ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The effects of light on plant and animal species

The effects of light on plant and animal species

Light is important to organisms for two different reasons. Firstly, it is used as a cue for the timing of daily and seasonal rhythms in both plant and animals, and secondly, it is used to assist growth in plants.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The effects of light on plant and animal species

 

Light is important to organisms for two different reasons. Firstly, it is used as a cue for the timing of daily and seasonal rhythms in both plant and animals, and secondly, it is used to assist growth in plants. ĐOẠN 1

Ánh sáng rất quan trọng đối với các sinh vật vì hai lý do khác nhau. Đầu tiên, nó được sử dụng như một gợi ý về sự tính toán thời gian của nhịp điệu hàng ngày và theo mùa ở cả thực vật và động vật, và thứ hai, nó được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển của thực vật.

Breeding in most organisms occurs during a part of the year only, and so a reliable cue is needed to trigger breeding behaviour. Day length is an excellent cue because it provides a perfectly predictable pattern of change within the year. In the temperate zone in spring, temperatures fluctuate greatly from day to day, but day length increases steadily by a predictable amount. The seasonal impact of day length on physiological responses is called photoperiodism, and the amount of experimental evidence for this phenomenon is considerable. For example, some species of birds' breeding can be induced even in midwinter simply by increasing day length artificially (Wolfson 1964). Other examples of photoperiodism occur in plants. A short day plant flowers when the day is less than a certain critical length. A long day plant flowers after a certain critical day length is exceeded. In both cases, the critical day length differs from species to species. Plants which flower after a period of vegetative growth, regardless of photoperiod, are known as day-neutral plants. ĐOẠN 2


Quá trình sinh sản ở hầu hết các sinh vật chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định trong năm, do đó cần có một dấu hiệu đáng tin cậy để kích hoạt hành vi sinh sản. Độ dài ngày là một gợi ý tuyệt vời vì nó cung cấp một mô hình thay đổi hoàn toàn có thể dự đoán được trong năm. Ở vùng ôn đới vào mùa xuân, nhiệt độ dao động lớn từ ngày này sang ngày khác, nhưng độ dài ngày tăng đều đặn theo một lượng có thể dự đoán được. Tác động theo mùa của độ dài ngày lên các phản ứng sinh lý được gọi là ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng và số lượng bằng chứng thực nghiệm cho hiện tượng này là đáng kể. Ví dụ, quá trình sinh sản của một loài chim có thể diễn ra ngay cả vào giữa mùa đông chỉ bằng cách tăng độ dài ban ngày một cách nhân tạo (Wolfson 1964). Các ví dụ khác về ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng xảy ra ở thực vật. Cây có thời gian ban ngày ngắn ra hoa khi ngày ngắn hơn một độ dài tới hạn nhất định. Cây có thời gian ban ngày dài ra hoa sau khi vượt quá độ dài ban ngày tới hạn nhất định. Trong cả hai trường hợp, độ dài ngày tới hạn khác nhau giữa các loài. Thực vật ra hoa sau một thời gian sinh trưởng sinh dưỡng, bất kể ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng được gọi là thực vật trung tính.

Breeding seasons in animals such as birds have evolved to occupy the part of the year in which offspring have the greatest chances of survival. Before the breeding season begins, food reserves must be built up to support the energy cost of reproduction, and to provide for young birds both when they are in the nest and after fledging. Thus many temperate-zone birds use the increasing day lengths in spring as a cue to begin the nesting cycle, because this is a point when adequate food resources will be assured. ĐOẠN 3

Mùa sinh sản ở các loài động vật như chim đã tiến hóa để chiếm một phần thời gian trong năm mà con cái có cơ hội sống sót cao nhất. Trước khi mùa sinh sản bắt đầu, thức ăn dự trữ phải được tích trữ để vừa hỗ trợ tổn thất năng lượng cho quá trình sinh sản và cung cấp cho chim non cả khi chúng ở trong tổ và sau khi nuôi đủ lông đủ cánh. Do đó, nhiều loài chim ở vùng ôn đới sử dụng độ dài ngày tăng lên vào mùa xuân như một dấu hiệu để bắt đầu chu kỳ làm tổ, bởi vì đây là thời điểm đảm bảo cho nguồn thức ăn đầy đủ.

