ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Age-proofing our brains

Age-proofing our brains

A. While it may not be possible to completely age-proof our brains, a brave new world of anti-aging research shows that our gray matter may be far more flexible than we thought. So no one, no matter how old, has to lose their mind. The brain has often been called the three-pound universe.

Thumbnail

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Age-proofing our brains

 

 

A. While it may not be possible to completely age-proof our brains, a brave new world of anti-aging research shows that our gray matter may be far more flexible than we thought. So no one, no matter how old, has to lose their mind. The brain has often been called the three-pound universe. It’s our most powerful and mysterious organ, the seat of the self, laced with as many billions of neurons as the galaxy has stars. No wonder the mere notion of an aging, failing brain—and the prospect of memory loss, confusion, and the unraveling of our personality—is so terrifying. As Mark Williams, M.D., author of The American Geriatrics Society’s Complete Guide to Aging and Health, says, “The fear of dementia is stronger than the fear of death itself.” Yet the degeneration of the brain is far from inevitable. ”  Its design features are such that it should continue to function for a lifetime,” says Zaven Khachaturian, Ph.D., director of the Alzheimer's Association's Ronald and Nancy Reagan Research Institute. “There’s no reason to expect it to deteriorate with age, even though many of us are living longer lives.” In fact, scientists ‘ view of the brain's potential is rapidly changing, according to Stanford University neuroscientist Robert Sapolsky, Ph.D. “Thirty-five years ago we thought Alzheimer's disease was a dramatic version of normal aging. Now we realize it's a disease with a distinct pathology. In fact, some people simply don’t experience any mental decline, so we’ve begun to study them.” Antonio Damasio, M.D., Ph.D., head of the Department of Neurology at the University of Iowa and author of Descartes’ Error, concurs. “Older people can continue to have extremely rich and healthy mental lives.’

 

Trong khi người ta cho rằng có lẽ không thể hoàn toàn chống lại việc già đi của bộ não chúng ta, nhưng một thế giới mới mạnh dạn trong những nghiên cứu chống tại lão hóa chứng minh rằng chất xám của chúng ta có lẽ linh hoạt hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Vì vậy mà dù cho bao nhiêu tuổi đi nữa, không ai phải mất đi trí nhớ. Não thường được gọi là vũ trụ nặng 3 pound. Nó là cơ quan huyền bí và quyền lực nhất, bản thân nó là trung tâm, được bao quanh bởi hàng triệu nơron như các vì sao trên ngân hà. Không ngạc nhiên về khái niệm của một bộ não già nua, hư tổn và viễn cảnh mất trí nhớ, nhầm lẫn và những điều chưa tiết lộ về tính cách của chúng ta thật đáng sợ. Như Mark Williams, tác giả của cuốn Hướng dẫn toàn diện về tuổi tác và sức khỏe của Hiệp hội Lão khoa Hoa Kỳ nói rằng: Nỗi sợ của chứng mất trí thì mạnh mẽ hơn nỗi sợ về cái chết mà do chứng đãng trí gây ra. Nhưng tình trạng thoái hóa của não còn lâu mới xảy ra. Tiến sĩ Zaven Khachaturian, Giám đốc Viện Nghiên cứu Ronald và Nancy Reagan của Hiệp hội Alzheimer cho biết " các đặc điểm thiết kế của nó là như vậy nó có thể tiếp tục hoạt động suốt đời". Không có lý do nào để cho rằng nó thoái hóa theo tuổi tác mặc dù nhiều người trong chúng ta sống thọ hơn". Theo như tiến sĩ  thần kinh học Robert Sapolsky của Đại học Stanford. Thực tế, quan điểm của các nhà khoa học về tiềm năng của một bộ não đang thay đổi nhanh chóng " ba mươi lăm năm về trước chúng ta nghĩ bệnh Alzheimers là một phiên bản bi thảm của quá trình lão hóa thông thường. Hiện nay chúng ta nhận ra nó là một căn bệnh với bệnh lý riêng biệt. Trên thực tế, vài người chỉ đơn giản là không trãi qua bất kỳ một sa sút tinh thần nào, do vậy chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu chúng”. Bác Sĩ, tiến sĩ Antonio Damasio, trưởng khoa thần kinh của Đại Học Iowa và là tác giả của Descartes' Error tán thành " Những người già có thể có một đời sống tinh thần cực kỳ khỏe mạnh và phong phú"

