ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Unmasking Skin

Unmasking Skin

A
If you took off your skin and laid it flat, it would cover an area of about twenty-one square feet, making it by far the body's largest organ. Draped in place over our bodies, skin forms the barrier between what's inside us and what's outside.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Unmasking Skin

 

  

 A

If you took off your skin and laid it flat, it would cover an area of about twenty-one square feet, making it by far the body's largest organ. Draped in place over our bodies, skin forms the barrier between what's inside us and what's outside. It protects us from a multitude of external forces. It serves as an avenue to our most intimate physical and psychological selves.

Nếu bạn cởi bỏ lớp da của mình và để nó phẳng ra, nó sẽ bao phủ một vùng diện tích khoảng 21 feet vuông, khiến cho nó lớn hơn hằn cơ quan lớn nhất của cơ thể. Được che phủ cố định khắp cơ thể, làn da tạo thành rào cản giữa những thứ bên trong chúng ta và những thứ bên ngoài. Nó bảo vệ chúng ta khỏi vô số các lực bên ngoài. Nó đóng vai trò như một con đường dẫn đến tâm lý và thể chất gần gũi nhất của bản thân chúng ta.

 

B

This impervious yet permeable barrier, less than a millimetre thick in places, is composed of three layers. The outermost layer is the bloodless epidermis. The dermis includes collagen, elastin, and nerve endings. The innermost layer, subcutaneous fat, contains tissue that acts as an energy source, cushion and insulator for the body.

Rào cản không thấm nước nhưng thấm qua được này, ở một số nơi dày chưa đến 1mm được cấu tạo bởi ba lớp. Lớp ngoài cùng là biểu bì không chứa máu. Lớp hạ bì bao gồm colagen, elastin và các dầu dây thần kinh. Lớp trong cùng, mỡ dưới da chứa các mô đóng vai trò như nguồn năng lượng, lớp đệm và lớp cách nhiệt cho cơ thể.

C

From these familiar characteristics of skin emerge the profound mysteries of touch, arguably our most essential source of sensory stimulation. We can live without seeing or hearing – in fact, without any of our other senses. But babies born without effective nerve connections between skin and brain can fail to thrive and may even die.

Từ những đặc điểm quen thuộc này của da làm nảy sinh những bí ẩn sâu xa của xúc giác, được cho là nguồn kích thích cảm giác quan trọng nhất của chúng ta. Chúng ta có thể sống nếu không nhìn hoặc nghe được - thực tế nếu không có bất kỳ giác quan nào. Nhưng trẻ em được sinh ra mà không có các kết nối thần kinh thực sự giữa da và não có thể không phát triển và thậm chí có thể chết.

 

D

Laboratory experiments decades ago, now considered unethical and inhumane, kept baby monkeys from being touched by their mothers. It made no difference that the babies could see, hear and smell their mothers; without touching, the babies became apathetic, and failed to progress.

Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm các thập kỷ trước, hiện nay được xem như là vô đạo đức và vô nhân đạo, khiến những con khỉ con không được tiếp xúc với mẹ của chúng. Không có khác biệt nào tạo ra khi những đứa trẻ có thể nhìn, nghe và ngửi mẹ chúng; nhưng nếu không chạm, những đứa trẻ trở nên thờ ơ và không phát triển.

 

E

For humans, insufficient touching in early years can have lifelong results. "In touching cultures, adult aggression is low, whereas, in cultures where touch is limited, adult aggression is high," writes Tiffany Field, director of the Touch Research Institutes at the University of Miami School of Medicine. Studies of a variety of cultures show a correspondence between high rates of physical affection in childhood and low rates of adult physical violence.

Đối với con người, thiếu sự tiếp xúc trong những năm đầu có thể gây ra hậu quả suốt đời. Tiffany Field, giám đốc Viện nghiên cứu về xúc giác tại Đại học Y khoa Miami cho biết: Trong các văn hóa tiếp xúc, sự hung hăng khi trưởng thành thấp trong khi trong những văn hóa hạn chế tiếp xúc thì sự hung hăng khi trưởng thành cao. Các nghiên cứu về nhiều nền văn hóa cho thấy một mối tương quan giữa tỷ lệ âu yếm về thể chất cao thuở nhỏ và tỷ lệ bạo lực thể chất thấp ở người trưởng thành.

