Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Asiatic black bear

 

 

Extraterrestrial National Park giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Asiatic black bear

 

Known as a moon bear, Jasper is an Asiatic black bear with a yellow crescent on his chest. The bear came to the Animals Asia Moon Bear Rescue Centre in Chengdu, China, from a bear farm in 2000. ĐOẠN 1

Được biết đến như một con gấu mặt trăng, Jasper là một con gấu đen châu Á với hình bán nguyệt màu vàng trên ngực. Con gấu đến Trung tâm cứu hộ gấu mặt trăng của Động vật châu Á ở Thành Đô, Trung Quốc, từ một trang trại gấu vào năm 2000.

 

When Jasper arrived, rescuers had to cut Jasper out of a tiny “crush cage.” Bear bile has been used in traditional Chinese medicine and fetches a high price. The wholesale price is approximately 4,000 yuan (approximately $580) per kilogram with each bear producing up to 5 kilograms every year in China. But it comes at a high price. ĐOẠN 2

Khi Jasper đến, lực lượng cứu hộ phải cắt Jasper ra khỏi một "chiếc lồng bị bẹp dí" nhỏ bé. Mật gấu đã được sử dụng trong y học cổ truyền Trung Quốc và có giá cao. Giá bán buôn là khoảng 4.000 nhân dân tệ (tương đương 580 USD) mỗi kg với mỗi con gấu tạo ra tới 5 kg mỗi năm ở Trung Quốc. Nhưng nó đi kèm với một mức giá cao.

 

Jasper normally spent 15 years in a cage. Other bears spend up to 25 years without moving in cages no bigger than their bodies. Bears are milked for bile twice a day. In China, farmers use a catheter inserted into the gall bladder or permanently open wound. In Vietnam, farmers use long hypodermic needles. ĐOẠN 3

Jasper thường ở trong lồng 15 năm. Những con gấu khác dành tới 25 năm không di chuyển trong những chiếc lồng không lớn hơn cơ thể chúng. Gấu được vắt lấy mật hai lần một ngày. Ở Trung Quốc, nông dân sử dụng ống thông đưa vào túi mật hoặc vết thương hở vĩnh viễn. Ở Việt Nam, nông dân sử dụng kim tiêm dưới da dài.

 

The Animals Asia has rescued 260 bears from Chinese bear farms over the past 10 years. These bears are lucky. The official number of reared bears in China is 7,000, but the Animals Asia fears the real figure is close to 10,000. ĐOẠN 4

Tổ chức Động vật Châu Á đã giải cứu 260 con gấu từ các trang trại gấu ở Trung Quốc trong 10 năm qua. Những con gấu này thật may mắn. Số lượng gấu được nuôi chính thức ở Trung Quốc là 7.000, nhưng Tổ chức Động vật Châu Á lo ngại con số thực tế là gần 10.000.

 

In spite of the obvious cruelty, bear farming is legal in China. Whilst the Convention on International Trade in Endangered Species lists Asiatic black bears as being at the highest level of endangerment, China grants them only second-level protection, allowing them to be farmed. Although some have reported there are 15,000 bears, its figure is not a true estimate of the remaining wild population in China. ĐOẠN 5

Bất chấp sự tàn ác rõ ràng, việc nuôi gấu là hợp pháp ở Trung Quốc. Trong khi Công ước về buôn bán quốc tế các loài có nguy cơ tuyệt chủng liệt kê gấu đen châu Á ở mức độ nguy cấp cao nhất, Trung Quốc chỉ cấp cho chúng sự bảo vệ cấp hai, cho phép chúng được nuôi. Mặc dù một số người đã báo cáo rằng có 15.000 con gấu, nhưng con số này không phải là ước tính thực sự về số lượng gấu tự nhiên còn lại ở Trung Quốc.

 

Bear farming is also practiced in Vietnam where it is illegal but remains common due to a lack of enforcement. There are approximately 4,000 bears on Vietnamese farms but even more in Laos, Cambodia and Korea. ĐOẠN 6

Hoạt động nuôi gấu cũng được thực hiện ở Việt Nam, nơi hoạt động này là bất hợp pháp nhưng vẫn còn phổ biến do thiếu sự thực thi. Có khoảng 4.000 con gấu tại các trang trại Việt Nam nhưng thậm chí còn nhiều hơn ở Lào, Campuchia và Hàn Quốc.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

Bear farming is justified on the grounds that it satisfies the local demand for bile in China, therefore decreasing the number of bears taken from the wild. Since 1989 farmers have been allowed to breed bears in captivity and hunting wild bears has been illegal. In spite of this, a lot of wild bears are still poached for their gall bladders or to restock the farms. Sometimes bears arrive at the rescue centre with missing ribs after being caught in the wild. ĐOẠN 7

Việc nuôi gấu là hợp lý với lý do nó đáp ứng nhu cầu về mật tại địa phương ở Trung Quốc, do đó làm giảm số lượng gấu bị bắt từ tự nhiên. Từ năm 1989, nông dân được phép nuôi nhốt gấu và việc săn bắt gấu hoang là bất hợp pháp. Mặc dù vậy, rất nhiều gấu hoang vẫn bị săn trộm để lấy túi mật hoặc để bổ sung cho các trang trại. Đôi khi gấu đến trung tâm cứu hộ với xương sườn bị mất sau khi bị bắt trong tự nhiên.

