ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Intersection of Health Sciences and Geography

The Intersection of Health Sciences and Geography

A
While many diseases that affect humans have been eradicated due to improvements in vaccinations and the availability of healthcare, there are still areas around the world where certain health issues are more prevalent. In a world that is far more globalised than ever before

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Intersection of Health Sciences and Geography

 

A
While many diseases that affect humans have been eradicated due to improvements in vaccinations and the availability of healthcare, there are still areas around the world where certain health issues are more prevalent. In a world that is far more globalised than ever before, people come into contact with one another through travel and living closer and closer to each other. As a result, super-viruses and other infections resistant to antibiotics are becoming more and more common.

Mặc dù nhiều bệnh ảnh hưởng đến con người đã được diệt trừ tận gốc nhờ những cải tiến trong tiêm chủng và sự có sẵn của dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhưng vẫn còn những khu vực trên thế giới có một số vấn đề sức khỏe phổ biến hơn. Trong một thế giới toàn cầu hóa hơn bao giờ hết, mọi người tiếp xúc với nhau thông qua du lịch và sống ngày càng gần nhau hơn. Do đó, siêu vi rút và các bệnh nhiễm trùng kháng thuốc kháng sinh khác ngày càng trở nên phổ biến.

B
Geography can often play a very large role in the health concerns of certain populations. For instance, depending on where you live, you will not have the same health concerns as someone who lives in a different geographical region. Perhaps one of the most obvious examples of this idea is malaria-prone areas, which are usually tropical regions that foster a warm and damp environment in which the mosquitos that can give people this disease can grow. Malaria is much less of a problem in high-altitude deserts, for instance.
Địa lý thường có thể đóng một vai trò rất lớn đối với các mối quan tâm về sức khỏe của một số quần thể dân số nhất định. Chẳng hạn, tùy thuộc vào nơi bạn sinh sống, bạn sẽ không có những lo ngại về sức khỏe giống như những người sống ở khu vực địa lý khác. Có lẽ một trong những ví dụ rõ ràng nhất của ý này là các khu vực dễ bị sốt rét, thường là các vùng nhiệt đới tạo điều kiện cho môi trường ấm áp và ẩm ướt nơi mà muỗi gây bệnh sốt rét cho con người có thể phát triển. Ví dụ, bệnh sốt rét ít xảy ra hơn nhiều ở các sa mạc trên cao.


C
In some countries, geographical factors influence the health and well-being of the population in very obvious ways. In many large cities, the wind is not strong enough to clear the air of the massive amounts of smog and pollution that cause asthma, lung problems, eyesight issues and more in the people who live there. Part of the problem is, of course, the massive number of cars being driven, in addition to factories that run on coal power. The rapid industrialisation of some countries in recent years has also led to the cutting down of forests to allow for the expansion of big cities, which makes it even harder to fight the pollution with the fresh air that is produced by plants.

Ở một số quốc gia, các yếu tố địa lý ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của người dân theo những cách rất rõ ràng. Ở nhiều thành phố lớn, gió không đủ mạnh để loại bỏ ra khỏi không khí một lượng lớn khói bụi và ô nhiễm gây ra bệnh hen suyễn, các vấn đề về phổi, các vấn đề về thị lực, v.v. cho những người sống ở đó. Tất nhiên, một phần của vấn đề là do số lượng lớn ô tô được sử dụng, bên cạnh các nhà máy chạy bằng năng lượng than. Quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng của một số quốc gia trong những năm gần đây cũng dẫn đến việc chặt phá rừng để mở rộng các thành phố lớn, khiến việc chống ô nhiễm bằng cách dùng cây xanh tạo ra không khí trong lành càng khó khăn hơn.

D
It is in situations like these that the field of health geography comes into its own. It is an increasingly important area of study in a world where diseases like polio are re-emerging, respiratory diseases continue to spread, and malaria-prone areas are still fighting to find a better cure. Health geography is the combination of, on the one hand, knowledge regarding geography and methods used to analyse and interpret geographical information, and on the other, the study of health, diseases and healthcare practices around the world. The aim of this hybrid science is to create solutions for common geography-based health problems. While people will always be prone to illness, the study of how geography affects our health could lead to the eradication of certain illnesses, and the prevention of others in the future. By understanding why and how we get sick, we can change the way we treat illness and disease specific to certain geographical locations.

