ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Concept of Role Theory

The Concept of Role Theory

Any individual in any situation occupies a role in relation to other people. The particular individual with whom one is concerned in the analysis of any situation is usually given the name of focal person. He has the focal role and can be regarded as sitting in the middle of a group of people

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Concept of Role Theory

 

Any individual in any situation occupies a role in relation to other people. The particular individual with whom one is concerned in the analysis of any situation is usually given the name of focal person. He has the focal role and can be regarded as sitting in the middle of a group of people, with whom he interacts in some way in that situation. This group of people is called his role set. For instance, in the family situation, an individual’s role set might be shown as in Figure 6. ĐOẠN 1

Bất kỳ cá nhân nào trong bất kỳ tình huống nào đều có vai trò trong mối quan hệ với người khác. Cá nhân cụ thể mà một người có liên quan trong quá trình phân tích bất kỳ tình huống nào thường được đặt tên là người đầu mối. Anh ấy có vai trò đầu mối và có thể được coi là đang ngồi giữa một nhóm người mà anh ấy tương tác theo một cách nào đó trong tình huống đó. Nhóm người này được gọi là nhóm vai trò của anh ấy. Ví dụ: trong tình huống gia đình, vai trò của một cá nhân có thể được hiển thị như trong Hình 6

Academic Reading Sample 138

The role set should include all those with whom the individual has more than trivial interactions.

Tập hợp vai trò nên bao gồm tất cả những người mà cá nhân đó có nhiều hơn các tương tác không có giá trị

Role definition/ Định nghĩa vai trò
The definition of any individual’s role in any situation will be a combination of the role expectations that the members of the role set have of the focal role. These expectations are often occupationally defined, sometimes even legally so. The role definitions of lawyers and doctors are fairly clearly defined both in legal and in cultural terms. The role definitions of, say, a film star or bank manager, are also fairly clearly defined in cultural terms, too clearly perhaps. Individuals often find it hard to escape from the role that cultural traditions have defined for them. Not only with doctors or lawyers is the required role behavior so constrained that if you are in that role for long it eventually becomes part of you, part of your personality. Hence, there is some likelihood that all accountants will be alike or that all blondes are similar - they are forced that way by the expectations of their role. ĐOẠN 2

Định nghĩa về vai trò của bất kỳ cá nhân nào trong bất kỳ tình huống nào sẽ là sự kết hợp các kỳ vọng về vai trò của các thành viên trong tập hợp vai trò đó đối với vai trò đầu mối. Những kỳ vọng này thường được định nghĩa theo phương diện nghề nghiệp, đôi khi thậm chí theo phương diện pháp lý. Các định nghĩa về vai trò của luật sư và bác sĩ được xác định khá rõ ràng cả về mặt pháp lý và văn hóa. Các định nghĩa về vai trò của một ngôi sao điện ảnh hay giám đốc ngân hàng, cũng được định nghĩa khá rõ ràng về mặt văn hóa, có lẽ là quá rõ ràng. Các cá nhân thường khó thoát khỏi vai trò mà truyền thống văn hóa đã xác định cho họ. Không chỉ với bác sĩ hay luật sư, hành vi vai trò bị ràng buộc đến mức nếu bạn ở trong vai trò đó lâu thì cuối cùng nó sẽ trở thành một phần của bạn, một phần tính cách của bạn. Do đó, có một số khả năng là tất cả các kế toán viên sẽ giống nhau hoặc tất cả các cô gái tóc vàng đều giống nhau - họ buộc phải như vậy bởi những kỳ vọng về vai trò của họ.


It is often important that you make it clear what your particular role is at a given time. The means of doing this are called, rather obviously, role signs. The simplest of role signs is a uniform. The number of stripes on your arm or pips on your shoulder is a very precise role definition which allows you to do certain very prescribed things in certain situations. Imagine yourself questioning a stranger on a dark street at midnight without wearing the role signs of a policeman! ĐOẠN 3

Điều quan trọng là bạn phải làm rõ vai trò cụ thể của mình tại một thời điểm nhất định. Các phương tiện để làm điều này được gọi là, một cách khá rõ ràng, các dấu hiệu vai trò. Dấu hiệu vai trò đơn giản nhất là đồng phục. Số sọc trên cánh tay hoặc số vạch trên vai của bạn là một định nghĩa vai trò rất chính xác, cho phép bạn thực hiện một số việc được quy định trong những tình huống nhất định. Hãy tưởng tượng bạn đang thẩm vấn một người lạ trên một con phố tối vào lúc nửa đêm mà không mang các dấu hiệu của một cảnh xác!

