ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The economic importance of coral reefs

The economic importance of coral reefs

A lot of people around the world are dependent, or partly dependent, on coral reefs for their livelihoods. They often live adjacent to the reef, and their livelihood revolves around the direct extraction, processing and sale of reef resources such as shell fish and seaweeds. In addition

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 The economic importance of coral reefs

 

 

A lot of people around the world are dependent, or partly dependent, on coral reefs for their livelihoods. They often live adjacent to the reef, and their livelihood revolves around the direct extraction, processing and sale of reef resources such as shell fish and seaweeds. In addition, their homes are sheltered by the reef from wave action. ĐOẠN 1

Nhiều người trên khắp thế giới đang phụ thuộc hoặc phụ thuộc một phần vào những rạn san hô vì kế sinh nhai. Họ thường sống gần kề rạn san hô và kế sinh nhai của họ xoay quanh việc khai thác trực tiếp, xử lý và bán các tài nguyên san hô như cá có vỏ và rong biển. Ngoài ra, nhà của họ được san hô che chắn khỏi tác động của sóng.

Reef flats and shallow reef lagoons are accessible on foot, without the need for a boat, and so allow women, children and the elderly to engage directly in manual harvesting, or ‘reef-gleaning’. This is a significant factor distinguishing reef-based fisheries from near-shore sea fisheries. Near-shore fisheries are typically the domain of adult males, in particular where they involve the use of boats, with women and children restricted mainly to shore-based activities. However, in a coral-reef fishery the physical accessibility of the reef opens up opportunities for direct participation by women, and consequently increases their independence and the importance of their role in the community. It also provides a place for children to play, and to acquire important skills and knowledge for later in life. For example, in the South West Island of Tobi, in the Pacific Ocean, young boys use simple hand lines with a loop and bait at the end to develop the art of fishing on the reef. Similarly, in the Surin Islands of Thailand, young Moken boys spend much of their time playing, swimming and diving in shallow reef lagoons, and in doing so build crucial skills for their future daily subsistence. ĐOẠN 2

 

Có thể đi bộ đến các đầm san hô và các vũng san hô cạn ven biển mà không cần thuyền, và vì thế cho phép phụ nữ, trẻ em và người già tham gia trực tiếp trong việc thu hoạch san hô thủ công hoặc " móc san hô". Đây là một nhân tố quan trọng phân biệt nghề cá dựa vào san hô với các nghề cá gần bờ. Đánh bắt cá gần bờ thường là lĩnh vực của đàn ông trưởng thành, đặc biệt nơi mà họ bao gồm việc dùng thuyền, đối lập với phụ nữ và trẻ em bị hạn chế chủ yếu với các hoạt động trên bờ. Tuy nhiên, trong một khu đánh bắt cá san hô, tính dễ tiếp cận hữu hình của san hô mở ra những cơ hội cho sự tham gia của phụ nữ và do đó tăng tính độc lập của họ và tầm quan trọng về vai trò của họ trong cộng đồng. Nó cũng cung cấp một nơi cho trẻ em chơi đùa và để đạt được những kỹ năng và hiểu biết quan trọng cho đời sống sau này. Ví dụ, ở Tây Nam đảo Tobi, ở Biển Thái Bình Dương, những câu trai trẻ sử dụng tay đơn giản cộng với một cái móc và mồi ở cuối móc để phát triển nghệ thuật câu cá trên rạn san hô. Tương tự như vậy, ở Đảo Surin Thái Lan, những chàng trai trẻ Moken dành hầu hết thời gian chơi đùa, bơi và lặn trong những đầm san hô nông, và do đó tạo dựng được các kỹ năng quan trọng cho việc kiếm sống hàng này trong tương lai.Secondary occupations, such as fish processing and marketing activities, are often dominated by women, and offer an important survival strategy for households with access to few other physical assets (such as boats and gear), for elderly women, widows, or the wives of infirm men. On Ulithi Atoll in the western Pacific, women have a distinct role and rights in the distribution of fish catches. This is because the canoes, made from mahogany logs from nearby Yap Island, are obtained through the exchange of cloth made by the women of Ulithi. Small-scale reef fisheries support the involvement of local women traders and their involvement can give them greater control over the household income, and in negotiating for loans or credit. Thus their role is not only important in providing income for their families, it also underpins the economy of the local village. ĐOẠN 3

