DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN Roman shipbuilding and navigation

Roman shipbuilding and navigation, giải chi tiết, dịch hoàn thiện, giải thích rõ ràng, test 3 đề reading cam 16

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 Roman shipbuilding and navigation

 

Shipbuilding today is based on science and ships are built using computers and sophisticated tools. Shipbuilding in ancient Rome, however, was more of an art relying on estimation, inherited techniques and personal experience. The Romans were not traditionally sailors but mostly land-based people, who learned to build ships from the people that they conquered, namely the Greeks and the Egyptians. ĐOẠN 1

Việc đóng tàu ngày nay dựa trên khoa học và tàu được dựng nên bằng máy tính và các công cụ tinh vi. Tuy nhiên, việc đóng tàu ở La Mã cổ đại lại là một nghệ thuật dựa trên ước tính, kỹ thuật kế thừa và kinh nghiệm cá nhân. Theo truyền thống, người La Mã không phải là thủy thủ mà chủ yếu là những người sống trên đất liền, họ học cách đóng tàu từ những người mà họ đã chinh phục, cụ thể là người Hy Lạp và người Ai Cập.

 

There are a few surviving written documents that give descriptions and representations of ancient Roman ships, including the sails and rigging. Excavated vessels also provide some clues about ancient shipbuilding techniques. Studies of these have taught us that ancient Roman shipbuilders built the outer hull first, then proceeded with the frame and the rest of the ship. Planks used to build the outer hull were initially sewn together. Starting from the 6th century BCE, they were fixed using a method called mortise and tenon, whereby one plank locked into another without the need for stitching. Then in the first centuries of the current era, Mediterranean shipbuilders shifted to another shipbuilding method, still in use today, which consisted of building the frame first and then proceeding with the hull and the other components of the ship. This method was more systematic and dramatically shortened ship construction times. The ancient Romans built large merchant ships and warships whose size and technology were unequalled until the 16th century CE. ĐOẠN 2

Có một số tài liệu bằng văn bản còn sót lại cung cấp các mô tả và hình ảnh đại diện của các con tàu La Mã cổ đại, bao gồm cả các cánh buồm và dây treo. Những con tàu được khai quật cũng cung cấp một số manh mối về kỹ thuật đóng tàu cổ đại. Nghiên cứu về những điều này đã cho chúng ta biết rằng những người đóng tàu La Mã cổ đại đã xây dựng thân tàu bên ngoài trước, sau đó tiến hành với phần khung và phần còn lại của con tàu. Các tấm ván được sử dụng để đóng vỏ ngoài ban đầu được khâu lại với nhau. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, chúng được cố định bằng một phương pháp gọi là sự nối ghép bằng mộng theo đó một tấm ván được khóa vào một tấm ván khác mà không cần khâu lại. Sau đó, trong những thế kỷ đầu tiên của thời đại hiện tại, các công ty đóng tàu Địa Trung Hải chuyển sang một phương pháp đóng tàu khác, vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, bao gồm đóng khung trước rồi mới tiến hành đóng thân tàu và các bộ phận khác của con tàu. Phương pháp này có hệ thống hơn và rút ngắn đáng kể thời gian đóng tàu. Người La Mã cổ đại đã chế tạo các tàu buôn và tàu chiến lớn với kích thước và công nghệ vô song cho đến thế kỷ 16 sau Công nguyên.

 

Warships were built to be lightweight and very speedy. They had to be able to sail near the coast which is why they had no ballast or excess load and were built with a long, narrow hull. They did not sink when damaged and often would lie crippled on the sea’s surface following naval battles. They had a bronze battering ram, which was used to pierce the timber hulls or break the oars of enemy vessels. Warships used both wind (sails) and human power (oarsmen) and were therefore very fast. Eventually, Rome’s navy became the largest and most powerful in the Mediterranean, and the Romans had control over what they therefore called Mare Nostrum meaning ‘our sea’. ĐOẠN 3

Tàu chiến được chế tạo để có trọng lượng nhẹ và rất nhanh. Chúng phải có khả năng đi thuyền gần bờ biển, đó là lý do tại sao chúng không có vật dằn tàu hoặc tải trọng quá mức và được chế tạo với thân tàu dài và hẹp. Chúng không chìm khi bị hư hại và thường nằm liệt trên mặt biển sau các trận hải chiến. Chúng có một thanh búa thủy động đập bằng đồng, dùng để đâm thủng vỏ tàu bằng gỗ hoặc làm gãy mái chèo của tàu địch. Tàu chiến sử dụng cả sức gió (cánh buồm) và sức người (người chèo) nên rất nhanh. Cuối cùng, hải quân của La Mã trở thành lực lượng lớn nhất và hùng mạnh nhất ở Địa Trung Hải, và người La Mã có quyền kiểm soát cái mà họ gọi là Mare Nostrum có nghĩa là 'biển của chúng ta'.

 

There were many kinds of warship. The ‘trireme’ was the dominant warship from the 7th to 4th century BCE. It had rowers in the top, middle and lower levels, and approximately 50 rowers in each bank. The rowers at the bottom had the most uncomfortable position as they were under the other rowers and were exposed to the water entering through the oar-holes. It is worth noting that contrary to popular perception, rowers were not slaves but mostly Roman citizens enrolled in the military. The trireme was superseded by larger ships with even more rowers. ĐOẠN 4

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.

