ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Nature and Aims of Archaeology

The Nature and Aims of Archaeology

Archaeology is partly the discovery of treasures of the past, partly the work of the scientific analyst, partly the exercise of the creative imagination. It is toiling in the sun on an excavation in the Middle East, it is working with living Inuit in the snows of Alaska

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Nature and Aims of Archaeology


Archaeology is partly the discovery of treasures of the past, partly the work of the scientific analyst, partly the exercise of the creative imagination. It is toiling in the sun on an excavation in the Middle East, it is working with living Inuit in the snows of Alaska, and it is investigating the sewers of Roman Britain. But it is also the painstaking task of interpretation, so that we come to understand what these things mean for the human story. And it is the conservation of the world’s cultural heritage against looting and careless harm. ĐOẠN 1


Khảo cổ một phần là khám phá kho báu của quá khứ, một phần là công việc của phân tích khoa học, một phần là sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo. Khảo cổ là làm việc cực nhọc dưới ánh nắng mặt trời trong một cuộc khai quật ở Trung Đông, là làm việc với người Inuit đang sống ở vùng tuyết Alaska, và là việc điều tra các cống rãnh của nước Anh thời La Mã. Nhưng khảo cổ cũng là nhiệm vụ giải thích khó khăn để chúng ta hiểu được ý nghĩa của những điều này đối với câu chuyện của con người. Và khảo cổ còn là việc bảo tồn di sản văn hóa của thế giới chống lại nạn cướp bóc và sự xâm hại bất cẩn.

Archaeology, then, is both a physical activity out in the field, and an intellectual pursuit in the study or laboratory. That is part of its great attraction. The rich mixture of danger and detective work has also made it the perfect vehicle for fiction writers and film-makers, from Agatha Christie with Murder in Mesopotamia to Stephen Spielberg with Indiana Jones. However far from reality such portrayals are, they capture the essential truth that archaeology is an exciting quest – the quest for knowledge about ourselves and our past. ĐOẠN 2

Do đó, khảo cổ học vừa là một hoạt động thể chất ngoài thực địa, vừa là một hoạt động trí tuệ trong nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm. Đó là một phần của sự hấp dẫn tuyệt vời mà khảo cổ mang lại. Sự kết hợp có giá trị giữa công việc nguy hiểm và tìm tòi cũng đã khiến nó trở thành phương tiện hoàn hảo cho các nhà văn viết tiểu thuyết và các nhà làm phim, từ Agatha Christie với Án mạng ở Mesopotamia đến Stephen Spielberg với Indiana Jones. Tuy nhiên, những bức chân dung như vậy trong phim ảnh và tiểu thuyết khác xa với thực tế là chúng nắm bắt được sự thật quan trọng rằng khảo cổ học là một cuộc tìm kiếm thú vị, cuộc tìm kiếm kiến thức về bản thân chúng ta và quá khứ của chúng ta. 


But how does archaeology relate to other disciplines such as anthropology and history that are also concerned with the human story? Is archaeology itself a science? And what are the responsibilities of the archaeologist in today’s world? ĐOẠN 3

Nhưng khảo cổ học có liên quan như thế nào với các ngành khác như nhân chủng học và lịch sử cũng liên quan đến câu chuyện của con người? Bản thân khảo cổ học có phải là một khoa học? Và trách nhiệm của nhà khảo cổ học trong thế giới ngày nay là gì?

Anthropology, at its broadest, is the study of humanity- our physical characteristics as animals and our unique non-biological characteristics that we call culture. Culture in this sense includes what the anthropologist, Edward Tylor, summarised in 1871 as ‘knowledge, beliefs, art, morals, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society’. Anthropologists also use the term ‘culture’ in a more restricted sense when they refer to the ‘culture’ of a particular society, meaning the non-biological characteristics unique to that society, which distinguish it from other societies. Anthropology is thus a broad discipline – so broad that it is generally broken down into three smaller disciplines: physical anthropology, cultural anthropology and archaeology. ĐOẠN 4

