ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Collecting as a hobby

Collecting as a hobby

Collecting must be one of the most varied of human activities, and it's one that many of us psychologists find fascinating.

Many forms of collecting have been dignified with a technical name: an archtophilist collects teddy bears, a philatelist collects postage stamps

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Collecting as a hobby

 

Collecting must be one of the most varied of human activities, and it's one that many of us psychologists find fascinating.

Thu thập phải là một trong những hoạt động đa dạng nhất của con người, và đó là hoạt động mà nhiều nhà tâm lý học trong chúng ta thấy hấp dẫn.

 

Many forms of collecting have been dignified with a technical name: an archtophilist collects teddy bears, a philatelist collects postage stamps, and a deltiologist collects postcards. Amassing hundreds or even thousands of postcards, chocolate wrappers or whatever, takes time, energy and money that could surely be put to much more productive use. And yet there are millions of collectors around the world. Why do they do it? ĐOẠN 1

Nhiều hình thức sưu tập đã được đề cao với một cái tên chuyên môn: một nhà sưu tập gấu bông sưu tập gấu bông, một nhà sưu tập tem sưu tập tem bưu chính và một nhà sưu tập bưu thiếp sưu tập bưu thiếp. Tích lũy hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn tấm bưu thiếp, giấy gói sô cô la hoặc bất cứ thứ gì, cần có thời gian, năng lượng và tiền bạc mà chắc chắn sẽ được sử dụng hiệu quả hơn nhiều. Và vẫn có hàng triệu nhà sưu tập trên khắp thế giới. Tại sao họ làm điều đó?

There are the people who collect because they want to make money - this could be called an instrumental reason for collecting; that is, collecting as a means to an end. They'll look for, say, antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit. But there may well be a psychological element, too - buying cheap and selling dear can give the collector a sense of triumph. And as selling online is so easy, more and more people are joining in. ĐOẠN 2

Có những người sưu tập vì muốn kiếm tiền - đây có thể gọi là lý do sưu tập mang tính phương tiện; nghĩa là, thu thập như một phương tiện để đạt được mục đích. Chẳng hạn, họ sẽ tìm kiếm những món đồ cổ mà họ có thể mua được với giá rẻ và hy vọng có thể bán được lãi. Nhưng cũng có thể có một yếu tố tâm lý - mua rẻ và bán đắt có thể mang lại cho người sưu tập cảm giác chiến thắng. Và vì bán hàng trực tuyến quá dễ dàng nên ngày càng có nhiều người tham gia.

Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items. This is a variant of joining a bridge club or a gym, and similarly brings them into contact with like-minded people. Another motive for collecting is the desire to find something special, or a particular example of the collected item, such as a rare early recording by a particular singer. ĐOẠN 3

Nhiều nhà sưu tập sưu tập để phát triển đời sống xã hội của họ, tham dự các cuộc họp của một nhóm các nhà sưu tập và trao đổi thông tin về các món đồ. Đây là một biến thể của việc tham gia câu lạc bộ bài brit hoặc phòng tập thể dục, và tương tự như vậy giúp họ tiếp xúc với những người có cùng chí hướng. Một động cơ khác để sưu tập là mong muốn tìm thấy một thứ gì đó đặc biệt hoặc một mẫu đặc biệt của vật phẩm được sưu tập, chẳng hạn như bản thu âm ban đầu hiếm hoi của một ca sĩ cụ thể.

Some may spend their whole lives in a hunt for this. Psychologically, this can give a purpose to a life that otherwise feels aimless. There is a danger, though, that if the individual is ever lucky enough to find what they're looking for, rather than celebrating their success, they may feel empty, now that the goal that drove them on has gone. ĐOẠN 4

Một số có thể dành cả cuộc đời của họ để săn lùng điều này. Về mặt tâm lý, điều này có thể mang lại mục đích cho một cuộc sống mà nếu không thì cảm thấy không có mục đích. Tuy nhiên, có một mối nguy hiểm là nếu cá nhân đó đủ may mắn để tìm thấy thứ họ đang tìm kiếm, thay vì ăn mừng thành công của họ, họ có thể cảm thấy trống rỗng khi mục tiêu thúc đẩy họ tiếp tục đã biến mất.

If you think about collecting postage stamps another potential reason for it - Or, perhaps, a result of collecting is its educational value. Stamp collecting opens a window to other countries, and to the plants, animals, or famous people shown on their stamps. ĐOẠN 5


Similarly, in the 19th century, many collectors amassed fossils, animals and plants from around the globe, and their collections provided a vast amount of information about the natural world. Without those collections, our understanding would be greatly inferior to what it is. ĐOẠN 6

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.


