ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Sugar and other sweeteners

Sugar and other sweeteners

The sweetness of a substance results from physical contact between that substance and the many thousand taste buds of the tongue. The taste buds are clustered around several hundred small, fleshy protrusions called taste papilla which provide a large surface area for the taste buds and ensure maximum contact with a substance.

Thumbnail

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN -

Sugar and other sweeteners

( Kèm theo phần giải chi tiết và dịch hoàn thiện)

 

 

The sweetness of a substance results from physical contact between that substance and the many thousand taste buds of the tongue. The taste buds are clustered around several hundred small, fleshy protrusions called taste papilla which provide a large surface area for the taste buds and ensure maximum contact with a substance. ĐOẠN 1

 

Vị ngọt của một chất là kết quả của sự tiếp xúc vật lý giữa chất đó với hàng ngàn nụ vị giác của lưỡi ( nụ nếm). Các nụ nếm được tập hợp xung quanh vài trăm phần lồi thịt nhỏ được gọi là nhú gai nơi cung cấp diện tích bề mặt lớn cho các nụ nếm và đảm bảo sự tiếp xúc tối đa với một chất.


Although there are many millions of olfactory cells in the nose, taste is a more intense experience than smell; food technologists believe this is because of the strong pleasure relationship between the brain and food. And it is universally acknowledged that sweetness is the ultimate pleasurable taste sensation. For example, the French writer Marcel Proust is famous for using this idea in his work: eating a particular cake by chance one day brings back extremely vivid memories of childhood for the narrator of his epic In Search of Past Time. The words ‘sugar’, ‘honey’ and ‘sweetie’ are used by lovers as terms of endearment. Pregnant women can often ward off morning sickness by eating something sweet. In Tudor times*, to have teeth blackened by decay from eating too much sugar was seen as a desirable characteristic open only to the rich and aristocratic upper class. Even recently, with the harm sugar can do much more widely known, advertisers have managed to create demand for sweet-tasting cakes with the catch-phrase ‘naughty but nice’. Despite the attraction of all things sugary, however, no-one is sure what exactly makes a substance sweet. ĐOẠN 2

Mặc dù có hàng triệu tế bào vị khứu giác trong mũi, vị giác là một trải nghiệm mãnh liệt hơn ngửi; các nhà công nghệ thực phẩm tin rằng đó là do mối quan hệ khoái cảm mạnh mẽ giữa não và thức ăn. Được thừa nhận rộng rãi rằng vị ngọt là một cảm giác vị giác thú vị tột bậc. Ví dụ, nhà văn Pháp Marcel Proust nổi tiếng về việc dùng ý tưởng này cho tác phẩm của ông ta: việc tình cờ một ngày ăn một cái bánh đặc biệt gợi lại ký ức cực kỳ sống động về tuổi thơ cho người kể tác phẩm sử thi " In Search of Past Time" của ông ta. Những từ " sugar" " honey" và " sweetie" được những người yêu nhau sử dụng như các từ biểu lộ sự âu yếm. Phụ nữ mang thai có thể tránh việc ốm nghén bằng cách ăn thứ gì đó có vị ngọt. Vào thời Tudor để có được những cái răng bị đen do sâu răng từ việc ăn quá nhiều đường được xem như một đặc điểm đáng mơ ước chỉ đối với giới nhà giàu và tầng lớp thượng lưu quý tộc. Thậm chí gần đây, tác hại mà đường có thể gây ra được biết rộng rãi hơn nhiều, các nhà quảng cáo phải xoay sở để tạo ra nhu cầu về những cái bánh có vị ngọt với cụm từ cửa miệng " có hại nhưng thú vị, hấp dẫn". Tuy nhiên, dù cho sức hút của tất cả những thứ có đường, không ai chắc chắn chính xác điều gì làm cho một chất trở nên ngọt.Nature is abundant with sweet foodstuffs, the most common naturally occurring substance being fructose, which is found in almost all fruits and berries and is the main component of honey. Of course, once eaten, all foods provide one or more of the three basic food components - protein, fat and carbohydrate - which eventually break down (if and when required) to supply the body with the essential sugar glucose. Nature also supplies us with sucrose, a naturally occurring sugar within the sugar cane plant, which was discovered and exploited many centuries BC. Sucrose breaks down into glucose within the body. Nowadays, this white sugar is the food industry standard taste for sugar - the benchmark against which all other sweet tastes are measured. In the U.S.A. a number of foods, and especially soft drinks, are commonly sweetened with High Fructose Corn Syrup (HFCS), derived from corn starch by a process developed in the late 1960s. And man has further added to nature's repertoire by developing a dozen or so artificial sweetening agents that are considered harmless, non-active chemicals with the additional property of sweetness (see Figure 1), to cater for his sweet tooth. ĐOẠN 3

