ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Impact of Wilderness Tourism

The Impact of Wilderness Tourism

 A
The market for tourism in remote areas is booming as never before. Countries all across the world are actively promoting their 'wilderness' regions - such as mountains, Arctic lands, deserts, small islands and wetlands - to high-spending tourists

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Impact of Wilderness Tourism

 

 A

The market for tourism in remote areas is booming as never before. Countries all across the world are actively promoting their 'wilderness' regions - such as mountains, Arctic lands, deserts, small islands and wetlands - to high-spending tourists. The attraction of these areas is obvious: by definition, wilderness tourism requires little or no initial investment. But that does not mean that there is no cost. As the 1992 United Nations Conference on Environment and Development recognized, these regions are fragile (i.e. highly vulnerable to abnormal pressures) not just in terms of their ecology, but also in terms of the culture of their inhabitants. The three most significant types of fragile environment in these respects, and also in terms of the proportion of the Earth's surface they cover, are deserts, mountains and Arctic areas. An important characteristic is their marked seasonality, with harsh conditions prevailing for many months each year. Consequently, most human activities, including tourism, are limited to quite clearly defined parts of the year. Tourists are drawn to these regions by their natural landscape beauty and the unique cultures of their indigenous people. And poor governments in these isolated areas have welcomed the new breed of 'adventure tourist', grateful for the hard currency they bring. For several years now, tourism has been the prime source of foreign exchange in Nepal and Bhutan. Tourism is also a key element in the economies of Arctic zones such as Lapland and Alaska and in desert areas such as Ayers Rock in Australia and Arizona's Monument Valley.

 

Thị trường dành cho du lịch vùng sâu, vùng xa đang bùng nổ hơn bao giờ hết. Các quốc gia trên toàn thế giới đang tích cực quảng bá các khu vực 'hoang dã' của họ - chẳng hạn như núi, vùng đất Bắc Cực, sa mạc, đảo nhỏ và vùng đất ngập nước - tới những khách du lịch chi tiêu nhiều. Sự hấp dẫn của những khu vực này rất rõ ràng: theo định nghĩa, du lịch vùng hoang dã đòi hỏi ít hoặc không cần đầu tư ban đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là không có phí tổn. Như Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển năm 1992 đã công nhận, những khu vực này rất mỏng manh (tức là rất dễ bị nguy hiểm bởi các sức ép bất thường) không chỉ về mặt sinh thái mà còn về văn hóa của người dân ở đó. Ba loại môi trường mong manh quan trọng nhất theo các khía cạnh này, và cả về tỷ lệ bề mặt Trái đất mà chúng bao phủ, là sa mạc, núi và các khu vực Bắc Cực. Một đặc điểm quan trọng là tính theo mùa rõ rệt của chúng, với các điều kiện khắc nghiệt diễn ra trong nhiều tháng trong năm. Do đó, hầu hết các hoạt động của con người, bao gồm cả du lịch, bị giới hạn trong những vùng được xác định khá rõ ràng trong năm. Khách du lịch bị thu hút bởi vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên và những nét văn hóa độc đáo của người dân bản địa. Và các chính phủ nghèo ở những khu vực bị cô lập này chào đón loại hình 'du lịch mạo hiểm' mới, biết ơn vì đồng tiền có giá trị mà họ mang lại. Trong vài năm nay, du lịch đã là nguồn thu ngoại tệ chính ở Nepal và Bhutan. Du lịch cũng là một yếu tố quan trọng trong nền kinh tế của các vùng Bắc Cực như Lapland và Alaska và ở các vùng sa mạc như Ayers Rock ở Úc và Thung lũng Monument của Arizona.

 

B

Once a location is established as a main tourist destination, the effects on the local community are profound. When hill-farmers, for example, can make more money in a few weeks working as porters for foreign trekkers than they can in a year working in their fields, it is not surprising that many of them give up their farm-work, which is thus left to other members of the family. In some hill-regions, this has led to a serious decline in farm output and a change in the local diet, because there is insufficient labour to maintain terraces and irrigation systems and tend to crops. The result has been that many people in these regions have turned to outside supplies of rice and other foods.