 

In the past - and nowadays, too, though to a lesser extent - a popular form of collecting, particularly among boys and men, was trainspotting. This might involve trying to see every locomotive of a particular type, using published data that identifies each one, and ticking off each engine as it is seen. Trainspotters exchange information, these days often by mobile phone, so they can work out where to go to, to see a particular engine. As a by-product, many practitioners of the hobby become very knowledgeable about railway operations, or the technical specifications of different engine types. ĐOẠN 7

Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection, and develop an interest in the way that dolls are made, or the materials that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century Europe, through the wax and porcelain of later centuries, to the plastics of today's dolls. Or collectors might be inspired to study how dolls reflect notions of what children like, or ought to like. ĐOẠN 8

Not all collectors are interested in learning from their hobby, though, so what we might call a psychological reason for collecting is the need for a sense of control, perhaps as a way of dealing with insecurity. Stamp collectors, for instance, arrange their stamps in albums, usually very neatly, organising their collection according to certain commonplace principles-perhaps by country in alphabetical order, or grouping stamps by what they depict -people, birds, maps, and so on. ĐOẠN 9

One reason, conscious or not, for what someone chooses to collect is to show the collector's individualism. Someone who decides to collect something as unexpected as dog collars, for instance, may be conveying their belief that they must be interesting themselves. And believe it or not, there is at least one dog collar museum in existence, and it grew out of a personal collection. ĐOẠN 10

Of course, all hobbies give pleasure, but the common factor in collecting is usually passion: pleasure is putting it far too mildly. More than most other hobbies, collecting can be totally engrossing, and can give a strong sense of personal fulfilment. To non-collectors, it may appear an eccentric, if harmless, way of spending time, but potentially, collecting has a lot going for it. ĐOẠN 11
 

 

Questions 14-21
Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 14-21 on your answer sheet.

14.  The writer mentions collecting ......................... as an example of collecting in order to make money.

15.  Collectors may get a feeling of ......................... from buying and selling items.

16.  Collectors’ clubs provide opportunities to share ......................... .

17.  Collectors’ clubs offer ......................... with people who have similar interests.

18.  Collecting sometimes involves a life-long ......................... for a special item.

19.  Searching for something particular may prevent people from feeling their life is completely ......................... .

20.  Stamp collecting may be ......................... because it provides facts about different countries.

21.  ......................... tends to be mostly a male hobby.

 

Questions 22-26

Do the following statements agree with the information given in the reading passage?

In boxes 22-26 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

22. The number of people buying dolls has grown over the centuries.

23. Sixteenth century European dolls were normally made of wax and porcelain.

24. Arranging a stamp collection by the size of the stamps is less common than other methods.

25. Someone who collects unusual objects may want others to think he or she is also unusual.

26. Collecting gives a feeling that other hobbies are unlikely to inspire.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Collecting as a hobby

 

Questions 14-21
Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 14-21 on your answer sheet.

14.  The writer mentions collecting .........antiques................ as an example of collecting in order to make money.

Giải thích: đoạn 2

There are the people who collect because they want to make money - this could be called an instrumental reason for collecting; that is, collecting as a means to an end. They'll look for, say, antiques that they can buy cheaply and expect to be able to sell at a profit. 

15.  Collectors may get a feeling of .......triumpt.................. from buying and selling items.

Giải thích: đoạn 2

But there may well be a psychological element, too - buying cheap and selling dear can give the collector a sense of triumph. 

16.  Collectors’ clubs provide opportunities to share ......information................... .

Giải thích: đoạn 3

Many collectors collect to develop their social life, attending meetings of a group of collectors and exchanging information on items.

17.  Collectors’ clubs offer .........contact................ with people who have similar interests.

Giải thích: đoạn 3

This is a variant on joining a bridge club or a gym, and similarly brings them into contact with like-minded people

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Ngoài ra chúng tôi sẽ tặng miễn phí bộ đề 400 bài ielts reading và đặc quyền được hỏi bất kỳ vấn đề thắc mắc nào về ngữ pháp, dịch, từ vựng hay trong quá trình làm bài tập reading đặc biệt dành cho các bạn đăng ký Khóa học Ielts Speaking 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài 100%. Các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây. Hoặc inbox để được tư vấn chi tiết.

 


 

Questions 22-26

Do the following statements agree with the information given in the reading passage?

In boxes 22-26 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information
FALSE if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

22.NG The number of people buying dolls has grown over the centuries.
Số lượng người mua búp bê đã tăng lên qua nhiều thế kỷ.

Giải thích: không có thông tin

 

23.F Sixteenth century European dolls were normally made of wax and porcelain.
Búp bê châu Âu thế kỷ 16 thường được làm bằng sáp và sứ.

Giải thích: đoạn 9, làm bằng gỗ

Similarly, people who collect dolls may go beyond simply enlarging their collection, and develop an interest in the way that dolls are made, or the materials that are used. These have changed over the centuries from the wood that was standard in 16th century Europe, through the wax and porcelain of later centuries, to the plastics of today's dolls. 

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. antiques
15. triumph
16. information
17. contact
18. hunt/desire
19. aimless/empty
20. educational
21. trainspotting
22. NOT GIVEN
23. FALSE
24. NOT GIVEN
25. TRUE
26. TRUE

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status