Các công việc phụ như xử lý cá và các hoạt động tiếp thị thường được phụ nữ chiếm lĩnh, và mang đến một chiến lược sinh tồn quan trọng cho các hộ gia đình có ít tài sản hữu hình khác ( như thuyền và phụ tùng), cho phụ nữ lớn tuổi, hóa phụ hoặc vợ của những người đàn ông ốm yếu. Ở Ulithi Atoll ở Tây Thái Bình Dương, phụ nữ có vai trò riêng biệt và quyền hành trong việc phân phối sản lượng cá. Đó là vì ca nô được làm từ gỗ dụ từ hòn đảo Yap gần đó có được là từ việc trao đổi vải do phụ nữ Ulithi làm được. Đánh bắt cá san hô quy mô nhỏ hỗ trợ cho sự tham gia của các nữ thương nhân địa phương và sự tham gia của họ mang lại cho họ sự kiểm soát thu nhập gia đình tốt hơn, và trong việc thương thảo các khoản vay và tín dụng. Do vậy vai trò của họ không chỉ quan trọng trong việc cung cấp thu nhập cho gia đình họ, nó cũng làm nền tảng cho kinh tế của ngôi làng ở địa phương.

Poor people with little access to land, labour and financial resources are particularly reliant on exploiting natural resources, and consequently, they are vulnerable to seasonal changes in the availability of those resources. The diversity of coral reef fisheries, combined with their physical accessibility and the protection they provide against bad weather, make them relatively stable compared with other fisheries, or land-based agricultural production. ĐOẠN 4

Những người nghèo có ít đất, nguồn tài chính và công việc đặc biệt phụ thuộc vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên và do đó, chúng dễ bị thay đổi theo mùa do tính có sẵn của những tài nguyên đó. Sự đa dạng của đánh bắt cá san hô cộng với tính dễ tiếp cận hữu hình và sự bảo vệ mà chúng cung cấp chống lại thời tiết xấu làm cho chúng trở nên tương đối ổn định so với các nghề đánh bắt khác hoặc sản xuất nông nghiệp trên đất liền.

In many places, the reef may even act as a resource bank, used as a means of saving food for future times of need. In Manus, Papua New Guinea, giant clams are collected and held in walled enclosures on the reef, until they are needed during periods of rough weather. In Palau,  sea cucumbers are seldom eaten during good weather in an effort to conserve their populations for months during which rough weather prohibits good fishing. ĐOẠN 5

Ở nhiều nơi, san hô có thể thậm chí đóng vai trò như một ngân hàng tài nguyên được dùng như một phương tiện tiết kiệm thức ăn cho những lúc cần thiết trong tương lai. Ở Manus, Papua New Guinea, những con trai khổng lồ được thu lượm và giữ trong các khu vực có tường bao quanh trên rạn san hô, mãi cho đến khi họ cần trong các thời kỳ thời tiết xấu. Ở Palau, hải sâm hiếm khi được ăn khi thời tiết đẹp để cố gắng bảo tồn quần thể của chúng cho những tháng mà thời tiết khắc nghiệt cản trở hoạt động đánh bắt.

Coral reef resources also act as a buffer against seasonal lows in other sectors, particularly agriculture. For example, in coastal communities in northern Mozambique, reef harvests provide key sources of food and cash when agricultural production is low, with the peak in fisheries production coinciding with the period of lowest agricultural stocks. In Papua New Guinea, while agriculture is the primary means of food production, a large proportion of the coastal population engage in sporadic subsistence fishing. ĐOẠN 6

Nguồn tài nguyên san hô cũng đóng vai trò như một vùng đệm đối với các thời điểm thấp mùa trong các lĩnh vực khác đặc biệt là nông nghiệp. Chẳng hạn, trong các cộng đồng ven biển ở Bắc Mozambique, thu hoạch san hô cung cấp nguồn thực phẩm và tiền mặt chính khi sản lượng nông nghiệp thấp, đỉnh điểm trong sản lượng đánh bắt cá vô tình là thời điểm có trữ lượng nông nghiệp thấp nhất. Ở Papua New Guinea, trong khi nông nghiệp là phương tiện sản xuất thực phẩm chủ yếu, tỷ lệ lớn dân số ven biển đôi khi tham gia vào đánh bắt cá tự cung tự cấp.

