DỊCH VÀ ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING: The Geography of Antarctica

The Geography of Antarctica giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng

Thumbnail

DỊCH VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN ĐỀ THI IELTS READING:

The Geography of Antarctica

 

The continent of Antarctica makes up most of the Antarctic region. The Antarctic is a cold, remote area in the Southern Hemisphere encompassed by the Antarctic Convergence, an uneven line of latitude where cold, northward-flowing Antarctic waters meet the warmer waters of the world’s oceans. The whole Antarctic region covers approximately 20 percent of the Southern Hemisphere. Antarctica is the fifth-largest continent in terms of total area, larger than both Oceania and Europe. It is unique in that it does not have a native population. There are no countries in Antarctica, although seven nations claim different parts of it: New Zealand, Australia, France, Norway, the United Kingdom, Chile, and Argentina. ĐOẠN 1

Lục địa Nam Cực chiếm phần lớn diện tích Nam Cực. Nam Cực là một khu vực xa xôi, lạnh giá ở Nam Bán cầu được bao quanh bởi Điểm hội tụ Nam Cực, một đường vĩ độ không đồng đều nơi các vùng nước lạnh, chảy về phía Bắc của Nam Cực gặp các vùng nước ấm hơn của các đại dương trên thế giới. Toàn bộ khu vực Nam Cực bao phủ khoảng 20 phần trăm của Nam bán cầu. Nam Cực là lục địa lớn thứ năm về tổng diện tích, lớn hơn cả Châu Đại Dương và Châu Âu. Nó đặc biệt ở chỗ nó không có dân bản địa. Không có quốc gia nào ở Nam Cực, mặc dù bảy quốc gia tuyên bố chủ quyền đối với các phần khác nhau của nó: New Zealand, Úc, Pháp, Na Uy, Vương quốc Anh, Chile và Argentina.

 

The Antarctic Ice Sheet dominates the region. It is the single piece of ice on Earth covering the greatest area. This ice sheet even extends beyond the continent when snow and ice are at their most extreme. The ice surface dramatically expands from about 3 million square kilometers (1.2 million square miles) at the end of summer to about 19 million square kilometers (7.3 million square miles) by winter. Ice sheet growth mainly occurs at the coastal ice shelves, primarily the Ross Ice Shelf and the Ronne Ice Shelf. Ice shelves are floating sheets of ice that are connected to the continent. Glacial ice moves from the continent’s interior to these lower-elevation ice shelves at rates of 10 to 1,000 meters (33-32,808 feet) per year. ĐOẠN 2

Dải băng Nam Cực chiếm lĩnh khu vực. Nó là mảnh băng đơn trên Trái đất bao phủ diện tích lớn nhất. Dải băng này thậm chí còn mở rộng ra ngoài lục địa khi băng tuyết ở mức dữ dội nhất. Bề mặt băng mở rộng đáng kể từ khoảng 3 triệu kilômét vuông (1,2 triệu dặm vuông) vào cuối mùa hè lên khoảng 19 triệu kilômét vuông (7,3 triệu dặm vuông) vào mùa đông. Sự mở rộng của các tảng băng chủ yếu xảy ra ở các thềm băng ven biển, chủ yếu là Thềm băng Ross và Thềm băng Ronne. Thềm băng là những tảng băng trôi nổi được kết nối với lục địa này. Đá băng di chuyển từ bên trong lục địa đến các thềm băng có độ cao thấp hơn này với tốc độ từ 10 đến 1.000 mét (33-32.808 feet) mỗi năm.

 

Antarctica has numerous mountain summits, including the Transantarctic Mountains, which divide the continent into eastern and western regions. A few of these summits reach altitudes of more than 4,500 meters (14,764 feet). The elevation of the Antarctic Ice Sheet itself is about 2,000 meters (6,562 feet) and reaches 4,000 meters (13,123 feet) above sea level near the center of the continent. ĐOẠN 3

Nam Cực có nhiều đỉnh núi, bao gồm cả dãy núi Transantarctic, chia lục địa thành các khu vực phía đông và phía tây. Một vài trong số các đỉnh này đạt độ cao hơn 4.500 mét (14.764 feet). Độ cao của Dải băng Nam Cực là khoảng 2.000 mét (6.562 feet) và gần chỗ chính giữa của lục địa, đạt 4.000 mét (13.123 feet) trên mực nước biển .

