us as an example of the perils of inadequate thought, whereas his successful handling of a water crisis is cited as an example of the advantages of careful deliberation. However, examination of these historical events by Peter Suedfield, a psychologist at the University of British Columbia, and Roderick Kramer, a psychologist at the Stanford Graduate School of Business, found little difference in the two decision-making processes; both crises required and received complex consideration by the political administration, but later only the second one was deemed to be the effective.

Tuy nhiên, trong số các nhà nghiên cứu về tâm lý của việc ra quyết định, những giải pháp như vậy theo truyền thống không mấy hấp dẫn. Cụ thể, 'mô hình xung đột' của việc ra quyết định do các nhà tâm lý học Irving Janis và Leon Mann đề xuất trong cuốn sách Quyết định ra quyết định năm 1977 của họ, lập luận rằng một quá trình ra quyết định phức tạp là điều cần thiết để bảo vệ các cá nhân và nhóm khỏi nguy cơ 'suy nghĩ theo nhóm'. Các quyết định được đưa ra mà không có sự kiểm tra kỹ lưỡng, khảo sát, cân nhắc, kiểm tra và xem xét lại các thông tin và lựa chọn liên quan sẽ không tối ưu và thường là thảm họa. Một quyết định đối ngoại được đưa ra bởi một nhà lãnh đạo chính trị nổi tiếng của Hoa Kỳ trong những năm 1960 thường được chúng ta coi là một ví dụ về sự nguy hiểm của suy nghĩ không đầy đủ, trong khi việc xử lý thành công cuộc khủng hoảng nước của ông được coi là một ví dụ về lợi ích của việc cân nhắc cẩn thận. Tuy nhiên, khi kiểm tra các sự kiện lịch sử này của Peter Suedfield, nhà tâm lý học tại Đại học British Columbia và Roderick Kramer, nhà tâm lý học tại Trường Kinh doanh Sau đại học Stanford, đã tìm thấy rất ít sự khác biệt trong hai quá trình ra quyết định; cả hai cuộc khủng hoảng đều đòi hỏi và nhận được sự xem xét phức tạp của chính quyền chính trị, nhưng sau đó chỉ có cuộc khủng hoảng thứ hai được coi là có hiệu quả.

 

C

In general, however, organizational and political science offers little evidence that complex decisions fare better than simpler ones. In fact, a growing body of work suggests that in many situations simply ‘snap’ decisions with being routinely superior to more complex ones – an idea that gained widespread public appeal with Malcolm Gladwell’s best-selling book Blink (2005).

Tuy nhiên, nói chung, khoa học chính trị và tổ chức cung cấp ít bằng chứng cho thấy các quyết định phức tạp có giá trị hơn những quyết định đơn giản hơn. Trên thực tế, ngày càng có nhiều nghiên cứu gợi ý rằng trong nhiều tình huống, các quyết định đơn giản chỉ là 'chớp nhoáng' với những quyết định thông thường vượt trội hơn những quyết định phức tạp hơn - một ý tưởng đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi của công chúng với cuốn sách bán chạy nhất Blink (2005) của Malcolm Gladwell.

fare = prove, turn out

D

An article by Ap Dijksterhuis of the University of Amsterdam and his colleagues, Making the Right Choice: the Deliberation-without-attention Effect’, runs very much in the spirit of Gladwell’s influential text. Its core argument is that to be effective, conscious (deliberative) decision making requires cognitive resources. Because increasingly complex decisions place increasing strain on those resources, the quality of our decisions declines as their complexity increases. In short, complex decisions overrun our cognitive powers. On the other hand, unconscious decision-making (what the author refers to as ‘deliberation without attention’) requires no cognitive resources, so task complexity does not effectiveness. The seemingly counterintuitive conclusion is that although conscious thought enhances simple decisions, the opposite holds true for more complex decisions.

Một bài báo của Ap Dijksterhuis thuộc Đại học Amsterdam và các đồng nghiệp của ông, Making the Right Choice: the Deliberation-without-Attention Effect', rất phù hợp với tinh thần của văn bản có ảnh hưởng lớn của Gladwell. Lập luận cốt lõi của nó là để việc ra quyết định (có chủ ý) hiệu quả, có ý thức cần có các nguồn lực nhận thức. Vì các quyết định ngày càng phức tạp làm tăng áp lực lên các nguồn lực đó, nên chất lượng các quyết định của chúng ta giảm xuống khi độ phức tạp của chúng tăng lên. Nói tóm lại, những quyết định phức tạp sẽ lấn át khả năng nhận thức của chúng ta. Mặt khác, việc ra quyết định một cách vô thức (tác giả gọi là 'cân nhắc mà không cần chú ý') không yêu cầu tài nguyên nhận thức, do đó độ phức tạp của nhiệm vụ không hiệu quả. Kết luận phản trực giác là mặc dù suy nghĩ có ý thức giúp tăng cường các quyết định đơn giản, nhưng điều ngược lại đúng với các quyết định phức tạp hơn.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

E

Dijksterhuis reports four simple but elegant studies supporting this argument. In one, participants assessed the quality of four hypothetical cars by considering either four attributes (a simple task) or 12 attributes (a complex task). Among participants who considered four attributes, those who were allowed to engage in undistracted deliberative thought did better at discriminating between the best and worst cars. Those who were distracted and thus unable to deliberate had to rely on their unconscious thinking and did less well. The opposite pattern emerged when people considered 12 criteria. In this case, conscious deliberation led to inferior discrimination and poor decisions.

