ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - EFFECTS of Noise

EFFECTS of Noise

In general, it is plausible to suppose that we should prefer peace and quiet to noise. And yet most of us have had the experience of having to adjust to sleeping in the mountains or the countryside because it was initially too quiet

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

EFFECTS of Noise

 

In general, it is plausible to suppose that we should prefer peace and quiet to noise. And yet most of us have had the experience of having to adjust to sleeping in the mountains or the countryside because it was initially too quiet. Van's experience suggests that humans are capable of adapting to a wide range of noise levels. Research supports this view. For example, Glass and Singer (1972) exposed people to short bursts of very loud noise and then measured their ability to work out problems and their physiological reactions to the noise. The noise was quite disruptive at first, but after about four minutes the subjects were doing just as well on their tasks as control subjects who were not exposed to noise. Their physiological arousal also declined quickly to the same levels as those of the control subjects. ĐOẠN 1

Nói chung, khá là hợp lý khi cho rằng chúng ta sẽ thích yên bình và yên tĩnh hơn là ồn ào. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đã có kinh nghiệm phải thích nghi với việc ngủ ở vùng núi hoặc vùng nông thôn vì ban đầu nó quá yên tĩnh. Kinh nghiệm của Vân cho thấy con người có khả năng thích nghi với nhiều mức độ tiếng ồn. Nghiên cứu thừa nhận quan điểm này. Ví dụ, Glass và Singer (1972) cho mọi người tiếp xúc với những tiếng ồn rất lớn trong thời gian ngắn và sau đó đo khả năng giải quyết vấn đề và phản ứng sinh lý của họ đối với tiếng ồn. Lúc đầu, tiếng ồn khá khó chịu, nhưng sau khoảng bốn phút, các chủ thể đã làm tốt nhiệm vụ của mình như những chủ thể đối chứng không tiếp xúc với tiếng ồn. Kích thích sinh lý của họ cũng nhanh chóng giảm xuống mức tương tự như của các chủ thể đối chứng.

But there are limits to adaptation and loud noise becomes more troublesome if the person is required to concentrate on more than one task. For example, high noise levels interfered with the performance of subjects who were required to monitor three dials at a time, a task not unlike that of an aeroplane pilot or an air-traffic controller (Broadbent, 1957).  Similarly, the noise did not affect a subject's ability to track a moving line with a steering wheel, but it did interfere with the subject's ability to repeat numbers while tracking (Finke man and Glass 1970). ĐOẠN 2

Nhưng có những giới hạn đối với việc thích ứng và tiếng ồn lớn sẽ trở nên khó chịu hơn nếu người đó được yêu cầu tập trung vào nhiều hơn một nhiệm vụ. Ví dụ, mức độ tiếng ồn cao cản trở hiệu suất của các chủ thể được yêu cầu giám sát ba mặt đồng hồ cùng một lúc, một nhiệm vụ không khác gì nhiệm vụ của phi công máy bay hoặc người kiểm soát không lưu (Broadbent, 1957). Tương tự, tiếng ồn không ảnh hưởng đến khả năng theo dõi đường di chuyển bằng vô lăng của chủ thể, nhưng nó cản trở khả năng lặp lại số đếm của đối tượng trong khi theo dõi (Finke man và Glass 1970).

Probably the most significant finding from research on noise is that its predictability is more important than how loud it is. We are much more able to 'tune out' chronic, background noise, even if it is quite loud than to work under circumstances with unexpected intrusions of noise. In the Glass and Singer study, in which subjects were exposed to bursts of noise as they worked on a task, some subjects heard loud bursts and others heard soft bursts. For some subjects, the bursts were spaced exactly one minute apart (predictable noise); others heard the same amount of noise overall, but the bursts occurred at random intervals (unpredictable noise). ĐOẠN 3

Có lẽ phát hiện quan trọng nhất từ nghiên cứu về tiếng ồn là khả năng dự đoán tiếng ồn quan trọng hơn độ ồn của nó. Chúng ta có nhiều khả năng 'điều chỉnh' tiếng ồn xung quanh, lâu năm, thậm chí ồn ào hơn khi làm việc trong những trường hợp có tiếng ồn xâm nhập bất ngờ. Trong nghiên cứu của Glass và Singer, trong đó các chủ thể được cho tiếp xúc với tiếng ồn khi họ thực hiện một nhiệm vụ, một số chủ thể nghe thấy tiếng nổ lớn và những người khác nghe thấy tiếng nổ nhỏ. Đối với một số chủ thể, các tiếng nổ cách nhau đúng một phút (tiếng ồn có thể đoán trước được); những người khác nghe thấy cùng một lượng tiếng ồn tổng thể, nhưng các tiếng nổ xảy ra trong các khoảng thời gian ngẫu nhiên (tiếng ồn không thể đoán trước).

