ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The effects of light on plant and animal species

The effects of light on plant and animal species

Light is important to organisms for two different reasons. Firstly, it is used as a cue for the timing of daily and seasonal rhythms in both plant and animals, and secondly, it is used to assist growth in plants.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The effects of light on plant and animal species

 

Light is important to organisms for two different reasons. Firstly, it is used as a cue for the timing of daily and seasonal rhythms in both plant and animals, and secondly, it is used to assist growth in plants. ĐOẠN 1

Ánh sáng rất quan trọng đối với các sinh vật vì hai lý do khác nhau. Đầu tiên, nó được sử dụng như một gợi ý về sự tính toán thời gian của nhịp điệu hàng ngày và theo mùa ở cả thực vật và động vật, và thứ hai, nó được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển của thực vật.

Breeding in most organisms occurs during a part of the year only, and so a reliable cue is needed to trigger breeding behaviour. Day length is an excellent cue because it provides a perfectly predictable pattern of change within the year. In the temperate zone in spring, temperatures fluctuate greatly from day to day, but day length increases steadily by a predictable amount. The seasonal impact of day length on physiological responses is called photoperiodism, and the amount of experimental evidence for this phenomenon is considerable. For example, some species of birds' breeding can be induced even in midwinter simply by increasing day length artificially (Wolfson 1964). Other examples of photoperiodism occur in plants. A short day plant flowers when the day is less than a certain critical length. A long day plant flowers after a certain critical day length is exceeded. In both cases, the critical day length differs from species to species. Plants which flower after a period of vegetative growth, regardless of photoperiod, are known as day-neutral plants. ĐOẠN 2


Quá trình sinh sản ở hầu hết các sinh vật chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định trong năm, do đó cần có một dấu hiệu đáng tin cậy để kích hoạt hành vi sinh sản. Độ dài ngày là một gợi ý tuyệt vời vì nó cung cấp một mô hình thay đổi hoàn toàn có thể dự đoán được trong năm. Ở vùng ôn đới vào mùa xuân, nhiệt độ dao động lớn từ ngày này sang ngày khác, nhưng độ dài ngày tăng đều đặn theo một lượng có thể dự đoán được. Tác động theo mùa của độ dài ngày lên các phản ứng sinh lý được gọi là ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng và số lượng bằng chứng thực nghiệm cho hiện tượng này là đáng kể. Ví dụ, quá trình sinh sản của một loài chim có thể diễn ra ngay cả vào giữa mùa đông chỉ bằng cách tăng độ dài ban ngày một cách nhân tạo (Wolfson 1964). Các ví dụ khác về ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng xảy ra ở thực vật. Cây có thời gian ban ngày ngắn ra hoa khi ngày ngắn hơn một độ dài tới hạn nhất định. Cây có thời gian ban ngày dài ra hoa sau khi vượt quá độ dài ban ngày tới hạn nhất định. Trong cả hai trường hợp, độ dài ngày tới hạn khác nhau giữa các loài. Thực vật ra hoa sau một thời gian sinh trưởng sinh dưỡng, bất kể ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng được gọi là thực vật trung tính.

Breeding seasons in animals such as birds have evolved to occupy the part of the year in which offspring have the greatest chances of survival. Before the breeding season begins, food reserves must be built up to support the energy cost of reproduction, and to provide for young birds both when they are in the nest and after fledging. Thus many temperate-zone birds use the increasing day lengths in spring as a cue to begin the nesting cycle, because this is a point when adequate food resources will be assured. ĐOẠN 3

Mùa sinh sản ở các loài động vật như chim đã tiến hóa để chiếm một phần thời gian trong năm mà con cái có cơ hội sống sót cao nhất. Trước khi mùa sinh sản bắt đầu, thức ăn dự trữ phải được tích trữ để vừa hỗ trợ tổn thất năng lượng cho quá trình sinh sản và cung cấp cho chim non cả khi chúng ở trong tổ và sau khi nuôi đủ lông đủ cánh. Do đó, nhiều loài chim ở vùng ôn đới sử dụng độ dài ngày tăng lên vào mùa xuân như một dấu hiệu để bắt đầu chu kỳ làm tổ, bởi vì đây là thời điểm đảm bảo cho nguồn thức ăn đầy đủ.