Nhân chủng học, theo nghĩa rộng nhất, là nghiên cứu về loài người - các đặc điểm thể chất của chúng ta với tư cách là động vật và các đặc điểm phi sinh học độc đáo của chúng ta mà chúng ta gọi là văn hóa. Văn hóa theo nghĩa này bao gồm những gì mà nhà nhân chủng học Edward Tylor đã tóm tắt vào năm 1871 là “kiến thức, niềm tin, nghệ thuật, đạo đức, phong tục và bất kỳ năng lực và thói quen nào khác mà con người có được với tư cách là một thành viên của xã hội”. Các nhà nhân chủng học cũng sử dụng thuật ngữ 'văn hóa' theo nghĩa hạn chế hơn khi họ đề cập đến 'văn hóa' của một xã hội cụ thể, nghĩa là các đặc điểm phi sinh học duy nhất của xã hội đó, giúp phân biệt xã hội đó với các xã hội khác. Do đó, nhân học là một ngành rộng - rộng đến mức nó thường được chia thành ba ngành nhỏ hơn: nhân chủng học thuộc về thể chất, nhân chủng học văn hóa và khảo cổ học.

Physical anthropology, or biological anthropology as it is called, concerns the study of human biological or physical characteristics and how they evolved. Cultural anthropology – or social anthropology – analyses human culture and society. Two of its branches are ethnography (the study at first hand of individual living cultures) and ethnology (which sets out to compare cultures using ethnographic evidence to derive general principles about human society). ĐOẠN 5

Nhân chủng học thể chất, hay nhân chủng học sinh học như được gọi, liên quan đến việc nghiên cứu các đặc điểm sinh học hoặc thể chất của con người và cách con người tiến hóa. Nhân chủng học văn hóa – hay nhân chủng học xã hội – phân tích văn hóa và xã hội loài người. Hai trong số các nhánh của nhân chủng học xã hội là dân tộc học miêu tả ( dân tộc chí) (nghiên cứu trực tiếp về các nền văn hóa riêng lẻ hiện tại ) và dân tộc học (đặt ra mục tiêu so sánh các nền văn hóa bằng cách sử dụng bằng chứng dân tộc học để rút ra các nguyên tắc chung về xã hội loài người)

Nevertheless, one of the most important tasks for the archaeologist today is to know how to interpret material culture in human terms. How were those pots used? Why are some dwellings round and others square. Here the methods of archaeology and ethnography overlap. Archaeologists in recent decades have developed ‘ethnoarchaeology’ where, like ethnographers, they live among contemporary communities, but with the specific purpose of learning how such societies use material culture – how they make their tools and weapons, why they build their settlements where they do, and so on. Moreover, archaeology has a role to play in the field of conservation. Heritage studies constitute a developing field, where it is realised that the world’s cultural heritage is a diminishing resource which holds different meanings for different people. ĐOẠN 6

Tuy nhiên, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đối với nhà khảo cổ học ngày nay là biết cách diễn giải văn hóa vật chất theo lý lẽ con người. Những chiếc bình đó đã được sử dụng như thế nào? Tại sao một số ngôi nhà hình tròn và những ngôi nhà khác hình vuông. Ở đây các phương pháp khảo cổ học và dân tộc học chồng chéo lên nhau. Các nhà khảo cổ trong những thập kỷ gần đây đã phát triển 'khảo cổ dân tộc học', giống như các nhà dân tộc học, họ sống giữa các cộng đồng đương đại, nhưng với mục đích cụ thể là tìm hiểu cách các xã hội đó sử dụng văn hóa vật chất - cách họ chế tạo công cụ và vũ khí, tại sao họ xây dựng khu định cư của mình ở nơi họ định cư, và như thế. Hơn nữa, khảo cổ học có một vai trò trong lĩnh vực bảo tồn. Các nghiên cứu về di sản tạo thành một lĩnh vực đang phát triển, nơi người ta nhận ra rằng di sản văn hóa của thế giới là một nguồn tài nguyên đang suy giảm và có những ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau.

