DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:  Bricks – The Versatile Building Material

 


Bricks – The Versatile Building Material giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: 

Bricks – The Versatile Building Material

 

Bricks are one of the oldest known building materials dating back to 7000 BCE. The oldest found were sun-dried mud bricks in southern Turkey and these would have been standard in those days. Although sun-dried mud bricks worked reasonably well, especially in moderate climates, fired bricks were found to be more resistant to harsher weather conditions and so fired bricks are much more reliable for use in permanent buildings. Fired brick are also useful in hotter climates, as they can absorb any heat generated throughout the day and then release it at night. ĐOẠN 1

Gạch là một trong những vật liệu xây dựng lâu đời nhất được biết đến có niên đại 7000 năm trước Công nguyên. Loại lâu đời nhất được tìm thấy là gạch bùn phơi nắng ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và đây có thể là tiêu chuẩn vào thời đó. Mặc dù gạch bùn phơi khô hoạt động khá tốt, đặc biệt là ở vùng khí hậu ôn hòa, nhưng gạch nung được cho là có khả năng chống chịu tốt hơn với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn và do đó gạch nung đáng tin cậy hơn nhiều khi sử dụng trong các tòa nhà kiên cố. Gạch nung cũng rất hữu ích ở những vùng có khí hậu nóng hơn, vì chúng có thể hấp thụ mọi nhiệt lượng sinh ra trong ngày và sau đó thải ra vào ban đêm.

 

The Romans also distinguished between the bricks they used that were dried by the sun and air and the bricks that were fired in a kiln. The Romans were real brick connoisseurs. They preferred to make their bricks in the spring and hold on to their bricks for two years, before they were used or sold. They only used clay that was whitish or red for their bricks. The Romans passed on their skills around their sphere of influence and were especially successful at using their mobile kilns to introduce kiln-fired bricks to the whole of the Roman Empire. ĐOẠN 2

Người La Mã cũng phân biệt giữa những viên gạch họ sử dụng được làm khô bằng ánh nắng mặt trời và không khí và những viên gạch được nung trong lò nung. Người La Mã là những người sành gạch thực sự. Họ thích làm gạch vào mùa xuân và giữ gạch trong hai năm trước khi sử dụng hoặc bán. Họ chỉ sử dụng đất sét màu trắng hoặc đỏ để làm gạch. Người La Mã đã truyền lại các kỹ năng của họ trong phạm vi ảnh hưởng của họ và đặc biệt thành công trong việc sử dụng các lò nung di động của họ để giới thiệu gạch nung trong lò ra toàn bộ Đế chế La Mã.

 

During the twelfth century, bricks were introduced to northern Germany from northern Italy. This created the ‘brick Gothic period,’ which was a reduced style of Gothic architecture previously very common in northern Europe. The buildings around this time were mainly built from fired red clay bricks. The brick Gothic period can be categorised by the lack of figural architectural sculptures that had previously been carved in stone, as the Gothic figures were impossible to create out of bulky bricks at that time. ĐOẠN 3

Trong thế kỷ 12, gạch được du nhập vào miền bắc nước Đức từ miền bắc nước Ý. Điều này đã tạo ra 'thời kỳ Gothic bằng gạch', một phong cách kiến trúc Gothic thu gọn trước đây rất phổ biến ở Bắc Âu. Các tòa nhà vào khoảng thời gian này chủ yếu được xây dựng bằng gạch đất sét đỏ nung. Thời kỳ Gothic bằng gạch có thể được phân loại do thiếu các tác phẩm điêu khắc kiến trúc tượng hình trước đây được chạm khắc trên đá, vì các hình tượng Gothic không thể tạo ra từ những viên gạch cồng kềnh vào thời điểm đó.

 

Bricks suffered a setback during the Renaissance and Baroque periods, with exposed brick walls becoming unpopular and brickwork being generally covered by plaster. Only during the mid-eighteenth century did visible brick walls again regain some popularity. ĐOẠN 4

Gạch đã gặp phải trở ngại trong thời kỳ Phục hưng và Baroque, với những bức tường gạch lộ ra ngoài trở nên không được ưa chuộng và gạch thường được bao phủ bởi thạch cao. Chỉ đến giữa thế kỷ 18, những bức tường gạch hữu hình mới trở lại phổ biến.