In social circumstances, dress has often been used as a role sign to indicate the nature and degree of formality of any gathering and occasionally the social status of people present. The current trend towards blurring these role signs in dress is probably democratic, but it also makes some people very insecure. Without role signs, who is to know who has what role? ĐOẠN 4

Trong các hoàn cảnh xã hội, trang phục thường được sử dụng như một dấu hiệu vai trò để biểu thị tính chất và mức độ trang trọng của bất kỳ cuộc tụ tập nào và đôi khi là địa vị xã hội của những người có mặt. Xu hướng làm mờ các dấu hiệu vai trò này trong trang phục hiện nay có lẽ là dân chủ, nhưng nó cũng khiến một số người rất bất an. Không có dấu hiệu vai trò thì làm sao biết ai có vai trò gì?

Place is another role sign. Managers often behave very differently outside the office and in it, even to the same person. They use a change of location to indicate a change in role from, say, boss to friend. Indeed, if you wish to change your roles you must find some outward sign that you are doing so or you won’t be permitted to change - the subordinate will continue to hear you as his boss no matter how hard you try to be his friend. In very significant cases of role change, e.g. from a soldier in the ranks to officer, from bachelor to married man, the change of role has to have a very obvious sign, hence rituals. It is interesting to observe, for instance, some decline in the emphasis given to marriage rituals. This could be taken as an indication that there is no longer such a big change in role from single to married person, and therefore no need for a public change in sign. ĐOẠN 5

Địa điểm là một dấu hiệu vai trò khác. Các nhà quản lý thường cư xử rất khác nhau bên ngoài và bên trong văn phòng, ngay cả với cùng một người. Họ sử dụng sự thay đổi vị trí để biểu thị sự thay đổi vai trò, chẳng hạn như ông chủ thành bạn bè. Thật vậy, nếu bạn muốn thay đổi vai trò của mình, bạn phải tìm ra một số dấu hiệu bên ngoài cho thấy bạn đang làm như vậy, nếu không bạn sẽ không được phép thay đổi - cấp dưới sẽ tiếp tục coi bạn là sếp của anh ta cho dù bạn có cố gắng làm bạn với anh ta như thế nào đi chăng nữa. Trong những trường hợp sự thay đổi vai trò rất quan trọng, ví dụ: từ lính tại ngũ sang sĩ quan, từ độc thân sang đàn ông đã có gia đình, sự đổi vai phải có một dấu hiệu rất rõ ràng, do đó phải có nghi lễ. Ví dụ, thật thú vị khi quan sát thấy một số sự suy giảm trong việc chú trọng vào các nghi lễ hôn nhân. Điều này có thể được coi là một dấu hiệu cho thấy không còn sự thay đổi lớn về vai trò từ người độc thân sang người đã kết hôn, và do đó không cần phải thay đổi công khai về dấu hiệu.

In organizations, office signs and furniture are often used as role signs. These and other perquisites of status are often frowned upon, but they may serve a purpose as a kind of uniform in a democratic society; roles without signs often lead to confused or differing expectations of the role of the focal person. ĐOẠN 6

Trong các tổ chức, các dấu hiệu văn phòng và nội thất thường được sử dụng làm dấu hiệu vai trò. Những điều này và các đặc quyền khác của địa vị thường không được tán thành, nhưng chúng có thể phục vụ cho mục đích như một loại đồng phục trong một xã hội dân chủ; vai trò không có dấu hiệu thường dẫn đến nhầm lẫn hoặc kỳ vọng khác nhau về vai trò của người đầu mối.

Role ambiguity
Role ambiguity results when there is some uncertainty in the minds, either of the focal person or of the members of his role set, as to precisely what his role is at any given time. One of the crucial expectations that shape the role definition is that of the individual, the focal person himself. If his occupation of the role is unclear, or if it differs from that of the others in the role set, there will be a degree of role ambiguity. Is this bad? Not necessarily, for the ability to shape one’s own role is one of the freedoms that many people desire, but the ambiguity may lead to role stress which will be discussed later on. The virtue of job descriptions is that they lessen this role ambiguity. ĐOẠN 7

Sự mơ hồ về vai trò dẫn đến sự không chắc chắn trong tâm trí của người đầu mối hoặc của các thành viên trong tập hợp vai trò của anh ta về vai trò chính xác của anh ta tại bất kỳ thời điểm nào. Một trong những kỳ vọng quan trọng hình thành nên định nghĩa vai trò là kỳ vọng của bản thân cá nhân người đầu mối. Nếu vai trò của anh ta nắm giữ không rõ ràng, hoặc nếu nó khác với vai trò của những người khác trong tập hợp vai trò, thì sẽ có một mức độ mơ hồ về vai trò. Điều này có tệ không? Không nhất thiết, vì khả năng định hình vai trò của chính mình là một trong những quyền tự do mà nhiều người mong muốn, nhưng sự mơ hồ có thể dẫn đến căng thẳng về vai trò, điều sẽ được thảo luận sau. Ưu điểm của bản mô tả công việc là chúng làm giảm bớt sự mơ hồ về vai trò này.