Chính trong những tình trạng như thế này, lĩnh vực địa lý y tế trở nên được công nhận. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu ngày càng quan trọng trong một thế giới nơi các bệnh như bại liệt đang tái xuất hiện, các bệnh về đường hô hấp tiếp tục lan rộng và các khu vực dễ bị sốt rét vẫn đang chiến đấu để tìm ra phương pháp chữa trị tốt hơn. Địa lý y tế một mặt là sự kết hợp kiến thức về địa lý và các phương pháp được sử dụng để phân tích và giải thích thông tin địa lý, mặt khác, nghiên cứu về sức khỏe, bệnh tật và thực hành chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. Mục đích của khoa học kết hợp này là tạo ra các giải pháp cho các vấn đề sức khỏe phổ biến dựa trên địa lý. Mặc dù mọi người sẽ luôn dễ bị bệnh, nhưng nghiên cứu về cách thức mà địa lý ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta có thể dẫn đến việc loại bỏ một số bệnh và ngăn ngừa những bệnh khác trong tương lai. Bằng cách hiểu tại sao và làm thế nào chúng ta bị bệnh, chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta điều trị đau ốm và bệnh tật cụ thể đối với các vị trí địa lý nhất định.

E
The geography of disease and ill health analyses the frequency with which certain diseases appear in different parts of the world, and overlays the data with the geography of the region, to see if there could be a correlation between the two. Health geographers also study factors that could make certain individuals or a population more likely to be taken ill with a specific health concern or disease, as compared with the population of another area. Health geographers in this field are usually trained as healthcare workers, and have an understanding of basic epidemiology as it relates to the spread of diseases among the population.

Đia lý của bệnh tật và sức khỏe kém phân tích tần suất xuất hiện của một số bệnh nhất định ở các khu vực khác nhau trên thế giới và bao quát dữ liệu về vị trí địa lý của khu vực để xem liệu có thể có mối tương quan giữa vị trí địa lý và sức khỏe kém hay không. Các nhà địa lý y tế cũng nghiên cứu các yếu tố có thể khiến một số cá nhân hoặc một nhóm dân cư dễ mắc bệnh hơn với một vấn đề sức khỏe hoặc bệnh tật cụ thể, so với dân số của một khu vực khác. Các nhà địa lý y tế trong lĩnh vực này thường được đào tạo thành nhân viên y tế và có hiểu biết về dịch tễ học cơ bản vì nó liên quan đến sự lây lan của các bệnh trong cộng đồng.

F
Researchers study the interactions between humans and their environment that could lead to illness (such as asthma in places with high levels of pollution) and work to create a clear way of categorising illnesses, diseases and epidemics into local and global scales. Health geographers can map the spread of illnesses and attempt to identify the reasons behind an increase or decrease in illnesses, as they work to find a way to halt the further spread or re-emergence of diseases in vulnerable populations.

Các nhà nghiên cứu nghiên cứu các tương tác giữa con người và môi trường của họ có thể dẫn đến bệnh tật (chẳng hạn như bệnh hen suyễn ở những nơi có mức độ ô nhiễm cao) và nỗ lực tạo ra một cách phân loại rõ ràng ốm đau, bệnh tật và dịch bệnh theo quy mô địa phương và quy mô toàn cầu. Các nhà địa lý sức khỏe có thể lập bản đồ sự lây lan của bệnh tật và cố gắng xác định lý do đằng sau sự gia tăng hoặc suy giảm của bệnh tật, khi họ làm việc để tìm ra cách ngăn chặn sự lây lan thêm hoặc tái xuất hiện của bệnh tật trong các nhóm dân cư dễ bị ảnh hưởng.

