Chat hỗ trợ
Chat ngay

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: Alfred Nobel

 

Alfred Nobel giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

Alfred Nobel

 

The man behind the Nobel Prize

Người đứng sau giải Nobel

A

Since 1901, the Nobel Prize has been honoring men and women from all corners of the globe for outstanding achievements in physics, chemistry, medicine, literature, and for work in peace. The foundations for the prize were laid in 1895 when Alfred Nobel wrote his last will, leaving much of his wealth to the establishment of the Nobel Prize.

Kể từ năm 1901, giải thưởng Nobel đã tôn vinh những người đàn ông và phụ nữ từ khắp nơi trên thế giới vì những thành tựu xuất sắc trong vật lý, hóa học, y học, văn học và vì công tác vì hòa bình. Sự thiết lập cho giải thưởng được đặt ra vào năm 1895 khi Alfred Nobel viết di chúc cuối cùng của mình, để lại phần lớn tài sản của mình cho việc thành lập Giải thưởng Nobel.

 

B

Alfred Nobel was born in Stockholm on October 21, 1833. His father Immanuel Nobel was an engineer and inventor who built bridges and buildings in Stockholm. In connection with his construction work, Immanuel Nobel also experimented with different techniques for blasting rocks. Successful in his industrial and business ventures, Immanuel Nobel was able, in 1842, to bring his family to St. Petersburg. There, his sons were given a first-class education by private teachers. The training included natural sciences, languages and literature. By the age of 17, Alfred Nobel was fluent in Swedish, Russian, French, English and German. His primary interests were in English literature and poetry as well as in chemistry and physics. Alfred’s father, who wanted his sons to join his enterprise as engineers, disliked Alfred’s interest in poetry and found his son rather introverted.

Alfred Nobel sinh ra ở Stockholm vào ngày 21 tháng 10 năm 1833. Cha của ông, Immanuel Nobel, là một kỹ sư và nhà phát minh đã xây dựng những cây cầu và tòa nhà ở Stockholm. Liên quan đến công việc xây dựng của mình, Immanuel Nobel cũng đã thử nghiệm các kỹ thuật khác nhau để cho nổ đá. Thành công trong các dự án kinh doanh và công nghiệp của mình, Immanuel Nobel đã có thể đưa gia đình đến St. Petersburg vào năm 1842. Ở đó, các con trai của ông có được sự giáo dục chất lượng hạng nhất từ các giáo viên tư. Khóa đào tạo bao gồm khoa học tự nhiên, ngôn ngữ và văn học. Năm 17 tuổi, Alfred Nobel thông thạo tiếng Thụy Điển, Nga, Pháp, Anh và Đức. Mối quan tâm chính của ông là văn học và thơ ca Anh cũng như hóa học và vật lý. Cha của Alfred, người muốn các con trai của mình tham gia vào công việc kinh doanh của mình với tư cách là kỹ sư, không thích Alfred quan tâm đến thơ ca và nhận thấy con trai mình khá hướng nội.

 

C

In order to widen Alfred’s horizons, his father sent him abroad for further training in chemical engineering. During a two-year period, Alfred Nobel visited Sweden, Germany, France and the United States. In Paris, the city he came to like best, he worked in the private laboratory of Professor T. J. Pclouze, a famous chemist. There he met the young Italian chemist Ascanio Sobrero who, three years earlier, had invented nitroglycerine, a highly explosive liquid. But it was considered too dangerous to be of any practical use. Although its explosive power greatly exceeded that of gunpowder, the liquid would explode in a very unpredictable manner if subjected to heat and pressure. Alfred Nobel became very interested in nitroglycerine and how it could be put to practical use in construction work. He also realized that the safety problems had to be solved and a method had to be developed for the controlled detonation of nitroglycerine.