In many coral-reef areas, tourism is one of the main industries bringing employment, and in many cases is promoted to provide alternatives to fisheries-based livelihoods, and to ensure that local reef resources are conserved. In the Caribbean alone, tours based on scuba-diving have attracted 20 million people in one year. The upgrading of roads and communications associated with the expansion of tourism may also bring benefits to local communities. However, plans for development must be considered carefully. The ability of the poorer members of the community to access the benefits of tourism is far from guaranteed, and requires development guided by social, cultural and environmental principles. There is growing recognition that sustainability is a key requirement, as encompassed in small-scale eco-tourism activities, for instance. ĐOẠN 7

Trong nhiều khu vực san hô, du lịch là một trong những ngành công nghiệp chính mang lại công việc và trong nhiều trường hợp được đẩy mạnh nhằm mang đến lựa chọn thay thế cho việc kiếm sống dựa vào đánh bắt, và để đảm bảo rằng các nguồn tài nguyên san hô được bảo tồn. Chỉ riêng ở Caribbean, các chuyến du lịch dựa vào môn lặn đã thu hút 20 triệu người trong một năm. Nâng cấp đường xá và thông tin liên lạc kết hợp với sự phát triển du lịch có lẽ cũng mang lại lợi ích cho các cộng đồng địa phương. Tuy nhiên, các kế hoạch cho sự phát triển buộc phải được xem xét cẩn thận. Khả năng tiếp cận của các thành viên nghèo hơn của cộng đồng đối với lợi ích của du lịch vẫn chưa được đảm bảo, và yêu cầu sự phát triển được được hướng dẫn bằng các nguyên tắc môi trường, văn hóa và xã hội. Ngày càng có sự công nhận rằng sự bền vững là một yêu cầu quan trọng, chẳng hạn, bao gồm các hoạt động du lịch sinh thái quy mô nhỏ.

Where tourism development has not been carefully planned, and the needs and priorities of the local community have not been properly recognised, conflict has sometimes arisen between tourism and local, small-scale fishers. ĐOẠN 8

Nơi phát triển du lịch không được hoạch định cẩn thận và các nhu cầu và các ưu tiên của công đồng địa phương không được nhìn nhận đúng đắn, xung đột đôi khi sẽ phát sinh giữa du lịch và ngành cá quy mô nhỏ địa phương.

 

Questions 1-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 307?

In boxes 1-7 on your answer sheet, write -

TRUE           if the statement agrees with the information
FALSE          if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

1. In most places, coral-reef gleaning is normally carried out by men.
2. Involvement in coral-reef-based occupations raises the status of women.
3. Coral reefs provide valuable learning opportunities for young children.
4. The women of Ulithi Atoll have some control over how fish catches are shared out.
5. Boats for use by the inhabitants of Ulithi are constructed on Yap Island.
6. In coral reef fisheries, only male traders can apply for finance.
7. Coral reefs provide a less constant source of income than near-shore seas.

Questions 8-13

Complete the notes below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.


How coral-reef-based resources protect people during difficult times

Coral reefs can provide

       a resource bank, e.g. for keeping clams and 8 ......................
      • a seasonal back-up, when 9 ...................... products are insufficient,e.g. in northern Mozambique.

      • a tourist attraction, e.g. 10 ..................... tours in the Caribbean.

Benefits for local people include:

      • The creation of jobs.
      • Improvements to roads and 11 ......................

Important considerations:

     • Development must be based on appropriate principles.
     • Need for 12 ......................

Poorly-planned development can create 13 ......................  with local fishers.


 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:  

The economic importance of coral reefs

 

Questions 1-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 307?

In boxes 1-7 on your answer sheet, write -

TRUE           if the statement agrees with the information
FALSE          if the statement contradicts the information
NOT GIVEN if there is no information on this

1.F In most places, coral-reef gleaning is normally carried out by men.

Trong hầu hết các nơi, móc san hô thường được thực hiển bởi đàn ông

Giải thích: đoạn 2

Reef flats and shallow reef lagoons are accessible on foot, without the need for a boat, and so allow women, children and the elderly to engage directly in manual harvesting, or ‘reef-gleaning’


2.T Involvement in coral-reef-based occupations raises the status of women.

Sự tham gia trong các nghề dựa vào san hô nâng vị thế của phụ nữ

Giải thích:đoạn 2

However, in a coral-reef fishery the physical accessibility of the reef opens up opportunities for direct participation by women, and consequently increases their independence and the importance of their role in the community. 


3.T Coral reefs provide valuable learning opportunities for young children.