 

Without any ice, the continent would emerge as two distinct areas: a giant peninsula and archipelago of mountainous islands, known as Lesser Antarctica, and a single large landmass about the size of Australia, known as Greater Antarctica. These regions have different geologies; Greater Antarctica, or East Antarctica, is composed of older, igneous rocks whereas Lesser Antarctica, or West Antarctica, is made up of younger, volcanic rock. Lesser Antarctica, in fact, is part of the “Ring of Fire,” a tectonically active area around the Pacific Ocean. Tectonic activity is the interaction of plates on Earth’s crust, often resulting in earthquakes and volcanoes. Mount Erebus, located on Antarctica’s Ross Island, is the southernmost active volcano on Earth. ĐOẠN 4

Nếu không có băng, lục địa sẽ xuất hiện thành hai khu vực riêng biệt: một bán đảo khổng lồ và quần đảo gồm các đảo có nhiều núi, được gọi là Tiểu Nam Cực, và một vùng đất rộng lớn duy nhất có kích thước bằng Úc, được gọi là Đại Nam Cực. Những khu vực này có địa chất khác nhau; Đại Nam Cực, hay Đông Nam Cực, được tạo thành từ đá lửa, lâu năm hơn trong khi Tiểu Nam Cực, hay Tây Nam Cực, được tạo thành từ đá núi lửa, ít năm hơn. Trên thực tế, Tiểu Nam Cực là một phần của "Vành đai lửa", một khu vực hoạt động kiến ​​tạo xung quanh Thái Bình Dương. Hoạt động kiến ​​tạo là sự tương tác của các mảng trên vỏ Trái đất, thường dẫn đến động đất và núi lửa. Núi Erebus, nằm trên đảo Ross của Nam Cực, là ngọn núi lửa đang hoạt động ở cực nam của Trái đất.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k  bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết. Để mua bộ đề . Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

2. Mua bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k bao gồm phần dịch transcript, dịch câu hỏi, giải đề. Xem bài mẫu tại đây. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.


 

Antarctica has an extremely cold, dry climate. Winter temperatures along Antarctica’s coast generally range from -10° Celsius to -30° Celsius (14° Fahrenheit to -22° Fahrenheit). During the summer, coastal areas hover around 0°C (32°F) but can reach temperatures as high as 9°C (48°F). In the mountainous, interior regions, temperatures are much colder, dropping below -60°C (-76°F) in winter and -20°C (-4°F) in summer. In 1983, Russia’s Vostok Research Station measured the coldest temperature ever recorded on Earth: -89.2°C (-128.6°F). An even lower temperature was measured using satellite data taken in 2010: -93.2°C (-135.8°F). ĐOẠN 5

Nam Cực có khí hậu cực kỳ lạnh và khô. Nhiệt độ mùa đông dọc theo bờ biển của Nam Cực thường dao động từ -10°C đến -30°C (14°F đến -22°F). Vào mùa hè, các khu vực ven biển dao động quanh mức 0°C (32°F) nhưng có thể đạt nhiệt độ cao tới 9°C (48°F). Ở các vùng miền núi, nội địa, nhiệt độ lạnh hơn nhiều, giảm xuống dưới -60°C (-76°F) vào mùa đông và -20°C (-4°F) vào mùa hè. Năm 1983, Trạm nghiên cứu Vostok của Nga đã đo được nhiệt độ lạnh nhất từng được ghi nhận trên Trái đất: -89,2°C (-128,6°F). Nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn được đo bằng dữ liệu vệ tinh lấy vào năm 2010: -93,2°C (-135,8°F).

 

Precipitation in the Antarctic is hard to measure. It always falls as snow. Antarctica’s interior is believed to receive only 50 to 100 millimeters (2-4 inches) of water (in the form of snow) every year. The Antarctic desert is one of the driest deserts in the world. The oceans surrounding Antarctica provide an important physical component of the Antarctic region. The waters surrounding Antarctica are relatively deep, reaching 4,000 to 5,000 meters (13,123 to 16,404 feet) in depth. ĐOẠN 6

Lượng mưa ở Nam Cực rất khó đo lường. Nó luôn rơi dưới dạng tuyết. Phần bên trong Nam Cực được cho là chỉ nhận được 50 đến 100 milimét (2-4 inch) nước (ở dạng tuyết) mỗi năm. Sa mạc Nam Cực là một trong những sa mạc khô hạn nhất trên thế giới. Các đại dương bao quanh Nam Cực cung cấp một thành phần vật chất quan trọng của vùng Nam Cực. Vùng nước xung quanh Nam Cực tương đối sâu, đạt độ sâu từ 4.000 đến 5.000 mét (13.123 đến 16.404 feet).

