ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The History Of The Tortoise

The History Of The Tortoise

If you go back far enough, everything lived in the sea. At various points in evolutionary history, enterprising individuals within many different animal groups moved out onto the land, sometimes

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The History Of The Tortoise

If you go back far enough, everything lived in the sea. At various points in evolutionary history, enterprising individuals within many different animal groups moved out onto the land, sometimes even to the most parched deserts, taking their own private seawater with them in blood and cellular fluids. In addition to the reptiles, birds, mammals and insects which we see all around us, other groups that have succeeded out of water include scorpions, snails, crustaceans such as woodlice and land crabs, millipedes and centipedes, spiders and various worms. And we mustn’t forget the plants, without whose prior invasion of the land none of the other migrations could have happened. ĐOẠN 1

Nếu bạn nhìn lại đủ xa, mọi thứ đều sống ở biển. Tại nhiều thời điểm khác nhau trong lịch sử tiến hóa, những cá thể gan dạ, dũng cảm trong nhiều nhóm động vật khác nhau đã di cư lên đất liền, thậm chí đôi khi đến những sa mạc khô cằn nhất, mang theo nước biển riêng của chúng cùng với máu và dịch tế bào. Ngoài các loài bò sát, chim, động vật có vú và côn trùng mà chúng ta thấy xung quanh mình, các nhóm khác đã thành công thoát ra khỏi nước bao gồm bọ cạp, ốc sên, động vật giáp xác như rận gỗ và cua đất, cuốn chiếu và rết, nhện và nhiều loại giun khác nhau. Và chúng ta không được quên thực vật, nếu không có sự xâm chiếm đất trước của chúng thì không một cuộc di cư nào khác có thể xảy ra.

Moving from water to land involved a major redesign of every aspect of life, including breathing and reproduction. Nevertheless, a good number of thoroughgoing land animals later turned around, abandoned their hard-earned terrestrial re-tooling, and returned to the water again. Seals have only gone part way back. They show us what the intermediates might have been like, on the way to extreme cases such as whales and dugongs. Whales (including the small whales we call dolphins) and dugongs, with their close cousins the manatees, ceased to be land creatures altogether and reverted to the full marine habits of their remote ancestors. They don’t even come ashore to breed. They do, however, still breathe air, having never developed anything equivalent to the gills of their earlier marine incarnation. Turtles went back to the sea a very long time ago and, like all vertebrate returnees to the water, they breathe air. However, they are, in one respect, less fully given back to the water than whales or dugongs, for turtles still lay their eggs on beaches. ĐOẠN 2

Di chuyển từ nước lên cạn liên quan đến việc thiết kế lại toàn bộ mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả hô hấp và sinh sản. Tuy nhiên, một số lượng lớn các loài động vật sống trên cạn sau đó đã quay đầu lại, từ bỏ công cụ tái sinh trên cạn vất vả kiếm được của chúng và quay trở lại với nước. Hải cẩu chỉ quay trở lại một phần. Chúng cho chúng ta thấy con vật ở giữa ( đất và nước) là như thế nào, trên đường dẫn đến các trường hợp tuyệt đối như cá voi và cá nược. Cá voi (bao gồm cả loài cá voi nhỏ mà chúng ta gọi là cá heo) và cá nược, cùng họ hàng gần của chúng là lợn biển, không còn là sinh vật trên cạn hoàn toàn và trở lại tập quán sống dưới biển hoàn toàn của tổ tiên xa xưa của chúng. Chúng thậm chí không lên bờ để sinh sản. Tuy nhiên, chúng vẫn hít thở không khí, chưa bao giờ phát triển bất cứ thứ gì tương đương với mang trong hình hài của tổ tiên sống ở biển chúng. Rùa đã quay trở lại biển cách đây rất lâu và giống như tất cả động vật có xương sống quay trở lại mặt nước, chúng hít thở không khí. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, chúng ít quay trở lại với nước hoàn toàn hơn so với cá voi hoặc cá nược, vì rùa vẫn đẻ trứng trên các bãi biển.

There is evidence that all modem turtles are descended from a terrestrial ancestor which lived before most of the dinosaurs. There are two key fossils called Progaochelys quenstedtiand Palaeochersis talampayensis dating from early dinosaur times, which appear to be close to the ancestry of all modem turtles and tortoises. You might wonder how we can tell whether fossil animals lived on land or in water, especially if only fragments are found. Sometimes it`s obvious. Ichthyosarus were reptilian contemporaries of the dinosaurs, with fins and streamlined bodies. The fossils look like dolphins and they surely lived like dolphins, in the water. With turtles it is a little less obvious. One way to tell is by measuring the bones of their forelimbs. ĐOẠN 3