 

Unpredictable Noise %

Predictable Noise

Average

Loud noise

  40.1

  31.8

  35.9

Soft noise

  36.7

  27.4

  32.1

Average

  35.4

  29.6

Table 1: Proofreading Errors and Noise

Subjects reported finding the predictable and unpredictable noise equally annoying, and all subjects performed at about the same level during the noise portion of the experiment. But the different noise conditions had quite different after-effects when the subjects were required to proofread written material under conditions of no noise. As shown in Table 1 the unpredictable noise produced more errors in the later proofreading task than predictable noise; and soft, unpredictable noise actually produced slightly more errors on this task than the loud, predictable noise. ĐOẠN 4

Apparently, unpredictable noise produces more fatigue than predictable noise, but it takes a while for this fatigue to take its toll on performance. ĐOẠN 5

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

Predictability is not the only variable that reduces or eliminates the negative effects of noise. Another is "control". If the individual knows that he or she can control the noise, this seems to eliminate both its negative effects at the time and its after-effects. This is true even if the individual never actually exercises his or her option to turn the noise off (Glass and- Singer, 1972). Just the knowledge that one has control is sufficient. ĐOẠN 6


The studies discussed so far exposed people to noise for only short periods and only transient effects were studied. But the major worry about noisy environments is that living day after day with chronic noise may produce serious, lasting effects. One study, suggesting that this worry is a realistic one, compared elementary school pupils who attended schools - near Los Angeles's busiest airport with students who attended schools in quiet neighborhoods (Cohen et al., 1980). It was found that children from the noisy schools -had higher blood pressure and were more easily distracted than those who attended the quiet schools. Moreover, there was no evidence of adaptability to the noise. In fact, the longer the children had attended the noisy schools, the more distractible they became. The effects also seem to be long-lasting. A follow-up study showed that children who were moved to less noisy classrooms still showed greater distractibility one year later than students who had always been in the quiet schools (Cohen et al, 1981). It should be noted that the two groups of children had been carefully matched by the investigators so that they were comparable in age, ethnicity, race, and social class. ĐOẠN 7

 

 

 

Questions 27-29
Choose the correct letter, A, B. C or D.
Write the correct letter in boxes 27-29 on your answer sheet

27. The writer suggests that people may have difficulty sleeping in the mountains because

      A    humans do not prefer peace and quiet to noise.
      B    they may be exposed to short bursts of very strange sounds.
      C    humans prefer to hear a certain amount of noise while they sleep.
      D    they may have adapted to a higher noise level in the city.

28    In noise experiments, Glass and Singer found that
      A    problem-solving is much easier under quiet conditions.
      B    physiological arousal prevents the ability to work.
      C    bursts of noise do not seriously disrupt problem-solving in the long term.

      D    the physiological arousal of control subjects declined quickly.

29    Researchers discovered that high noise levels are not likely to interfere with the
      A    successful performance of a single task.
      B    tasks of pilots or air traffic controllers.
      C    ability to repeat numbers while tracking moving lines.
      D    ability to monitor three dials at once.


Questions 30-34
Complete the summary using the list of words and phrases, A-J. below.
Write the correct letter  A-J in boxes 30-34 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

Glass and Singer (1972) showed that situations in which there is intense noise have less effect on performance than circumstances in which 30 ............................. noise occurs. Subjects were divided into groups to perform a task. Some heard loud bursts of noise, others sort. For some subjects, the noise was predictable, while for others its occurrence was random. All groups were exposed to 31 ......................... noise. The predictable noise group 32 ......................... the unpredictable noise group on this task. In the second part of the experiment, the four groups were given a proofreading task to complete under conditions of no noise. They were required to check written material for errors. The group which had been exposed to unpredictable noise 33 .................. the group which had been exposed to predictable noise. The group which had been exposed to loud predictable noise performed better than those who" had heard soft, unpredictable bursts. The results suggest that 34 .............................. noise produces fatigue but that this manifests itself later.

A  no control over
B  unexpected
C  intense
D  the same amount of
E  performed better than
F  performed at about the same level as
G  no
H  showed more irritation than
I  made more mistakes than
J  different types of


Questions 35-40
Look at the following statements (Questions 35-40) and the lust of researchers below.
Match each statement with the correct researcher(s), A-E.
Write the correct letter A-E, in boxes 35-40 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

35. Subjects exposed to noise find it difficult at first to concentrate on problem-solving tasks.
36. Long-term exposure to noise can produce changes in behavior which can still be observed a year later.
37. The problems associated with exposure to noise do not arise if the subject knows they can make it stop.
38. Exposure to high-pitched noise results in more errors than exposure to low-pitched noise
39. Subjects find it difficult to perform three tasks at the same time when exposed to noise
40. Noise affects a subject's capacity to repeat numbers while carrying out another task.