The adaptive significance of photoperiodism in plants is also clear. Short-day plants that flower in spring in the temperate zone are adapted to maximising seedling growth during the growing season. Long-day plants are adapted for situations that require fertilization by insects, or a long period of seed ripening. Short-day plant that flower in the autumn in the temperate zone are able to build up food reserves over the growing season and over winter as seeds. Day-neutral plants have an evolutionary advantage when the connection between the favourable period for reproduction and day length is much less certain. For example, desert annuals germinate, flower and seed whenever suitable rainfall occurs, regardless of the day length. ĐOẠN 4

 

Ý nghĩa mang tính thích nghi của ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng ở thực vật cũng rõ ràng. Cây ngày ngắn ( đêm dài) ra hoa vào mùa xuân ở vùng ôn đới thích nghi để tối đa hóa sự phát triển của cây non trong mùa sinh trưởng. Cây ngày dài ( đêm ngắn) thích nghi với các trường hợp cần sự thụ tinh của côn trùng, hoặc một thời gian dài để hạt chín. Cây ngày ngắn ( đêm dài) ra hoa vào mùa thu ở vùng ôn đới có thể dự trữ thức ăn trong mùa sinh trưởng và trong mùa đông dưới dạng hạt. Thực vật ngày trung tính có lợi thế tiến hóa khi mối liên hệ giữa thời kỳ thuận lợi cho sinh sản và độ dài ngày ít rõ ràng hơn nhiều. Ví dụ, thực vật một năm ở sa mạc nảy mầm, ra hoa và kết hạt bất cứ khi nào có lượng mưa phù hợp, bất kể độ dài ngày. 

**** A plant that requires a long period of darkness is termed a “short-day” (long-night) plant. Short-day plants form flowers only when day length is less than about 12 hours. Many spring- and fall-flowering plants are short-day plants, including chrysanthemums, poinsettias and Christmas cactus.The breeding season of some plants can be delayed to extraordinary lengths. Bamboos are perennial grasses that remain in a vegetative state for many years and then suddenly flower, fruit and die (Evans 1976). Every bamboo of the species Chusquea abietifolio on the island of Jamaica flowered, set seed and died during 1884. The next generation of bamboo flowered and died between 1916 and 1918, which suggests a vegetative cycle of about 31 years. The climatic trigger for this flowering cycle is not-yet-known, but the adaptive significance is clear. The simultaneous production of masses of bamboo seeds (in some cases lying 12 to 15 centimetres deep on the ground) is more than all the seed-eating animals can cope with at the time, so that some seeds escape being eaten and grow up to form the next generation (Evans 1976). ĐOẠN 5

Mùa sinh sản của một số loài thực vật có thể bị trì hoãn lâu đến bất thường. Tre là loại cỏ lâu năm, tồn tại ở trạng thái thực vật trong nhiều năm rồi đột ngột ra hoa, kết trái và chết (Evans 1976). Mọi cây tre thuộc loài Chusquea abietifolio trên đảo Jamaica đều ra hoa, kết hạt và chết trong năm 1884. Thế hệ tre tiếp theo ra hoa và chết từ năm 1916 đến 1918, điều này cho thấy chu kỳ sinh dưỡng kéo dài khoảng 31 năm. Kiểu khí hậu kích hoạt cho chu kỳ ra hoa này vẫn chưa được biết, nhưng ý nghĩa thích nghi là rõ ràng. Việc tạo ra đồng thời hàng loạt hạt tre (trong một số trường hợp nằm sâu từ 12 đến 15 cm so với mặt đất) vượt quá khả năng của tất cả các loài động vật ăn hạt vào thời điểm đó, do đó một số hạt thoát khỏi bị ăn và lớn lên hình thành thế hệ tiếp theo (Evans 1976).

The second reason light is important to organisms is that it is essential for photosynthesis. This is the process by which plants use energy from the sun to convert carbon from soil or water into organic material for growth. The rate of photosynthesis in a plant can be measured by calculating the rate of its uptake of carbon. There is a wide range of photosynthetic responses of plants to variations in light intensity. Some plants reach maximal photosynthesis at one-quarter full sunlight, and others, like sugarcane, never reach a maximum, but continue to increase photosynthesis rate as the light intensity rises. ĐOẠN 6

Lý do thứ hai ánh sáng quan trọng đối với sinh vật là nó cần thiết cho quá trình quang hợp. Đây là quá trình thực vật sử dụng năng lượng từ mặt trời để chuyển đổi carbon từ đất hoặc nước thành nguyên liệu hữu cơ để phát triển. Tốc độ quang hợp ở thực vật có thể được đo bằng cách tính tốc độ hấp thụ carbon của nó. Có rất nhiều loại phản ứng quang hợp của thực vật đối với sự thay đổi cường độ ánh sáng. Một số cây đạt mức quang hợp tối đa khi có một phần tư ánh sáng mặt trời, và những cây khác, chẳng hạn như cây mía, không bao giờ đạt mức tối đa mà tiếp tục tăng tốc độ quang hợp khi cường độ ánh sáng tăng lên.