 

F

While the effects of touching are easy to understand, the mechanics of it are less so. "Your skin has millions of nerve cells of various shapes at different depths," explains Stanley Bolanowski, a neuroscientist and associate director of the Institute for Sensory Research at Syracuse University. "When the nerve cells are stimulated, physical energy is transformed into energy used by the nervous system and passed from the skin to the spinal cord and brain. It's called transduction, and no one knows exactly how it takes place." Suffice it to say that the process involves the intricate, split-second operation of a complex system of signals between neurons in the skin and brain.

 

Trong khi các tác động của việc tiếp xúc là dễ hiểu thì các cơ chế của sự tiếp xúc lại ít được hiểu hơn. Stanley Bolanowski, một nhà khoa học thần kinh và là phó giám đốc của Viện Nghiên cứu Giác quan tại Đại học Syracuse, giải thích: “ da của bạn có hàng triệu tế bào thần kinh với nhiều hình dạng khác nhau có độ sâu khác nhau. Khi các tế bào thần kinh được kích thích, năng lượng vật chất được chuyển thành năng lượng được các hệ thống thần kinh sử dụng và chuyển từ da sang não và tủy sống. Nó được gọi là sự dẫn truyền và không ai biết chính xác nó diễn ra như thế nào?" Đủ để nói rằng quá trình này liên quan đến hoạt động nhanh và khó hiểu của một hệ thống các tín hiệu phức tạp giữa các dây thần kinh trong da và não.

 

G

This is starting to sound very confusing until Bolanowski says: "In simple terms, people perceive three basic things via skin: pressure, temperature, and pain." And then I'm sure he's wrong. "When I get wet, my skin feels wet," I protest. "Close your eyes and lean back," says Bolanowski.

Điều này bắt đầu nghe có vẻ khó hiểu cho đến khi Bolanowski nói: Nói một cách dễ hiểu, mọi người cảm nhận ba điều cơ bản thông qua da: lực đè, nhiệt độ và đau. " Và sau đó tôi chắc chắn là anh ta sai. Khi tôi bị ướt, da tôi cảm thấy ước" Tôi phản đối. Bolanowski nói " nhắm mắt lại và ngả người ra sau"

H

Something cold and wet is on my forehead – so wet, in fact, that I wait for water to start dripping down my cheeks. "Open your eyes." Bolanowski says, showing me that the sensation comes from a chilled, but dry, metal cylinder. The combination of pressure and cold, he explains, is what makes my skin perceive wetness. He gives me a surgical glove to put on and has me put a finger in a glass of cold water. My finger feels wet, even though I have visual proof that it's not touching water. My skin, which seemed so reliable, has been deceiving me my entire life. When I shower or wash my hands, I now realize, my skin feels pressure and temperature. It's my brain that says I feel wet.

Có gì đó lạnh và ướt trên trán của tôi - thực tế là ướt đến mức tôi chờ cho nước nhỏ giọt xuống má tôi. Bolanowski nói " Mở mắt ra" đang cho tôi thấy cảm giác đến từ một thỏi kim loại khô nhưng được làm lạnh. Anh ấy giải thích sự kết hợp giữa áp lực và lạnh là điều khiến cho da tôi nhận thấy sự ướt át. Ông ta đưa cho tôi một chiếc găng tay phẫu thuật để mang vào và bắt tôi đặt một ngón tay vào một ly nước lạnh. Ngón tay của tôi cảm thấy lạnh cho dù tôi có bằng chứng trực quan là tôi không đang chạm vào nước. Da tôi dường như khá đáng tin cậy lại lừa dối tôi cả đời. Khi tôi tắm hay rửa tay, bây giờ tôi nhận ra rằng da tôi cảm thấy áp lực và nhiệt độ. VÀ đó là não tôi nói rằng tôi cảm thấy ước.

