Chat hỗ trợ
Chat ngay

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - What is music?

What is music?

A. Music has probably existed for as long as man has been human, and it certainly predates civilization by tens of millennia. Yet even today there is no clear definition of exactly what music is. For example, birdsong is certainly melodic, but it is not tuneful

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

What is music?

 

A. Music has probably existed for as long as man has been human, and it certainly predates civilization by tens of millennia. Yet even today there is no clear definition of exactly what music is. For example, birdsong is certainly melodic, but it is not tuneful, and it is not created with the intention of being musical (in fact it is sometimes meant to sound threatening) - therefore does it count as music?

Âm nhạc có lẽ đã tồn tại lâu đời như khi con người là con người, và nó chắc chắn có trước nền văn minh hàng chục thiên niên kỷ. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay vẫn chưa có định nghĩa rõ ràng về chính xác âm nhạc là gì. Ví dụ, tiếng chim hót chắc chắn là du dương, nhưng nó không có giai điệu và nó không được tạo ra với mục đích trở thành âm nhạc (thực tế là đôi khi nó có ý nghĩa đe dọa) - vậy nó có được coi là âm nhạc không?

B. On the other hand, some modern composers have been challenging the idea that music should be arranged in a pleasant manner with the notes falling in an orderly succession. Others, famously the avant-garde composer John Cage have even used silence and called the result music. As a result, there is no one definition of music. Perhaps it should be said that music, like beauty, is what the person who sees or hears it believes it to be.

Mặt khác, một số nhà soạn nhạc hiện đại đã không chấp nhận ý tưởng rằng âm nhạc nên được sắp xếp theo cách dễ chịu với các nốt nhạc rơi theo một chuỗi có trật tự. Những người khác, nổi tiếng là nhà soạn nhạc tiên phong John Cage thậm chí đã sử dụng sự im lặng và gọi hiệu ứng đó là âm nhạc. Kết quả là, không có một định nghĩa nào về âm nhạc. Có lẽ nên nói rằng giống như cái đẹp âm nhạc là cái mà người hưởng thụ âm nhạc nghĩ về nó.

C. Music is divided in many ways. Music itself is split into notes, clefts, quavers, and semi-demi quavers. Ancient and medieval musicologists believed that these notes could be arranged 'horizontally' into melody (making notes that match on the same scale) and 'vertically' (going up and down the scales to create harmony). Another very basic measurement of music is the 'pulse'. This is present in almost all forms of music, and is particularly strong in modern popular music. The pulse is the regular beat which runs through a tune. When you tap your foot or clap your hands in time to a song, you are beating out the pulse of that song.

Âm nhạc được chia theo nhiều cách. Bản thân âm nhạc được chia thành các nốt, quãng, nốt móc đơn ( nốt 1/8) và nửa quãng. Các nhà âm nhạc cổ đại và trung cổ tin rằng những nốt nhạc này có thể được sắp xếp 'theo chiều ngang' thành giai điệu (tạo ra các nốt phù hợp trên cùng một thang âm) và 'theo chiều dọc' (đi lên và xuống thang âm để tạo ra sự hài hòa). Một phép đo rất cơ bản khác của âm nhạc là 'nhịp '. Nhịp hiện diện trong hầu hết các hình thức âm nhạc, và đặc biệt rõ ràng trong âm nhạc đại chúng hiện đại. Nhịp là tiếng đập đều đặn chạy qua một giai điệu. Khi bạn gõ chân hoặc vỗ tay theo nhịp một bài hát, bạn đang tạo ra nhịp cho bài hát đó.

D. Another way of dividing music is by genre. Even a child who does not know that (for example) rock and roll and classical music are different genres will be instantly aware that these are very different sounds; though he will not be aware that one is a percussion-led melody while the other emphasizes harmony over rhythm and timbre. Each genre of music has numerous sub-divisions. Classical music is divided by type - for example, symphonies, concertos and operas, and by sub-genre, for example, baroque and Gregorian chant. Just to make it more fun, modern musicians have also been experimenting with crossover music, so that we get Beatles tunes played by classical orchestras, and groups like Queen using operatic themes in songs such as 'Bohemian rhapsody'.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 

 


 

E. Almost all music is a collaboration between the composer, and the performer, while song requires a lyricist to write the words as well. Sometimes old tunes are adapted for new lyrics - for example, the song 'Happy Birthday' is based on a tune originally called 'Have a nice Day'. At other times a performer might produce a song in a manner which the original composer would not recognize. (A famous example is the punk rock band the Sex Pistols performing the British national anthem 'God save the Queen'.)

 
F. This is because the composer and lyricist have to leave the performer some freedom to perform in the way that suits him or her best. While many classical compositions have notes stressing how a piece should be performed (for example a piece played 'con brio' should be light and lively) in the end, what the listener hears is the work of the performer. Jazz music has fully accepted this, and jazz performers are not only expected to put their own interpretation on a piece, but are expected to play even the same piece with some variation every time.

 

G. Many studies of music do not take into account where the music is to be played and who the audience will be. This is a major mistake, as the audience is very much a part of the musical experience. Any jazz fan will tell you that jazz is best experienced in small smoky bars sometime after midnight, while a classical fan will spend time and money making sure that the music on his stereo comes as close as possible to the sound in a large concert hall. Some music, such as dance music, is designed to be interactive, while other music is designed to remain in the background, smoothing out harsh sounds and creating a mood. This is often the case with cinema music - this powerfully changes the mood of the audience, yet remains so much in the background that many cinema-goers are unaware that the music is actually playing. 