 B. The seniors were tested in 1988 and again in 1991. Four factors were found to be related to their mental fitness: levels of education and physical activity, lung function, and feelings of self-efficacy “Each of these elements alters the way our brain functions,“ says Marilyn Albert, Ph.D. , of Harvard Medical School, and colleagues from Yale, Duke, and Brandeis Universities and the Mt. Sinai School of Medicine, who hypothesizes that regular exercise may actually stimulate blood flow to the brain and nerve growth, both of which create more densely branched neurons, rendering the neurons stronger and better able to resist disease. Moderate aerobic exercise, including long brisk walks and frequently climbing stairs, will accomplish this.

Những người cao niên được kiểm tra vào năm 1988 và một lần nữa vào năm 1991. Bốn nhân tố được tìm thấy liên quan đến sức khỏe tinh thần: trình độ học vấn và các hoạt động thể chất, chức năng phổi, và niềm tin vào năng lực bản thân ". Tiến sĩ Marilyn Albert của đại học y học Harvard nói" Mỗi yếu tố này thay đổi cách mà não của chúng ta hoạt động và những đồng nghiệp đến từ các Đại học Yale, Duke và Brandeis và trường Y Mt. Sinai những người cho rằng tập thể dục thường xuyên có lẽ thật sự giúp kích thích lưu lượng máu đến não và sự tăng trưởng thần kinh - cả hai điều này đều tạo ra những tế bào thần kinh được phân nhánh dày đặc hơn, làm cho các tế bào thần kinh mạnh hơn và có khả năng chống lại bệnh tật tốt hơn. Những bài tập thể dục nhịp điệu vừa phải bao gồm những bước đi dài nhanh và leo cầu thang thường xuyên sẽ đạt được điều này.

 C. Education also seems to enhance brain function. People who have challenged themselves with at least a college education may actually stimulate the neurons in their brains. Moreover, native intelligence may protect our brains. It’s possible that smart people begin life with a greater number of neurons, and therefore have a greater reserve to fall back on if some begin to fail. “If you have a lot of neurons and keep them busy, you may be able to tolerate more damage to your brain before it shows,” says Peter Davies, M.D., of the Albert Einstein College of Medicine in the Bronx, New York. Early linguistic ability also seems to help our brains later in life. A recent study in the New England Journal of Medicine looked at 93 elderly nuns and examined the autobiographies they had written 60 years earlier, just as they were joining a convent. The nuns whose essays were complex and dense with ideas remained sharp into their eighties and nineties.

 

Giáo dục cũng dường như tăng cường chức năng não. Những người tự thách thức bản thân tối thiểu ở bậc giáo dục đại học có lẽ thực sự giúp kích thích thần kinh trong não. Hơn nữa, sự thông minh tự nhiên có lẽ sẽ bảo vệ não của chúng ta. Có thể là những người thông minh bắt đầu cuộc sống với số lượng lớn tế bào thần kinh và do vậy có lượng dự trữ lớn để bắt đầu lại khi một vài tế bào hư tổn. Peter Davies - bác sĩ Y khoa của Đại học Y Albert Einstein ở Bronx, New York nói " Nếu bạn có nhiều tế bào nơ ron thần kinh và khiến nó bận rộn, bạn có lẽ có thể phải chịu nhiều tổn hại não trước khi nó xuất hiện". Khả năng ngôn ngữ từ sớm dường như cũng giúp cho não sau này trong cuộc sống. Một nghiên cứu gần đây của tạp chí Y khoa ở Anh đã xem xét những nữ tu sĩ 93 tuổi và nghiên cứu tự truyện mà họ đã viết 60 năm trước, giống như khi họ đang tham gia vào một nhà tu Viện. Những tu sĩ có các bài luận phức tạp và dày đặc những ý tưởng thì vẫn còn sắc bén ở độ tuổi tám mươi và chín mươi.