If, then, archaeology deals with the past, in what way does it differ from history? In the broadest sense, just as archaeology is an aspect of anthropology, so too is it a part of history – where we mean the whole history of humankind from its beginnings over three million years ago. Indeed, for more than ninety-nine percent of that huge span of time, archaeology – the study of past material culture – is the only significant source of information. Conventional historical sources begin only with the introduction of written records around 3,000 BC in western Asia, and much later in most other parts in the world. ĐOẠN 7

Vậy thì, nếu khảo cổ học liên quan đến quá khứ, thì nó khác với lịch sử ở điểm nào? Theo nghĩa rộng nhất, giống như khảo cổ học là một khía cạnh của nhân chủng học, thì nó cũng là một phần của lịch sử - ở đây chúng tôi muốn nói đến toàn bộ lịch sử loài người từ những ngày đầu tiên hơn ba triệu năm trước. Thật vậy, trong hơn chín mươi chín phần trăm khoảng thời gian khổng lồ đó, khảo cổ học – nghiên cứu về văn hóa vật chất trong quá khứ – là nguồn thông tin quan trọng duy nhất. Các nguồn lịch sử thông thường chỉ bắt đầu với việc giới thiệu các ghi chép bằng văn bản vào khoảng 3.000 năm trước Công nguyên ở Tây Á và sau đó rất lâu là ở hầu hết các khu vực khác trên thế giới.

A commonly drawn distinction is between pre-history, i.e. the period before written records - and history in the narrow sense, meaning the study of the past using written evidence. To archaeology, which studies all cultures and periods, whether with or without writing, the distinction between history and pre-history is a convenient dividing line that recognises the importance of the written word, but in no way lessens the importance of the useful information contained in oral histories. ĐOẠN 8

Một sự khác biệt thường được rút ra là giữa tiền sử, tức là thời kỳ trước khi có ghi chép bằng văn bản - và lịch sử theo nghĩa hẹp, nghĩa là nghiên cứu về quá khứ sử dụng bằng chứng bằng văn bản. Đối với khảo cổ học, nghiên cứu tất cả các nền văn hóa và thời kỳ, dù có hay không có chữ viết, thì sự khác biệt giữa lịch sử và tiền sử là một đường phân chia thuận tiện để nhận ra tầm quan trọng của chữ viết, nhưng không làm giảm tầm quan trọng của thông tin hữu ích chứa đựng trong các sử liệu truyền miệng.

Since the aim of archaeology is the understanding of humankind, it is a humanistic study, and since it deals with the human past, it is a historical discipline. But it differs from the study of written history in a fundamental way. The material the archaeologist finds does not tell us directly what to think. Historical records make statements, offer opinions and pass judgements. The objects the archaeologists discover, on the other hand, tell us nothing directly in themselves. In this respect, the practice of the archaeologist is rather like that of the scientist, who collects data, conducts experiments, formulates a hypothesis, tests the hypothesis against more data, and then, in conclusion, devises a model that seems best to summarise the pattern observed in the data. The archaeologist has to develop a picture of the past, just as the scientist has to develop a coherent view of the natural world. ĐOẠN 9

Vì mục đích của khảo cổ học là sự hiểu biết về loài người, nó là một nghiên cứu nhân văn, và vì nó liên quan đến quá khứ của con người, nên nó là một bộ môn lịch sử. Nhưng nó khác với việc nghiên cứu lịch sử thành văn theo cách cơ bản. Tài liệu mà nhà khảo cổ học tìm thấy không trực tiếp bảo chúng ta phải suy nghĩ điều gì. Các ghi chép lịch sử đưa ra tuyên bố, đưa ra ý kiến và đánh giá. Mặt khác, những đồ vật mà các nhà khảo cổ học khám phá ra không trực tiếp cho chúng ta biết điều gì về bản thân những đồ vật đó. Về mặt này, hoạt động của nhà khảo cổ học khá giống với hoạt động của nhà khoa học, người thu thập dữ liệu, tiến hành thí nghiệm, đưa ra giả thuyết, kiểm tra giả thuyết dựa trên nhiều dữ liệu hơn, và sau đó, để kết luận, đưa ra một mô hình có vẻ tốt nhất để tóm tắt mô hình quan sát được trong dữ liệu. Nhà khảo cổ học phải trình bày một bức tranh về quá khứ, giống như nhà khoa học phải trình bày quan điểm chặt chẽ về thế giới tự nhiên.

 

 

 

 

Questions 14-19
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 164?
In boxes 14-19 on your answer sheet write:

YES if the statement agrees with the cliams of the writer
NO  if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

14 Archaeology involves creativity as well as investigative work.
15 Archaeologist must be able to translate texts from ancient languages.
16 Movies give a realistic picture of the work of archaeologists.
17 Anthropologists define culture in more than one way.
18 Archaeology is a more demanding field of study than anthropology.
19 The history of Europe has been documented since 3,000 BC.