Một khi một địa điểm được thiết lập như một điểm đến du lịch chính, những ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng địa phương. Ví dụ, khi những người nông dân vùng đồi có thể kiếm được nhiều tiền hơn trong một vài tuần làm công việc bốc vác cho những người đi bộ đường dài nước ngoài so với những gì họ có thể trong một năm làm việc trên cánh đồng của họ, thì không có gì ngạc nhiên khi nhiều người trong số họ từ bỏ công việc đồng áng của mình, do đó để lại cho các thành viên khác trong gia đình. Ở một số vùng đồi, điều này đã dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng về sản lượng nông nghiệp và thay đổi chế độ ăn của người dân địa phương, do không có đủ lao động để duy trì ruộng bậc thang và hệ thống tưới tiêu cũng như chăm lo cho các cây trồng. Kết quả là nhiều người dân ở những vùng này đã chuyển sang nguồn cung cấp gạo và thực phẩm khác từ bên ngoài.

 

In Arctic and desert societies, year-round survival has traditionally depended on hunting animals and fish and collecting fruit over a relatively short season. However, as some inhabitants become involved in tourism, they no longer have time to collect wild food; this has led to increasing dependence on bought food and stores. Tourism is not always the culprit behind such changes. All kinds of wage labour, or government handouts, tend to undermine traditional survival systems. Whatever the cause, the dilemma is always the same: what happens if these new, external sources of income dry up? The physical impact of visitors is another serious problem associated with the growth in adventure tourism. Much attention has focused on erosion along major trails, but perhaps more important are the deforestation and impacts on water supplies arising from the need to provide tourists with cooked food and hot showers. In both mountains and deserts, slow-growing trees are often the main sources of fuel, and water supplies may be limited or vulnerable to degradation through heavy use.

Trong các xã hội ở Bắc Cực và sa mạc, sự tồn tại quanh năm theo truyền thống phụ thuộc vào săn bắt động vật và cá và nhặt trái cây trong một mùa tương đối ngắn. Tuy nhiên, khi một số người dân tham gia vào hoạt động du lịch, họ không còn thời gian để lượm thức ăn trong tự nhiên; điều này đã dẫn đến việc ngày càng phụ thuộc vào thực phẩm và hàng dự trữ đi mua. Du lịch không phải lúc nào cũng là thủ phạm đằng sau những thay đổi như vậy. Tất cả các loại công việc làm công ăn lương, hoặc trợ cấp từ chính phủ, đều có xu hướng làm suy yếu các hệ thống sinh sống theo kiểu truyền thống. Dù nguyên nhân là gì, thì tình thế khó xử này cũng như nhau: điều gì sẽ xảy ra nếu những nguồn thu nhập bên ngoài mới này cạn kiệt? Tác động hữu hình của du khách là một vấn đề nghiêm trọng khác liên quan đến sự phát triển của du lịch mạo hiểm. Nhiều sự quan tâm đã tập trung vào xói mòn dọc theo các con đường mòn quan trọng, nhưng có lẽ quan trọng hơn là nạn phá rừng và những tác động đến nguồn nước phát sinh từ nhu cầu cung cấp thức ăn chín và tắm nước nóng cho khách du lịch. Ở cả vùng núi và sa mạc, cây cối phát triển chậm thường là nguồn cung cấp nhiên liệu chính và nguồn cung cấp nước có thể bị hạn chế hoặc dễ bị suy giảm do sử dụng nhiều.

 

C

Stories about the problems of tourism have become legion in the last few years. Yet it does not have to be a problem. Although tourism inevitably affects the region in which it takes place, the costs to these fragile environments and their local cultures can be minimized. Indeed, it can even be a vehicle for reinvigorating local cultures, as has happened with the Sherpas of Nepal's Khumbu Valley and in some Alpine villages. And a growing number of adventure tourism operators are trying to ensure that their activities benefit the local population and environment over the long term. In the Swiss Alps, communities have decided that their future depends on integrating tourism more effectively with the local economy. Local concern about the rising number of second-home developments in the Swiss Pays d'Enhaut resulted in limits being imposed on their growth. There has also been a renaissance in communal cheese production in the area, providing the locals with a reliable source of income that does not depend on outside visitors. Many of the Arctic tourist destinations have been exploited by outside companies, who employ transient workers and repatriate most of the profits to their home base. But some Arctic communities are now operating tour businesses themselves, thereby ensuring that the benefits accrue locally. For instance, a native corporation in Alaska, employing local people, is running an air tour from Anchorage to Kotzebue, where tourists eat Arctic food, walk on the tundra and watch local musicians and dancers. Native people in the desert regions of the American Southwest have followed similar strategies, encouraging tourists to visit their pueblos and reservations to purchase high-quality handicrafts and artwork. The Acoma and San Ildefonso pueblos have established highly profitable pottery businesses, while the Navajo and Hopi groups have been similarly successful with jewellery. Too many people living in fragile environments have lost control over their economies, their culture and their environment when tourism has penetrated their homelands. Merely restricting tourism cannot be the solution to the imbalance, because people's desire to see new places will not just disappear. Instead, communities in fragile environments must achieve greater control over tourism ventures in their regions; in order to balance their needs and aspirations with the demands of tourism. A growing number of communities are demonstrating that, with firm communal decision-making, this is possible. The critical question now is whether this can become the norm, rather than the exception.

