Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: What are you laughing at

 

What are you laughing at giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

What are you laughing at?

A

We like to think that laughing is the height of human sophistication. Our big brains let us see the humour in a strategically positioned pun, an unexpected plot twist or a clever piece of wordplay. But while joking and wit are uniquely human inventions, laughter certainly is not. Other creatures, including chimpanzees, gorillas and even rats, chuckle. Obviously, they don’t crack up at Homer Simpson or titter at the boss’s dreadful jokes, but the fact that they laugh in the first place suggests that sniggers and chortles have been around for a lot longer than we have. It points the way to the origins of laughter, suggesting a much more practical purpose than you might think.

Chúng tôi thích nghĩ rằng cười là đỉnh cao của sự tinh tế của con người. Bộ não lớn của chúng ta cho chúng ta thấy sự hài hước trong một cách chơi chữ được đặt có dụng ý, một tình tiết bất ngờ hoặc một trò chơi chữ thông minh. Nhưng trong khi trò đùa và sự hóm hỉnh là những phát minh độc đáo của con người, tiếng cười chắc chắn không phải vậy. Các sinh vật khác, bao gồm tinh tinh, khỉ đột và thậm chí cả chuột, cười khúc khích. Rõ ràng là chúng không cười Homer Simpson hay cười khúc khích trước những trò đùa bực bội của ông chủ, nhưng thực tế là họ cười ngay từ đầu cho thấy rằng cười khẩy và cười khúc khích đã tồn tại lâu hơn chúng ta rất nhiều. Nó chỉ ra con đường tìm ra nguồn gốc của tiếng cười, gợi ý một mục đích thiết thực hơn nhiều so với bạn nghĩ.

crack up (v): burst into laughter.

point the way (to something): to be among the first to show how something can be done:
The new research points the way to the development of better vaccines.

 

B

There is no doubt that laughing typically involves groups of people. ‘Laughter evolved as a signal to others – it almost disappears when we are alone,’ says Robert Provine, a neuroscientist at the University of Maryland. Provine found that most laughter comes as a polite reaction to everyday remarks such as ‘see you later’, rather than anything particularly funny. And the way we laugh depends on the company we’re keeping. Men tend to laugh longer and harder when they are with other men, perhaps as a way of bonding. Women tend to laugh more and at a higher pitch when men are present, possibly indicating flirtation or even submission.

Không còn nghi ngờ gì nữa, tiếng cười thường liên quan đến các nhóm người. Robert Provine, nhà thần kinh học tại Đại học Maryland, cho biết: “Tiếng cười phát triển như một tín hiệu cho người khác – nó gần như biến mất khi chúng ta ở một mình. Provine phát hiện ra rằng hầu hết tiếng cười đến như một phản ứng lịch sự đối với những lời nhận xét hàng ngày chẳng hạn như 'hẹn gặp lại', hơn là bất cứ điều gì đặc biệt hài hước. Và cách chúng ta cười phụ thuộc vào người đồng hành của chúng ta. Đàn ông có xu hướng cười lâu hơn và nhiều hơn khi họ ở bên những người đàn ông khác, có lẽ như một cách để gắn kết. Phụ nữ có xu hướng cười nhiều hơn và với cường độ cao hơn khi có mặt đàn ông, có thể biểu thị sự tán tỉnh hoặc thậm chí là phục tùng.

 

C

To find the origins of laughter, Provine believes we need to look at the play. He points out that the masters of laughing are children, and nowhere is their talent more obvious than in the boisterous antics, and the original context plays,’ he says. Well-known primate watchers, including Dian Fossey and Jane Goodall, have long argued that chimps laugh while at play. The sound they produce is known as a panting laugh. It seems obvious when you watch their behavior – they even have the same ticklish spots as we do. But remove the context, and the parallel between human laughter and a chimp’s characteristic pant laugh is not so clear. When Provine played a tape of the pant laughs to 119 of his students, for example, only two guessed correctly what it was.

Để tìm ra nguồn gốc của tiếng cười, Provine tin rằng chúng ta cần xem xét việc chơi đùa. Anh ấy chỉ ra rằng những bậc thầy về trò cười là trẻ em, và không nơi nào tài năng của chúng thể hiện rõ ràng hơn trong những trò hề náo nhiệt, và những trò chơi bối cảnh gốc, 'anh ấy nói. Những nhà quan sát động vật linh trưởng nổi tiếng, trong đó có Dian Fossey và Jane Goodall, từ lâu đã lập luận rằng tinh tinh cười khi chơi đùa. Âm thanh mà chúng tạo ra được gọi là tiếng cười thở hổn hển. Điều này có vẻ hiển nhiên khi bạn quan sát hành vi của chúng - thậm chí chúng cũng có những chỗ nhột giống như chúng ta. Nhưng ngoài bối cảnh này, thì sự tương đồng giữa tiếng cười của con người và tiếng cười hổn hển đặc trưng của tinh tinh không được rõ ràng cho lắm. Chẳng hạn, khi Provine phát đoạn băng cười hỗn hển cho 119 sinh viên của mình nghe, chỉ có hai người đoán đúng đó là gì.