Questions 20 and 21
Choose TWO letters A – E
Write your answer in boxes 20 and 21 on your answer sheet.
The list below gives some statements about anthropology.

Which TWO statements are mentioned by the writer of the text?

A. It is important for government planners.
B. It is a continually growing field of study.
C. It often involves long periods of fieldwork.
D. It is subdivided for study purposes.
E. It studies human evolutionary patterns.

Questions 22and 23
Choose TWO letters A – E
Write your answer in boxes 22 and 23 on your answer sheet.

The list below gives some of the tasks of an archaeologist.
Which TWO of these tasks are mentioned by the writer of the text?

A. examining ancient waste sites to investigate diet
B. studying cave art to determine its significance
C. deducing reasons for the shape of domestic buildings
D. investigating the way different cultures make and use objects
E. examining evidence for past climate changes

Questions 24-27
Complete the summary of the last two paragraphs of Reading Passage 164.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answer in boxes 24-27 on your answer sheet.

Much of the work of archaeologists can be done using written records, but they find 24............................ equally valuable. The writer describes archaeology as both a 25.......................... and a 26 ....................... However, as archaeologists do not try to influence human behaviour, the writer compares their style of working to that of a 27..........................

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Nature and Aims of Archaeology

 

Questions 14-19
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 164?
In boxes 14-19 on your answer sheet write:

YES if the statement agrees with the cliams of the writer
NO  if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

14.T Archaeology involves creativity as well as investigative work.
Khảo cổ học liên quan đến sự sáng tạo cũng như công việc điều tra.

Giải thích: đoạn 1

Archaeology is partly the discovery of treasures of the past, partly the work of the scientific analyst, partly the exercise of the creative imagination.  It is toiling in the sun on an excavation in the Middle East, it is working with living Inuit in the snows of Alaska, and it is investigating the sewers of Roman Britain.


15.NG Archaeologist must be able to translate texts from ancient languages.
Nhà khảo cổ phải có khả năng dịch văn bản từ ngôn ngữ cổ


16.F Movies give a realistic picture of the work of archaeologists.
Phim cung cấp một bức tranh chân thực về công việc của các nhà khảo cổ học.

Giải thích: đoạn 2

The rich mixture of danger and detective work has also made it the perfect vehicle for fiction writers and film-makers, from Agatha Christie with Murder in Mesopotamia to Stephen Spielberg with Indiana Jones. However far from reality such portrayals are, they capture the essential truth that archaeology is an exciting quest – the quest for knowledge about ourselves and our past.


17.T Anthropologists define culture in more than one way.
Các nhà nhân chủng học định nghĩa văn hóa theo nhiều cách.

Giải thích: đoạn 4

Culture in this sense includes what the anthropologist, Edward Tylor, summarised in 1871 as ‘knowledge, beliefs, art, morals, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society’. Anthropologists also use the term ‘culture’ in a more restricted sense when they refer to the ‘culture’ of a particular society, meaning the non-biological characteristics unique to that society, which distinguish it from other societies.


18.NG Archaeology is a more demanding field of study than anthropology.
Khảo cổ học là lĩnh vực nghiên cứu đòi hỏi nhiều hơn nhân chủng học.


19.F The history of Europe has been documented since 3,000 BC.
Lịch sử châu Âu được ghi nhận từ năm 3.000 trước Công nguyên.

Giải thích: đoạn 7

 Conventional historical sources begin only with the introduction of written records around 3,000 BC in western Asia, and much later in most other parts in the world

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

>>>>>>>>> Hiện Native Speaker đã dịch và giải chi tiết gần 400 đề ietls reading bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế. Xem toàn bộ lời giải và dịch 400 đề ielts reading tại link này https://nativespeaker.vn/de-thi-ielts-reading.


Questions 20 and 21
Choose TWO letters A – E
Write your answer in boxes 20 and 21 on your answer sheet.
The list below gives some statements about anthropology.

 

Danh sách dưới đây đưa ra một số tuyên bố về nhân học.