 

The Antarctic region has an important role in global climate processes. It is an integral part of the Earth’s heat balance. This balance, also called the energy balance, is the relationship between the amount of solar heat absorbed by Earth’s atmosphere and the amount reflected back into space. Antarctica has a larger role than most continents in maintaining Earth’s heat balance and ice is more reflective than land or water surfaces. As a result, the massive Antarctic Ice Sheet reflects a large amount of solar radiation away from Earth’s surface. As global ice cover (ice sheets and glaciers) decreases, the reflectivity of Earth’s surface also diminishes. This allows more incoming solar radiation to be absorbed by the Earth’s surface, causing an unequal heat balance linked to global warming, the current period of climate change. ĐOẠN 7

Khu vực Nam Cực có vai trò quan trọng trong các quá trình khí hậu toàn cầu. Nó là một phần không thể thiếu trong cân bằng nhiệt của Trái đất. Sự cân bằng này, còn được gọi là cân bằng năng lượng, là mối quan hệ giữa lượng nhiệt mặt trời được hấp thụ bởi bầu khí quyển của Trái đất và lượng phản xạ trở lại không gian. Nam Cực có vai trò lớn hơn hầu hết các lục địa trong việc duy trì sự cân bằng nhiệt của Trái đất và băng phản chiếu nhiều hơn so với mặt đất hoặc mặt nước. Kết quả là, dải băng khổng lồ ở Nam Cực phản xạ một lượng lớn bức xạ mặt trời ra khỏi bề mặt Trái đất. Khi lớp băng bao phủ toàn cầu (các tảng băng và sông băng) giảm đi, hệ số phản xạ của bề mặt Trái đất cũng giảm theo. Điều này khiến cho bề mặt Trái đất hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời tích tụ hơn, gây ra sự cân bằng nhiệt không đồng đều liên quan đến sự nóng lên toàn cầu, giai đoạn biến đổi khí hậu hiện nay.

incoming: dồn, tích tụ

Interestingly, NASA scientists have found that climate change has caused more ice to form in some parts of Antarctica. They say this is happening because of new climate patterns caused by this change, which in turn create a strong wind pattern called the ‘polar vortex.’ These kinds of polar winds lower temperatures in the Antarctic and have been building in strength in recent decades—as much as 15 percent since 1980. This effect is not seen throughout the Antarctic, however, and some parts are experiencing ice melt. ĐOẠN 8

Thật thú vị, các nhà khoa học của NASA đã phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu đã khiến băng hình thành nhiều hơn ở một số vùng của Nam Cực. Họ nói rằng điều này xảy ra là do các kiểu khí hậu mới gây ra bởi sự thay đổi này, từ đó tạo ra một kiểu gió mạnh được gọi là 'xoáy cực'. Những loại gió vùng cực này làm giảm nhiệt độ ở Nam Cực và đã mạnh lên trong những thập kỷ gần đây - tận 15 phần trăm kể từ năm 1980. Tuy nhiên, hiệu ứng này không được nhìn thấy trên khắp Nam Cực và một số nơi đang trải qua hiện tượng băng tan.

 

>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 14-17

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 14-17 on your answer sheet.

 

Antarctica’s location far from other continents means that it is very 14……………………….

Antarctica is alone among the continents in having no 15………………………

The Antarctic ice sheet holds the record as the largest 16……………………. ice sheet on Earth.

17……………………… are blocks of ice connected to the Antarctic ice sheet.

 

 

Questions 18-21

Do the following statements agree with the information given in the passage on the previous page?

In boxes 18–21 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

18   Some of Antarctica’s mountains are popular with climbers.

19   The temperature in Antarctica never rises above 0°C.

20   Antarctica constitutes around one-fifth of the southern half of the world.

21   Rain in Antarctica is rare but falls occasionally.

 

 

Questions 22-26

Complete the summary using the list of words, A-G, below.

Write the correct letter, A-G, in boxes 22-26 on your answer sheet.

Antarctica and the Changing Climate

Antarctica plays an important role in regulating the Earth’s climate through the process of 22…………………… 23……………………… is diverted away from the Earth by the huge Antarctic ice sheet. As the size and 24……………………… of the ice sheet have decreased, 25…………………….. has caused melting in some parts of the continent. However, other areas of Antarctica have experienced falling temperatures in recent years, due to 26…………………….., climate patterns leading to reduced temperatures.

A   reflectivity                          B   ice melt                  C   solar radiation

D   polar vortex winds           E   heat balance          F   water surfaces

G   global warming

 

GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐỀ THI IELTS READING: 

The Geography of Antarctica

 

 

Questions 14-17

Answer the questions below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 14-17 on your answer sheet.

 

Antarctica’s location far from other continents means that it is very 14………remote……………….

Vị trí của Nam Cực cách xa các lục địa khác có nghĩa là nó rất xa xôi

Giải thích: đoạn 1

The Antarctic is a cold, remote area in the Southern Hemisphere encompassed by the Antarctic Convergence, an uneven line of latitude where cold, northward-flowing Antarctic waters meet the warmer waters of the world’s oceans. 

…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….

Antarctica is alone among the continents in having no 15………native populations………………

Nam Cực là lục địa duy nhất không có dân cư bản địa

Giải thích: đoạn 1

Antarctica is the fifth-largest continent in terms of total area, larger than both Oceania and Europe. It is unique in that it does not have a native population.

…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….