Để mở rộng tầm nhìn của Alfred, cha anh đã gửi anh ra nước ngoài để được đào tạo thêm về kỹ thuật hóa học. Trong khoảng thời gian hai năm, Alfred Nobel đã đến thăm Thụy Điển, Đức, Pháp và Hoa Kỳ. Tại Paris, thành phố mà anh ấy yêu thích nhất, anh ấy làm việc trong phòng thí nghiệm tư nhân của Giáo sư T. J. Pclouze, một nhà hóa học nổi tiếng. Tại đây, anh gặp nhà hóa học trẻ người Ý Ascanio Sobrero, người mà ba năm trước đó đã phát minh ra nitroglycerine, một chất lỏng cực kỳ dễ nổ. Nhưng nó được coi là quá nguy hiểm để sử dụng trong thực tế. Mặc dù sức nổ của nó vượt xa thuốc súng, nhưng chất lỏng này sẽ phát nổ theo cách rất khó đoán nếu gặp nhiệt độ và áp suất. Alfred Nobel trở nên rất quan tâm đến nitroglycerine và cách nó có thể được đưa vào sử dụng thực tế trong công trình xây dựng. Ông cũng nhận ra rằng các vấn đề an toàn phải được giải quyết và một phương pháp phải được phát triển để kích nổ nitroglycerine có kiểm soát.

 

D

After his return to Sweden in 1863, Alfred Nobel concentrated on developing nitroglycerine as an explosive. Several explosions, including one (1864) in which his brother Emil and several other persons were killed, convinced the authorities that nitroglycerine production was exceedingly dangerous. They forbade further experimentation with nitroglycerine within the Stockholm city limits and Alfred Nobel had to move his experimentation to a barge anchored on Lake Malaren. Alfred was not discouraged and in 1864 he was able to start mass production of nitroglycerine. To make the handling of nitroglycerine safer Alfred Nobel experimented with different additives. He soon found that mixing nitroglycerine with kieselguhr would turn the liquid into a paste which could be shaped into rods of a size and form suitable for insertion into drilling holes. In 1867 he patented this material under the name of dynamite. To be able to detonate the dynamite rods he also invented a detonator (blasting cap) which could be ignited by lighting a fuse. These inventions were made at the same time as the pneumatic drill came into general use. Together these inventions drastically reduced the cost of blasting rock, drilling tunnels, building canals and many other forms of construction work.

Sau khi trở về Thụy Điển năm 1863, Alfred Nobel tập trung phát triển nitroglycerine như một chất nổ. Một số vụ nổ, bao gồm một vụ (năm 1864), trong đó anh trai của ông là Emil và một số người khác thiệt mạng, làm cho chính quyền tin rằng việc sản xuất nitroglycerine là cực kỳ nguy hiểm. Họ cấm thử nghiệm thêm với nitroglycerine trong giới hạn thành phố Stockholm và Alfred Nobel phải chuyển thử nghiệm của mình sang một sà lan neo đậu trên Hồ Malaren. Alfred không nản lòng và vào năm 1864, ông đã có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt nitroglycerine. Để làm cho việc xử lý nitroglycerine an toàn hơn, Alfred Nobel đã thử nghiệm với các chất phụ gia khác nhau. Ông sớm phát hiện ra rằng trộn nitroglycerine với kieselguhr sẽ biến chất lỏng thành một loại bột nhão có thể được tạo hình thành các thanh có kích thước và hình dạng phù hợp để đưa vào các lỗ khoan. Năm 1867, ông được cấp bằng sáng chế cho vật liệu này dưới tên thuốc nổ. Để có thể kích nổ các thanh thuốc nổ, ông cũng đã phát minh ra một kíp nổ (nắp nổ) có thể kích nổ bằng cách đốt cháy ngòi nổ. Những phát minh này được thực hiện cùng lúc với máy khoan khí nén được đưa vào sử dụng rộng rãi. Cùng với nhau, những phát minh này đã giảm đáng kể chi phí nổ mìn, khoan đường hầm, xây dựng kênh đào và nhiều hình thức xây dựng khác.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

E

The market for dynamite and detonating caps grew very rapidly and Alfred Nobel also proved himself to be a very skillful entrepreneur and businessman. Over the years he founded factories and laboratories in some 90 different places in more than 20 countries. Although he lived in Paris much of his life he was constantly traveling. When he was not traveling or engaging in business activities Nobel himself worked intensively in his various laboratories, first in Stockholm and later in other places. He focused on the development of explosives technology as well as other chemical inventions including such materials as synthetic rubber and leather, artificial silk, etc. By the time of his death in 1896, he had 355 patents.