 

Those bears that arrived at the centre have suffered from severe physical and psychological trauma. Rescued bears can’t be set free into the wild due to the long-term damage caused by their incarceration. They all need surgery to get rid of damaged gall bladders and many need additional surgery and long-term medical care because of missing claws or paws, infected necrotic wounds along with broken and missing teeth caused by biting at bars or because farmers break them to make the bears less of a hazard. Also, many have liver cancer as a result of being continually milked for bile and suffer from a litany of other ailments including blindness, arthritis, peritonitis, weeping ulcers and ingrown claws. ĐOẠN 8

Những con gấu đến trung tâm đã phải chịu đựng những chấn thương tâm lý và thể chất nghiêm trọng. Những con gấu đã được giải cứu không thể thả tự do vào tự nhiên do những tổn hại lâu dài do việc giam giữ chúng gây ra. Tất cả chúng đều cần phẫu thuật để loại bỏ túi mật bị tổn thương và nhiều con cần phẫu thuật bổ sung và chăm sóc y tế lâu dài do mất móng vuốt hoặc bàn chân, vết thương hoại tử bị nhiễm trùng cùng với gãy và mất răng do cắn vào thanh hoặc do nông dân bẻ chúng để những con gấu ít nguy hiểm hơn. Ngoài ra, nhiều con bị ung thư gan do liên tục bị vắt để lấy mật và mắc một loạt các bệnh khác bao gồm mù lòa, viêm khớp, viêm phúc mạc, lở loét và móng vuốt mọc ngược.

a litany of : nhiều, một loạt

On the other hand, with the horrors of bear farming, the rehabilitation process is amazing and inspiring to witness. It takes around a year to rehabilitate a bear. Although some have to be kept alone for the rest of their lives, most can eventually be housed with other bears. The transition in personality from animals which are violent and fearful to ones which are trusting, inquisitive and completely at ease with people is truly remarkable. Robinson says, “I have visited the rescue centre and it changed my life.” That is how powerful the bears’ stories are. ĐOẠN 9

Mặt khác, với sự khủng khiếp của việc nuôi nhốt gấu, quá trình phục hồi thật tuyệt vời và đầy cảm hứng khi chứng kiến. Phải mất khoảng một năm để phục hồi một con gấu. Mặc dù một số con phải ở một mình trong suốt quãng đời còn lại, nhưng hầu hết cuối cùng có thể được nuôi chung với những con gấu khác. Sự chuyển đổi tính cách từ những con vật hung bạo và sợ hãi sang những con vật đáng tin cậy, ham học hỏi và hoàn toàn thoải mái với con người thực sự đáng chú ý. Robinson nói: "Tôi đã đến thăm trung tâm cứu hộ và nó đã thay đổi cuộc đời tôi." Đó là sức mạnh của những câu chuyện về những con gấu.

 

In spite of the rescue programme, bear bile extraction remains a cause of wanton and remorseless abuse. It is difficult to change attitudes when bear bile has been used in Chinese medicine for over 3,000 years to cope with “heat-related” ailments, such as eye conditions and liver disease. These days, it is used to treat conditions from hangovers to haemorrhoids. There is some evidence from western medicine that a synthetic version of the active ingredient in bear bile, ursodeoxycholic acid, is able to treat a range of disorders including hepatitis C. But traditional Chinese medicine still insists on using natural bear bile which is often contaminated with pus, blood, urine and faeces. Although healthy bear bile is free-flowing and orangey-green, veterinarians describe bile leaking from the diseased gall bladders of rescued bears as “black sludge.” ĐOẠN 10

Bất chấp chương trình giải cứu, việc khai thác mật gấu vẫn là một nguyên nhân dẫn đến lạm dụng bừa bãi và không thương tiếc. Thật khó để thay đổi thái độ khi mật gấu đã được sử dụng trong y học Trung Quốc hơn 3.000 năm để chữa các bệnh “liên quan đến nhiệt”, chẳng hạn như bệnh về mắt và bệnh gan. Ngày nay, nó được sử dụng để điều trị các tình trạng từ say rượu đến bệnh trĩ. Có một số bằng chứng từ y học phương Tây cho thấy một phiên bản tổng hợp của hoạt chất trong mật gấu, axit ursodeoxycholic, có thể điều trị một loạt các bệnh bao gồm viêm gan C. Nhưng y học cổ truyền Trung Quốc vẫn khăng khăng sử dụng mật gấu tự nhiên thường bị nhiễm độc tố, mủ, máu, nước tiểu và phân. Mặc dù mật gấu khỏe mạnh chảy tự do và có màu xanh cam, nhưng các bác sĩ thú y mô tả mật rò rỉ từ túi mật bị bệnh của những con gấu được giải cứu là “bùn đen”.