 

Những câu chuyện về các vấn đề của du lịch đã trở thành vô số kể trong vài năm gần đây. Tuy nhiên, nó không nhất thiết phải là một vấn nạn. Mặc dù du lịch chắc chắn ảnh hưởng đến khu vực diễn ra du lịch, nhưng thiệt hại đối những môi trường mong manh này và văn hóa địa phương có thể được giảm thiểu. Thật vậy, nó thậm chí có thể là một phương tiện để phục hồi các nền văn hóa địa phương, như đã từng xảy ra với người Sherpa ở Thung lũng Khumbu của Nepal và ở một số ngôi làng ở Alpine. Và ngày càng có nhiều nhà khai thác du lịch mạo hiểm đang cố gắng đảm bảo rằng các hoạt động của họ mang lại lợi ích cho người dân và môi trường địa phương về lâu dài. Tại dãy núi Alps của Thụy Sĩ, các cộng đồng đã quyết định rằng tương lai của họ phụ thuộc vào việc kết hợp du lịch hiệu quả hơn với nền kinh tế địa phương. Mối quan tâm của người dân địa phương về sự mở rộng nhà thứ hai ngày càng tăng ở Swiss Pays d'Enhaut dẫn đến các giới hạn được áp đặt lên sự tăng trưởng của họ. Cũng đã có một thời kỳ phục hưng trong sản xuất pho mát cộng đồng trong khu vực, mang lại cho người dân địa phương một nguồn thu nhập đáng tin cậy mà không phụ thuộc vào du khách bên ngoài. Nhiều địa điểm du lịch ở Bắc Cực đã bị khai thác bởi các công ty bên ngoài, những người sử dụng lao động tạm thời và chuyển phần lớn lợi nhuận về quê nhà của họ. Nhưng một số cộng đồng Bắc Cực hiện đang tự điều hành các công ty kinh doanh du lịch, do đó đảm bảo rằng lợi nhuận đổ dồn về địa phương. Ví dụ, một công ty bản địa ở Alaska, thuê người địa phương, đang thực hiện một chuyến du lịch trên không từ Anchorage đến Kotzebue, nơi khách du lịch ăn đồ ăn Bắc Cực, đi bộ trên lãnh nguyên và xem các nhạc sĩ và vũ công địa phương. Người bản địa ở các vùng sa mạc ở Tây Nam Hoa Kỳ cũng đã làm theo các chiến lược tương tự, khuyến khích khách du lịch đến thăm các làng và vùng đất của người da đỏ để mua các tác phẩm nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ chất lượng cao. Các làng Acoma và San Ildefonso đã thành lập các doanh nghiệp đồ gốm có lợi nhuận cao, trong khi các nhóm Navajo và Hopi cũng thành công tương tự với đồ trang sức. Quá nhiều người sống trong môi trường mong manh đã mất kiểm soát đối với nền kinh tế, văn hóa và môi trường của họ khi du lịch thâm nhập vào cùng đất của họ. Chỉ hạn chế du lịch không thể là giải pháp cho sự mất cân bằng, bởi vì mong muốn của mọi người để xem những địa điểm mới sẽ không đơn thuấn mất đi. Thay vào đó, các cộng đồng trong môi trường mong manh phải có được sự kiểm soát tốt hơn đối với các dự án du lịch trong khu vực của họ; để cân bằng nhu cầu và nguyện vọng của họ với nhu cầu của du lịch. Ngày càng có nhiều cộng đồng chứng minh rằng, với sự ra quyết định kiến quyết của cộng đồng, điều này có thể thực hiện được. Câu hỏi quan trọng bây giờ là liệu điều này có thể trở thành chuẩn mực, thay vì ngoại lệ hay không?

