ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Disappearing Delta

Disappearing Delta

 A
The fertile land of the Nile delta is being eroded along Egypt's Mediterranean coast at an astounding rate, in some parts estimated at 100 metres per year. In the past, land scoured away from the coastline by the currents of the Mediterranean Sea

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Disappearing Delta

 A
The fertile land of the Nile delta is being eroded along Egypt's Mediterranean coast at an astounding rate, in some parts estimated at 100 metres per year. In the past, land scoured away from the coastline by the currents of the Mediterranean Sea used to be replaced by sediment brought down to the delta by the River Nile, but this is no longer happening.

Vùng đất màu mỡ của châu thổ sông Nile đang bị xói mòn dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập với tốc độ đáng kinh ngạc, ở một số nơi ước tính 100 mét mỗi năm. Trong quá khứ, đất bị dòng chảy của Địa Trung Hải cuốn trôi khỏi bờ biển thường được thay thế bằng trầm tích do sông Nile mang xuống vùng đồng bằng, nhưng điều này không còn xảy ra nữa.

B
Up to now, people have blamed this loss of delta land on the two large dams at Aswan in the south of Egypt, which hold back virtually all of the sediment that used to flow down the river. Before the dams were built, the Nile flowed freely, carrying huge quantities of sediment north from Africa's interior to be deposited on the Nile delta. This continued for 7,000 years, eventually covering a region of over 22,000 square kilometres with layers of fertile silt. Annual flooding brought in new, nutrient-rich soil to the delta region, replacing what had been washed away by the sea, and dispensing with the need for fertilizers in Egypt's richest food-growing area. But when the Aswan dams were constructed in the 20th century to provide electricity and irrigation, and to protect the huge population centre of Cairo and its surrounding areas from annual flooding and drought, most of the sediment with its natural fertilizer accumulated up above the dam in the southern, upstream half of Lake Nasser, instead of passing down to the delta.

Cho đến nay, người ta vẫn đổ lỗi cho việc mất đất ở vùng châu thổ này là do hai con đập lớn ở Aswan ở phía nam Ai Cập đã giữ lại gần như toàn bộ trầm tích từng chảy xuống sông. Trước khi các con đập được xây dựng, sông Nile chảy tự do, mang theo một lượng trầm tích khổng lồ từ phía bắc nội địa châu Phi để bồi đắp cho đồng bằng châu thổ sông Nile. Quá trình này tiếp tục trong 7.000 năm, cuối cùng bao phủ một khu vực rộng hơn 22.000 km2 với các lớp phù sa màu mỡ. Lũ lụt hàng năm đã mang đến vùng đất mới, giàu chất dinh dưỡng cho vùng đồng bằng, thay thế những gì đã bị biển cuốn trôi và loại bỏ nhu cầu về phân bón ở khu vực trồng trọt giàu lương thực nhất của Ai Cập. Nhưng khi các đập Aswan được xây dựng vào thế kỷ 20 để cung cấp điện và tưới tiêu, đồng thời bảo vệ trung tâm dân số khổng lồ của Cairo và các khu vực lân cận khỏi lũ lụt và hạn hán hàng năm, phần lớn trầm tích cùng với phân bón tự nhiên của nó tích tụ phía trên đập trong nửa phía nam, thượng nguồn của hồ Nasser, thay vì đi xuống vùng đồng bằng.

IELTS_Academic_reading_sample_80


C
Now, however, there turns out to be more to the story. It appears that the sediment-free water emerging from the Aswan dams picks up silt and sand as it erodes the river bed and banks on the 800-kilometre trip to Cairo. Daniel Jean Stanley of the Smithsonian Institute noticed that water samples taken in Cairo, just before the river enters the delta, indicated that the river sometimes carries more than 850 grams of sediment per cubic metre of water - almost half of what it carried before the dams were built. 'I'm ashamed to say that the significance of this didn't strike me until after I had read 50 or 60 studies,' says Stanley in Marine Geology. There is still a lot of sediment coming into the delta, but virtually no sediment comes out into the Mediterranean to replenish the Coastline. So this sediment must be trapped on the delta itself.'