 D. Finally, personality seems to play an important role in protecting our mental prowess. A sense of self-efficacy may protect our brain, buffeting it from the harmful effects of stress. According to Albert, there’ s evidence that elevated levels of stress hormones may harm brain cells and cause the hippocampus—a small seahorse-shaped organ that's a crucial moderator of memory—to atrophy. A sense that we can effectively chart our own course in the world may retard the release of stress hormones and protect us as we age. “It’ s not a matter of whether you experience stress or not, ” Albert concludes, “it’s your attitude toward it. ” Reducing stress by meditating on a regular basis may buffer the brain as well. It also increases the activity of the brain’ s pineal gland, the source of the antioxidant hormone melatonin, which regulates sleep and may retard the aging process. Studies at the University of Massachusetts Medical Center and the University of Western Ontario found that people who meditated regularly had higher levels of melatonin than those who took 5-milligram supplements Another study, conducted jointly by Maharishi International University, Harvard University, and the University of Maryland, found that seniors who meditated for three months experienced dramatic improvements in their psychological well-being, compared to their non-meditative peers.

 

Cuối cùng, đặc điểm tính cách dường như đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức mạnh tinh thần của chúng ta. Ý thức về năng lực bản thân có lẽ bảo vệ não của chúng ta chống chọi lại những ảnh hưởng có hại của sự căng thẳng. Theo như Albert, có bằng chứng cho thấy rằng nồng độ hóc môn căng thẳng tăng cao có thể gây hại cho các tế bào não và khiến cho vùng hồi hải mã - một vùng nhỏ hình con cá ngựa có vai trò điều tiết quan trọng của trí nhớ - bị teo. Ý thức rằng chúng ta có thể tự chọn cho mình giải pháp hiệu quả trong cuộc sống có thể trì hoãn quá trình giải phóng hóc môn căng thẳng và bảo vệ chúng ta khi chúng ta già đi. " Nó không phải là vấn đề liệu chúng ta có trải qua căng thẳng hay không?" Albert kết luận " Đó là thái độ của bạn đối với căng thẳng". Giảm căng thẳng bằng thiền định thường xuyên có thể bảo vệ não. Nó cũng làm tăng dần hoạt động của tuyến tùng quả ở não, nguồn hóc môn chống oxy hóa melatonin điều hòa giấc ngủ và có thể làm chậm quá trình lão hóa. Các nghiên cứu tại trung tâm y tế của Đại học Massachusetts và Đại Học Western Ontario đã phát hiện ra rằng  những người thiền thường xuyên có mức melatonin cao hơn những người uống 5 miligam thuốc bổ sung. Một nghiên cứu khác được thực hiện cộng tác của Đại học quốc tế Maharishi, ĐH Harvard và ĐH Maryland đã phát hiện ra rằng những người cao tuổi đã thiền trong 3 tháng trải nghiệm sự cải thiện đáng kể về sức khỏe tâm lý so với những không thiền cùng tuổi.

 E. Animal studies confirm that both mental and physical activity boost brain fitness. At the Beckman Institute for Advanced Science and Technology in Urbana, Illinois, psychologist William Greenough, Ph. D., let some rats play with a profusion of toys. These rodents developed about 25 percent more connections between their neurons than did rats that didn’t get any mentally stimulating recreation. In addition, rats that exercised on a treadmill developed more capillaries in specific parts of their brains than did their sedentary counterparts. This increased the blood flow to their brains. “Clearly the message is to do as many different flyings as possible,” Greenough says.

 

Các nghiên cứu trên động vật xác nhận rằng cả hoạt động trí óc và thể chất đều giúp tăng cường sức khỏe não. Tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Beckman ở Urbana, Illinois, nhà tâm lý học William Greenough, Ph. D., đã để một số con chuột chơi với vô số đồ chơi. Những loài gặm nhấm này đã phát triển thêm khoảng 25% kết nối giữa các tế bào thần kinh của chúng so với những con chuột không nhận được bất kỳ hoạt động giải trí kích thích tinh thần nào. Ngoài ra, những con chuột tập thể dục trên máy chạy bộ đã phát triển nhiều mao mạch ở các bộ phận cụ thể của não hơn so với những con chuột ít vận động. Điều này làm tăng lưu lượng máu đến não của họ. Greenough nói: “Rõ ràng thông điệp là thực hiện càng nhiều hoạt động bay lượn khác nhau càng tốt” —- ý tác giả các hoạt động, trò chơi bay lượn mang tính kích thích có những ảnh hưởng có lợi cho não.