Thị trường thuốc nổ và mũ nổ phát triển rất nhanh, và Alfred Nobel cũng chứng tỏ mình là một doanh nhân và người làm ăn rất lanh lợi. Trong nhiều năm, ông đã thành lập các nhà máy và phòng thí nghiệm ở khoảng 90 địa điểm khác nhau tại hơn 20 quốc gia. Mặc dù sống ở Paris phần lớn cuộc đời nhưng ông vẫn thường xuyên di chuyển. Khi không di chuyển hoặc tham gia vào các hoạt động kinh doanh, bản thân Nobel đã làm việc tích cực trong các phòng thí nghiệm khác nhau của mình, đầu tiên là ở Stockholm và sau đó là ở những nơi khác. Ông tập trung vào việc phát triển công nghệ nổ cũng như các phát minh hóa học khác bao gồm các vật liệu như cao su tổng hợp và da, tơ nhân tạo, v.v. Trước khi ông qua đời ở tuổi 1896, ông có 355 bằng sáng chế.

 

F

Intensive work and travel did not leave much time for private life. At the age of 43, he was feeling like an old man. At this time he advertised in a newspaper “Wealthy, highly-educated elderly gentleman seeks the lady of mature age, versed in languages, as secretary and supervisor of household.” The most qualified applicant turned out to be an Austrian woman, Countess Bertha Kinsky. After working a very short time for Nobel she decided to return to Austria to marry Count Arthur von Suttner. In spite of this Alfred Nobel and Bertha von Suttner remained friends and kept writing letters to each other for decades. Over the years Bertha von Suttner became increasingly critical of the arms race. She wrote a famous book, Lay Down Your Arms and became a prominent figure in the peace movement. No doubt this influenced Alfred Nobel when he wrote his final will which was to include a Prize for persons or organizations who promoted peace. Several years after the death of Alfred Nobel, the Norwegian Storting (Parliament) decided to award the 1905 Nobel Peace Prize to Bertha von Suttner.

Công việc dày đặc và đi lại không có nhiều thời gian cho cuộc sống riêng tư. Ở tuổi 43, anh cảm thấy mình như một ông già. Vào thời điểm này, anh ta đăng quảng cáo trên một tờ báo “Quý ông lớn tuổi, giàu có, học thức cao đang tìm một phụ nữ lớn tuổi, thông thạo ngôn ngữ, làm thư ký kiêm quản gia”. Người nộp đơn đủ điều kiện nhất hóa ra là một phụ nữ Áo, Nữ bá tước Bertha Kinsky. Sau khi làm việc một thời gian rất ngắn cho Nobel, cô quyết định trở lại Áo để kết hôn với Bá tước Arthur von Suttner. Bất chấp điều này, Alfred Nobel và Bertha von Suttner vẫn là bạn bè và vẫn viết thư cho nhau trong nhiều thập kỷ. Qua nhiều năm, Bertha von Suttner ngày càng chỉ trích cuộc chạy đua vũ trang. Cô ấy đã viết một cuốn sách nổi tiếng, Lay Down Your Arms và trở thành một nhân vật nổi bật trong phong trào hòa bình. Không còn nghi ngờ gì nữa, điều này đã ảnh hưởng đến Alfred Nobel khi ông viết di chúc cuối cùng bao gồm giải thưởng cho những người hoặc tổ chức thúc đẩy hòa bình. Vài năm sau cái chết của Alfred Nobel, Storting Na Uy (Quốc hội) đã quyết định trao giải Nobel Hòa bình năm 1905 cho Bertha von Suttner.