The Antarctic ice sheet holds the record as the largest 16………single……………. ice sheet on Earth.

Dải băng ở Nam Cực giữ kỷ lục là dải băng lớn nhất trên Trái đất.

Giải thích: đoạn 2

The Antarctic Ice Sheet dominates the region. It is the single piece of ice on Earth covering the greatest area. 

…………….…………….…………….…………….…………….…………….…………….

17…………ice shelves…………… are blocks of ice connected to the Antarctic ice sheet.

Thềm băng là những khối băng nối với dải băng Nam Cực.

Giải thích: đoạn 2

 Ice shelves are floating sheets of ice that are connected to the continent.

 

Questions 18-21

Do the following statements agree with the information given in the passage on the previous page?

In boxes 18–21 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

18.NG   Some of Antarctica’s mountains are popular with climbers.

Một số ngọn núi ở Nam Cực được các nhà leo núi yêu thích.

Giải thích: không có thông tin nào

 

19.F   The temperature in Antarctica never rises above 0°C.

Nhiệt độ ở Nam Cực không bao giờ tăng trên 0°C.

Giải thích: đoạn 5

 During the summer, coastal areas hover around 0°C (32°F) but can reach temperatures as high as 9°C (48°F).

 

20.T   Antarctica constitutes around one-fifth of the southern half of the world.

Nam Cực chiếm khoảng 1/5 nửa phía nam của thế giới.

Giải thích: đoạn 1

The whole Antarctic region covers approximately 20 percent of the Southern Hemisphere. 

 

21.F   Rain in Antarctica is rare but falls occasionally.

Mưa ở Nam Cực rất hiếm nhưng thỉnh thoảng vẫn có mưa rơi

Giải thích: đoạn 6

Precipitation in the Antarctic is hard to measure. It always falls as snow. Antarctica’s interior is believed to receive only 50 to 100 millimeters (2-4 inches) of water (in the form of snow) every year.

 

Questions 22-26

Complete the summary using the list of words, A-G, below.

Write the correct letter, A-G, in boxes 22-26 on your answer sheet.

Antarctica and the Changing Climate

 

Antarctica plays an important role in regulating the Earth’s climate through the process of 22E   heat balance  ………………… 

Nam Cực đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa khí hậu Trái đất thông qua quá trình cân bằng nhiệt

Giải thích: đoạn 7

The Antarctic region has an important role in global climate processes. It is an integral part of the Earth’s heat balance. This balance, also called the energy balance, is the relationship between the amount of solar heat absorbed by Earth’s atmosphere and the amount reflected back into space.

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

 

23………C   solar radiation…… is diverted away from the Earth by the huge Antarctic ice sheet.

bức xạ mặt trời bị chuyển hướng khỏi Trái đất bởi dải băng khổng lồ ở Nam Cực.

Giải thích: đoạn 7

Antarctica has a larger role than most continents in maintaining Earth’s heat balance and ice is more reflective than land or water surfaces. As a result, the massive Antarctic Ice Sheet reflects a large amount of solar radiation away from Earth’s surface. 

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

 

As the size and 24………A   reflectivity     ……………… of the ice sheet have decreased, 25…………G   global warming………….. has caused melting in some parts of the continent.

Khi kích thước và độ phản xạ của tảng băng giảm, sự nóng lên toàn cầu đã gây ra hiện tượng tan chảy ở một số vùng trên lục địa.

Giải thích: đoạn 7

As global ice cover (ice sheets and glaciers) decreases, the reflectivity of Earth’s surface also diminishes. This allows more incoming solar radiation to be absorbed by the Earth’s surface, causing an unequal heat balance linked to global warming, the current period of climate change.

………………… ………………… ………………… ………………… ………………… …………………

 

However, other areas of Antarctica have experienced falling temperatures in recent years, due to 26…………D   polar vortex winds ………….., climate patterns leading to reduced temperatures.

Tuy nhiên, các khu vực khác ở Nam Cực đã có nhiệt độ giảm trong những năm gần đây do gió xoáy vùng cực, các kiểu khí hậu dẫn đến nhiệt độ giảm.

Giải thích: đoạn 8

Interestingly, NASA scientists have found that climate change has caused more ice to form in some parts of Antarctica. They say this is happening because of new climate patterns caused by this change, which in turn create a strong wind pattern called the ‘polar vortex.’ These kinds of polar winds lower temperatures in the Antarctic and have been building in strength in recent decades—as much as 15 percent since 1980.

 

A   reflectivity                          B   ice melt                  C   solar radiation

D   polar vortex winds           E   heat balance          F   water surfaces

G   global warming

 

 

ĐÁP ÁN:

14. remote

15. native population

16. single

17. ice shelves

18. NOT GIVEN

19. FALSE

20. TRUE

21. FALSE

22. E

23. C

24. A

25. G

26. D

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status