ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Anesthesiology

Anesthesiology

Since the beginning of time, man has sought natural remedies for pain. Between 40 and 60 A.D., Greet? physician, Dioscorides traveled with the Roman armies, studying the medicinal properties of plants and minerals.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Anesthesiology

 


Since the beginning of time, man has sought natural remedies for pain. Between 40 and 60 A.D., Greek physician, Dioscorides traveled with the Roman armies, studying the medicinal properties of plants and minerals. His book, De materia medica, written in five volumes and translated into at least seven languages, was the primary reference source for physicians for over sixteen centuries. The field of anesthesiology, which was once nothing more than a list of medicinal plants and makeshift remedies, has grown into one of the most important fields in medicine. ĐOẠN 1

Từ thuở sơ khai, con người đã tìm kiếm những phương thuốc tự nhiên để giảm đau. Từ năm 40 đến 60 sau Công nguyên, bác sĩ người Hy Lạp, Dioscorides đã du hành cùng quân đội La Mã, nghiên cứu dược tính của thực vật và khoáng chất. Cuốn sách De materia medica của ông, được viết thành năm tập và được dịch ra ít nhất bảy thứ tiếng, là nguồn tài liệu tham khảo chính cho các bác sĩ trong hơn mười sáu thế kỷ. Lĩnh vực gây mê, trước đây chỉ là một danh sách các cây thuốc và phương thuốc tạm thời, đã phát triển thành một trong những lĩnh vực quan trọng nhất trong y học.

Many of the early pain relievers were based on myth and did little to relieve the suffering of an ill or injured person. The mandragora (now known as the mandrabe plant) was one of the first plants to be used as an anesthetic. Due to the apparent screaming that the plant made as it was pulled from the ground, people in the Middle Ages believed that the person who removed the mandrake from the earth would either die or go insane. This superstition may have resulted because the split root of the mandrabe resembled the human form. In order to pull the root from the ground, the plant collector would loosen it and tie the stem to an animal. It was believed that the safest time to uproot a mandrabe was in the moonlight, and the best animal to use was a black dog. In his manual, Dioscorides suggested boiling the root with wine and having a man drink the potion to remove sensation before cutting his flesh or burning his skin. Opium and Indian hemp were later used to induce sleep before a painful procedure or to relieve the pain of an illness. Other remedies such as cocaine did more harm to the patient than good as people died from their addictions. President Ulysses S. Grant became addicted to cocaine before he died of throat cancer in 1885. ĐOẠN 2

Nhiều loại thuốc giảm đau ban đầu dựa trên huyền thoại và không giúp giảm bớt sự đau đớn của người bệnh hoặc người bị thương. Mandragora (nay được gọi là cây mandrabe) là một trong những cây đầu tiên được sử dụng làm thuốc gây mê. Do tiếng kêu la rõ ràng mà cây phát ra khi nó được kéo lên khỏi mặt đất, những người ở thời Trung cổ tin rằng người lấy cây mandrake ra khỏi đất sẽ chết hoặc phát điên. Điều mê tín dị đoan này có thể đã xảy ra do rễ chẻ của cây mandrabe giống với hình dạng con người. Để kéo rễ cây lên khỏi mặt đất, người thu thập cây sẽ nới lỏng nó và buộc thân cây vào một con vật. Người ta tin rằng thời điểm an toàn nhất để nhổ một cây mandrabe là dưới ánh trăng, và con vật tốt nhất để sử dụng là một con chó đen. Trong sách hướng dẫn của mình, Dioscorides đề nghị đun sôi rễ cây với rượu và cho một người uống loại thuốc này để loại bỏ cảm giác trước khi cắt thịt hoặc đốt da. Thuốc phiện và cây gai dầu Ấn Độ sau đó được sử dụng để gây mê ngủ trước một thủ thuật đau đớn hoặc để giảm đau khi bị bệnh. Các biện pháp khắc phục khác như cocaine gây hại cho bệnh nhân nhiều hơn là có lợi vì mọi người chết vì nghiện. Tổng thống Ulysses S. Grant nghiện cocain trước khi qua đời vì bệnh ung thư vòm họng vào năm 1885.