 

The half-moon bear rescue project raises a number of critical questions. For instance, why do bears show large individual differences in response to persecution and variations in recovery? Rescued bears are powerful ambassadors, but should so much time and money be invested in saving the lives of individuals who will not make any direct contributions to saving their species? How can people from outside China work to free bears whilst respecting their Chinese colleagues and remaining sensitive to cultural tradition?  ĐOẠN 11

Dự án giải cứu gấu bán nguyệt đặt ra một số câu hỏi quan trọng. Chẳng hạn, tại sao những con gấu lại thể hiện sự khác biệt lớn giữa các cá thể khi đối phó với sự ngược đãi và những thay đổi trong quá trình phục hồi? Những con gấu được giải cứu là những đại sứ mạnh mẽ, nhưng có nên đầu tư quá nhiều thời gian và tiền bạc vào việc cứu sống những cá nhân không đóng góp trực tiếp vào việc cứu loài của chúng không? Làm thế nào những người từ bên ngoài Trung Quốc có thể làm việc để thả tự do cho gấu trong khi tôn trọng các đồng nghiệp Trung Quốc của họ và vẫn nhạy cảm với truyền thống văn hóa?

 

Efforts to quit bear farming will continue. Soon after Robinson established the Animals Asia in 1998, she negotiated an agreement with the Chinese government to work towards the eradication of bear farming. All farmers are cruel, but the very worst are identified for closure by the government and the farmers have their licences revoked. It is bears from these farms that come to the rescue centre. The Animals Asia compensates the farmers so that they can begin another business or retire. More than 40 farms have so far been closed, and China has not issued any new licences since 1994. ĐOẠN 12

Những nỗ lực để từ bỏ việc nuôi nhốt gấu sẽ tiếp tục. Ngay sau khi Robinson thành lập Tổ chức Động vật Châu Á vào năm 1998, họ đã thương lượng một thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc để hướng tới việc xóa bỏ nạn nuôi nhốt gấu. Tất cả những người nông dân đều độc ác, nhưng những người tồi tệ nhất đã bị chính phủ xác định đóng cửa và những người nông dân bị thu hồi giấy phép. Chính những con gấu từ các trang trại này đến trung tâm cứu hộ. Tổ chức Động vật Châu Á bồi thường cho nông dân để họ có thể bắt đầu công việc kinh doanh khác hoặc nghỉ hưu. Cho đến nay, hơn 40 trang trại đã bị đóng cửa và Trung Quốc đã không cấp bất kỳ giấy phép mới nào kể từ năm 1994.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 14-20

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answer in boxes 14-20 on your answer sheet.

 

In 2000 Jasper, an Asiatic black bear in China was called a moon bear due to embedding 14……………………….. on the chest. Whilst bear farming is illegal, it is prevalent because of weak 15……………………….. in Vietnam. Since 1989 hunting wild bears has been illegal in China, but breeding bears in the farmland is not prohibited. At intervals, bears are delivered to the rescue centre without 16………………………. by poachers.

Most bears that arrived at the centre have experienced 17…………………………. of both physical and psychological problems to be continued. Besides, 18………………………… is caused by extracting the bile from the bear’s gall. Over 3,000 years the Chinese have made use of the bile for healing illness related to both 19………………………….. and …………………………. In 1998 the Animals Asia was established by Robinson. She made an agreement against bear farming. Actually, she negotiated with the Chinese government to eliminate 20………………………..

 

Questions 21-25

Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 2?

In boxes 21-25 on your answer sheet, write

YES                  if the statement agrees with the opinion of the writer

NO                   if the statement contradicts the opinion of the writer

NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

21   Jasper is an Asiatic black bear and it had grown in the wild.

22   China is accustomed to using the bear bile as a traditional medicine from the old times.

23   The bile from the bear’s gall is extracted every day.

24   Even though bear bile use has spread among the Chinese, it had no effect on them.

25   In 1998 Robinson has reported the Animals Asia to the United Nations.

 

Questions 26-27

Choose the correct letter, ABC or D.

Write the correct letter in boxes 26-27 on your answer sheet.

 

26   The writer reports that bear bile has been prevalent in China due to

A   working a sense of beauty for women.

B   using traditional medicine and a little expense.

  delaying the ageing and relieving mental fatigue.

D   using traditional medicine and its price being skyrocketing.

 

27   Jill Robinson founded the Animals Asia in 1998 in order to

A   protect animals in Asian zoos.

B   promote the bear rescue project to the United Nations.

  protect the bear and prohibit brutal farming in Asia.

D   support bear farms. 

 

Question 28

From the list below, choose the most suitable title for Reading Passage 2.

Write the appropriate letter A-E in box 28 on your answer sheet.

A     Cruel bear bile business

B     Increasing the bear bile supply

C     Traditional Chinese medicine

    Rescue project forward

    Bear farming enforcement

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN:

14. (a) yellow crescent

15. enforcement

16. ribs

17. trauma

18. liver cancer

19. eyes, liver

20. bear farming

21. NO

22. YES

23. YES

24. NO

25. NOT GIVEN

26. D

27. C

28. A

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status