 

I

Perceptions of pressure, temperature and pain manifest themselves in many different ways. Gentle stimulation of pressure receptors can result in ticklishness; gentle stimulation of pain receptors, in itching. Both sensations arise from a neurological transmission, not from something that physically exists. Skin, I'm realizing, is under constant assault, both from within the body and from forces outside. Repairs occur with varying success.

Các cảm nhận về áp lực, nhiệt độ và cảm giác đau biểu hiện trong nhiều cách khác nhau. Kích thích nhẹ nhàng các thụ thể áp lực có thể dẫn đến sự nhột, kích thích nhẹ nhàng các thụ thể đau gây ra ngứa. Cả hai cảm giác phát sinh từ sự truyền dẫn thần kinh chứ không phải thứ gì đó tồn tại về mặt vật chất. Tôi nhận ra rằng da đang bị tấn công liên tục cả từ bên trong cơ thể lẫn từ các lực bên ngoài. Việc hồi phục xảy ra với kết quả khác nhau.

 

J

Take the spot where I nicked myself with a knife while slicing fruit. I have a crusty scab surrounded by pink tissue about a quarter inch long on my right palm. Under the scab, epidermal cells are migrating into the wound to close it up. When the process is complete, the scab will fall off to reveal new epidermis. It's only been a few days, but my little self-repair is almost complete. Likewise, we recover quickly from slight burns. If you ever happen to touch a hot burner, just put your finger in cold water. The chances are you will have no blister, little pain and no scar. Severe burns, though, are a different matter.

Lấy một vết chỗ mà tôi đã tự cắt trúng trong lúc dùng dao cắt trái cây. Tôi có một lớp vảy cứng được bao quanh bởi các mô màu hồng dài khoảng 1/4 inch trên lòng bàn tay phải của tôi. Dưới vết vảy, các mô biểu bì đang di chuyển vào vết thương để đóng nó lại. Khi quá trình hoàn thành, vết vẩy sẽ rơi ra để lộ lớp biểu bì mới. Chỉ vài ngày mà việc tự hồi phục gần như hoàn thành. Tương tự, chúng ta phục hồi khá nhanh từ các vết bỏng nhẹ. Nếu bạn tình cờ chạm vào một đầu đốt nóng, chỉ cần đặt ngón tay vào nước lạnh. Khả năng là bạn sẽ không bị phồng rộp, ít đau đớn và không có sẹo. Mặc dù bỏng nghiêm trọng là một vấn đề khác.

 

 

 

Questions 1-4
The passage has 10 paragraphs A–J. Which paragraph contains the following information?
Answer the questions below by writing the correct letters, A-J, in boxes 1-4 on your answer sheet.

1. the features of human skin, on and below the surface
2. an experiment in which the writer can see what is happening
3. advice on how you can avoid damage to the skin
4. cruel research methods used in the past

Questions 5 and 6
Choose the correct letter, A, B, C or D from the following questions and write your answers in boxes 5 and 6 on your answer sheet.

5.     How does a lack of affectionate touching affect children?
      A   It makes them apathetic.
      B   They are more likely to become violent adults.
      C   They will be less aggressive when they grow up.
      D   We do not really know.

6.     After the ‘wetness’ experiments, the writer says that
      A   his skin is not normal.
      B   his skin was wet when it felt wet.
      C   he knew why it felt wet when it was dry.
      D   the experiments taught him nothing new.

Questions 7–11
Complete each sentence with the correct ending A–I from the box below. Write the correct letter A–I in boxes 7–11 on your answer sheet.

 7.  Touch is unique among the five senses
 8.  A substance may feel wet
 9.  Something may tickle
10. The skin may itch
11. A small cut heals up quickly

      A    because it is both cold and painful.
      B    because the outer layer of the skin can mend itself.
      C    because it can be extremely thin.
      D    because there is light pressure on the skin.
      E    because we do not need the others to survive.
      F    because there is a good blood supply to the skin.
      G    because of a small amount of pain.
      H    because there is a low temperature and pressure.
      I      because it is hurting a lot.
      J    because all humans are capable of experiencing it.