 

Bricks today are more commonly used in the construction of buildings than any other material, except wood. Brick architecture is dominant within its field and a great industry has developed and invested in the manufacture of many different types of bricks of all shapes and colours. With modern machinery, earth-moving equipment, powerful electric motors and modern tunnel kilns, making bricks has become much more productive and efficient. Bricks can be made from a variety of materials, the most common being clay, but they can also be made of calcium silicate and concrete. ĐOẠN 5

Gạch ngày nay được sử dụng phổ biến trong xây dựng các công trình hơn bất kỳ vật liệu nào khác, ngoại trừ gỗ. Kiến trúc gạch chiếm ưu thế trong lĩnh vực này và một ngành công nghiệp lớn đã phát triển và đầu tư vào việc sản xuất nhiều loại gạch khác nhau với đủ hình dạng và màu sắc. Với máy móc hiện đại, thiết bị chuyển đất, động cơ điện mạnh mẽ và lò nung tuynel hiện đại, việc sản xuất gạch đã trở nên năng suất và hiệu quả hơn rất nhiều. Gạch có thể được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, phổ biến nhất là đất sét, nhưng chúng cũng có thể được làm từ canxi silicat và bê tông.


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.  Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề.  Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

Good quality bricks have major advantages over stone as they are reliable, weather resistant and can tolerate acids, pollution and fire. They are also much cheaper than cut stonework. Bricks can be made to any specification in colour, size and shape, which makes them easier to build with than stone. On the other hand, there are some bricks that are more porous and therefore more susceptible to damage from dampness when exposed to water. For best results in any construction work, the correct brick must be chosen in accordance with the job specifications. ĐOẠN 6

Gạch chất lượng tốt có lợi thế lớn hơn đá vì chúng đáng tin cậy, chịu được thời tiết và có thể chịu được axit, ô nhiễm và cháy nổ. Chúng cũng rẻ hơn nhiều so với đá cắt. Gạch có thể được sản xuất theo bất kỳ đặc điểm kỹ thuật nào về màu sắc, kích thước và hình dạng, khiến chúng dễ xây dựng hơn đá. Mặt khác, có một số loại gạch xốp hơn và do đó dễ bị hư hại do ẩm ướt khi tiếp xúc với nước. Để có kết quả tốt nhất trong bất kỳ công trình xây dựng nào, gạch phải được chọn đúng theo yêu cầu kỹ thuật của công việc.

 

Today, bricks are mainly manufactured in factories, usually employing one of three principal methods – the soft mud process, the stiff mud process and the dry clay process. In the past, bricks were largely manufactured by hand, and there are still artisanal companies that specialise in this product. The process involves putting the clay, water and additives into a large pit, where it is all mixed together by a tempering wheel, often still moved by horse power. Once the mixture is of the correct consistency, the clay is removed and pressed into moulds by hand. To prevent the brick from sticking to the mould, the brick is coated in either sand or water, though coating a brick with sand gives an overall better finish to it. Once shaped, the bricks are laid outside to dry by air and sun for three to four days. If these bricks left outside for the drying process are exposed to a shower, the water can leave indentations on the brick, which, although not affecting the strength of the brick, is considered very undesirable. After drying, the bricks are then transferred to the kiln for firing and this creates the finished product. Bricks are now more generally made by manufacturing processes using machinery. This is a large-scale effort and produces bricks that have been fired in patent kilns. ĐOẠN 7