H. Music is very much a part of human existence, and we are fortunate today in having music of whatever kind we choose instantly available at the touch of a button. Yet spare a thought for those who still cannot take advantage of this bounty. This includes not only the deaf, but those people who are somehow unable to understand or recognize music when they hear it. A famous example is United President Ulysses Grant, who famously said 'I can recognise two tunes. One is 'Yankee doodle' and the other one isn't.'

 

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

 

Questions 1-3
Choose which of these sentences is closest to the meaning in the text.
Write A, B or C on your answer sheet (1-3)

1.     
A) Modern composers do not always want their music to sound pleasant
B) Some modern composers do not want their music to be enjoyable
C) A modern musical composition should not be orderly

2.     
A) Crossover music is when classical orchestras play modern tunes
B) Crossover music moves between musical genres
C) Crossover music is a modern musical genre

3.     
A) Performers, lyricists and composers each have a separate function
B) Performers of a song will need to become lyricists
C) Composers instruct musicians to play their work 'con brio'.

Questions 4-7
Match the following groups of words(4-7)  with one of the words in the box opposite(A- F).
NB. There are more words in the right column than you need.

4. Rock and roll, classical music, jazz  
5. Composer, lyricist, performer  
6. Symphony, concerto, opera  
7. Cinemagoer, Jazz fan, dancer 

A.  Collaborators
B.  John Cage
C.  Classical
D.  Baroque
E.  Audience
F.  Genres

Questions 8- 12
The reading passage has 8 paragraphs which are numbered A-H.
On your answer sheet write the letter of the paragraph which contains the following information (You can choose a paragraph more than once).

8.   People can tell genres of music apart even without musical training.
9.   Where you hear music can be as important as the skill of the performer.
10.   Music has been a part of human existence for many thousands of years.
11.   A piece of music might have more than one set of words to go with it.
12.   Some people cannot tell the difference between classical music and birdsong.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

What is music?

 

 

Questions 1-3
Choose which of these sentences is closest to the meaning in the text.

Chọn câu nào trong số những câu này gần nhất với nghĩa trong văn bản.
Write A, B or C on your answer sheet (1-3)

1.     
A) Modern composers do not always want their music to sound pleasant
Các nhà soạn nhạc hiện đại không phải lúc nào cũng muốn âm nhạc của họ nghe dễ chịu

Giải thích: đoạn B

On the other hand, some modern composers have been challenging the idea that music should be arranged in a pleasant manner with the notes falling in an orderly succession.


B) Some modern composers do not want their music to be enjoyable
Một số nhà soạn nhạc hiện đại không muốn âm nhạc của họ thú vị
C) A modern musical composition should not be orderly
Một tác phẩm âm nhạc hiện đại không nên có trật tự

2.     
A) Crossover music is when classical orchestras play modern tunes
Âm nhạc kết hợp là khi các dàn nhạc cổ điển chơi các giai điệu hiện đại


B) Crossover music moves between musical genres
Âm nhạc kết hợp di chuyển giữa các thể loại âm nhạc

Giải thích: đoạn D

Just to make it more fun, modern musicians have also been experimenting with crossover music, so that we get Beatles tunes played by classical orchestras, and groups like Queen using operatic themes in songs such as 'Bohemian rhapsody'.


C) Crossover music is a modern musical genre
Âm nhạc kết hợp là một thể loại âm nhạc hiện đại
 
Questions 4-7
Match the following groups of words(4-7)  with one of the words in the box opposite(A- F).
NB. There are more words in the right column than you need.

4.F  Rock and roll, classical music, jazz  

Giải thích: đoạn D

Another way of dividing music is by genre. Even a child who does not know that (for example) rock and roll and classical music are different genres will be instantly aware that these are very different sounds


5.A Composer, lyricist, performer  

Giải thích: đoạn E

Almost all music is a collaboration between the composer, and the performer, while song requires a lyricist to write the words as well

 Questions 8- 12

The reading passage has 8 paragraphs which are numbered A-H.
On your answer sheet write the letter of the paragraph which contains the following information (You can choose a paragraph more than once).

 

8.D   People can tell genres of music apart even without musical training.
Mọi người có thể phân biệt các thể loại âm nhạc ngay cả khi không được đào tạo về âm nhạc.

Giải thích: đoạn D

Another way of dividing music is by genre. Even a child who does not know that (for example) rock and roll and classical music are different genres will be instantly aware that these are very different sounds; though he will not be aware that one is a percussion-led melody while the other emphasizes harmony over rhythm and timbre.

 

9.G   Where you hear music can be as important as the skill of the performer.
Nơi bạn nghe nhạc cũng quan trọng như kỹ năng của người biểu diễn.

Giải thích: đoạn G

Many studies of music do not take into account where the music is to be played and who the audience will be. This is a major mistake, as the audience is very much a part of the musical experience.

 

 

 

Answer:
1. A  (Modern composers do not always want their music to sound pleasant)
2. B  (Crossover music moves between musical genres)
3. A  (Performers, lyricists and composers each have a separate function)
4. F
5. A
6. C
7. E
8. D
9. G
10. A
11. E
12. H


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>>>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status