The adaptive significance of photoperiodism in plants is also clear. Short-day plants that flower in spring in the temperate zone are adapted to maximising seedling growth during the growing season. Long-day plants are adapted for situations that require fertilization by insects, or a long period of seed ripening. Short-day plant that flower in the autumn in the temperate zone are able to build up food reserves over the growing season and over winter as seeds. Day-neutral plants have an evolutionary advantage when the connection between the favourable period for reproduction and day length is much less certain. For example, desert annuals germinate, flower and seed whenever suitable rainfall occurs, regardless of the day length. ĐOẠN 4The breeding season of some plants can be delayed to extraordinary lengths. Bamboos are perennial grasses that remain in a vegetative state for many years and then suddenly flower, fruit and die (Evans 1976). Every bamboo of the species Chusquea abietifolio on the island of Jamaica flowered, set seed and died during 1884. The next generation of bamboo flowered and died between 1916 and 1918, which suggests a vegetative cycle of about 31 years. The climatic trigger for this flowering cycle is not-yet-known, but the adaptive significance is clear. The simultaneous production of masses of bamboo seeds (in some cases lying 12 to 15 centimetres deep on the ground) is more than all the seed-eating animals can cope with at the time, so that some seeds escape being eaten and grow up to form the next generation (Evans 1976). ĐOẠN 5

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

The second reason light is important to organisms is that it is essential for photosynthesis. This is the process by which plants use energy from the sun to convert carbon from soil or water into organic material for growth. The rate of photosynthesis in a plant can be measured by calculating the rate of its uptake of carbon. There is a wide range of photosynthetic responses of plants to variations in light intensity. Some plants reach maximal photosynthesis at one-quarter full sunlight, and others, like sugarcane, never reach a maximum, but continue to increase photosynthesis rate as the light intensity rises. ĐOẠN 6

Plants, in general, can be divided into two groups: shade-tolerant species and shade-intolerant species. This classification is commonly used in forestry and horticulture. Shade-tolerant plants have lower photosynthetic rates and hence have lower growth rates than those of shade-intolerant species. Plant species become adapted to living in a certain kind of habitat, and in the process evolve a series of characteristics that prevent them from occupying other habitats. Grime ( 1966) suggests that light may be one of the major components directing these adaptations. For example, eastern hemlock seedlings are shade-tolerant. They can survive in the forest understorey under very low light levels because they have a low photosynthetic rate. ĐOẠN 7

 

Questions 27-33
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 84?

In boxes 27-33 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

27. There is plenty of scientific evidence to support photoperiodism.  
28. Some types of bird can be encouraged to breed out of season.  
29. Photoperiodism is restricted to certain geographic areas.  
30. Desert annuals are examples of long-day plants.  
31. Bamboos flower several times during their life cycle.  
32. Scientists have yet to determine the cue for Chusquea abietifolia's seasonal rhythm.  
33. Eastern hemlock is a fast-growing plant. 

Questions 34-40
Complete the sentences.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 34-40 on your answer sheet.
34. Day length is a useful cue for breeding in areas where ........................................... are unpredictable.
35. Plants which do not respond to light levels are referred to as ............................................
36. Birds in temperate climates associate longer days with nesting and the availability of .............................................
37. Plants that flower when days are long often depend on ........................................... to help them reproduce.
38. Desert annuals respond to ........................................... as a signal for reproduction.
39. There is no limit to the photosynthetic rate in plants such as ............................................
40. Tolerance to shade is one criterion for the ........................................... of plants in forestry and horticulture.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The effects of light on plant and animal species

Questions 27-33
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 84?

In boxes 27-33 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this


27.T There is plenty of scientific evidence to support photoperiodism. 
Có rất nhiều bằng chứng khoa học chứng minh thuyết ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng. 

Giải thích: đoạn 2

The seasonal impact of day length on physiological responses is called photoperiodism, and the amount of experimental evidence for this phenomenon is considerable.


28. T Some types of bird can be encouraged to breed out of season.  
Có thể khuyến khích một số loại chim sinh sản trái mùa.

Giải thích: đoạn 2

For example, some species of birds' breeding can be induced even in midwinter simply by increasing day length artificially (Wolfson 1964)


29.NG Photoperiodism is restricted to certain geographic areas.  
Thuyết ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng bị hạn chế ở một số khu vực địa lý nhất định.


 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 149k (thời hạn 1 năm) bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.


 

Questions 34-40
Complete the sentences.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 34-40 on your answer sheet.


34. Day length is a useful cue for breeding in areas where ..................temperatures......................... are unpredictable.

Độ dài ngày là một dấu hiệu hữu ích để sinh sản ở những khu vực có nhiệt độ không thể đoán trước.

Giải thích: đoạn 2

Breeding in most organisms occurs during a part of the year only, and so a reliable cue is needed to trigger breeding behaviour. Day length is an excellent cue because it provides a perfectly predictable pattern of change within the year. In the temperate zone in spring, temperatures fluctuate greatly from day to day, but day length increases steadily by a predictable amount. 


35. Plants which do not respond to light levels are referred to as ....day- neutral plants.......................................

Những cây không phản ứng với mức độ ánh sáng được gọi là cây trung tính ban ngày

Giải thích: đoạn 2

 Plants which flower after a period of vegetative growth, regardless of photoperiod, are known as day-neutral plants

 


 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. TRUE
28. TRUE
29. NOT GIVEN
30. FALSE
31. FALSE
32. TRUE
33. FALSE
34. temperatures
35. day-neutral/day-neutral plants
36. food/food resources/adequate food resources
37. insects/fertilization by insects
38. rainfall/suitable rainfall
39. sugarcane
40. classification

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status