ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - What’s the purpose of gaining knowledge?

What’s the purpose of gaining knowledge?

A
‘I would found an institution where any person can find instruction in any subject' That was the founder's motto for Cornell University, and it seems an apt characterization of the different university, also in the USA

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

What’s the purpose of gaining knowledge?

 

A
‘I would found an institution where any person can find instruction in any subject'. That was the founder's motto for Cornell University, and it seems an apt characterization of the different university, also in the USA, where I currently teach philosophy. A student can prepare for a career in resort management, engineering, interior design, accounting, music, law enforcement, you name it. But what would the founders of these two institutions have thought of a course called Arson for Profit’? I kid you not: we have it on the books. Any undergraduates who have met the academic requirements can sign up for the course in our program in 'fire science’.

‘Tôi sẽ thành lập một tổ chức nơi bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy hướng dẫn trong bất kỳ môn học nào’. Đó là phương châm của người sáng lập Đại học Cornell, và nó có vẻ là mô tả đặc điểm phù hợp của trường đại học khác, cũng ở Hoa Kỳ, nơi tôi hiện đang dạy triết học. Một sinh viên có thể chuẩn bị cho sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý khu nghỉ dưỡng, kỹ thuật, thiết kế nội thất, kế toán, âm nhạc, thực thi pháp luật, v.v. Nhưng những người sáng lập của hai tổ chức này sẽ nghĩ gì về một khóa học gọi là Đốt phá vì lợi nhuận? Tôi không đùa với bạn: chúng tôi có nó trên sách. Bất kỳ sinh viên đại học nào đáp ứng các yêu cầu học tập đều có thể đăng ký khóa học trong chương trình 'khoa học về cứu hỏa' của chúng tôi.

you name it: vâng vâng

B
Naturally, the course is intended for prospective arson investigators, who can learn all the tricks of the trade for detecting whether a fire was deliberately set, discovering who did it, and establishing a chain of evidence for effective prosecution in a court of law. But wouldn’t this also be the perfect course for prospective arsonists to sign up for? My point is not to criticize academic programs in fire science: they are highly welcome as part of the increasing professionalization of this and many other occupations. However, it’s not unknown for a firefighter to torch a building. This example suggests how dishonest and illegal behavior, with the help of higher education, can creep into every aspect of public and business life.

Đương nhiên, khóa học dành cho các điều tra viên tương lai về đốt phá, những người có thể học tất cả các mánh khóe trong nghề để phát hiện xem một vụ hỏa hoạn có phải là cố ý gây ra hay không, khám phá ra ai đã làm điều đó và thiết lập một chuỗi bằng chứng để truy tố hiệu quả trước tòa án. Nhưng đây cũng không phải là khóa học hoàn hảo cho những kẻ đốt phá tiềm năng đăng ký sao? Quan điểm của tôi không phải là chỉ trích các chương trình học thuật về khoa học cứu hỏa: chúng rất được hoan nghênh như là một phần của quá trình chuyên nghiệp hóa ngày càng tăng của nghề này và nhiều nghề khác. Tuy nhiên, việc lính cứu hỏa đốt một tòa nhà không phải là điều xa lạ. Ví dụ này cho thấy hành vi không trung thực và bất hợp pháp, với sự trợ giúp của giáo dục đại học, có thể len lỏi vào mọi khía cạnh của đời sống công cộng và kinh doanh.

C
I realized this anew when I was invited to speak before a class in marketing, which is another of our degree programs. The regular instructor is a colleague who appreciates the kind of ethical perspective I can bring as a philosopher. There are endless ways I could have approached this assignment, but I took my cue from the title of the course: 'Principles of Marketing’. It made me think to ask the students, 'Is marketing principled?’ After all, a subject matter can have principles in the sense of being codified, having rules, as with football or chess, without being principled in the sense of being ethical. Many of the students immediately assumed that the answer to my question about marketing principles was obvious: no. Just look at the ways in which everything under the sun has been marketed; obviously, it need not be done in a principled (=ethical) fashion.

Tôi nhận ra điều này một lần nữa khi được mời phát biểu trước một lớp học về tiếp thị, đây là một chương trình cấp bằng khác của chúng tôi. Người hướng dẫn thường lệ là một đồng nghiệp đánh giá cao quan điểm đạo đức mà tôi có thể mang lại với tư cách là một triết gia. Có vô số cách để tôi tiếp cận bài tập này, nhưng tôi có được gợi ý từ tiêu đề của khóa học: 'Các nguyên tắc tiếp thị'. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ khi hỏi các sinh viên, 'Tiếp thị có nguyên tắc không?' Xét cho cùng, một đề tài có thể có các nguyên tắc theo nghĩa được hệ thống hóa, có các quy tắc, như với bóng đá hoặc cờ vua, mà không có nguyên tắc theo nghĩa đạo đức. Nhiều sinh viên ngay lập tức cho rằng câu trả lời cho câu hỏi của tôi về các nguyên tắc tiếp thị là hiển nhiên: không. Chỉ cần nhìn vào cách mà mọi thứ trên đời đã được tiếp thị; rõ ràng, nó không cần phải được thực hiện theo kiểu nguyên tắc (= đạo đức).

"Take a/(one's) cue from (someone or something)"  Nhận hiệu lệnh, ám chỉ hoặc gợi ý từ ai/cái gì -> Theo sự ra hiệu của ai/cái gì mà làm theo.