San hô cung cấp những cơ hội học tập có giá trị cho trẻ em nhỏ

Giải thích: đoạn 2

 It also provides a place for children to play, and to acquire important skills and knowledge for later in life. For example, in the South West Island of Tobi, in the Pacific Ocean, young boys use simple hand lines with a loop and bait at the end to develop the art of fishing on the reef. Similarly, in the Surin Islands of Thailand, young Moken boys spend much of their time playing, swimming and diving in shallow reef lagoons, and in doing so build crucial skills for their future daily subsistence. 


4.T The women of Ulithi Atoll have some control over how fish catches are shared out.

Phụ nữ ở Ulithi Atoll có quyền kiểm soát trong cách thức phân phối lượng cá

Giải thích: đoạn 3

On Ulithi Atoll in the western Pacific, women have a distinct role and rights in the distribution of fish catches


5.NG Boats for use by the inhabitants of Ulithi are constructed on Yap Island.

Thuyền dùng bởi cư dân Ulithi được xây trên đảo Yap

Giải thích: đoạn 3, bài chỉ nói là thuyền được xây dựng bằng gỗ trên đảo Yap chứ không nói xây dựng ở đâu

This is because the canoes, made from mahogany logs from nearby Yap Island, are obtained through the exchange of cloth made by the women of Ulithi.


6.F In coral reef fisheries, only male traders can apply for finance.

Trong các khu đánh bắt cá san hô, chỉ các thương nhân nam mới có thể nộp đơn cho các hỗ trợ tài chính

Giải thích: đoạn 3

 Small-scale reef fisheries support the involvement of local women traders and their involvement can give them greater control over the household income, and in negotiating for loans or credit.


7.F Coral reefs provide a less constant source of income than near-shore seas.

San hô cung cấp nguồn thu nhập ít liên tục hơn các khu biển gần bờ

Giải thích: đoạn 4

The diversity of coral reef fisheries, combined with their physical accessibility and the protection they provide against bad weather, make them relatively stable compared with other fisheries, or land-based agricultural production.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 8-13

Complete the notes below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.


How coral-reef-based resources protect people during difficult times

Các nguồn tài nguyên dựa vào san hô bảo vệ mọi người trong những lúc khó khăn như thế nào

Coral reefs can provide/ San hô cung cấp

       a resource bank, e.g. for keeping clams and 8 .......sea cucumbers...............

một ngân hàng tài nguyên ví dụ để bảo vệ những con trai và hải sâm

Giải thích: đoạn 5

In Palau,  sea cucumbers are seldom eaten during good weather in an effort to conserve their populations for months during which rough weather prohibits good fishing.


      • a seasonal back-up, when 9 ....agriculture.................. products are insufficient,e.g. in northern Mozambique.

Dự phòng mùa màng khi sản phẩm nông nghiệp không đủ ví dụ ở Bắc Mozambique

Giải thích: đoạn 6
Coral reef resources also act as a buffer against seasonal lows in other sectors, particularly agriculture. 


      • a tourist attraction, e.g. 10 ...suba-diving.................. tours in the Caribbean.

Điểm thu hút du lịch ví dụ các chuyến du lịch lặn ở Caribean

Giải thích: đoạn 7
In the Caribbean alone, tours based on scuba-diving have attracted 20 million people in one year. Benefits for local people include:/ Các lợi ích cho dân địa phương bao gồm:

      • The creation of jobs.

Tạo ra việc làm
      • Improvements to roads and 11 ....communications..................

Cải thiện đường xá và thông tin liên lạc

Giải thích: đoạn 7

The upgrading of roads and communications associated with the expansion of tourism may also bring benefits to local communities

Important considerations:/ những xem xét quan trọng

     • Development must be based on appropriate principles.

Phát triển phải dựa trên các nguyên tắc phù hợp


     • Need for 12 ....sustainability..................

Cần tính bền vững

Giải thích: đoạn 7

There is growing recognition that sustainability is a key requirement, as encompassed in small-scale eco-tourism activities, for instance. Poorly-planned development can create 13 ...conflicts...................  with local fishers.

Các kế hoạch được lên kế hoạch không tốt có thể tạo ra những xung đột với ngành cá địa phương.

Giải thích: đoạn 8

Where tourism development has not been carefully planned, and the needs and priorities of the local community have not been properly recognised, conflict has sometimes arisen between tourism and local, small-scale fishers

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. FALSE
2. TRUE
3. TRUE
4. TRUE
5. NOT GIVEN
6. FALSE
7. FALSE
8. sea cucumbers
9. agricultural
10. scuba diving
11. communications
12. sustainability
13. conflict


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status