 

D

These findings underline how chimp and human laughter vary. When we laugh the sound is usually produced by chopping up a single exhalation into a series of shorter with one sound produced on each inward and outward breath. The question is: does this pant laughter have the same source as our own laughter? New research lends weight to the idea that it does. The findings come from Elke Zimmerman, head of the Institute for Zoology in Germany, who compared the sounds made by babies and chimpanzees in response to tickling during the first year of their life. Using sound spectrographs to reveal the pitch and intensity of vocalizations, she discovered that chimp and human baby laughter follow broadly the same pattern. Zimmerman believes the closeness of baby laughter to chimp laughter supports the idea that laughter was around long before humans arrived on the scene. What started simply as a modification of breathing associated with enjoyable and playful interactions has acquired a symbolic meaning as an indicator of pleasure.

Những phát hiện này nhấn mạnh tiếng cười của tinh tinh và con người khác nhau như thế nào. Khi chúng ta cười, âm thanh thường được tạo ra bằng cách cắt một hơi thở ra thành một chuỗi ngắn hơn với một âm thanh được tạo ra trên mỗi hơi thở vào và ra. Câu hỏi đặt ra là: tiếng cười hổn hển này có cùng nguồn gốc với tiếng cười của chính chúng ta không? Nghiên cứu mới cho thấy ý tưởng đó có trọng lượng. Phát hiện này đến từ Elke Zimmerman, người đứng đầu Viện Động vật học ở Đức, người đã so sánh âm thanh do trẻ sơ sinh và tinh tinh tạo ra khi bị cù lét trong năm đầu đời của chúng. Sử dụng máy quang phổ âm thanh để tiết lộ cao độ và cường độ của giọng nói, cô ấy phát hiện ra rằng tiếng cười của tinh tinh và con người nói chung theo cùng một kiểu. Zimmerman tin rằng tiếng cười của trẻ con gần giống với tiếng cười của tinh tinh ủng hộ ý kiến ​​cho rằng tiếng cười đã có từ rất lâu trước khi con người xuất hiện. Những gì bắt đầu chỉ đơn giản là sự thay đổi của hơi thở liên quan đến các tương tác thú vị và vui tươi đã mang một ý nghĩa biểu tượng như một dấu hiệu của niềm vui.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

E

Pinpointing when laughter developed is another matter. Humans and chimps share a common ancestor that lived perhaps 8 million years ago, but animals might have been laughing long before that. More distantly related primates, including gorillas, laugh, and anecdotal evidence suggests that other social mammals may do too. Scientists are currently testing such stories with a comparative analysis of just how common laughter is among animals. So far, though, the most compelling evidence for laughter beyond primates comes from research done by Jaak Panksepp from Bowling Green State University, Ohio, into the ultrasonic chirps produced by rats during play and in response to tickling.

Xác định khi nào tiếng cười bộc lộ là một vấn đề khác. Con người và tinh tinh có chung một tổ tiên sống cách đây khoảng 8 triệu năm, nhưng động vật có thể đã biết cười từ rất lâu trước đó. Các loài linh trưởng có họ hàng xa hơn, bao gồm cả khỉ đột, cười và bằng chứng giai thoại cho thấy rằng các động vật có vú sống bầy đàn khác cũng vậy. Các nhà khoa học hiện đang thử nghiệm những câu chuyện như vậy bằng một phân tích so sánh về mức độ phổ biến của tiếng cười giữa các loài động vật. Tuy nhiên, cho đến nay, bằng chứng thuyết phục nhất về tiếng cười ngoài loài linh trưởng đến từ nghiên cứu được thực hiện bởi Jaak Panksepp từ Đại học Bowling Green State, Ohio, về tiếng kêu siêu âm do chuột tạo ra trong khi chơi và phản ứng với tiếng cù lét.

 

F

All this still doesn’t answer the question of why we laugh at all. One idea is that laughter and tickling originated as a way of sealing the relationship between mother and child. Another is that the reflex response to tickling is protective, alerting us to the presence of crawling creatures that might harm us or compelling us to defend the parts of our bodies that are most vulnerable in hand-to-hand combat. But the idea that has gained most popularity in recent years is that laughter in response to tickling is a way for two individuals to signal and test their trust in one another. This hypothesis starts from the observation that although a little tickle can be enjoyable if it goes on too long it can be torture. By engaging in a bout of tickling, we put ourselves at the mercy of another individual, and laughing is a signal that we laughter is what makes it a reliable signal of trust according to Tom Flamson, a laughter researcher at the University of California, Los Angels. ‘Even in rats, laughter, tickle, play and trust are linked. Rats chirp a lot when they play,’ says Flamson. ‘These chirps can be aroused by tickling. And they get bonded to us as a result, which certainly seems like a show of trust.’