Plants, in general, can be divided into two groups: shade-tolerant species and shade-intolerant species. This classification is commonly used in forestry and horticulture. Shade-tolerant plants have lower photosynthetic rates and hence have lower growth rates than those of shade-intolerant species. Plant species become adapted to living in a certain kind of habitat, and in the process evolve a series of characteristics that prevent them from occupying other habitats. Grime ( 1966) suggests that light may be one of the major components directing these adaptations. For example, eastern hemlock seedlings are shade-tolerant. They can survive in the forest understorey under very low light levels because they have a low photosynthetic rate. ĐOẠN 7

Nói chung, thực vật có thể được chia thành hai nhóm: loài chịu bóng râm và loài không chịu bóng râm. Kiểu phân loại này thường được sử dụng trong lâm nghiệp và làm vườn. Những cây chịu bóng râm có tốc độ quang hợp thấp hơn và do đó có tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với những cây không chịu bóng râm. Các loài thực vật trở nên thích nghi với việc sống trong một loại môi trường sống nhất định và trong quá trình đó, chúng phát triển một loạt các đặc điểm ngăn chúng chiếm các môi trường sống khác. Grime (1966) gợi ý rằng ánh sáng có thể là một trong những thành phần chính chỉ đạo những điều chỉnh để thích nghi này. Ví dụ, cây độc cần non phía đông chịu bóng râm. Chúng có thể sống sót trong rừng tầng dưới dưới điều kiện ánh sáng rất yếu vì chúng có tốc độ quang hợp thấp.

 

Questions 27-33
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 84?

In boxes 27-33 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

27. There is plenty of scientific evidence to support photoperiodism.  
28. Some types of bird can be encouraged to breed out of season.  
29. Photoperiodism is restricted to certain geographic areas.  
30. Desert annuals are examples of long-day plants.  
31. Bamboos flower several times during their life cycle.  
32. Scientists have yet to determine the cue for Chusquea abietifolia's seasonal rhythm.  
33. Eastern hemlock is a fast-growing plant. 

Questions 34-40
Complete the sentences.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 34-40 on your answer sheet.
34. Day length is a useful cue for breeding in areas where ........................................... are unpredictable.
35. Plants which do not respond to light levels are referred to as ............................................
36. Birds in temperate climates associate longer days with nesting and the availability of .............................................
37. Plants that flower when days are long often depend on ........................................... to help them reproduce.
38. Desert annuals respond to ........................................... as a signal for reproduction.
39. There is no limit to the photosynthetic rate in plants such as ............................................
40. Tolerance to shade is one criterion for the ........................................... of plants in forestry and horticulture.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The effects of light on plant and animal species

Questions 27-33
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 84?

In boxes 27-33 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this


27.T There is plenty of scientific evidence to support photoperiodism. 
Có rất nhiều bằng chứng khoa học chứng minh thuyết ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng. 

Giải thích: đoạn 2

The seasonal impact of day length on physiological responses is called photoperiodism, and the amount of experimental evidence for this phenomenon is considerable.


28. T Some types of bird can be encouraged to breed out of season.  
Có thể khuyến khích một số loại chim sinh sản trái mùa.

Giải thích: đoạn 2

For example, some species of birds' breeding can be induced even in midwinter simply by increasing day length artificially (Wolfson 1964)


29.NG Photoperiodism is restricted to certain geographic areas.  
Thuyết ảnh hưởng chu kỳ ánh sáng bị hạn chế ở một số khu vực địa lý nhất định.


30.F Desert annuals are examples of long-day plants.  
Cây một năm ở sa mạc là ví dụ về cây ngày dài.

Giải thích: đoạn 4, là cây ngày trung tính

Day-neutral plants have an evolutionary advantage when the connection between the favourable period for reproduction and day length is much less certain. For example, desert annuals germinate, flower and seed whenever suitable rainfall occurs, regardless of the day length.