 

 

Questions 1-3
Reading Passage 82 has three paragraphs, A-C.
Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

 

Write the correct number i-vi in boxes 1-3 on your answer sheet.

List of Headings

i.     The expansion of international tourism in recent years.
ii.     How local communities can balance their own needs with the demands of wilderness tourism.
iii.     Fragile regions and the reasons for the expansion of tourism there.
iv.     Traditional methods of food-supply in fragile regions.
v.     Some of the disruptive effects of wilderness tourism.
vi.     The economic benefits of mass tourism.

1  Section A     
2  Section B     
3  Section C

Questions 4-9
Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 82?

In boxes 4-9 on your answer sheet, write

YES    if the statement reflects the claims of the writer
NO    if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

4. The low financial cost of setting up wilderness tourism makes it attractive to many countries.  
5. Deserts, mountains and Arctic regions are examples of environments that are both ecologically and culturally fragile.  
6. Wilderness tourism operates throughout the year in fragile areas.  
7. The spread of tourism in certain hill regions has resulted in a fall in the amount of food produced locally.  
8. Traditional food-gathering in desert societies was distributed evenly over the year.  
9. Government handouts do more damage than tourism does to traditional patterns of food-gathering. 

Questions 10-13
Choose ONE WORD from Reading Passage 82 for each answer.
Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet.

The positive ways in which some local communities have
responded to tourism

People/Location

Activity

Swiss Pays d'Enhaut

Arctic communities

Acoma and San Ildefonso

Navajo and Hopi Activity

Revived production of 10 ........................................

Operate 11 ........................................ businesses

Produce and sell 12 ........................................

Produce and sell 13 ........................................

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Impact of Wilderness Tourism

 

Questions 1-3
Reading Passage 82 has three paragraphs, A-C.
Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

 

Write the correct number i-vi in boxes 1-3 on your answer sheet.

List of Headings

i.     The expansion of international tourism in recent years.

Sự phát triển du lịch quốc tế những năm gần đây
ii.     How local communities can balance their own needs with the demands of wilderness tourism.

Các cộng đồng địa phương có thể cân bằng nhu cầu của chính họ với yêu cầu về du lịch hoang dã
iii.     Fragile regions and the reasons for the expansion of tourism there.

Các khu vực mong manh và lý do cho sự mở rộng du lịch ở đó
iv.     Traditional methods of food-supply in fragile regions.

Các phương pháp cung cấp thức ăn truyền thống ở những khu vực mong manh
v.     Some of the disruptive effects of wilderness tourism.

Một vài ảnh hưởng gây rối của du lịch hoang dã
vi.     The economic benefits of mass tourism.

Lợi ích kinh tế của du lịch đại chúng

1  Section A/ iii.     Fragile regions and the reasons for the expansion of tourism there.  

Giải thích:   

The market for tourism in remote areas is booming as never before. Countries all across the world are actively promoting their 'wilderness' regions - such as mountains, Arctic lands, deserts, small islands and wetlands - to high-spending tourists. The attraction of these areas is obvious: by definition, wilderness tourism requires little or no initial investment.


2  Section B / v.     Some of the disruptive effects of wilderness tourism.    

Giải thích:   từ bỏ việc đồng án dẫn đến nguồn thức ăn địa phương thiếu hụt phải nhập từ bên ngoài vào, khách du lịch làm hư mòn đường xá, phá rừng dẫn đến ảnh hưởng nguồn nước....

Once a location is established as a main tourist destination, the effects on the local community are profound.


3  Section C/ ii.     How local communities can balance their own needs with the demands of wilderness tourism.

Giải thích:

 Merely restricting tourism cannot be the solution to the imbalance, because people's desire to see new places will not just disappear. Instead, communities in fragile environments must achieve greater control over tourism ventures in their regions; in order to balance their needs and aspirations with the demands of tourism.

 

Questions 4-9
Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 82?

In boxes 4-9 on your answer sheet, write

YES    if the statement reflects the claims of the writer
NO    if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

4.T The low financial cost of setting up wilderness tourism makes it attractive to many countries.  