The modern field of anesthetics dates to the incident when nitrous oxide (more commonly known as laughing gas) was accidentally discovered. Humphrey Davy, the inventor of the miner’s lamp, discovered that inhaling the toxic compound caused a strange euphoria, followed by fits of laughter, tears, and sometimes unconsciousness. U.S. dentist, Horace Wells, was the first on record to experiment with laughing gas, which he used in 1844 to relieve pain during a tooth extraction. Two years later. Dr. William Morton created the first anesthetic machine. This apparatus was a simple glass globe containing an ether-soaked sponge. Morton considered ether a good alternative to nitrous oxide because the numbing effect lasted considerably longer. His apparatus allowed the patient to inhale vapors 1 whenever the pain became unbearable. In 1846, during a trial experiment in Boston, a tumor 2 was successfully removed from a man's jaw area while he was anesthetized with Morton’s machine. ĐOẠN 3

Lĩnh vực gây mê hiện đại bắt nguồn từ sự việc tình cờ phát hiện ra oxit nitơ (thường được gọi là khí gây cười). Humphrey Davy, người phát minh ra đèn thợ mỏ, đã phát hiện ra rằng việc hít phải hợp chất độc hại này sẽ gây ra cảm giác hưng phấn kỳ lạ, sau đó là những tràng cười, nước mắt và đôi khi là bất tỉnh. Nha sĩ Hoa Kỳ, Horace Wells, là người đầu tiên được ghi nhận thử nghiệm với khí gây cười mà ông đã sử dụng vào năm 1844 để giảm đau khi nhổ răng. Hai năm sau, Tiến sĩ William Morton đã tạo ra chiếc máy gây mê đầu tiên. Thiết bị này là một quả cầu thủy tinh đơn giản chứa một miếng bọt biển ngâm ether. Morton coi ether là một chất thay thế tốt cho oxit nitơ vì tác dụng gây tê kéo dài lâu hơn đáng kể. Thiết bị của ông cho phép bệnh nhân hít hơi bất cứ khi nào cơn đau trở nên không thể chịu nổi. Năm 1846, trong một thí nghiệm thử nghiệm ở Boston, một khối u đã được loại bỏ thành công khỏi vùng hàm của một người đàn ông khi anh ta được gây mê bằng máy của Morton.

The first use of anesthesia in the obstetric field occurred in Scotland by Dr. James Simpson. Instead of ether, which he considered irritating to the eyes, Simpson administered chloroform to reduce the pain of childbirth. Simpson sprinkled chloroform on a handkerchief and allowed laboring 3 women to inhale the fumes at their own discretion. In 1853, Queen Victoria agreed to use chloroform during the birth of her eighth child. Soon the use of chloroform during childbirth was both acceptable and fashionable. However, as chloroform became a more popular anesthetic, knowledge of its toxicity surfaced, and it was soon obsolete. ĐOẠN 4

Việc sử dụng gây mê đầu tiên trong lĩnh vực sản khoa xảy ra ở Scotland bởi Tiến sĩ James Simpson. Thay vì ether, thứ mà ông cho là gây khó chịu cho mắt, Simpson đã sử dụng chloroform để giảm đau khi sinh nở. Simpson rắc chloroform lên một chiếc khăn tay và cho phép những người phụ nữ chuyển dạ hít khói theo ý của họ. Năm 1853, Nữ hoàng Victoria đồng ý sử dụng chloroform khi sinh đứa con thứ tám. Chẳng mấy chốc, việc sử dụng chloroform trong khi sinh con vừa được chấp nhận vừa hợp thời. Tuy nhiên, khi chloroform trở thành một loại thuốc gây mê phổ biến hơn, kiến thức về độc tính của nó đã xuất hiện và nó nhanh chóng trở nên lỗi thời.

After World War II, numerous developments were made in the field of anesthetics. Surgical procedures that had been unthinkable were being performed with little or no pain felt by the patient. Rather than physicians or nurses who administered pain relief as part of their profession, anesthesiologists became specialists in suppressing consciousness and alleviating pain. Anesthesiologists today are classified as perioperative physicians, meaning they take care of a patient before, during, and after surgical procedures. It takes over eight years of schooling and four years of residency until an anesthesiologist is prepared to practice in the United States. These experts are trained to administer three different types of anesthetics: general, local, and regional. General anesthetic is used to put a patient into a temporary state of unconsciousness. Local anesthetic is used only at the affected site and causes a loss of sensation. Regional anesthetic is used to block the sensation and possibly the movement of a larger portion of the body. As well as controlling the levels of pain for the patient before and throughout an operation, anesthesiologists are responsible for monitoring and controlling the patient's vital functions during the procedure and assessing the medical needs in the post-operative room. ĐOẠN 5