Có bằng chứng cho thấy tất cả các loài rùa hiện đại đều có nguồn gốc từ một tổ tiên trên cạn sống trước hầu hết các loài khủng long. Có hai hóa thạch quan trọng được gọi là Progaochelys quenstedtiand, Palaeochersis talampayensis có niên đại từ thời khủng long sơ khai, dường như gần với tổ tiên của tất cả các loài rùa và ba ba hiện đại. Bạn có thể thắc mắc làm thế nào chúng ta có thể biết liệu động vật hóa thạch sống trên cạn hay dưới nước, đặc biệt nếu chỉ tìm thấy các mảnh rời. Đôi khi nó rõ ràng. Ichthyosarus là loài bò sát cùng thời với khủng long, có vây và thân hình thuôn dài. Các hóa thạch trông giống như cá heo và chúng chắc chắn đã sống như cá heo ở dưới nước. Với rùa thì kém rõ ràng hơn một chút. Một cách để phân biệt là bằng cách đo xương của chi trước của chúng.

 

Walter Joyce and Jacques Gauthier, at Yale University, obtained three measurements in these particular bones of 71 species of living turtles and tortoises. They used a kind of triangular graph paper to plot the three measurements against one another. All the land tortoise species formed a tight cluster of points in the upper part of the triangle; all the water turtles cluster in the lower part of the triangular graph. There was no overlap, except when they added some species that spend time both in water and on land. Sure enough, these amphibious species show up on the triangular graph approximately half way between the ‘wet cluster' of sea turtles and the ‘dry cluster' of land tortoises. 'The next step was to determine where the fossil fell. The bones of P quenstedti and P. talampayensis leave us in no doubt. Their points on the graph are right in the thick of the dry cluster. Both these fossils were dry-land tortoises. They come from the era before our turtles returned to the water. ĐOẠN 4

Walter Joyce và Jacques Gauthier, tại Đại học Yale, đã thu được ba phép đo trong các xương đặc biệt này của 71 loài rùa và ba ba sống. Họ đã sử dụng một loại giấy vẽ hình tam giác để vẽ ba phép đo phụ thuộc vào nhau. Tất cả các loài rùa đất hình thành một cụm điểm chặt chẽ ở phần trên của tam giác; tất cả các cụm rùa nước ở phần dưới của biểu đồ hình tam giác. Không có sự trùng lặp nào, ngoại trừ khi họ thêm một số loài sống cả dưới nước và trên cạn. Chắc chắn rồi, những loài lưỡng cư này xuất hiện trên biểu đồ hình tam giác ở khoảng một nửa giữa 'cụm ướt' của rùa biển và 'cụm khô' của rùa cạn. 'Bước tiếp theo là xác định nơi hóa thạch rơi ra. Xương của P quenstedti và P. talampayensis khiến chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa. Điểm của chúng trên biểu đồ nằm ngay trong phần dày của cụm khô. Cả hai hóa thạch này đều là rùa cạn. Chúng đến từ thời đại trước khi rùa của chúng ta quay trở lại mặt nước.

 

You might think, therefore, that modem land tortoises have probably stayed on land ever since those early terrestrial times, as most mammals did after a few of them went back to the sea. But apparently not. If you draw out the family tree of all modern turtles and tortoises, nearly all the branches are aquatic. Today’s land tortoises constitute a single branch, deeply nested among branches consisting of aquatic turtles. This suggests that modern land tortoises have not stayed on land continuously since the time of P. quenstedti and P. talampayensis. Rather, their ancestors were among those who went back to the water, and they then re-emerged back onto the land in (relatively) more recent times. ĐOẠN 5

Do đó, bạn có thể nghĩ rằng loài rùa cạn hiện đại có lẽ đã ở trên đất liền kể từ những thời kỳ đầu tiên trên cạn, giống như hầu hết các loài động vật có vú đã làm sau khi một vài trong số chúng quay trở lại biển. Nhưng rõ ràng là không. Nếu bạn vẽ cây phả hệ của tất cả các loài rùa và rùa hiện đại, gần như tất cả các nhánh đều sống dưới nước. Rùa trên cạn ngày nay tạo thành một nhánh duy nhất, lồng sâu vào giữa các nhánh bao gồm rùa nước. Điều này cho thấy rằng loài rùa trên cạn hiện đại đã không ở trên cạn liên tục kể từ thời P. quenstedti và P. talampayensis. Thay vào đó, tổ tiên của chúng nằm trong số những con đã quay trở lại mặt nước, và sau đó chúng tái xuất trở lại đất liền trong thời gian (tương đối) gần đây hơn.