Tất cả những điều này vẫn chưa trả lời được câu hỏi tại sao chúng ta lại cười.Một ý kiến ​​cho rằng tiếng cười và cù lét bắt nguồn như một cách gắn kết mối quan hệ giữa mẹ và con. Một điều nữa là phản ứng phản xạ khi bị cù lét có tác dụng bảo vệ, cảnh báo chúng ta về sự hiện diện của những sinh vật đang bò có thể gây hại cho chúng ta hoặc buộc chúng ta phải bảo vệ những bộ phận dễ bị tổn thương nhất trên cơ thể khi chiến đấu tay đôi. Nhưng ý tưởng đã trở nên phổ biến nhất trong những năm gần đây là tiếng cười để đáp lại tiếng cù lét là cách để hai cá nhân báo hiệu và kiểm tra lòng tin của họ đối với nhau. Giả thuyết này bắt đầu từ việc quan sát rằng mặc dù một chút cù lét có thể thú vị nhưng nếu nó kéo dài quá lâu thì nó có thể là cực hình. Theo Tom Flamson, một nhà nghiên cứu tiếng cười tại Đại học California, Los Angeles, bằng cách tham gia vào một cuộc cù lét, chúng ta đặt mình dưới sự thương xót của một cá nhân khác và tiếng cười là một tín hiệu cho thấy chúng ta cười là một tín hiệu đáng tin cậy. thiên thần 'Ngay cả ở loài chuột, tiếng cười, tiếng cù, trò chơi và sự tin tưởng có mối liên hệ với nhau. Lũ chuột ríu rít khi chơi đùa,” Flamson nói. 'Những tiếng kêu này có thể được đánh thức bằng cách cù lét. Và kết quả là họ trở nên gắn bó với chúng tôi, điều này chắc chắn giống như một sự thể hiện sự tin tưởng.'

 

G

We’ll never know which animal laughed the first laugh, or why. But we can be sure it wasn’t in response to a prehistoric joke. The funny thing is that while the origins of laughter are probably quite serious, we owe human laughter and our language-based humor to the same unique skill. While other animals pant, we alone can control our breath well enough to produce the sound of laughter. Without that control, there would also be no speech – and no jokes to endure.

Chúng ta sẽ không bao giờ biết con vật nào cười trước, hay tại sao. Nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng đó không phải là câu trả lời cho một trò đùa thời tiền sử. Điều buồn cười là trong khi nguồn gốc của tiếng cười có lẽ khá nghiêm túc, thì tiếng cười của con người và sự hài hước dựa trên ngôn ngữ của chúng ta cũng nhờ vào kỹ năng độc đáo đó. Trong khi các loài động vật khác thở hổn hển, chỉ mình chúng ta có thể kiểm soát hơi thở của mình đủ tốt để tạo ra tiếng cười. Không có sự kiểm soát đó, cũng sẽ không có bài phát biểu nào và không có trò đùa nào tồn tại.

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 1-6

Look at the following research findings (questions 1-6) and the list of people below.
Match each finding with the correct person ABC or D.

Write the correct letter, ABC or D, in boxes 1-6 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

A          Tom Flamson
B          Elke Zimmerman
C          Robert Provine
D          Jaak Panksepp

 

1   Babies and chimps produce similar sounds of laughter.

2   Primates are not the only animals who produce laughter Pan

3   Laughter also suggests that we feel safe and easy with others.

4   Laughter is a response to a polite situation instead of humour.

5   Animal laughter evolved before human laughter

6   Laughter is a social activity.

 

 

Questions 7-10

Complete the summary using the list of words, A-K, below.

Write the correct letter, A-K, in boxes 7-10 on your answer sheet.

Some researchers believe that laughter first evolved out of 7………………………. The investigation has revealed that human and chimp laughter may have the same 8……………………….. Besides, scientists have been aware that 9……………………….. laugh, however, it now seems that laughter might be more widespread than once we thought. Although the reasons why humans started to laugh are still unknown, it seems that laughter may result from the 10………………………. we feel with another person.

A   evolution

B   chirps

C   origins

D   voice

E   confidence

F   rats

G   primates

H   response

I   play

J   children

K   tickling

 

 

Questions 11-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 11-13 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement is true

FALSE              if the statement is false

NOT GIVEN     if the information is not given in the passage

 

11   Both men and women laugh more when they are with members of the same sex.

12   Primates lack sufficient breath control to be able to produce laughs the way humans do.

13   Chimpanzees produce laughter in a wider range of situations than rats do.

 

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

1. B

2. D

3. A

4. C

5. B

6. C

7. I

8. C

9. G

10. E

11. NOT GIVEN

12. TRUE

13. NOT GIVEN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status