G
The second subcategory of health geography is the geography of healthcare provision. This group studies the availability (of lack thereof) of healthcare resources to individuals and populations around the world. In both developed and developing nations, there is often a very large discrepancy between the options available to people in different social classes, income brackets, and levels of education. Individuals working in the area of the geography of healthcare provision attempt to assess the levels of healthcare in the area (for instance, it may be very difficult for people to get medical attention because there is a mountain between their village and the nearest hospital). These researchers are on the frontline of making recommendations regarding the policy to international organisations, local government bodies and others.

Tiểu phân loại thứ hai của địa lý y tế là địa lý cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Nhóm này nghiên cứu về sự sẵn có (nếu thiếu) các nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho các cá nhân và quần thể trên khắp thế giới. Ở cả các quốc gia phát triển và đang phát triển, thường có sự khác biệt rất lớn giữa các lựa chọn dành cho những người thuộc các tầng lớp xã hội, khung thu nhập và trình độ học vấn khác nhau. Các cá nhân làm việc trong lĩnh vực địa lý cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cố gắng đánh giá mức độ chăm sóc sức khỏe trong khu vực (ví dụ: mọi người có thể rất khó được chăm sóc y tế vì có một ngọn núi giữa làng của họ và bệnh viện gần nhất). Những nhà nghiên cứu này đang đi đầu trong việc đưa ra các khuyến nghị liên quan đến chính sách cho các tổ chức quốc tế, cơ quan chính quyền địa phương và các tổ chức khác.

H
The field of health geography is often overlooked, but it constitutes a huge area of need in the fields of geography and healthcare. If we can understand how geography affects our health no matter where in the world we are located, we can better treat disease, prevent illness, and keep people safe and well. 

Lĩnh vực địa lý y tế thường bị bỏ qua, nhưng nó tạo thành một lĩnh vực rất cần thiết trong lĩnh vực địa lý và chăm sóc sức khỏe. Nếu chúng ta có thể hiểu vị trí địa lý ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào cho dù chúng ta ở đâu trên thế giới, thì chúng ta có thể điều trị bệnh, ngăn ngừa bệnh tật và giữ cho mọi người được an toàn và khỏe mạnh tốt hơn.

 

 

Questions 14-19

Reading Passage 231 has eight sections, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 14-19 on your answer sheet

NB You may use any letter more than once.

14. an acceptance that not all diseases can be totally eliminated
15. examples of physical conditions caused by human behaviour
16. a reference to classifying diseases on the basis of how far they extend geographically
17. reasons why the level of access to healthcare can vary within a country
18. a description of health geography as a mixture of different academic fields
19. a description of the type of area where a particular illness is rare

Questions 20-26

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

20. Certain diseases have disappeared, thanks to better  ...................and healthcare.
21. Because there is more contact between people, ................... are losing their usefulness.
22. Disease-causing ................... are most likely to be found in hot, damp regions.
23. One cause of pollution is ................... that burn a particular fuel.
24. The growth of cities often has an impact on nearby ...................
25. ................... is one disease that is growing after having been eradicated.
26. A physical barrier such as a ................... can prevent people from reaching a hospital.

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Intersection of Health Sciences and Geography

 

 

Questions 14-19

Reading Passage 231 has eight sections, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 14-19 on your answer sheet

NB You may use any letter more than once.


14.D an acceptance that not all diseases can be totally eliminated
sự chấp nhận rằng không phải tất cả các bệnh đều có thể được loại bỏ hoàn toàn

Giải thích:

The aim of this hybrid science is to create solutions for common geography-based health problems. While people will always be prone to illness, the study of how geography affects our health could lead to the eradication of certain illnesses, and the prevention of others in the future. By understanding why and how we get sick, we can change the way we treat illness and disease specific to certain geographical locations.


15.C examples of physical conditions caused by human behaviour
ví dụ về các tình trạng thể chất do hành vi của con người gây ra

Giải thích:

 In many large cities, the wind is not strong enough to clear the air of the massive amounts of smog and pollution that cause asthma, lung problems, eyesight issues and more in the people who live there. 