Tuy nhiên, bây giờ, hóa ra còn nhiều điều hơn cho câu chuyện. Nếu có vẻ như nước không có trầm tích xuất hiện từ các đập Aswan sẽ hút phù sa và cát khi nó làm xói mòn lòng sông và bờ sông trong chuyến đi dài 800 km tới Cairo. Daniel Jean Stanley của Viện Smithsonian nhận thấy rằng các mẫu nước được lấy ở Cairo, ngay trước khi con sông chảy vào vùng đồng bằng, chỉ ra rằng dòng sông đôi khi mang theo hơn 850 gam trầm tích trên một mét khối nước - gần một nửa so với trước khi có các con đập. được xây dựng. “Tôi thật tiếc khi nói rằng ý nghĩa của điều này đã không làm tôi ấn tượng cho đến khi tôi đã đọc 50 hoặc 60 nghiên cứu,” Stanley nói trong Marine Geology. Vẫn còn rất nhiều trầm tích chảy vào đồng bằng, nhưng hầu như không có trầm tích nào chảy ra Địa Trung Hải để bổ sung cho Bờ biển. Vì vậy, trầm tích này phải được giữ lại trên đồng bằng.'


D
Once north of Cairo, most of the Nile water is diverted into more than 10,000 kilometres of irrigation canals and only a small proportion reaches the sea directly through the rivers in the delta. The water in the irrigation canals is still or very slow-moving and thus cannot carry sediment, Stanley explains. The sediment sinks to the bottom of the canals and then is added to fields by farmers or pumped with the water into the four large freshwater lagoons that are located near the outer edges of the delta. So very little of it actually reaches the coastline to replace what is being washed away by the Mediterranean currents.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải, in phần đề để luyện tập.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

E
The farms on the delta plains and fishing and aquaculture in the lagoons account for much of Egypt's food supply. But by the time the sediment has come to rest in the fields and lagoons, it is laden with municipal, industrial and agricultural waste from the Cairo region, which is home to more than 40 million people. 'Pollutants are building up faster and faster' says Stanley.

Based on his investigations of sediment from the delta lagoons, Frederic Siegel of George Washington University concurs 'In Manzalah Lagoon, for example, the increase in mercury, lead, copper and zinc coincided with the building of the High Dam at Aswan, the availability of cheap electricity, and the development of major power-based industries' he says. Since that time the concentration of mercury has increased significantly. Lead from engines that use leaded fuels and from other industrial sources has also increased dramatically. These poisons can easily enter the food chain, affecting the productivity of Fishing and Farming. Another problem is that agricultural wastes include fertilizers which stimulate increases in plant growth in the lagoons and upset the ecology of the area, with serious effects on the fishing industry.F
According to Siegel, international environmental organisations are beginning to pay closer attention to the region, partly because of the problems of erosion and pollution of the Nile delta, but principally because they fear the impact this situation could have on the whole Mediterranean coastal ecosystem. But there are no easy solutions. In the immediate future, Stanley believes that one solution would be to make artificial floods to flush out the delta waterways, in the same way, that natural floods did before the construction of the dams. He says, however, that in the long term an alternative process such as desalination may have to be used to increase the amount of water available, 'In my view, Egypt must devise a way to have more water running through the river and the delta' says Stanley. Easier said than done in a desert region with a rapidly growing population.

 

 

Questions 14-17
You should spend about 20 minutes on Questions 14-26, which are based on Reading Passage 2 on the following pages.
Reading Passage 80 has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for paragraphs B and D-F from the list of headings below..
Write the correct number i-viii in boxes 14-17 on your answer sheet.

List of Headings

i

Effects of irrigation on sedimentation

ii

The danger of flooding the Cairo area

iii

Causing pollution in the Mediterranean

iv

Interrupting a natural process

v

The threat to food production

vi

Less valuable sediment than before

vii

Egypt's disappearing coastline

viii

Looking at the long-term impact


Example     Paragraph  A     Answer     vii

14     Paragraph  B   

Example     Paragraph  C     Answer     vi 

15     Paragraph D           
16     Paragraph E           
17     Paragraph F    

Questions 11-13
Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 2?