Sau Thế chiến II, nhiều bước phát triển đã được thực hiện trong lĩnh vực gây mê. Các thủ tục phẫu thuật không thể tưởng tượng được đã được thực hiện với rất ít hoặc không có cảm giác đau cho bệnh nhân. Thay vì các bác sĩ hoặc y tá thực hiện giảm đau như một phần nghề nghiệp của họ, các bác sĩ gây mê đã trở thành chuyên gia trong việc ức chế ý thức và giảm đau. Các bác sĩ gây mê ngày nay được phân loại là bác sĩ xung quanh quá trình phẫu thuật, nghĩa là họ chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau khi phẫu thuật. Phải mất hơn tám năm học và bốn năm nội trú cho đến khi một bác sĩ gây mê sẵn sàng hành nghề tại Hoa Kỳ. Các chuyên gia này được đào tạo để quản lý ba loại gây mê khác nhau: tổng quát, cục bộ và khu vực. Gây mê toàn thân được sử dụng để đưa bệnh nhân vào trạng thái bất tỉnh tạm thời. Gây tê cục bộ chỉ được sử dụng tại vị trí bị ảnh hưởng và gây mất cảm giác. Gây tê vùng được sử dụng để ngăn chặn cảm giác và có thể là chuyển động của một phần lớn cơ thể. Cùng với việc kiểm soát mức độ đau của bệnh nhân trước và trong suốt quá trình phẫu thuật, bác sĩ gây mê chịu trách nhiệm theo dõi và kiểm soát các chức năng sống của bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật và đánh giá nhu cầu y tế trong phòng hậu phẫu.

The number of anesthesiologists in the United States has more than doubled since the 1970s, as has the improvement and success of operative care. In addition, complications from anesthesiology have declined dramatically. Over 40 million anesthetics are administered in the United States each year, with only 1 in 250,000 causing death. ĐOẠN 6

Số lượng bác sĩ gây mê ở Hoa Kỳ đã tăng hơn gấp đôi kể từ những năm 1970, cũng như sự cải thiện và thành công của việc chăm sóc phẫu thuật. Ngoài ra, các biến chứng do gây mê đã giảm đáng kể. Hơn 40 triệu liều thuốc gây mê được sử dụng tại Hoa Kỳ mỗi năm, chỉ có 1 trong 250.000 gây tử vong.

 

 

Questions 29-34

Do the following statements agree with the information in Passage 3? In boxes 29-34 on your Answer Sheet write

TRUE   if the statement is true according to the passage.
FALSE   if the statement contradicts the passage.
NOT GIVEN   if there is no information about this in the passage.

29. Dioscorides’ book, De materia medica, fell out of use after 60 A.D.

30. Mandragora was used as an anesthetic during the Middle Ages.

31. Nitrous oxide can cause the user to both laugh and cry.

32. During the second half of the 19th century, most dentists used anesthesia.

33. Anesthesiologists in the United States are required to have 12 years of education and training.

34. There are fewer anesthesiologists in the United States now than in the past.

 

Questions 35-40

Match each fact about anesthesia with the type of anesthetic that it refers to. There are more types of anesthetics listed than facts, so you won’t use them all.

Write the correct letter, A-H in boxes 35-40 on your Answer Sheet.

35. used by sprinkling on a handkerchief
36. used on only one specific part of the body
37. used by boiling with wine
38. used first during a dental procedure
39. used to stop feeling over a larger area of the body
40. used in the first anesthetic machine

 

Types of Anesthetic

A general anesthetic
B local anesthetic
C regional anesthetic
D chloroform
E ether
F nitrous oxide
G opium
H mandrake

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Anesthesiology

 

 

Questions 29-34

Do the following statements agree with the information in Passage 3? In boxes 29-34 on your Answer Sheet write

TRUE   if the statement is true according to the passage.
FALSE   if the statement contradicts the passage.
NOT GIVEN   if there is no information about this in the passage.

 

29.F Dioscorides’ book, De materia medica, fell out of use after 60 A.D.
Cuốn sách của Dioscorides, De materia medica, không còn được sử dụng sau năm 60 sau Công nguyên.

Giải thích: đoạn 1, đến thế kỷ 16 vẫn được các bác sĩ dùng

Between 40 and 60 A.D., Greek physician, Dioscorides traveled with the Roman armies, studying the medicinal properties of plants and minerals. His book, De materia medica, written in five volumes and translated into at least seven languages, was the primary reference source for physicians for over sixteen centuries.