Tortoises therefore represent a remarkable double return. In common with all mammals, reptiles and birds, their remote ancestors were marine fish and before that various more or less worm-like creatures stretching back, still in the sea, to the primeval bacteria. Later ancestors lived on land and stayed there for a very large number of generations. Later ancestors still evolved back into the water and became sea turtles. And finally, they returned yet again to the land as tortoises, some of which now live in the driest of deserts. ĐOẠN 6

Do đó, rùa đại diện cho sự quay lại hai lần đáng chú ý. Tương tự với tất cả các loài động vật có vú, bò sát và chim, tổ tiên xa xưa của chúng là cá biển và trước đó là nhiều sinh vật ít nhiều giống giun mở rộng trở lại, vẫn còn ở biển, với vi khuẩn nguyên sinh. Tổ tiên sau này sống trên đất liền và ở đó trong một số lượng rất lớn các thế hệ. Tổ tiên sau này vẫn tiến hóa trở lại dưới nước và trở thành rùa biển. Và cuối cùng, chúng quay trở lại vùng đất một lần nữa dưới dạng rùa, một số trong số chúng hiện đang sống ở những sa mạc khô cằn nhất.

 

 

Questions 27-30

Answer the questions below
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer
Write your answers in boxes 27-30 on your answer sheet.


27. What had to transfer from sea to land before any animals could migrate?
28. Which TWO processes are mentioned as those in which animals had to make big changes as they moved onto land?
29. Which physical feature possessed by their ancestors, do whales lack?
30. Which animals might ichthyosaurs have resembled?

Questions 31-33
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?
In boxes 31-33 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this more than once.
   
31.Turtles were among the first group of animals to migrate back to the sea.
32.It is always difficult to determine where an animal lived when its fossilized remains are incomplete.
33.The habitat of ichthyosaurs can be determined by the appearance of their fossilized remains.

Questions 34-39
Complete the flow-chart  below

 

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer
Write your answers in boxes 34-39 on your answer sheet.

Method of determining where the ancestors of turtles and tortoises come from

Step 1: 71 species of living turtles and tortoises were examined and a total of 34 ................were taken from the bones of their forelimbs.
Step 2: The data was recorded on a 35 ................... (necessary for comparing the information). Outcome: Land tortoises were represented by a dense 36 .................. of points towards the top. Sea turtles were grouped together in the bottom part.
Step 3: The same data was collected from some living 37 .................. species and added to the other results. Outcome: The points for these species turned out to be positioned about 38 .................. up the triangle between the land tortoises and the sea turtles.
Step 4: Bones of R quenstedti and P talampayensis were examined in a similar way and the results added.
Outcome: The position of the points indicated that both these ancient creatures were
39......................

Questions 40
Choose the correct letter A, B, C or D.
Write the correct letter in box 40 on your answer sheet.
According to the writer, the most significant thing about tortoises is that


A. they are able to adapt to life in extremely dry environments.
B. their original life form was a kind of primeval bacteria,
C. they have so much in common with sea turtles.
D. they have made the transition from sea to land more than once.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The History Of The Tortoise

 

Questions 27-30

Answer the questions below
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer
Write your answers in boxes 27-30 on your answer sheet.

 

27. What had to transfer from sea to land before any animals could migrate?
Cái gì phải di chuyển từ biển vào đất liền trước khi bất kỳ động vật nào có thể di cư?

Giải thích: đoạn 1, plants

And we mustn’t forget the plants, without whose prior invasion of the land none of the other migrations could have happened.

 

28. Which TWO processes are mentioned as those in which animals had to make big changes as they moved onto land?
HAI quá trình nào được đề cập là những quá trình mà động vật phải tạo ra những thay đổi lớn khi chúng di chuyển lên cạn?

Giải thích: đoạn 2, breathing and reproduction

Moving from water to land involved a major redesign of every aspect of life, including breathing and reproduction

 

29. Which physical feature possessed by their ancestors, do whales lack?
Cá voi thiếu đặc điểm thể chất nào mà tổ tiên của chúng sở hữu?

Giải thích: đoạn 2, grills

Whales (including the small whales we call dolphins) and dugongs, with their close cousins the manatees, ceased to be land creatures altogether and reverted to the full marine habits of their remote ancestors. They don’t even come ashore to breed. They do, however, still breathe air, having never developed anything equivalent to the gills of their earlier marine incarnation.

 

30. Which animals might ichthyosaurs have resembled?
Loài ichthyosaurs có thể giống những con vật nào?

Giải thích: đoạn 3, dolphins

Ichthyosarus were reptilian contemporaries of the dinosaurs, with fins and streamlined bodies. The fossils look like dolphins and they surely lived like dolphins, in the water. 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 31-33
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?
In boxes 31-33 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this more than once.
   

 

31.NG Turtles were among the first group of animals to migrate back to the sea.
Rùa là một trong những nhóm động vật đầu tiên di cư trở lại biển.

32.F It is always difficult to determine where an animal lived when its fossilized remains are incomplete.
Rất khó để xác định nơi sinh sống của một loài động vật khi hóa thạch của chúng không đầy đủ.