Dijksterhuis báo cáo bốn nghiên cứu đơn giản nhưng tao nhã ủng hộ lập luận này. Trong một lần, những người tham gia đánh giá chất lượng của bốn chiếc ô tô giả định bằng cách xem xét bốn thuộc tính (một nhiệm vụ đơn giản) hoặc 12 thuộc tính (một nhiệm vụ phức tạp). Trong số những người tham gia xem xét bốn thuộc tính, những người được phép tham gia vào suy nghĩ cân nhắc không bị phân tâm đã làm tốt hơn trong việc phân biệt giữa những chiếc xe tốt nhất và xấu nhất. Những người bị phân tâm và do đó không thể chủ động phải dựa vào suy nghĩ vô thức của họ và làm việc kém hiệu quả hơn. Mô hình ngược lại xuất hiện khi mọi người xem xét 12 tiêu chí. Trong trường hợp này, sự cân nhắc có ý thức đã dẫn đến sự phân biệt đối xử kém cỏi và những quyết định tồi tệ.

 

F

In other studies, Dijksterhuis surveyed people shopping for clothes (‘simple’ products) and furniture (‘complex’ products). Compared with those who said they had deliberated long and hard, shoppers who bought with little conscious deliberation felt less happy with their simple clothing purchase but happier with the complex furniture purchases. Deliberation without attention actually produced better results as the decisions became more complex.

Trong các nghiên cứu khác, Dijksterhuis đã khảo sát những người mua sắm quần áo (sản phẩm 'đơn giản') và đồ nội thất (sản phẩm 'phức tạp'). So với những người nói rằng họ đã cân nhắc kỹ lưỡng và lâu dài, những người mua sắm mà ít cân nhắc có ý thức cảm thấy ít hài lòng hơn với việc mua quần áo đơn giản nhưng lại hạnh phúc hơn với việc mua đồ nội thất phức tạp. Cân nhắc mà không cần chú ý thực sự tạo ra kết quả tốt hơn khi các quyết định trở nên phức tạp hơn.

 

G

From there, however, the researchers take a big leap. They write: There is no reason to assume that the deliberation-without-attention effect does not generalize to other types of choices – political, managerial or otherwise. In such cases, it should benefit the individual to think consciously about simple matters and to delegate thinking about more complicated matters to the unconscious.

Tuy nhiên, từ đó, các nhà nghiên cứu có một bước nhảy vọt. Họ viết: Không có lý do gì để cho rằng hiệu ứng cân nhắc-không cần chú ý không khái quát hóa cho các loại lựa chọn khác - chính trị, quản lý hay cách khác. Trong những trường hợp như vậy, cá nhân nên suy nghĩ có ý thức về những vấn đề đơn giản và giao suy nghĩ về những vấn đề phức tạp hơn cho vô thức.

 

H

This radical inference contradicts standard political and managerial theory but doubtless comforts those in politics and management who always find the simple solution to the complex problem an attractive proposition. Indeed, one suspects many of our political leaders already embrace this wisdom.

Suy luận triệt để này mâu thuẫn với lý thuyết chính trị và quản lý tiêu chuẩn nhưng chắc chắn sẽ an ủi những người làm chính trị và quản lý, những người luôn tìm ra giải pháp đơn giản cho vấn đề phức tạp của một đề xuất hấp dẫn. Thật vậy, người ta nghi ngờ rằng nhiều nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta đã nắm bắt được sự khôn ngoan này.

 

I

Still, it is there, in the realms of society and its governance, that the more problematic implications of deliberation without attention begin to surface. Variables that can be neatly circumscribed in decisions about shopping lose clarity in a world of group dynamics, social interaction, history and politics. Two pertinent questions arise. First, what counts as a complex decision? And second, what counts as a good outcome?

Tuy nhiên, chính ở đó, trong các lĩnh vực xã hội và quản trị của nó, những tác động có vấn đề hơn của việc cân nhắc mà không có sự chú ý bắt đầu lộ diện. Các biến có thể được giới hạn gọn gàng trong các quyết định về mua sắm sẽ mất đi sự rõ ràng trong một thế giới của sự năng động nhóm, tương tác xã hội, lịch sử và chính trị. Hai câu hỏi thích hợp phát sinh. Đầu tiên, điều gì được coi là một quyết định phức tạp? Và thứ hai, điều gì được coi là một kết quả tốt?