 

30.T Mandragora was used as an anesthetic during the Middle Ages.
Mandragora được sử dụng làm thuốc mê trong thời Trung cổ.

Giải thích: đoạn 2

 The mandragora (now known as the mandrabe plant) was one of the first plants to be used as an anesthetic. Due to the apparent screaming that the plant made as it was pulled from the ground, people in the Middle Ages believed that the person who removed the mandrake from the earth would either die or go insane. 

 

31.T Nitrous oxide can cause the user to both laugh and cry.
Nitrous oxide có thể khiến người dùng cả khóc và cười.

Giải thích: đoạn 3

The modern field of anesthetics dates to the incident when nitrous oxide (more commonly known as laughing gas) was accidentally discovered. Humphrey Davy, the inventor of the miner’s lamp, discovered that inhaling the toxic compound caused a strange euphoria, followed by fits of laughter, tears, and sometimes unconsciousness.

 

32.NG During the second half of the 19th century, most dentists used anesthesia.
Trong nửa sau của thế kỷ 19, hầu hết các nha sĩ đều sử dụng thuốc gây mê.

33.T Anesthesiologists in the United States are required to have 12 years of education and training.
Các bác sĩ gây mê ở Hoa Kỳ được yêu cầu phải có 12 năm giáo dục và đào tạo.

Giải thích: đoạn 5

It takes over eight years of schooling and four years of residency until an anesthesiologist is prepared to practice in the United States.

 

34.F There are fewer anesthesiologists in the United States now than in the past.
Hiện nay ở Hoa Kỳ có ít bác sĩ gây mê hơn so với trước đây.

Giải thích: đoạn 6

The number of anesthesiologists in the United States has more than doubled since the 1970s, 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 35-40

Match each fact about anesthesia with the type of anesthetic that it refers to. There are more types of anesthetics listed than facts, so you won’t use them all.

Write the correct letter, A-H in boxes 35-40 on your Answer Sheet.

35.D used by sprinkling on a handkerchief
dùng bằng cách rắc lên khăn tay

Giải thích: đoạn 4
The first use of anesthesia in the obstetric field occurred in Scotland by Dr. James Simpson. Instead of ether, which he considered irritating to the eyes, Simpson administered chloroform to reduce the pain of childbirth. Simpson sprinkled chloroform on a handkerchief and allowed laboring 3 women to inhale the fumes at their own discretion. 


36.B used on only one specific part of the body
chỉ được sử dụng trên một bộ phận cụ thể của cơ thể

Giải thích: đoạn 5

Local anesthetic is used only at the affected site and causes a loss of sensation


37.H used by boiling with wine
dùng bằng cách đun sôi với rượu

Giải thích: đoạn 2

It was believed that the safest time to uproot a mandrabe was in the moonlight, and the best animal to use was a black dog. In his manual, Dioscorides suggested boiling the root with wine and having a man drink the potion to remove sensation before cutting his flesh or burning his skin.


38.F used first during a dental procedure
được sử dụng đầu tiên trong thủ thuật nha khoa

Giải thích: đoạn 3

 U.S. dentist, Horace Wells, was the first on record to experiment with laughing gas, which he used in 1844 to relieve pain during a tooth extraction. 


39.C used to stop feeling over a larger area of the body
dùng để chấm dứt cảm giác trên một vùng rộng lớn hơn của cơ thể

Giải thích: đoạn 5

Regional anesthetic is used to block the sensation and possibly the movement of a larger portion of the body.


40.E used in the first anesthetic machine
được sử dụng trong máy gây mê đầu tiên

Giải thích: đoạn 3

Two years later. Dr. William Morton created the first anesthetic machine. This apparatus was a simple glass globe containing an ether-soaked sponge. Morton considered ether a good alternative to nitrous oxide because the numbing effect lasted considerably longer. His apparatus allowed the patient to inhale vapors 1 whenever the pain became unbearable.

 

Types of Anesthetic

A general anesthetic/ gây mê toàn thần
B local anesthetic/ gây tê cục bộ
C regional anesthetic/ gây tê khu vực
D chloroform
E ether
F nitrous oxide
G opium/ thuốc phiện
H mandrake

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
29. FALSE
30. TRUE
31. TRUE
32. NOT GIVEN
33. TRUE
34. FALSE
35. D
36. B
37. H
38. F
39. C
40. E

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status