 

Trong tự nhiên có rất nhiều đồ ngọt, chất thường xuất hiện nhất trong tự nhiên là đường fructose được phát hiện trong hầu hết các loại trái cây và quả mọng và là thành phần chính của mật ong. Dĩ nhiên một khi ăn được thì tất cả các thức ăn đều cung cấp một hoặc nhiều hơn trong 3 thành phần sau: protein, chất béo và carbohydrate, những chất này cuối cùng được phân nhỏ ( chỉ khi cần) để cung cấp cho cơ thể lượng đường glucose cần thiết. Thiên nhiên cũng cung cấp cho chúng ta sucrore một chất đường tự nhiên trong cây mía được khám phá và sử dụng nhiều thế kỷ trước Công Nguyên. Sucrose phân nhỏ thành glucose trong cơ thể. Ngày nay, đường trắng này là hương vị đường tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp thực phẩm - tiêu chuẩn để đo lường các vị ngọt khác. Ở Mỹ nhiều loại thực phẩm đặc biệt là nước uống giải khát thường được làm ngọt bằng Si rô ngô Fructose lấy từ tinh bột bắp bằng một quy trình được phát triển vào cuối những năm 1960. Và con người đã bổ sung thêm vào danh mục thiên nhiên bằng việc khai thác hàng tá chất làm ngọt nhân tạo những chất mà được xem như vô hại, không hoạt tính với đặc tính bổ sung của vị ngọt để phục vụ cho sự thèm ăn ngọt.

 


There is, indeed, an innate desire in humans (and some animals) to seek out and enjoy sweet-tasting foods. Since sweet substances provide energy and sustain life, they have always been highly prized. All food manufacturers capitalise on this craving for sweetness by flavouring most processed foods with carefully measured amounts of sugar in one form or another. The maximum level of sweetness that can be attained before the intrinsic taste of the original foodstuff is lost or unacceptably diminished is, in each case, determined by trial and error. ĐOẠN 4

Thực sự có một mong muốn bẩm sinh ở con người ( và một vài động vật) tìm kiếm và thưởng thức thức ăn ngọt. Vì chất ngọt cung cấp năng lượng và duy trì sự sống, chúng luôn được đánh giá cao. Các nhà sản xuất thực phẩm lợi dụng sự thèm ngọt này bằng việc làm tăng thêm mùi vị nhiều thực phẩm chế biến với lượng đường được cân đo cẩn thận ở dạng này hay dạng khác. Mức độ ngọt tối đa có thể đạt được trước khi hương vị thực chất của thực phẩm gốc bị mất hoặc giảm đi một cách không chấp nhận được, trong mỗi trường hợp, được xác định bằng cách thử và sai.

 

 


Furthermore, the most acceptable level of sweetness for every product -that which produces the optimum amount of pleasure for most people - is surprisingly constant, even across completely different cultures. This probably goes a long way towards explaining the almost universal appeal of Coca-Cola. (Although the type of sugar used in soft drinks differs from group to group, the intensity and, therefore, pleasure invoked by such drinks remains fixed within a fairly narrow range of agreement.) ĐOẠN 5

 

Hơn nữa, độ ngọt có thể chấp nhận nhất cho mỗi sản phẩm tức là mức tạo ra cảm giác thỏa mãn tối ưu cho hầu hết mọi người là giống nhau một cách bất ngờ thậm chí trên các nền văn hóa khác nhau. Điều này có lẽ thành công trong việc giải thích sự hấp dẫn gần như toàn vũ trụ của Coca-cola. ( Mặc dù loại đường được sử dụng trong các loại nước uống giải khát khác nhau giữa các nhóm, nhưng cảm xúc mãnh liệt và cảm giác sảng khoái do các loại đồ uống như vậy mang lại vẫn như nhau trong một phạm vi chấp nhận khá hẹp).

 


Artificial sweeteners cannot match the luxurious smoothness and mouth-feel of white sugar. Even corn syrup has a slightly lingering after-taste. The reason why food technologists have not yet been able to create a perfect alternative to sucrose (presumably a non-kilojoule-producing substitute) is simple. There is no molecular structure yet known that predisposes towards sweetness. In fact, there is no way to know for certain if a substance will taste sweet or even taste of anything at all. Our currently available artificial sweeteners were all discovered to be sweet purely by accident. ĐOẠN 6

Chất làm ngọt nhân tạo không thể sánh được với độ mịn sang trọng và cảm giác vừa miệng của đường trắng. Ngay cả si rô bắp có hậu vị đọng lại. Lý do tại sao các nhà công nghệ thực phẩm chưa có khả năng tạo ra một sự thay thế hoàn hảo cho sucrose ( có lẽ là một chất thay thế không tạo ra kilojoule) rất đơn giản. Không có cấu trúc phân tử nào được biết gây ra vị ngọt. Trên thực tế, không có cách nào chắc chắn để biết rằng liệu một chất sẽ có vị ngọt hoặc thậm chí vị của bất cứ vị gì. Các chất làm ngọt nhân tạo hiện có của chúng ta được phát hiện là ngọt một cách tình cờ.