   
List of Researchers

A Glass and Singer
B Broadbent
C Finke man and Glass
D Cohen et al.
E None of the above

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

EFFECTS of Noise

 

Questions 27-29
Choose the correct letter, A, B. C or D.
Write the correct letter in boxes 27-29 on your answer sheet

 

27. The writer suggests that people may have difficulty sleeping in the mountains because
Người viết cho rằng mọi người có thể khó ngủ trên núi vì

      A    humans do not prefer peace and quiet to noise.
con người không thích yên bình và tĩnh lặng hơn ồn ào.
      B    they may be exposed to short bursts of very strange sounds.
họ có thể tiếp xúc với những đợt âm thanh rất lạ trong thời gian ngắn.
      C    humans prefer to hear a certain amount of noise while they sleep.
con người thích nghe một lượng tiếng ồn nhất định khi ngủ.


      D    they may have adapted to a higher noise level in the city.
họ có thể đã thích nghi với mức độ tiếng ồn cao hơn trong thành phố.

Giải thích: đoạn 1

In general, it is plausible to suppose that we should prefer peace and quiet to noise. And yet most of us have had the experience of having to adjust to sleeping in the mountains or the countryside because it was initially too quiet. Van's experience suggests that humans are capable of adapting to a wide range of noise levels.


28    In noise experiments, Glass and Singer found that
Trong các thí nghiệm về tiếng ồn, Glass và Singer phát hiện ra rằng

      A    problem-solving is much easier under quiet conditions.
giải quyết vấn đề dễ dàng hơn nhiều trong điều kiện yên tĩnh.
      B    physiological arousal prevents the ability to work.
hưng phấn sinh lý ngăn cản khả năng lao động.


      C    bursts of noise do not seriously disrupt problem-solving in the long term.
những tiếng ồn ào không làm gián đoạn nghiêm trọng việc giải quyết vấn đề về lâu dài.

Giải thích: đoạn 1

The noise was quite disruptive at first, but after about four minutes the subjects were doing just as well on their tasks as control subjects who were not exposed to noise

 

      D    the physiological arousal of control subjects declined quickly.
sự kích thích sinh lý của chủ thể đối chứng giảm đi nhanh chóng.


 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 


Questions 30-34
Complete the summary using the list of words and phrases, A-J. below.
Write the correct letter  A-J in boxes 30-34 on your answer sheet.

NB  You may use any letter more than once.

Glass and Singer (1972) showed that situations in which there is intense noise have less effect on performance than circumstances in which 30 ....B  unexpected...................... noise occurs.

Giải thích: đoạn 3 &4

 In the Glass and Singer study, in which subjects were exposed to bursts of noise as they worked on a task, some subjects heard loud bursts and others heard soft bursts. For some subjects, the bursts were spaced exactly one minute apart (predictable noise); others heard the same amount of noise overall, but the bursts occurred at random intervals (unpredictable noise)

Subjects reported finding the predictable and unpredictable noise equally annoying, and all subjects performed at about the same level during the noise portion of the experiment- But the different noise conditions had quite different after-effects when the subjects were required to proofread written material under conditions of no noise. As shown in Table 1 the unpredictable noise produced more errors in the later proofreading task than predictable noise; and soft, unpredictable noise ( = unexpected) actually produced slightly more errors on this task than the loud, predictable noise ( intense noise).

 


Questions 35-40
Look at the following statements (Questions 35-40) and the lust of researchers below.
Match each statement with the correct researcher(s), A-E.
Write the correct letter A-E, in boxes 35-40 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.


35.A Subjects exposed to noise find it difficult at first to concentrate on problem-solving tasks.
Các chủ thể tiếp xúc với tiếng ồn lúc đầu khó tập trung vào các nhiệm vụ giải quyết vấn đề.

Giải thích: đoạn 1

Glass and Singer (1972) exposed people to short bursts of very loud noise and then measured their ability to work out problems and their physiological reactions to the noise. The noise was quite disruptive at first, but after about four minutes the subjects were doing just as well on their tasks as control subjects who were not exposed to noise.


36.D Long-term exposure to noise can produce changes in behavior which can still be observed a year later.
Tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài có thể tạo ra những thay đổi trong hành vi mà một năm sau vẫn có thể quan sát được.

Giải thích: đoạn 7

In fact, the longer the children had attended the noisy schools, the more distractible they became. The effects also seem to be long-lasting. A follow-up study showed that children who were moved to less noisy classrooms still showed greater distractibility one year later than students who had always been in the quiet schools (Cohen et al, 1981).

 

 

Answer:
27. D
28. C
29. A
30. B
31. D
32. F
33. I
34. B
35. A
36. D
37. A
38. E
39. B
40. C

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status