Ngày nay, gạch chủ yếu được sản xuất tại các nhà máy, thường sử dụng một trong ba phương pháp chính – quy trình bùn mềm, quy trình bùn cứng và quy trình đất sét khô. Trước đây, gạch chủ yếu được sản xuất thủ công và vẫn có những công ty thủ công chuyên về sản phẩm này. Quá trình này bao gồm việc đưa đất sét, nước và các chất phụ gia vào một hố lớn, nơi tất cả được trộn lẫn với nhau bằng một bánh xe ủ, thường vẫn được di chuyển bằng sức ngựa. Sau khi hỗn hợp có độ đặc phù hợp, đất sét sẽ được lấy ra và ép vào khuôn bằng tay. Để ngăn gạch dính vào khuôn, gạch được phủ bằng cát hoặc nước, mặc dù việc phủ gạch bằng cát sẽ mang lại vẻ hoàn thiện tổng thể tốt hơn cho viên gạch. Sau khi tạo hình, gạch được đặt bên ngoài để khô bằng không khí và ánh nắng trong ba đến bốn ngày. Nếu những viên gạch này được để bên ngoài trong quá trình sấy khô, tiếp xúc với vòi hoa sen, nước có thể để lại vết lõm trên gạch, điều này mặc dù không ảnh hưởng đến độ bền của gạch nhưng được coi là rất không mong muốn. Sau khi sấy khô, gạch được chuyển vào lò nung để tạo ra thành phẩm. Gạch hiện nay thường được sản xuất bằng quy trình sản xuất sử dụng máy móc. Đây là một nỗ lực quy mô lớn và sản xuất gạch được nung trong lò nung đã được cấp bằng sáng chế.

 

Today’s bricks are also specially designed to be efficient at insulation. If their composition is correct and their laying accurate, a good brick wall around a house can save the occupants a significant amount of money. This is primarily achieved today through cavity wall insulation. Insulating bricks are built in two separate leaves, as they are called in the trade. The gap between the inner and outer leaves of brickwork depends on the type of insulation used, but there should be enough space for a gap of twenty millimetres between the insulating material in the cavity and the two leaves on either side. The air in these gaps is an efficient insulator by itself. Cavity walls have also replaced solid walls, because they are more resistant to rain penetration. Because two leaves are necessary, a strong brick manufacturing industry is essential, so that enough good quality insulating bricks are plentifully available. ĐOẠN 8

Gạch ngày nay cũng được thiết kế đặc biệt để có hiệu quả cách nhiệt. Nếu bố cục và cách bố trí chính xác, một bức tường gạch tốt xung quanh ngôi nhà có thể tiết kiệm cho người ở một khoản tiền đáng kể. Điều này chủ yếu đạt được ngày nay thông qua cách nhiệt tường khoang. Gạch cách nhiệt được xây dựng thành hai lá riêng biệt, như chúng được gọi trong thương mại. Khoảng cách giữa các lá bên trong và bên ngoài của gạch phụ thuộc vào loại vật liệu cách nhiệt được sử dụng, nhưng phải có đủ khoảng trống cho khoảng cách 20 mm giữa vật liệu cách nhiệt trong khoang và hai lá ở hai bên. Bản thân không khí trong những khoảng trống này là một chất cách nhiệt hiệu quả. Các bức tường rỗng cũng đã thay thế các bức tường kiên cố vì chúng có khả năng chống mưa xâm nhập tốt hơn. Vì cần hai lá nên cần có một ngành sản xuất gạch vững mạnh để có đủ số lượng gạch cách nhiệt chất lượng tốt.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

Questions 1-5

Do the following statements agree with the information given in the text?

In boxes 1-5 on your answer sheet write:

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

1   Fired bricks are not efficient in countries with hot weather, as they absorb too much heat.

2   Roman brick production was determined by which season it was.

3   The bricks that led to the brick Gothic period in northern Germany were popular with house builders.

  Buildings showing brickwork were generally not liked during the Renaissance.

5    Some types of bricks can soak up too much water due to their absorbent qualities.

 

 

Questions 6-11

Complete the flow chart below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS from the text for each answer.

Write your answers in boxes 6-11 on your answer sheet.

Making Hand-made Bricks

Combine the 6……………, water and other ingredients with a 7…………… to the desired consistency.

Using the hand, fill 8…………… with the mixture-coat with 9…………… (provides a better finish) or water to prevent stickiness.

Dry in the sun; try to avoid rain, which will cause marks in the bricks – this will no affect the bricks’ 10……………

 

 

Questions 12 and 13

Label the diagram below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the text for each answer.

Write your answers in boxes 12 and 13 on your answer sheet.

 

 

ĐÁP ÁN

1. FALSE

2. TRUE

3. NOT GIVEN

4. TRUE

5. TRUE

6. clay

7. tempering wheel

8. moulds

9. sand

10. strength

11. kiln

12. leaves

13. 20 kilometers

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status