In boxes 18-23 on your answer sheet, write-

YES    if the statement reflects the claims of the writer
NO    if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

18 Coastal erosion occurred along Egypt's Mediterranean coast before the building of the Aswan dams.  
19 Some people predicted that the Aswan dams would cause land loss before they were built.  
20 The Aswan dams were built to increase the fertility of the Nile delta.  
21 Stanley found that the levels of sediment in the river water in Cairo were relatively high.  
22 Sediment in the irrigation canals on the Nile delta causes flooding.  
23 Water is pumped from the irrigation canals into the lagoons. 

Questions 24-26
Complete the summary of paragraphs E and F with the list of words A-H below.
Write the correct letter A-H in boxes 24-26 on your answer sheet.

In addition to the problem of coastal erosion, there has been a marked increase in the level of 24 ........................ contained in the silt deposited in the NileDeltaa. To deal with this, Stanley suggests the use of 25 ....................... in the short term, and increasing the amount of water available through 26 ........................ in the longer term.

A artificial floods

B desalination

C delta waterways

D natural floods

E nutrients

F pollutants

G population control

H sediment

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Disappearing Delta

 

Questions 14-17
You should spend about 20 minutes on Questions 14-26, which are based on Reading Passage 2 on the following pages.
Reading Passage 80 has six paragraphs, A-F.

Choose the correct heading for paragraphs B and D-F from the list of headings below..
Write the correct number i-viii in boxes 14-17 on your answer sheet.

 14     Paragraph  B/ iv. Interrupting a natural process   

Giải thích:

 Before the dams were built, the Nile flowed freely, carrying huge quantities of sediment north from Africa's interior to be deposited on the Nile delta.

But when the Aswan dams were constructed in the 20th century to provide electricity and irrigation, and to protect the huge population centre of Cairo and its surrounding areas from annual flooding and drought, most of the sediment with its natural fertilizer accumulated up above the dam in the southern, upstream half of Lake Nasser, instead of passing down to the delta.


15     Paragraph D/ i. Effects of irrigation on sedimentation    

Giải thích:

Once north of Cairo, most of the Nile water is diverted into more than 10,000 kilometres of irrigation canals and only a small proportion reaches the sea directly through the rivers in the delta.       

 

Questions 11-13
Do the following statements reflect the claims of the writer in Reading Passage 2?

In boxes 18-23 on your answer sheet, write-

YES    if the statement reflects the claims of the writer
NO    if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this


18.T Coastal erosion occurred along Egypt's Mediterranean coast before the building of the Aswan dams.  
Xói mòn bờ biển xảy ra dọc theo bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập trước khi xây dựng các đập Aswan.

Giải thích: đoạn A

In the past, land scoured away from the coastline by the currents of the Mediterranean Sea used to be replaced by sediment brought down to the delta by the River Nile, but this is no longer happening.


19.NG Some people predicted that the Aswan dams would cause land loss before they were built.  
Một số người dự đoán rằng các đập Aswan sẽ gây mất đất trước khi chúng được xây dựng.

Giải thích: không có thông tin về việc dự đoán việc xây đập

 

 

Questions 24-26
Complete the summary of paragraphs E and F with the list of words A-H below.
Write the correct letter A-H in boxes 24-26 on your answer sheet.

In addition to the problem of coastal erosion, there has been a marked increase in the level of 24 .......F pollutants................. contained in the silt deposited in the Nile Delta.

Ngoài vấn đề xói mòn bờ biển, đã có sự gia tăng rõ rệt về mức độ các chất ô nhiễm có trong phù sa lắng đọng ở Đồng bằng sông Nile.

Giải thích: đoạn E

'In Manzalah Lagoon, for example, the increase in mercury, lead, copper and zinc ( = pollutants) coincided with the building of the High Dam at Aswan, the availability of cheap electricity, and the development of major power-based industries he says. Since that time the concentration of mercury has increased significantly. Lead from engines that use leaded fuels and from other industrial sources has also increased dramatically. 

 

 


 

Answer:
14. iv   15.i   16. v   17. viii   18. YES  19. NOT GIVEN  20. NO   21. YES   22. NOT GIVEN   23. YES   24. (F) pollutant   25. (A) artificial floods   26. (B) desalination

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status