 

 F. It’s not just scientists who are catching the anti-aging fever. Walk into any health food store, and you'll find nutritional formulas —with names like Brainstorm and Smart ALEC—that claim to sharpen mental ability. The book Smart Drugs & Nutrients, by Ward Dean, M.D., and John Morgenthaler, was self-published in 1990 and has sold over 120,000 copies worldwide. It has also spawned an underground network of people tweaking their own brain chemistry with nutrients and drugs—the latter sometimes obtained from Europe and Mexico. Sales of ginkgo —an extract from the leaves of the 200-million-year-old ginkgo tree, which has been shown in published studies to increase oxygen in the brain and ameliorate symptoms of Alzheimer‘ s disease—are up by 22 percent in the last six months alone, according to Paddy Spence, president of SPINS, a San Francisco-based market research firm. Indeed, products that increase and preserve mental performance are a small but emerging segment of the supplements industry, says Linda Gilbert, president of Health Focus, a company that researches consumer health trends. While neuroscientists like Khachaturian liken the use of these products to the superstition of tossing salt over your shoulder, the public is nevertheless gobbling up nutrients that promise cognitive enhancement.

 

 Không chỉ các nhà khoa học những người đã nắm lấy cơn sốt chống lão hóa. Bước vào bất kỳ cửa hàng thực phẩm tốt cho sức khỏe nào bạn sẽ tìm thấy các công thức dinh dưỡng với những cái nên như Brainstorm and Smart ALEC - được cho là tăng cường khả năng trí tuệ. Cuốn sách Smart Drugs & Nutrients của Bác sĩ Ward Dean và ohn Morgenthaler được xuất bản vào năm 1990 và đã bán hơn 120.000 bản trên toàn thế giới. Nó cũng tạo ra một mạng lưới ngầm của những người cải tiến hóa chất não của chính họ bằng các chất dinh dưỡng và thuốc - cái sau ( thuốc) đôi khi có từ Châu Âu hoặc Mexico. Theo như Paddy Spence, chủ tịch của Spins một hãng nghiên cứu thị trường ở  San Francisco, doanh số của cây Ginkgo lên đến 22% chỉ trong 6 tháng vừa qua, loại cây đã xuất hiện trong các nghiên cứu đã xuất bản nhằm tăng cường oxy cho não và cải thiện triệu chứng của căn bệnh Alzheimer. Linda Gilbert - Chủ tịch của Health Focus, một công ty nghiên cứu xu hướng sức khỏe người tiêu dùng nói rằng thực sự các sản phẩm tăng cường và duy trì phong độ trí óc là một phân khúc nhỏ nhưng nổi bật của nền công nghiệp bổ sung. Trong khi các nhà thần kinh học giống như Khachaturian ví việc sử dụng những sản phẩm này như sự mê tín của việc rắc muối qua vai của bạn, tuy nhiên công chúng vẫn đang ngấu nghiến các chất dinh dưỡng hứa hẹn tăng cường nhận thức.

 

 

 

Questions 28-31

Choose the Four correct letters among A-G.

Write your answers in boxes 28-31 on your answer sheet.

Which of the FOUR situations or conditions assisting the Brains’ function?

A. Preventive treatment against Alzheimer’s disease
B. Doing active aerobic exercise and frequently climbing stairs
C. High levels of education
D. Early verbal or language competence training
E. Having more supplements such as ginkgo tree
F. Participate in more physical activity involving in stimulating tasks
G. Personality and feelings of self-fulfillment

 

Questions 32-39

Use the information in the passage to match the people (listed A-G) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-G in boxes 32-39 on your answer sheet.

NB you may use any latter more than once
 

A. Zaven Khachaturian
B. William Greenough
C. Marilyn Albert
D. Robert Sapolsky
E. Linda Gilbert
F. Peter Davies
G. Paddy Spence


32. Alzheimer’s was probably a kind of disease rather than a normal aging process.

33. Keeping neurons busy, people may be able to endure more harm to your brain

34. Regular exercises boost blood flow to the brain and increase anti-disease disability.

35. Significant increase of Sales of ginkgo has been shown.

36. More links between their neurons are found among stimulated animals.

37. Effectiveness of the use of brains supplements products can be of little scientific proof.

38. Heightened levels of stress may damage brain cells and cause part of brain to deteriorate.

39. Products that upgrade and preserve mental competence are still a newly developing industry.


Questions 40

Choose the correct letters among A-D.