16.F a reference to classifying diseases on the basis of how far they extend geographically
đề cập đến việc phân loại bệnh dựa trên phạm vi địa lý của chúng

Giải thích:

Researchers study the interactions between humans and their environment that could lead to illness (such as asthma in places with high levels of pollution) and work to create a clear way of categorising illnesses, diseases and epidemics into local and global scales.


17. G reasons why the level of access to healthcare can vary within a country
lý do tại sao mức độ tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có thể khác nhau trong một quốc gia

Giải thích:

This group studies the availability (of lack thereof) of healthcare resources to individuals and populations around the world. In both developed and developing nations, there is often a very large discrepancy between the options available to people in different social classes, income brackets, and levels of education.


18.D a description of health geography as a mixture of different academic fields
mô tả về địa lý y tế là sự kết hợp của các lĩnh vực học thuật khác nhau

Giải thích:

Health geography is the combination of, on the one hand, knowledge regarding geography and methods used to analyse and interpret geographical information, and on the other, the study of health, diseases and healthcare practices around the world.


19.B a description of the type of area where a particular illness is rare
mô tả về loại khu vực hiếm khi xảy ra một căn bệnh cụ thể

Giải thích:

Malaria is much less of a problem in high-altitude deserts, for instance.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Questions 20-26

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

20. Certain diseases have disappeared, thanks to better .......vaccinations...........  and healthcare.

Một số bệnh đã biến mất nhờ tiêm phòng và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Giải thích: Đoạn A

While many diseases that affect humans have been eradicated due to improvements in vaccinations and the availability of healthcare, there are still areas around the world where certain health issues are more prevalent


21. Because there is more contact between people, .....antibiotics.............. are losing their usefulness.

Bởi vì có nhiều sự tiếp xúc giữa mọi người nên thuốc kháng sinh đang mất dần tác dụng.

Giải thích: Đoạn A

In a world that is far more globalised than ever before, people come into contact with one another through travel and living closer and closer to each other. As a result, super-viruses and other infections resistant to antibiotics are becoming more and more common.


22. Disease-causing ......mosquitos............. are most likely to be found in hot, damp regions.

Muỗi gây bệnh có nhiều khả năng được tìm thấy ở những vùng nóng và ẩm ướt.

Giải thích: Đoạn B

Perhaps one of the most obvious examples of this idea is malaria-prone areas, which are usually tropical regions that foster a warm and damp environment in which the mosquitos that can give people this disease can grow.

 


23. One cause of pollution is ...factories................ that burn a particular fuel.

Một nguyên nhân gây ô nhiễm là các nhà máy đốt một loại nhiên liệu cụ thể.

Giải thích: Đoạn C

Part of the problem is, of course, the massive number of cars being driven, in addition to factories that run on coal power


24. The growth of cities often has an impact on nearby .........forests..........

Sự phát triển của các thành phố thường có tác động đến các khu rừng lân cận

Giải thích: Đoạn C

The rapid industrialisation of some countries in recent years has also led to the cutting down of forests to allow for the expansion of big cities, which makes it even harder to fight the pollution with the fresh air that is produced by plants.


25. .......polio............ is one disease that is growing after having been eradicated.

bệnh bại liệt là một căn bệnh đang phát triển sau khi đã được loại bỏ

Giải thích: Đoạn D

It is an increasingly important area of study in a world where diseases like polio are re-emerging, respiratory diseases continue to spread, and malaria-prone areas are still fighting to find a better cure


26. A physical barrier such as a ....mountain............... can prevent people from reaching a hospital.

Rào cản vật lý chẳng hạn như ngọn núi có thể ngăn mọi người đến bệnh viện.

Giải thích: Đoạn G

for instance, it may be very difficult for people to get medical attention because there is a mountain between their village and the nearest hospital)

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. D
15. C
16. F
17. G
18. D
19. B
20. vaccinations
21. antibiotics
22. mosquitos
23. factories
24. forests
25. polio
26. mountain


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status