* The Tudor time is the period between 1485 and 1603 in England and Wales and includes the Elizabethan period during the reign of Elizabeth I until 1603.

Figure 1. Commercial Sweeteners

Figure 1. Commercial Sweeteners. Relative to sucrose - base 1.0.

 


 

Questions 1-5

Refer to Reading Passage 334 "Sugar and Other Sweeteners", and look at Questions 1 - 5 below.

Write your answers in boxes 1-5 on your Answer Sheet.

The first one has been done for you as an example.

 Example: What do the letters HFCS stand for?

Answer: ......High Fructose Corn Syrup......

1 & 2. There are TWO naturally occurring sugar substances mentioned in the article other than sucrose. What are they?

3. What does the food industry consider to be the perfect sweetener?

4. & 5. Name the TWO most recent artificial sweeteners listed in Figure 1.

 

Questions 6-15

The following paragraphs summarise the reading passage. Choose the ONE most appropriate word from the box below the paragraphs to complete each blank space.

Write your answers in boxes 6- 15 on your answer sheet.

The first one has been done for you as an example.

NB. NO WORD CAN BE USED MORE THAN ONCE.

Sugar tastes sweet because of thousands of receptors on the tongue which connect the substance with the brain. The taste of sweetness is universally ......(Ex:) accepted...... as the most pleasurable known, although it is a ......(6)...... why a substance tastes sweet. ......(7)..... is the most naturally occurring sugar, sources of which include ......(8)...... and honey. Sucrose, which supplies ......(9)...... to the body, is extracted from the sugar-cane plant, and white sugar (pure sucrose) is used by food ......(10)...... to measure sweetness in other ......(11)...... . Approximately a dozen artificial sweeteners have been ......(12)......; one of the earliest was Sorbitol from France.

Manufacturers often add large amounts of sugar to foodstuffs but never more than the ......(13)...... required to produce the optimum pleasurable taste. Surprisingly, this amount is ......(14)...... for different people and in different cultures. No-one has yet discovered a way to predict whether a substance will taste sweet, and it was by chance alone that all the man-made ......(15)...... sweeteners were found to be sweet.

glucose      sweetened      different      technology      fructose
mystery      artificially      technologists      maximum      commonly
chemical      best      substances      discovered      accepted
fruit      chemist      similar

 

Đáp án và giải thích chi tiết:

Sugar and other sweeteners

 

Questions 1-5

Refer to Reading Passage 334 "Sugar and Other Sweeteners", and look at Questions 1 - 5 below.

Write your answers in boxes 1-5 on your Answer Sheet.

The first one has been done for you as an example.

 Example: What do the letters HFCS stand for?

Answer: ......High Fructose Corn Syrup......

 

1 & 2. There are TWO naturally occurring sugar substances mentioned in the article other than sucrose. What are they? Hai chất đường xuất hiện tự nhiên được đề cập trong bài viết ngoài sucrose. Chúng là gì?

Giải thích: Fructose & Glucose, đoạn 3

Nature is abundant with sweet foodstuffs, the most common naturally occurring substance being fructose, which is found in almost all fruits and berries and is the main component of honey.

Of course, once eaten, all foods provide one or more of the three basic food components - protein, fat and carbohydrate - which eventually break down (if and when required) to supply the body with the essential sugar glucose.

 

3. What does the food industry consider to be the perfect sweetener? Thứ gì mà ngành công nghiệp thực phẩm xem như là chất làm ngọt hoàn hảo?

Giải thích: Sucrose, ĐOẠN 3, Sucrose là chất làm ngọt hoàn hảo vì nó được xem như là tiêu chuẩn đo lường độ ngọt của các loại đồ ngọt khác.

Sucrose breaks down into glucose within the body. Nowadays, this white sugar is the food industry standard taste for sugar - the benchmark against which all other sweet tastes are measured.

 

4. & 5. Name the TWO most recent artificial sweeteners listed in Figure 1. 

Nêu tên hai chất làm ngọt nhân tạo gần đây nhất được liệt kê trong bảng số 1

Giải thích: Aspartame (NutraSweet) vào năm 1965, Cyclamate vào năm 1937.

Còn High Fructose Corn Syrup vào những năm 1960 nhưng nó là chất làm ngọt tự nhiên trong khi đề bài hỏi là chất làm ngọt nhân tạo.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 


 

Questions 6-15

The following paragraphs summarise the reading passage. Choose the ONE most appropriate word from the box below the paragraphs to complete each blank space.