Which TWO statements are mentioned by the writer of the text?
HAI câu lệnh nào được người viết đề cập đến trong văn bản?

A. It is important for government planners.
Nó rất quan trọng đối với các nhà hoạch định của chính phủ.
B. It is a continually growing field of study.
Đó là một lĩnh vực nghiên cứu liên tục phát triển.
C. It often involves long periods of fieldwork.
Nó thường liên quan đến thời gian dài nghiên cứu thực địa.


D. It is subdivided for study purposes.
Nó được chia nhỏ cho mục đích nghiên cứu.

Giải thích: đoạn 4

Anthropology is thus a broad discipline – so broad that it is generally broken down into three smaller disciplines: physical anthropology, cultural anthropology and archaeology.


E. It studies human evolutionary patterns.
Nó nghiên cứu các mô hình tiến hóa của loài người.

Giải thích: đoạn 4

Anthropology, at its broadest, is the study of humanity- our physical characteristics as animals Questions 22and 23
Choose TWO letters A – E
Write your answer in boxes 22 and 23 on your answer sheet.

The list below gives some of the tasks of an archaeologist.

Danh sách dưới đây đưa ra một số nhiệm vụ của một nhà khảo cổ học.

Which TWO of these tasks are mentioned by the writer of the text?
HAI nhiệm vụ nào trong số những nhiệm vụ này được người viết văn bản đề cập?

A. examining ancient waste sites to investigate die
kiểm tra các địa điểm bỏ hoang cổ để điều tra các cuộc họp địa chủ thời La Mã
B. studying cave art to determine its significance
nghiên cứu nghệ thuật hang động để xác định tầm quan trọng của nó


C. deducing reasons for the shape of domestic buildings
suy luận về hình dạng của các tòa nhà trong nước

Giải thích: đoạn 6

Nevertheless, one of the most important tasks for the archaeologist today is to know how to interpret material culture in human terms. How were those pots used? Why are some dwellings round and others square. 


D. investigating the way different cultures make and use objects
điều tra cách các nền văn hóa khác nhau tạo ra và sử dụng đồ vật

Giải thích: đoạn 6

they live among contemporary communities, but with the specific purpose of learning how such societies use material culture – how they make their tools and weapons, why they build their settlements where they do, and so on.


E. examining evidence for past climate changes
kiểm tra bằng chứng về những thay đổi khí hậu trong quá khứQuestions 24-27
Complete the summary of the last two paragraphs of Reading Passage 164.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answer in boxes 24-27 on your answer sheet.

Much of the work of archaeologists can be done using written records, but they find 24........oral histories..................... equally valuable. The writer describes archaeology as both a 25..... humanistic study..................... and a 26 ...historical discipline.................... However, as archaeologists do not try to influence human behaviour, the writer compares their style of working to that of a 27......scientist...................

Phần lớn công việc của các nhà khảo cổ học có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các ghi chép bằng văn bản, nhưng họ nhận thấy lịch sử truyền miệng có giá trị như nhau. Người viết mô tả khảo cổ học vừa là một nghiên cứu nhân văn vừa là một khoa học lịch sử. Tuy nhiên, vì các nhà khảo cổ học không cố gắng tác động đến hành vi của con người nên người viết so sánh phong cách làm việc của họ với phong cách làm việc của nhà khoa học.

Giải thích: đoạn 8

To archaeology, which studies all cultures and periods, whether with or without writing, the distinction between history and pre-history is a convenient dividing line that recognises the importance of the written word, but in no way lessens the importance of the useful information contained in oral histories.

Giải thích: đoạn 9

Since the aim of archaeology is the understanding of humankind, it is a humanistic study, and since it deals with the human past, it is a historical discipline. But it differs from the study of written history in a fundamental way. The material the archaeologist finds does not tell us directly what to think. Historical records make statements, offer opinions and pass judgements. The objects the archaeologists discover, on the other hand, tell us nothing directly in themselves. In this respect, the practice of the archaeologist is rather like that of the scientist,

 

Answer:
14 YES
15 NOT GIVEN
16 NO
17 YES
18 NOT GIVEN
19 NO
20 & 21 D, E (In either order)
22 & 23 C, D (In either order)
24 oral histories
24 & 26 humanistic study, historical discipline (In In either order)
27 scientist

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status