Giải thích: đoạn 3

You might wonder how we can tell whether fossil animals lived on land or in water, especially if only fragments are found. Sometimes it`s obvious. Ichthyosarus were reptilian contemporaries of the dinosaurs, with fins and streamlined bodies. The fossils look like dolphins and they surely lived like dolphins, in the water. With turtles it is a little less obvious. One way to tell is by measuring the bones of their forelimbs.

 

33. T The habitat of ichthyosaurs can be determined by the appearance of their fossilized remains.
Môi trường sống của ichthyosaur có thể được xác định bởi vẻ bề ngoài của những tàn tích hóa thạch của chúng.

Giải thích: đoạn 3

Ichthyosarus were reptilian contemporaries of the dinosaurs, with fins and streamlined bodies. The fossils look like dolphins and they surely lived like dolphins, in the water. Questions 34-39
Complete the flow-chart  below

 

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer
Write your answers in boxes 34-39 on your answer sheet.

Method of determining where the ancestors of turtles and tortoises come from

Step 1: 71 species of living turtles and tortoises were examined and a total of 34 ....three measurements...........were taken from the bones of their forelimbs.

71 loài rùa cạn và ba ba sống đã được kiểm tra và tổng cộng ba phép đo được lấy từ xương chi trước của chúng.


Step 2: The data was recorded on a 35 ......triangular graph ............. (necessary for comparing the information). Outcome: Land tortoises were represented by a dense 36 ...... cluster ............ of points towards the top. Sea turtles were grouped together in the bottom part.

Dữ liệu được ghi lại trên biểu đồ hình tam giác (cần thiết để so sánh thông tin). Kết quả: Rùa đất được đại diện bởi một cụm dày đặc các điểm hướng lên trên. Rùa biển được nhóm lại với nhau ở phần dưới cùng.


Step 3: The same data was collected from some living 37 ......amphibious............ species and added to the other results. Outcome: The points for these species turned out to be positioned about 38 ....... halfway........... up the triangle between the land tortoises and the sea turtles.

Dữ liệu tương tự được thu thập từ một số loài lưỡng cư còn sống và được thêm vào các kết quả khác. Kết quả: Các điểm dành cho những loài này hóa ra nằm ở vị trí khoảng nửa đường tam giác giữa rùa cạn và rùa biển.


Step 4: Bones of R quenstedti and P talampayensis were examined in a similar way and the results added. Outcome: The position of the points indicated that both these ancient creatures were 39.......dry-land tortoises...............

Xương của R quenstedti và P talampayensis đã được kiểm tra theo cách tương tự và kết quả được bổ sung. Kết quả: Vị trí của các điểm chỉ ra rằng cả hai sinh vật cổ đại này đều là rùa cạn.

 

Giải thích: đoạn 4

Walter Joyce and Jacques Gauthier, at Yale University, obtained three measurements Q34 in these particular bones of 71 species of living turtles and tortoises. They used a kind of triangular graph Q35 paper to plot the three measurements against one another. All the land tortoise species formed a tight cluster of points in the upper part of the triangle; all the water turtles cluster Q36 in the lower part of the triangular graph. There was no overlap, except when they added some species that spend time both in water and on land. Sure enough, these amphibious species Q37 show up on the triangular graph approximately halfway Q38 between the ‘wet cluster' of sea turtles and the ‘dry cluster' of land tortoises. 'The next step was to determine where the fossil fell. The bones of P quenstedti and P. talampayensis leave us in no doubt. Their points on the graph are right in the thick of the dry cluster. Both these fossils were dry-land tortoises Q39. They come from the era before our turtles returned to the water.

Questions 40
Choose the correct letter A, B, C or D.
Write the correct letter in box 40 on your answer sheet.

According to the writer, the most significant thing about tortoises is that
Theo người viết, điều quan trọng nhất về rùa là

A. they are able to adapt to life in extremely dry environments.
chúng có khả năng thích nghi với đời sống trong môi trường cực kỳ khô hạn.
B. their original life form was a kind of primeval bacteria,
dạng sống ban đầu của chúng là một loại vi khuẩn nguyên sinh,
C. they have so much in common with sea turtles.
chúng có rất nhiều điểm chung với rùa biển.


D. they have made the transition from sea to land more than once.
họ đã thực hiện quá trình chuyển đổi từ biển vào đất liền hơn một lần.

Giải thích: đoạn 6

Tortoises therefore represent a remarkable double return. 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
27. plants
28. breathing reproduction (In Either Order)  
29. gills  
30. dolphins 
31. NOT GIVEN
32. FALSE
33. TRUE
34. 3 measurements
35. (triangular) graph
36. cluster
37. amphibious
38. half way
39. dry-land tortoises
40. D

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status