J

As social psychologist Kurt Lewin (1890 – 1947) noted, a ‘good’ decision that nobody respects is actually bad, his classic studies of decision making showed that participating in deliberative processes makes people more likely to abide by the results. The issue here is that when political decision-makers make mistakes, it is their politics, or the relationship between their politics and our own, rather than psychology which is at fault.

Như nhà tâm lý học xã hội Kurt Lewin (1890 – 1947) đã lưu ý, một quyết định 'tốt' mà không ai tôn trọng thực sự là xấu, các nghiên cứu cổ điển của ông về việc ra quyết định cho thấy rằng việc tham gia vào các quá trình thảo luận khiến mọi người có nhiều khả năng tuân theo kết quả hơn. Vấn đề ở đây là khi những người ra quyết định chính trị phạm sai lầm, thì chính chính trị của họ, hoặc mối quan hệ giữa chính trị của họ và chính chúng ta, chứ không phải tâm lý học có lỗi.

 

K

Gladwell’s book and Dijksterhuis’s paper are invaluable in pointing out the limitations of the conventional wisdom that decision quality rises with decision-making complexity. But this work still tempts us to believe that decision making is simply a matter of psychology, rather than also a question of politics, ideology and group membership. Avoiding social considerations in a search for general appeal rather than toward it.

Cuốn sách của Gladwell và bài báo của Dijksterhuis là vô giá trong việc chỉ ra những hạn chế của sự khôn ngoan thông thường rằng chất lượng quyết định tăng lên cùng với sự phức tạp của việc ra quyết định. Nhưng nghiên cứu này vẫn khiến chúng ta tin rằng việc ra quyết định chỉ đơn giản là vấn đề tâm lý học, chứ không phải là vấn đề chính trị, ý thức hệ và tư cách thành viên nhóm. Tránh những cân nhắc xã hội trong việc tìm kiếm sự hấp dẫn chung hơn là hướng tới nó.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 27-31

Choose the correct letter, ABC or D.

Write your answers in boxes 27-31 on your answer sheet.

 

27   The legend of the Gordian knot is used to illustrate the idea that

A   anyone can solve a difficult problem

B   difficult problems can have easy solutions

C   the solution to any problem requires a lot of thought

D   people who can solve complex problems make good leaders

 

28   The ‘conflict model’ of decision making proposed by Janis and Mann requires that

A   opposing political parties be involved

B   all-important facts be considered

C   people be encouraged to have different ideas

D   previous similar situations be thoroughly examined

 

29   According to recent thinking reinforced by Malcolm Gladwell, the best decisions

A   involve consultation

B   involve complex thought

C   are made very quickly

D   are the most attractive option

 

30   Dijksterhuis and his colleagues claim in their article that

A   our cognitive resources improve as tasks become more complex

B   conscious decision making is negatively affected by task complexity

C   unconscious decision making is a popular approach

D   deliberation without attention defines the way we make decisions

 

31   Dijksterhuis’s car study found that, in simple tasks, participants

A   were involved in lengthy discussions

B   found it impossible to make decisions quickly

C   were unable to differentiate between the options

D   could make a better choice when allowed to concentrate

 

 

Questions 32-35

Complete the summary using the list of words A-I below.

Write the correct letter, A-I, in boxes 32-35 on your answer sheet.

Dijksterhuis’s shopping study and its conclusions

Using clothing and furniture as examples of different types of purchases, Dijksterhuis questioned shoppers on their satisfaction with what they had bought. People who spent 32………………………….. time buying simple clothing items were more satisfied than those who had not. However, when buying furniture, shoppers made 33………………………….. purchasing decisions if they didn’t think too hard. From this, the researchers concluded that in other choices, perhaps more important than shopping. 34………………………… decisions are best made by the unconscious. The writer comments that Dijksterhuis’s finding is apparently 35………………………… but nonetheless true.

A   more          B   counterintuitive    C   simple

D   better        E   conscious               F   obvious

G   complex     H   less                         I   worse

  

Questions 36-40

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 36-40 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the views of the writer

NO                   if the statement contradicts the views of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

36   Dijksterhuis’s findings agree with existing political and management theories.

37   Some political leaders seem to use deliberation without attention when making complex decisions.

38   All political decisions are complex ones.

39   We judge political errors according to our own political beliefs.

40   Social considerations must be taken into account for any examination of decision making to prove useful.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

27. B

28. B

29. C

30. B

31. D

32. A

33. D

34. G

35. B

36. NO

37. NOT GIVEN

38. NOT GIVEN

39. YES

40. NOT GIVEN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status