Chi phí tài chính tạo dựng du lịch hoang dã thấp khiến cho nó thu hút nhiều quốc gia

Giải thích: Đoạn A

Countries all across the world are actively promoting their 'wilderness' regions - such as mountains, Arctic lands, deserts, small islands and wetlands - to high-spending tourists. The attraction of these areas is obvious: by definition, wilderness tourism requires little or no initial investment.


5.T Deserts, mountains and Arctic regions are examples of environments that are both ecologically and culturally fragile.  

Sa mạc, núi và các vùng cực là những ví dụ về môi trường rất mong manh về mặt văn hóa và sinh thái

Giải thích: Đoạn A

But that does not mean that there is no cost. As the 1992 United Nations Conference on Environment and Development recognized, these regions are fragile (i.e. highly vulnerable to abnormal pressures) not just in terms of their ecology, but also in terms of the culture of their inhabitants. The three most significant types of fragile environment in these respects, and also in terms of the proportion of the Earth's surface they cover, are deserts, mountains and Arctic areas.


6.F Wilderness tourism operates throughout the year in fragile areas.  

Du lịch hoang dã hoạt động cả năm trong những khu vực mong manh

Giải thích: 

An important characteristic is their marked seasonality, with harsh conditions prevailing for many months each year. Consequently, most human activities, including tourism, are limited to quite clearly defined parts of the year.


7.T The spread of tourism in certain hill-regions has resulted in a fall in the amount of food produced locally.  

Sự phổ biến du lịch ở những khu vực đối núi gây ra sự sụt giảm về số lượng thức ăn được sản xuất tại địa phương

Giải thích: Đoạn B

In some hill-regions, this has led to a serious decline in farm output and a change in the local diet, because there is insufficient labour to maintain terraces and irrigation systems and tend to crops. The result has been that many people in these regions have turned to outside supplies of rice and other foods.


8.F Traditional food-gathering in desert societies was distributed evenly over the year.  

Thu lượm thức ăn truyền thống trong các xã hội sa mạc được phân phối đều trong năm

Giải thích: Đoạn B

In Arctic and desert societies, year-round survival has traditionally depended on hunting animals and fish and collecting fruit over a relatively short season.

 


9.NG Government handouts do more damage than tourism does to traditional patterns of food-gathering. 

Tiền bạc của chính phủ gây hại cho các kiểu kiếm thức ăn truyền thống hơn là du lịch

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 10-13
Choose ONE WORD from Reading Passage 82 for each answer.
Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet.

 

The positive ways in which some local communities have
responded to tourism

Những biện pháp tích cực mà một vài cộng đồng địa phương phản ứng với du lịch

People/Location

Activity

Swiss Pays d'Enhaut

Arctic communities

Acoma and San Ildefonso

Navajo and Hopi Activity

Revived production of 10 .........cheese...............................

Operate 11 .........tour............................... businesses

Produce and sell 12 .........pottery...............................

Produce and sell 13 .............jewellery...........................

 

10. Cheese

Giải thích: Đoạn C

In the Swiss Alps, communities have decided that their future depends on integrating tourism more effectively with the local economy. Local concern about the rising number of second home developments in the Swiss Pays d'Enhaut resulted in limits being imposed on their growth. There has also been a renaissance in communal cheese production in the area, providing the locals with a reliable source of income that does not depend on outside visitors.

11. tour

Giải thích: Đoạn C

Many of the Arctic tourist destinations have been exploited by outside companies, who employ transient workers and repatriate most of the profits to their home base. But some Arctic communities are now operating tour businesses themselves, thereby ensuring that the benefits accrue locally.

12. pottery.

Giải thích: Đoạn C

The Acoma and San Ildefonso pueblos have established highly profitable pottery businesses, while the Navajo and Hopi groups have been similarly successful with jewellery.

13. jewellery

Giải thích: Đoạn C

The Acoma and San Ildefonso pueblos have established highly profitable pottery businesses, while the Navajo and Hopi groups have been similarly successful with jewellery.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. iii   2. v   3. ii   4. YES   5. YES   6. NO   7. YES   8. NO  9. NOT GIVEN   10. cheese   11. tourist/ tourism/tour businesses  12. pottery   13. jewelry/ jewellry

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status