 


 

Merchant ships were built to transport lots of cargo over long distances and at a reasonable cost. They had a wider hull, double planking and a solid interior for added stability. Unlike warships, their V-shaped hull was deep underwater, meaning that they could not sail too close to the coast. They usually had two huge side rudders located off the stern and controlled by a small tiller bar connected to a system of cables. They had from one to three masts with large square sails and a small triangular sail at the bow. Just like warships, merchant ships used oarsmen, but coordinating the hundreds of rowers in both types of ship was not an easy task. In order to assist them, music would be played on an instrument, and oars would then keep time with this. ĐOẠN 5

 

 

The cargo on merchant ships included raw materials (e.g. iron bars, copper, marble and granite), and agricultural products (e.g. grain from Egypt’s Nile valley). During the Empire, Rome was a huge city by ancient standards of about one million inhabitants. Goods from all over the world would come to the city through the port of Pozzuoli situated west of the bay of Naples in Italy and through the gigantic port of Ostia situated at the mouth of the Tiber River. Large merchant ships would approach the destination port and, just like today, be intercepted by a number of towboats that would drag them to the quay. ĐOẠN 6

 

 

The time of travel along the many sailing routes could vary widely. Navigation in ancient Rome did not rely on sophisticated instruments such as compasses but on experience, local knowledge and observation of natural phenomena. In conditions of good visibility, seamen in the Mediterranean often had the mainland or islands in sight, which greatly facilitated navigation. They sailed by noting their position relative to a succession of recognisable landmarks. When weather conditions were not good or where land was no longer visible, Roman mariners estimated directions from the pole star or, with less accuracy, from the Sun at noon. They also estimated directions relative to the wind and swell. Overall, shipping in ancient Roman times resembled shipping today with large vessels regularly crossing the seas and bringing supplies from their Empire. ĐOẠN 7

 

 

Questions 1-5

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-5 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

  The Romans’ shipbuilding skills were passed on to the Greeks and the Egyptians.

2   Skilled craftsmen were needed for the mortise and tenon method of fixing planks.

3   The later practice used by Mediterranean shipbuilders involved building the hull before the frame.

4   The Romans called the Mediterranean Sea Mare Nostrum because they dominated its use.

5   Most rowers on ships were people from the Roman army.

 

 

Questions 6-13

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-13 on your answer sheet.

Warships and merchant ships

Warships were designed so that they were ………………… and moved quickly. They often remained afloat after battles and were able to sail close to land as they lacked any additional weight. A battering ram made of ………………… was included in the design for attacking and damaging the timber and oars of enemy ships. Warships, such as the ‘trireme’, had rowers on three different ………………… .

Unlike warships, merchant ships had a broad ………………… that lay far below the surface of the sea. Merchant ships were steered through the water with the help of large rudders and a tiller bar. They had both square and 10 ………………… sails. On merchant ships and warships, 11 ………………… was used to ensure rowers moved their oars in and out of the water at the same time.

Quantities of agricultural goods such as 12 ………………… were transported by merchant ships to two main ports in Italy. The ships were pulled to the shore by 13 ………………… . When the weather was clear and they could see islands or land, sailors used landmarks that they knew to help them navigate their route.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 Roman shipbuilding and navigation

 

 

Questions 1-5

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-5 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

 

1.F   The Romans’ shipbuilding skills were passed on to the Greeks and the Egyptians.
Kỹ năng đóng tàu của người La Mã đã được truyền lại cho người Hy Lạp và Ai Cập.

Giải thích: đoạn 1, kiến thức đóng tàu của người La Mã là được người Hy Lạp và Ai cập truyền cho

The Romans were not traditionally sailors but mostly land-based people, who learned to build ships from the people that they conquered, namely the Greeks and the Egyptians.

 

2.NG   Skilled craftsmen were needed for the mortise and tenon method of fixing planks.
Cần có những thợ thủ công lành nghề để cố định các tấm ván bằng phương pháp nối ghép bằng mộng .

Giải thích: không có thông tin

 

3.F   The later practice used by Mediterranean shipbuilders involved building the hull before the frame.
Phương pháp sau này được các công ty đóng tàu Địa Trung Hải sử dụng liên quan đến việc đóng thân tàu trước khung.

Giải thích: đoạn 2, đóng khung tàu trước thân tàu

Then in the first centuries of the current era, Mediterranean shipbuilders shifted to another shipbuilding method, still in use today, which consisted of building the frame first and then proceeding with the hull and the other components of the ship.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.

 

 


 

Questions 6-13

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-13 on your answer sheet.

Warships and merchant ships

Warships were designed so that they were ……lightweight…………… and moved quickly. They often remained afloat after battles and were able to sail close to land as they lacked any additional weight. A battering ram made of ……bronze…………… was included in the design for attacking and damaging the timber and oars of enemy ships. Warships, such as the ‘trireme’, had rowers on three different 8 …levels……………… .

Tàu chiến được thiết kế sao cho nhẹ và di chuyển nhanh. Chúng thường vẫn nổi sau các trận chiến và có thể đi thuyền gần đất liền vì chúng không có thêm bất kỳ trọng lượng nào. Một thanh đập làm bằng đồng được đưa vào thiết kế để tấn công và làm hư hại gỗ và mái chèo của tàu địch. Tàu chiến, chẳng hạn như 'trireme', có những người chèo ở ba cấp độ khác nhau.

 

 

 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

ĐÁP ÁN:

1   FALSE

2   NOT GIVEN

3   FALSE

4   TRUE

5   TRUE

6   lightweight

7   bronze

8   levels

9   hull

10   triangular

11   music

12   grain

13   towboats

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DMCA.com Protection Status