Questions 12-14
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 107?

In boxes 12-14 on your answer sheet, write:

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

12. Even scientists have difficulty understanding how our sense of touch works.  
13. The skin is more sensitive to pressure than to temperature or pain.  
14. The human skin is always good at repairing itself. 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Unmasking Skin

 

 

Questions 1-4
The passage has 10 paragraphs A–J. Which paragraph contains the following information?
Answer the questions below by writing the correct letters, A-J, in boxes 1-4 on your answer sheet.

1.B the features of human skin, on and below the surface

Những đặc trưng của da người, trên và dưới bề mặt

Giải thích:

This impervious yet permeable barrier, less than a millimetre thick in places, is composed of three layers. The outermost layer is the bloodless epidermis. The dermis includes collagen, elastin, and nerve endings. The innermost layer, subcutaneous fat, contains tissue that acts as an energy source, cushion and insulator for the body.


2.H an experiment in which the writer can see what is happening

Một thử nghiệm mà người viết có thể thấy điều gì đang xảy ra

Giải thích:

Something cold and wet is on my forehead – so wet, in fact, that I wait for water to start dripping down my cheeks. "Open your eyes." Bolanowski says, showing me that the sensation comes from a chilled, but dry, metal cylinder. The combination of pressure and cold, he explains, is what makes my skin perceive wetness. He gives me a surgical glove to put on and has me put a finger in a glass of cold water. My finger feels wet, even though I have visual proof that it's not touching water. My skin, which seemed so reliable, has been deceiving me my entire life. When I shower or wash my hands, I now realize, my skin feels pressure and temperature. It's my brain that says I feel wet.


3.J advice on how you can avoid damage to the skin

Lời khuyên về cách mà bạn có thể tránh hủy hoại da

Giải thích:

Likewise, we recover quickly from slight burns. If you ever happen to touch a hot burner, just put your finger in cold water. The chances are you will have no blister, little pain and no scar


4.D cruel research methods used in the past

Những phương pháp nghiên cứu độc ác được sử dụng trong quá khứ

Giải thích:

Laboratory experiments decades ago, now considered unethical and inhumane, kept baby monkeys from being touched by their mothers. It made no difference that the babies could see, hear and smell their mothers; without touching, the babies became apathetic, and failed to progress.

 

 

Questions 5 and 6
Choose the correct letter, A, B, C or D from the following questions and write your answers in boxes 5 and 6 on your answer sheet.

5.     How does a lack of affectionate touching affect children?

Thiếu tiếp xúc tình cảm ảnh hưởng đến trẻ em như thế nào?


      A   It makes them apathetic.

Làm cho chúng thờ ơ, lãnh đạm


      B   They are more likely to become violent adults.

Chúng có khả năng trở thành người lớn hung dữ, bạo lực

 

Giải thích: Đoạn E

For humans, insufficient touching in early years can have lifelong results. "In touching cultures, adult aggression is low, whereas, in cultures where touch is limited, adult aggression is high," writes Tiffany Field, director of the Touch Research Institutes at the University of Miami School of Medicine. Studies of a variety of cultures show a correspondence between high rates of physical affection in childhood and low rates of adult physical violence.


      C   They will be less aggressive when they grow up.

Chúng sẽ ít hung dữ hơn khi lớn lên

      D   We do not really know.

Chúng ta thực sự không biết

6.     After the ‘wetness’ experiments, the writer says that

Sau thử nghiệm " ướt", người viết nói rằng


      A   his skin is not normal.

da của anh ta không bình thường
      B   his skin was wet when it felt wet.

da của anh ta bị ước khi nó cảm thấy ướt


      C   he knew why it felt wet when it was dry.

anh ta biết tại sao nó cảm thấy ướt khi nó khô

Giải thích: đoạn H

My skin, which seemed so reliable, has been deceiving me my entire life. When I shower or wash my hands, I now realize, my skin feels pressure and temperature. It's my brain that says I feel wet.