D
Is that obvious? I made the suggestion, which may sound downright crazy in light of the evidence, that perhaps marketing is by definition principled. My inspiration for this judgement is the philosopher Immanuel Kant, who argued that any body of knowledge consists of an end (or purpose) and a means.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


E
Let us apply both the terms 'means' and ‘end' to marketing. The students have signed up for a course in order to learn how to market effectively. But to what end? There seem to be two main attitudes toward that question. One is that the answer is obvious: the purpose of marketing is to sell things and to make money. The other attitude is that the purpose of marketing is irrelevant: Each person comes to the program and course with his or her own plans, and these need not even concern the acquisition of marketing expertise as such. My proposal, which I believe would also be Kant's, is that neither of these attitudes captures the significance of the end to the means for marketing. A field of knowledge or a professional endeavor is defined by both the means and the end; hence both deserve scrutiny. Students need to study both how to achieve X, and also what X is.

F
It is at this point that ‘Arson for Profit’ becomes supremely relevant. That course is presumably all about means: how to detect and prosecute criminal activity. It is therefore assumed that the end is good in an ethical sense. When I ask fire science students to articulate the end, or purpose, of their field, they eventually generalize to something like, ‘The safety and welfare of society,’ which seems right. As we have seen, someone could use the very same knowledge of means to achieve a much less noble end, such as personal profit via destructive, dangerous, reckless activity. But we would not call that firefighting. We have a separate word for it: arson. Similarly, if you employed the ‘principles of marketing’ in an unprincipled way, you would not be doing marketing. We have another term for it: fraud. Kant gives the example of a doctor and a poisoner, who use the identical knowledge to achieve their divergent ends. We would say that one is practicing medicine, the other, murder.

 

 

Questions 27-32

Reading Passage 223 has six sections, A-F.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number, i-viii, in boxes 27-32 on your answer sheet.

27. Section A
28. Section B
29. Section C
30. Section D
31. Section E
32. Section F

List of Headings

i.    Courses that require a high level of commitment
ii.   A course title with two meanings
iii.  The equal importance of two key issues
iv.  Applying a theory in an unexpected context
v.  The financial benefits of studying
vi. A surprising course title
vii. Different names for different outcomes
viii. The possibility of attracting the wrong kind of student

Questions 33-36

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 33-36 on your answer sheet.

The ‘Arson for Profit’ course

This is a university course intended for students who are undergraduates and who are studying 33 ..................... . The expectation is that they will become 34 ..................... specialising in arson. The course will help them to detect cases of arson and find 35 ..................... of criminal intent, leading to successful 36 ..................... in the courts.

Questions 37-40

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 223?

In boxes 37-40 on your answer sheet, write:

YES    if the statement agrees with the views of the writer
NO    if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

37. It is difficult to attract students onto courses that do not focus on a career.

38. The ‘Arson for Profit’ course would be useful for people intending to set fire to buildings.

39. Fire science courses are too academic to help people to be good at the job of firefighting.

40. The writer’s fire science students provided a detailed definition of the purpose of their studies.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

What’s the purpose of gaining knowledge?

 

Questions 27-32

Reading Passage 223 has six sections, A-F.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number, i-viii, in boxes 27-32 on your answer sheet.

27. Section A/ vi. A surprising course title

Giải thích:

But what would the founders of these two institutions have thought of a course called Arson for Profit’? I kid you not: we have it on the books.

 


28. Section B/viii. The possibility of attracting the wrong kind of student

Giải thích:

Naturally, the course is intended for prospective arson investigators, who can learn all the tricks of the trade for detecting whether a fire was deliberately set, discovering who did it, and establishing a chain of evidence for effective prosecution in a court of law. But wouldn’t this also be the perfect course for prospective arsonists to sign up for?


Questions 33-36

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 33-36 on your answer sheet.

 

The ‘Arson for Profit’ course

 

This is a university course intended for students who are undergraduates and who are studying 33 .......fire science.............. .

Đây là khóa học đại học dành cho sinh viên chưa tốt nghiệp và đang theo học khoa học về lửa

Giải thích: đoạn A

. Any undergraduates who have met the academic requirements can sign up for the course in our program in 'fire science’.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.

 


 

Questions 37-40

Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 223?

In boxes 37-40 on your answer sheet, write:

YES    if the statement agrees with the views of the writer
NO    if the statement contradicts the views of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

37.NG It is difficult to attract students onto courses that do not focus on a career.
Khó thu hút sinh viên vào các khóa học không tập trung vào nghề nghiệp.

38.T The ‘Arson for Profit’ course would be useful for people intending to set fire to buildings.
Khóa học 'Đốt phá vì lợi nhuận' sẽ hữu ích cho những người có ý định phóng hỏa các tòa nhà.

Giải thích: đoạn B

Naturally, the course is intended for prospective arson investigators, who can learn all the tricks of the trade for detecting whether a fire was deliberately set, discovering who did it, and establishing a chain of evidence for effective prosecution in a court of law. But wouldn’t this also be the perfect course for prospective arsonists to sign up for? 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. vi
28. viii
29. ii
30. iv
31. iii
32. vii
33. fire science
34. investigators
35. evidence
36. prosecution
37. NOT GIVEN
38. YES
39. NO
40. NO

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status