ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Why some women cross the finish line ahead of men

Why some women cross the finish line ahead of men

R E C R U I T M E N T
The course is tougher but women are staying the distance - reports Andrew Crisp.

A.  Women who apply for jobs in middle or senior management have a higher success rate than men, according to an employment survey.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 Why some women cross the finish line ahead of men

 

 

 

R E C R U I T M E N T

The course is tougher but women are staying the distance - reports Andrew Crisp.

Chiều hướng khắc nghiệt hơn nhưng phụ nữ đang giữ khoảng cách - Andrew Crisp báo cáo

 

A.  Women who apply for jobs in middle or senior management have a higher success rate than men, according to an employment survey. But of course, far fewer of them apply for these positions. The study, by recruitment consultants NB Selection, shows that while one in six men who appear on interview shortlists get jobs, the figure rises to one in four for women.

Phụ nữ ứng tuyển vào các công việc quản lý cấp trung hoặc cấp cao có tỷ lệ thành công cao hơn đàn ông, theo như khảo sát việc làm. Nhưng dĩ nhiên, rất ít người phụ nữ ứng tuyển vào những vị trí này. Nghiên cứu của các nhà tư vấn việc làm NB Selection cho thấy rằng trong khi 1 trong 6 người đàn ông xuất hiện trong danh sách phỏng vấn sẽ nhận được công việc thì con số này tăng lên 1 trong 4 đối với phụ nữ.

 

B.  The study concentrated on applications for management positions in the $45,000 to $110,000 salary range and found that women are more successful than men in both the private and public sectors. Dr Elisabeth Marx from London-based NB Selection described the findings as encouraging for women, in that they send a positive message to them to apply for interesting management positions. But she added, "We should not lose sight of the fact that significantly fewer women apply for senior positions in comparison with men."

Nghiên cứu này tập trung vào những đơn ứng tuyển cho vị trí quản lý trong khoảng lương từ 45.000 đến 11.000 và thấy rằng phụ nữ thành công hơn nam giới trong cả các lĩnh vực tư nhân và công. Tiến sĩ Elisabeth Marx từ NB Selection có trụ sở tại Anh đã miêu tả các phát hiện này như là sự khích lệ đối với phụ nữ, trong đó chúng gửi một thông điệp tích cực để phụ nữ ứng tuyển vào các vị trí quản lý thú vị. Nhưng cô ấy nói thêm, " Chúng ta không nên quên đi thực tế là phụ nữ ứng tuyển vào các vị trí cấp cao ít hơn đáng kể so với đàn ông.

 

C.  Reasons for higher success rates among women are difficult to isolate. One explanation suggested is that if a woman candidate manages to get on a shortlist, then she has probably already proved herself to be an exceptional candidate. Dr Marx said that when women apply for positions they tend to be better qualified than their male counterparts but are more selective and conservative in their job search. Women tend to research thoroughly before applying for positions or attending interviews. Men, on the other hand, seem to rely on their ability to sell themselves and to convince employers that any shortcomings they have will not prevent them from doing a good job.

Những lý do cho tỷ lệ thành công cao ở phụ nữ khó tách bạch. Một giải thích được đưa ra là nếu một ứng viên nữ xoay xở để lọt vào danh sách phỏng vấn thì cô ấy có lẽ đã tự chứng tỏ mình là một ứng viên đặc biệt. Tiến sĩ Marx nói rằng khi phụ nữ ứng tuyển cho các vị trí việc làm, họ có xu hướng có đủ khả năng hơn các đối thủ nam của họ nhưng lại kén chọn hơn và cẩn thận hơn trong khi tìm kiếm công việc. Phụ nữ có xu hướng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi ứng tuyển vào các vị trí hay tham dự phỏng vấn. Mặc khác, đàn ông  dường như dựa vào khả năng để tự quảng cáo chính họ và để thuyết phục người tuyển dụng rằng bất kỳ thiếu sót nào của họ cũng sẽ không ngăn họ hoàn thành tốt công việc.

 

D.  Managerial and executive progress made by women is confirmed by the annual survey of boards of directors carried out by Korn/Ferry/Carre/  Orban International. This year the survey shows a doubling of the number of women serving as non-executive directors compared with the previous year. However, progress remains painfully slow and there were still only 18 posts filled by women out of a total of 354 non-executive positions surveyed. Hilary Sears, a partner with Korn/Ferry, said, "Women have raised the level of grades we are employed in but we have still not broken through barriers to the top."

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

E.  In Europe, a recent feature of corporate life in the recession has been the de-layering of management structures. Sears said that this has halted progress for women in as much as de-layering has taken place either where women are working or in layers they aspire to. Sears also noted a positive trend from the recession, which has been the growing number of women who have started up on their own.

 

F. In business as a whole, there are a number of factors encouraging the prospect of greater equality in the workforce. Demographic trends suggest that the number of women going into employment is steadily increasing. In addition, a far greater number of women are now passing through higher education, making them better qualified to move into management positions.