      D   the experiments taught him nothing new.

Các thử nghiệm không dạy anh ta điều gì mới cả

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 7–11
Complete each sentence with the correct ending A–I from the box below. Write the correct letter A–I in boxes 7–11 on your answer sheet.

 7.E  Touch is unique among the five senses/ because we do not need the others to survive.

Đụng chạm là cái độc đáo trong số năm giác quan

Giải thích: Đoạn C

From these familiar characteristics of skin emerge the profound mysteries of touch, arguably our most essential source of sensory stimulation. We can live without seeing or hearing – in fact, without any of our other senses. But babies born without effective nerve connections between skin and brain can fail to thrive and may even die.


 8.H  A substance may feel wet/ because there is a low temperature and pressure.

Một thực thể có thể cảm thấy ướt

Giải thích: đoạn H

When I shower or wash my hands, I now realize, my skin feels pressure and temperature. It's my brain that says I feel wet.


 9.D  Something may tickle/ because there is light pressure on the skin.

Thứ gì đó có lẽ gây nhột

Giải thích: đoạn I

Gentle stimulation of pressure receptors can result in ticklishness


10.G The skin may itch/because of a small amount of pain.

Da có lẽ bị ngứa

Giải thích: đoạn I

 gentle stimulation of pain receptors, in itching.


11.B A small cut heals up quickly/because the outer layer of the skin can mend itself.

Một vết cắt nhỏ lành lại nhanh chóng

Giải thích: đoạn J

Take the spot where I nicked myself with a knife while slicing fruit. I have a crusty scab surrounded by pink tissue about a quarter inch long on my right palm. Under the scab, epidermal cells are migrating into the wound to close it up. When the process is complete, the scab will fall off to reveal new epidermis.

 

      A    because it is both cold and painful.

bởi vì nó vừa lạnh vừa đau
      B    because the outer layer of the skin can mend itself.

bởi vì lớp ngoài của da có thể tự hồi phục
      C    because it can be extremely thin.

bởi vì nó có thể cực kỳ mỏng
      D    because there is light pressure on the skin.

có thể bởi vì áp lực nhẹ trên da
      E    because we do not need the others to survive.

bởi vì chúng ta không cần cái khác tồn tại
      F    because there is a good blood supply to the skin.

bởi vì có nguồn cung cấp máu đầy đủ cho da
      G    because of a small amount of pain.

bởi vì lượng đau nhỏ
      H    because there is a low temperature and pressure.

bởi vì nhiệt độ và áp lực thấp
      I      because it is hurting a lot.

bởi vì nó gây đau nhiều
      J    because all humans are capable of experiencing it.

bởi vì tất cả con người đều có khả năng trải qua nó

Questions 12-14
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 107?

In boxes 12-14 on your answer sheet, write:

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

12.T Even scientists have difficulty understanding how our sense of touch works.  

Thậm chí các nhà khoa học cũng có những khó khăn trong việc hiểu cách hoạt động của xúc giác

Giải thích: đoạn F

While the effects of touching are easy to understand, the mechanics of it are less so. "Your skin has millions of nerve cells of various shapes at different depths," explains Stanley Bolanowski, a neuroscientist and associate director of the Institute for Sensory Research at Syracuse University.


13.NG The skin is more sensitive to pressure than to temperature or pain.  

Da nhạy cảm với áp lực hơn là với nhiệt độ hay đau đớn

Giải thích: không có thông tin


14.F The human skin is always good at repairing itself. 

Da người luôn rất giỏi trong việc tự chữa lành 

Giải thích: đoạn J

The chances are you will have no blister, little pain and no scar. Severe burns, though, are a different matter.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. B    2. H    3. J   4. D    5. B    6. C    7. E    8. H   9. D   10. G   11. B  12. TRUE   13. NOT GIVEN   14. FALSE

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status