Write your answers in box 40 on your answer sheet.

According to the passage, what is the most appropriate title for this passage?

   A. Making our minds last a lifetime
   B. amazing pills of the ginkgo
   C. how to stay healthy in your old hood
   D. more able a brain and neurons

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ IELTS READING Age-proofing our brains

 

 

Questions 28-31

Choose the Four correct letters among A-G.

Write your answers in boxes 28-31 on your answer sheet.

 

Which of the FOUR situations or conditions assisting the Brains’ function?

Bốn tình huống nào hỗ trợ cho chức năng não

A. Preventive treatment against Alzheimer’s disease. Các biện pháp phòng ngừa bệnh Alzheimer

B. Doing active aerobic exercise and frequently climbing stairs. Thực hiện những bài thể dục aerobic năng động và thường xuyên leo cầu thang

Giải thích: đáp án B cũng hợp lý nhưng dữ kiện không đầy đủ so với đáp án F. Dữ kiện trong bài là “ các hoạt động thể chất” chứ không phải mỗi việc tập aerobic và leo cầu thang ( đây chỉ là hai ví dụ trong số các hoạt động thể chất mà thôi). Nên đáp án đúng là F chứ không phải B.

C. High levels of education. Trình độ học vấn cao

Giải thích: đoạn C

 Education also seems to enhance brain function. People who have challenged themselves with at least a college education may actually stimulate the neurons in their brains.

D. Early verbal or language competence training. Rèn luyện năng lực ngôn ngữ hoặc lời nói từ sớm

Giải thích: đoạn C

Early linguistic ability also seems to help our brains later in life. A recent study in the New England Journal of Medicine looked at 93 elderly nuns and examined the autobiographies they had written 60 years earlier, just as they were joining a convent. The nuns whose essays were complex and dense with ideas remained sharp into their eighties and nineties.

 

E. Having more supplements such as ginkgo tree. Dùng nhiều thuốc bổ sung như cây ginkgo

F. Participate in more physical activity involving in stimulating tasks. Thực hành nhiều hoạt động thể chất liên quan đến các bài tập kích thích

Giải thích: nội dung toàn đoạn E

G. Personality and feelings of self-fulfillment. Tính cách và cảm giác về sự tự hài lòng

Giải thích: đoạn D

Finally, personality seems to play an important role in protecting our mental prowess. A sense of self-efficacy may protect our brain, buffeting it from the harmful effects of stress. 

 

 

 

Questions 32-39

Use the information in the passage to match the people (listed A-G) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-G in boxes 32-39 on your answer sheet.

NB you may use any latter more than once

 

A. Zaven Khachaturian

B. William Greenough

C. Marilyn Albert

D. Robert Sapolsky

E. Linda Gilbert

F. Peter Davies

G. Paddy Spence

 

32.D Alzheimer’s was probably a kind of disease rather than a normal aging processAlzheimer có lẽ là một loại bệnh thay vì là quá trình già đi thông thường

Giải thích: D. Robert Sapolsky, đoạn A

In fact, scientists ‘ view of the brain’s potential is rapidly changing, according to Stanford University neuroscientist Robert Sapolsky, Ph.D. “Thirty-five years ago we thought Alzheimer’ s disease was a dramatic version of normal aging. Now we realize it’s a disease with a distinct pathology. 

33.F Keeping neurons busy, people may be able to endure more harm to your brain. Bằng việc giữ cho các nơron bận rộn, mọi người có thể gánh chịu nhiều tổn hại cho não

Giải thích: F. Peter Davies, Đoạn C

“If you have a lot of neurons and keep them busy, you may be able to tolerate more damage to your brain before it shows,” says Peter Davies, M.D., of the Albert Einstein College of Medicine in the Bronx, New York.