 Write your answers in boxes 6- 15 on your answer sheet.

 The first one has been done for you as an example.

 

NB. NO WORD CAN BE USED MORE THAN ONCE.

Sugar tastes sweet because of thousands of receptors on the tongue which connect the substance with the brain. 

Đường có vị ngọt vì hàng ngàn cơ quan cảm nhận ( thụ thể) trên lưỡi kết nối chất này với não

The taste of sweetness is universally ......(Ex:) accepted...... as the most pleasurable known, although it is a ......(6)mystery...... why a substance tastes sweet. ......(7)fructose. is the most naturally occurring sugar, sources of which include ......(8)fruit .... and honey. 

Vị ngọt được chấp nhận rộng rãi như cảm giác thú vị nhất được biết đến, mặc dù vẫn còn là bí ẩn tại sao một chất lại có vị ngọt. Fructose là loại đường thường có trong tự nhiên nhất, nguồn của nó gồm trái cây và mật ong.

Giải thích:

Ở đoạn 2. Despite the attraction of all things sugary, however, no-one is sure what exactly makes a substance sweet ( = mystery)

Ở đoạn 3. Nature is abundant with sweet foodstuffs, the most common naturally occurring substance being fructose, which is found in almost all fruits and berries and is the main component of honey.

.........................................................................................................................................................................................................

 

Sucrose, which supplies ......(9)glucose...... to the body, is extracted from the sugar-cane plant, and white sugar (pure sucrose) is used by food.......(10)technologists   ... to measure sweetness in other ......(11).substances... 

Sucrose cung cấp đường glucose cho cơ thể, nó được trích xuất từ cây mía đường và loại đường trắng ( sucrose tinh khiết) được sử dụng bởi các nhà công nghệ thực phẩm để đo lường độ ngọt trong các chất khác.

 

Giải thích:  đoạn 3

Nature also supplies us with sucrose, a naturally occurring sugar within the sugar cane plant, which was discovered and exploited many centuries BC. Sucrose breaks down into glucose within the body.

Nowadays, this white sugar is the food industry standard ( = used by food technologists) taste for sugar - the benchmark against which all other sweet tastes are measured

 

.........................................................................................................................................................................................................

 Approximately a dozen artificial sweeteners have been ......(12)discovered....; one of the earliest was Sorbitol from France.

Có khoảng một tá chất làm ngọt nhân tạo được tìm ra, một trong những chất được tìm ra sớm nhất là Sorbitol từ Pháp

Giải thích: đoạn 3

And man has further added to nature's repertoire by developing a dozen or so artificial sweetening agents ( = discovered) that are considered harmless, non-active chemicals with the additional property of sweetness (see Figure 1), to cater for his sweet tooth.

.........................................................................................................................................................................................................

 

Manufacturers often add large amounts of sugar to foodstuffs but never more than the ......(13)maximum...... required to produce the optimum pleasurable taste. 

Các nhà sản xuất thường bổ sung một lượng đường lớn vào thực phẩm nhưng không bao giờ nhiều hơn mức tối đa cần thiết để tạo ra vị thỏa mãn tối ưu.

Giải thích: đoạn 4

The maximum level of sweetness that can be attained before the intrinsic taste of the original foodstuff is lost or unacceptably diminished is, in each case, determined by trial and error.

.........................................................................................................................................................................................................

 

Surprisingly, this amount is ......(14)similar...... for different people and in different cultures. No-one has yet discovered a way to predict whether a substance will taste sweet, and it was by chance alone that all the man-made ......(15).chemical..... sweeteners were found to be sweet.

Ngạc nhiên là lượng đường này thì giống nhau đối với những người khác nhau ở những nền văn hóa khác nhau. Không một ai khám phá ra cách dự đoán liệu một chất có vị ngọt hay không và tất cả các chất làm ngọt hóa học nhân tạo được phát hiện là ngọt do tình cờ.

 Giải thích câu 14: đoạn 5

Furthermore, the most acceptable level of sweetness for every product -that which produces the optimum amount of pleasure for most people - is surprisingly constant ( = similar), even across completely different cultures.

Giải thích câu 15: đoạn 6

In fact, there is no way to know for certain if a substance will taste sweet or even taste of anything at all. Our currently available artificial sweeteners were all discovered to be sweet purely by accident.

 

glucose      sweetened   different      technology      fructose

mystery      artificially      technologists      maximum      commonly

chemical      best      substances  discovered      accepted

fruit  chemist  similar

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. & 2. fructose, glucose [ in either order]
3. white sugar/ sucrose.
4. & 5. Aspartame (NutraSweet), Cyclamate.
6. mystery
7. fructose
8. fruit
9. glucose
10. technologists
11. substances
12. discovered
13. maximum
14. similar
15. chemical

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status