 

G. Organisations such as the European Women's Management Development Network provide a range of opportunities for women to enhance their skills and contacts. Through a series of both pan-European and national workshops and conferences the barriers to women in employment are being broken down. However, Ariane Berthoin Antal, director of the International Institute for Organisational Change of Archamps in France, said that there is only anecdotal evidence of changes in recruitment patterns. And she said, "It’s still so hard for women to even get on to shortlists -there are so many hurdles and barriers.' Antal agreed that there have been some positive signs but said, "Until there is a belief among employers that they value the difference, nothing will change."

 

 

 

Questions 27-32
The reading passage 128 has paragraphs (A-G). State which paragraph discusses each of the points below.
Write the appropriate letter (A-G).

27. The drawbacks of current company restructuring patterns.
28. Associations that provide support for professional women.
29. The success rate of female job applicants for management positions.
30. Male and female approaches to job applications.
31. Reasons why more women are being employed in the business sector.
32. The improvement in female numbers on company management structures.

Questions 33-36
The author makes reference to three consultants in the Reading Passage.
Which of the list of points below do these consultants make? Write

 if the point is made by Dr Marx
S  if the point is made by Hilary Sears
A  if the point is made by Ariane Berthoin Antal

33. Selection procedures do not favour women.
34. The number of female-run businesses is increasing.
35. Male applicants exceed female applicants for top posts.
36. Women hold higher positions now than they used to.

Questions 37 - 40
Using NO MORE THAN THREE WORDS answer the following questions.

37. What change has there been in the number of women in top management positions detailed in the annual survey?
38. What aspect of company structuring has disadvantaged women?
39. What information tells us that more women are working nowadays?
40. Which group of people should change their attitude to recruitment?

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 Why some women cross the finish line ahead of men

 


Questions 27-32
The reading passage 128 has paragraphs (A-G). State which paragraph discusses each of the points below.
Write the appropriate letter (A-G).

27.E The drawbacks of current company restructuring patterns.

Những nhược điểm của các kiểu tái cấu trúc công ty hiện tại

Giải thích:

In Europe, a recent feature of corporate life in the recession has been the de-layering of management structures. Sears said that this has halted progress for women in as much as de-layering has taken place either where women are working or in layers they aspire to.


28.G Associations that provide support for professional women.

Các hiệp hội cung cấp hỗ trợ cho những phụ nữ có chuyên môn

Giải thích:

 Organisations such as the European Women's Management Development Network provide a range of opportunities for women to enhance their skills and contacts.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

 


 

Questions 33 – 36
The author makes reference to three consultants in the Reading Passage.
Which of the list of points below do these consultants make? Write

 if the point is made by Dr Marx

 

Liệu có phải Tiến sĩ Marx đưa ra quan điểm
S  if the point is made by Hilary Sears

Liệu có phải Hilary Sears đưa ra quan điểm
A  if the point is made by Ariane Berthoin Antal

Liệu có phải Ariane Berthoin Antal đưa ra quan điểm
 


33.A  Selection procedures do not favour women.

Các quy trình tuyển chọn không ủng hộ phụ nữ

Giải thích: đoạn G

However, Ariane Berthoin Antal, director of the International Institute for Organisational Change of Archamps in France, said that there is only anecdotal evidence of changes in recruitment patterns. And she said, "It’s still so hard for women to even get on to shortlists -there are so many hurdles and barriers.'


34.S  The number of female-run businesses is increasing.

Số lượng phụ nữ điều hành doanh nghiệp đang tăng lên

Giải thích: đoạn E

In Europe, a recent feature of corporate life in the recession has been the de-layering of management structures. Sears said that this has halted progress for women in as much as de-layering has taken place either where women are working or in layers they aspire to. Sears also noted a positive trend from the recession, which has been the growing number of women who have started up on their own.

 


Questions 37 - 40
Using NO MORE THAN THREE WORDS answer the following questions.

37. What change has there been in the number of women in top management positions detailed in the annual survey?

Số lượng phụ nữ trong các vị trí quản lý cao được mô tả chi tiết trong khảo sát hàng năm thay đổi như thế nào?

Giải thích: đoạn D, doubling

Managerial and executive progress made by women is confirmed by the annual survey of boards of directors carried out by Korn/Ferry/Carre/  Orban International. This year the survey shows a doubling of the number of women serving as non-executive directors compared with the previous year.


38. What aspect of company structuring has disadvantaged women?

Khía cạnh cơ cấu công ty nào gây bất lợi cho phụ nữ?

Giải thích: đoạn E, de-layering

In Europe, a recent feature of corporate life in the recession has been the de-layering of management structures.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
27. E
28. G
29. A
30. C
31. F
32. D
33. A
34. S
35. M
36. S
37. (it has) double(d) / doubling
38. de-layering
39. demographic trends
40. employers

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status