31.F Bamboos flower several times during their life cycle.  
Tre nở hoa nhiều lần trong vòng đời của chúng.

Giải thích: đoạn 5, ra hoa một lần rồi chết luôn

The breeding season of some plants can be delayed to extraordinary lengths. Bamboos are perennial grasses that remain in a vegetative state for many years and then suddenly flower, fruit and die (Evans 1976).


32.T Scientists have yet to determine the cue for Chusquea abietifolia's seasonal rhythm.  
Các nhà khoa học vẫn chưa xác định được manh mối về nhịp điệu theo mùa của Chusquea abietifolia.

Giải thích: đoạn 5,  cue= climate

Every bamboo of the species Chusquea abietifolio on the island of Jamaica flowered, set seed and died during 1884. The next generation of bamboo flowered and died between 1916 and 1918, which suggests a vegetative cycle of about 31 years. The climatic trigger for this flowering cycle is not-yet-known, but the adaptive significance is clear. 


33.F Eastern hemlock is a fast-growing plant. 
Cây độc cần Đông là một loại cây phát triển nhanh.

Giải thích: đoạn 7, cây chịu râm, phát triển chậm

For example, eastern hemlock seedlings are shade-tolerant. They can survive in the forest understorey under very low light levels because they have a low photosynthetic rate

 


  

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO  


 

Questions 34-40
Complete the sentences.
Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 34-40 on your answer sheet.


34. Day length is a useful cue for breeding in areas where ..................temperatures......................... are unpredictable.

Độ dài ngày là một dấu hiệu hữu ích để sinh sản ở những khu vực có nhiệt độ không thể đoán trước.

Giải thích: đoạn 2

Breeding in most organisms occurs during a part of the year only, and so a reliable cue is needed to trigger breeding behaviour. Day length is an excellent cue because it provides a perfectly predictable pattern of change within the year. In the temperate zone in spring, temperatures fluctuate greatly from day to day, but day length increases steadily by a predictable amount. 


35. Plants which do not respond to light levels are referred to as ....day- neutral plants.......................................

Những cây không phản ứng với mức độ ánh sáng được gọi là cây trung tính ban ngày

Giải thích: đoạn 2

 Plants which flower after a period of vegetative growth, regardless of photoperiod, are known as day-neutral plants

 


36. Birds in temperate climates associate longer days with nesting and the availability of ........food.....................................

Các loài chim ở vùng khí hậu ôn đới liên kết những ngày dài hơn với việc làm tổ và sự sẵn có của thức ăn

Giải thích: đoạn 3

Thus many temperate-zone birds use the increasing day lengths in spring as a cue to begin the nesting cycle, because this is a point when adequate food resources will be assured


37. Plants that flower when days are long often depend on ..............insects............................. to help them reproduce.

Những loài cây ra hoa khi ngày dài ( đêm ngắn) thường phụ thuộc vào côn trùng để giúp chúng sinh sản.

Giải thích: đoạn 4

Long-day plants are adapted for situations that require fertilization by insects, or a long period of seed ripening. 


38. Desert annuals respond to ..................... suitable rainfall ...................... as a signal for reproduction.

Cây một năm ở sa mạc phản ứng với lượng mưa thích hợp như một tín hiệu để sinh sản.

Giải thích: đoạn 4

For example, desert annuals germinate, flower and seed whenever suitable rainfall occurs, regardless of the day length


39. There is no limit to the photosynthetic rate in plants such as .........sugarcane...................................

Không có giới hạn đối với tốc độ quang hợp ở những loài cây như mía

Giải thích: đoạn 6

Some plants reach maximal photosynthesis at one-quarter full sunlight, and others, like sugarcane, never reach a maximum, but continue to increase photosynthesis rate as the light intensity rises.


40. Tolerance to shade is one criterion for the ..........classification................................ of plants in forestry and horticulture.

Khả năng chịu bóng râm là một tiêu chí để phân loại cây trồng trong lâm nghiệp và làm vườn.

Giải thích: đoạn 7

Plants, in general, can be divided into two groups: shade-tolerant species and shade-intolerant species. This classification is commonly used in forestry and horticulture.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
27. TRUE
28. TRUE
29. NOT GIVEN
30. FALSE
31. FALSE
32. TRUE
33. FALSE
34. temperatures
35. day-neutral/day-neutral plants
36. food/food resources/adequate food resources
37. insects/fertilization by insects
38. rainfall/suitable rainfall
39. sugarcane
40. classification

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status