34.C Regular exercises boost blood flow to the brain and increase anti-disease disabilityTập thể dục thường xuyên làm tăng lưu lượng máu đến não và tăng khả năng chống chọi bệnh tật

Giải thích:C Marilyn Albert, đoạn B

 Four factors were found to be related to their mental fitness: levels of education and physical activity, lung function, and feelings of self-efficacy “Each of these elements alters the way our brain functions,“ says Marilyn Albert, Ph.D. , of Harvard Medical School, and colleagues from Yale, Duke, and Brandeis Universities and the Mt. Sinai School of Medicine, who hypothesizes that regular exercise may actually stimulate blood flow to the brain and nerve growth, both of which create more densely branched neurons, rendering the neurons stronger and better able to resist disease

35.G Significant increase of Sales of ginkgo has been shown. Doanh số ginkgo tăng lên đáng kể đã được thấy rõ

Giải thích: G. Paddy Spence, đoạn F

Sales of ginkgo —an extract from the leaves of the 200-million-year-old ginkgo tree, which has been shown in published studies to increase oxygen in the brain and ameliorate symptoms of Alzheimer‘ s disease—are up by 22 percent in the last six months alone, according to Paddy Spence, president of SPINS, a San Francisco-based market research firm.

36.B More links between their neurons are found among stimulated animals. Nhiều kết nối hơn giữa các thần kinh được tìm thấy trong số các động vật được kích thích

Giải thích: B. William Greenough, đoạn E

At the Beckman Institute for Advanced Science and Technology in Urbana, Illinois, psychologist William Greenough, Ph. D., let some rats play with a profusion of toys. These rodents developed about 25 percent more connections between their neurons than did rats that didn’t get any mentally stimulating recreation.

37.A Effectiveness of the use of brain supplements products can be of little scientific proof. Tính hiệu quả của việc sử dụng các sản phẩm não bổ sung có thể không có bằng chứng khoa học.

Giải thích: A. Zaven Khachaturian, đoạn F

While neuroscientists like Khachaturian liken the use of these products to the superstition of tossing salt over your shoulder, the public is nevertheless gobbling up nutrients that promise cognitive enhancement.

 

38. Heightened levels of stress may damage brain cells and cause parts of brains to deteriorate. Mức độ căng thẳng có lẽ làm tổn hại tế bào não và khiến cho một phần não bị hủy hoại

Giải thích: đoạn D, C. Marilyn Albert

A sense of self-efficacy may protect our brain, buffeting it from the harmful effects of stress. According to Albert, there’ s evidence that elevated levels of stress hormones may harm brain cells and cause the hippocampus—a small seahorse-shaped organ that’s a crucial moderator of memory—to atrophy.

 

39.E Products that upgrade and preserve mental competence are still a newly developing industry. Các sản phẩm cải thiện và duy trì khả năng tinh thần vẫn còn là ngành công nghiệp mới phát triển.

Giải thích: E. Linda Gilbert, đoạn F

Indeed, products that increase and preserve mental performance are a small but emerging segment of the supplements industry, says Linda Gilbert, president of Health Focus, a company that researches consumer health trends. 

 

 

 

 

Questions 40

Choose the correct letters among A-D.

Write your answers in box 40 on your answer sheet.

 According to the passage, what is the most appropriate title for this passage?

 

   A. Making our minds last a lifetime. Làm cho trí tuệ kéo dài cả đời

Giải thích: câu B không hợp lý vì bài chỉ đề cập ginkgo ở một đoạn nhỏ và thực chất nó chưa được chứng minh là có lợi ích gì cho não, mọi người chỉ đổ xô đi mua nó thôi

Câu D đề bài không khám phá thêm về khả năng của não và thần kinh mà đề cập cụ thể đến khía cạnh “ sự già đi của não”

Câu C bài chỉ đề cập đến vấn đề chống lão hóa của não chứ không đề cập đến các hoạt động khác nhau để giữ gìn sức khỏe ở tuổi già.

Câu A là đáp án đúng vì đề bài chủ yếu nói về các hoạt động có lợi cho chức năng não cụ thể là chống “ lão hóa” ở não, để chúng ta luôn tỉnh táo, không bị mất trí nhớ khi về già.

   B. amazing pills of the ginkgo. Những viên thuốc ginkgo kinh ngạc

   C. how to stay healthy in your old hood. Làm thế nào để vẫn khỏe mạnh ở tuổi già

   D. more able a brain and neurons. Có nhiều khả năng hơn của một bộ não và các nơron thần kinh hơn

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

 

Answer:
28. C
29. D
30. F
31. G
32. D
33. F
34. C
35. G
36. B
37. A
38. C
39. E
40. A

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status