 

G

Alfred Nobel died in San Remo, Italy, on December 10, 1896. When his will was opened it came as a surprise that his fortune was to be used for Prizes in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine, Literature and Peace. The executors of his will were two young engineers, Ragnar Sohlman and Rudolf Lilljequist. They set about forming the Nobel Foundation as an organization to take care of the financial assets left by Nobel for this purpose and to coordinate the work of the Prize-Awarding Institutions. This was not without its difficulties since the will was contested by relatives and questioned by authorities in various countries.

Alfred Nobel qua đời ở San Remo, Ý, vào ngày 10 tháng 12 năm 1896. Khi di chúc của ông được mở ra, người ta ngạc nhiên rằng tài sản của ông sẽ được sử dụng cho các Giải thưởng Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học và Hòa bình. Những người thực hiện di chúc của ông là hai kỹ sư trẻ, Ragnar Sohlman và Rudolf Lilljequist. Họ bắt đầu thành lập Quỹ Nobel với tư cách là một tổ chức quản lý các tài sản tài chính do Nobel để lại cho mục đích này và điều phối công việc của các Tổ chức Trao giải. Điều này không phải là không có khó khăn vì di chúc đã bị người thân phản đối và bị chính quyền ở nhiều quốc gia chất vấn.

 

H

Alfred Nobel’s greatness lay in his ability to combine the penetrating mind of the scientist and inventor with the forward-looking dynamism of the industrialist. Nobel was very interested in social and peace-related issues that held what were considered radical views in his era. He had a great interest in literature and wrote his own poetry and dramatic works. The Nobel Prizes became an extension and a fulfillment of his lifetime interests.

 

Sự vĩ đại của Alfred Nobel nằm ở khả năng kết hợp trí tuệ sắc xảo của nhà khoa học và nhà phát minh với sự động lực hướng tới tương lai của nhà công nghiệp. Nobel rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến xã hội và hòa bình có những quan điểm được coi là cấp tiến trong thời đại của ông. Anh ấy rất quan tâm đến văn học và đã viết thơ và các tác phẩm kịch của riêng mình. Giải thưởng Nobel đã duy trì và hoàn thành những sở thích cả đời của ông.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-6

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-6 on your answer sheet, write

TRUE                if the statement is true

FALSE               if the statement is false

NOT GIVEN     if the information is not given in the passage

1    The first Nobel Prize was awarded in 1895.

2    Nobel’s father wanted his son to have a better education than what he had had.

3    Nobel was an unsuccessful businessman.

   Bertha von Suttner was selected by Nobel himself for the first peace prize.

5    The Nobel Foundation was established after the death of Nobel

6    Nobel’s social involvement was uncommon in the 1800s.

Questions 7-13

Complete the notes below using NO MORE THAN TWO WORDS from the passage.

Write your answers in boxes 7-13 on your answer sheet.

 

Education:

Having accumulated a great fortune in his business, Nobel’s father determined to give his son the best education and sent him abroad to be trained in 7………………… during Nobel’s study in Paris, he worked in a private laboratory, where he came in contact with a young engineer 8…………..…… and his invention nitroglycerine, a more powerful explosive than 9…………..………

Benefits in construction works:

Nobel became really interested in this new explosive and experimented on it. But nitroglycerine was too dangerous and was banned for experiments within the city of 10………………. So Nobel had to move his experiments to a lake. To make nitroglycerine easily usable, Nobel invented dynamite along with 11…………………. while in the meantime 12………………. became popular, all of which dramatically lowered the 13……………..…. of construction works.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

                   >>>>>>>>>>>  Đặc biệt tặng kèm Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


ĐÁP ÁN

1. FALSE

2. NOT GIVEN

3. FALSE

4. FALSE

5. TRUE

6. TRUE

7. chemical engineering

8. Ascanio Sobrero

9. gunpower

10. Stockholm

11. detonator

12. pneumatic drill

13. cost

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status