Unfortunately, job descriptions are seldom complete role definitions, except at the lower end of the scale. At middle and higher management levels, they are often a list of formal jobs and duties that say little about the more subtle and informal expectations of the role. The result is, therefore, to give the individual an uncomfortable feeling that there are things left unsaid, i.e. to heighten the sense of role ambiguity. ĐOẠN 8

Thật không may, các bản mô tả công việc hiếm khi có đầy đủ các định nghĩa về vai trò, ngoại trừ ở phần cuối của thang đo ( cấp nhân viên thấp nhất). Ở cấp quản lý cấp trung trở lên, chúng thường là một danh sách các công việc chính thức và các nhiệm vụ không nói về những kỳ vọng khó mô tả và không chính thức của vai trò đó. Do đó, kết quả là mang lại cho cá nhân cảm giác khó chịu rằng có những điều chưa được nói ra, tức là làm trầm trọng thêm cảm giác mơ hồ về vai trò.

Looking at role ambiguity from the other side, from the point of view of the members of the role set, lack of clarity in the role of the focal person can cause insecurity, lack of confidence, irritation and even anger among members of his role set. One list of the roles of a manager identified the following: executive, planner, policy maker, expert, controller of rewards and punishments, counselor, friend, teacher. If it is not clear, through role signs of one sort or another, which role is currently the operational one, the other party may not react in the appropriate way — we may, in fact, hear quite another message if the focal person speaks to us, for example, as a teacher and we hear her as an executive. ĐOẠN 9

Nhìn nhận sự mơ hồ về vai trò từ phía khác, từ quan điểm của các thành viên trong nhóm vai trò, sự thiếu rõ ràng trong vai trò của người đầu mối có thể gây ra sự bất an, thiếu tự tin, khó chịu và thậm chí tức giận giữa các thành viên trong nhóm vai trò của anh ta. Một danh sách các vai trò của người quản lý được xác định như sau: điều hành, lập kế hoạch, hoạch định chính sách, chuyên gia, kiểm soát phần thưởng và hình phạt, cố vấn, bạn bè, giáo viên. Nếu không rõ ràng, thông qua các dấu hiệu vai trò thuộc loại này hay loại khác, vai trò nào hiện đang hoạt động, thì bên kia có thể không phản ứng theo cách thích hợp - trên thực tế, chúng ta có thể nghe thấy một thông điệp hoàn toàn khác ví dụ nếu người đầu mối nói chuyện với chúng ta với tư cách là một giáo viên và chúng ta nghe cô ấy với tư cách là một giám đốc điều hành.

 

Question 29- 35

Do the following statements reflect the views of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 29- 35 on your answer sheet write

YES if the statement reflects the views of the writer

NO if the statement contradicts the views of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to know what the writer thinks about this

 

29.  It would be a good idea to specify the role definitions of soldiers more clearly.

30.  Accountants may be similar to one another because they have the same type of job.

31.  It is probably a good idea to keep dress as a role sign even nowadays.

32.  The decline in emphasis on marriage rituals should be reversed.

33.  Today furniture operates as a role sign in the same way as dress has always done.

34.  It is a good idea to remove role ambiguity.

35.  Job descriptions eliminate role ambiguity for managers.

Questions 36 - 39

Choose ONE OR TWO WORDS from Reading Passage 3 for each answer.

Write your answers in boxes 8-11 on your answer sheet.

 

36. A new headmaster of a school who enlarges his office and puts in expensive carpeting is using the office as a  

37. The graduation ceremony in many universities is an important  

38. The wig which judges wear in UK courts is a  

39. The parents of students in a school are part of the headmaster’s 

Questions 40

Choose the appropriate letter A-D and write it in box 40 on your answer sheet.

This text is taken from

 a guide for new managers in a company.

 a textbook analysis of behaviour in organisations.

 a critical study of the importance of role signs in modern society.

 a newspaper article about role changes.

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Concept of Role Theory

 

Question 29- 35

Do the following statements reflect the views of the writer in Reading Passage 3?

In boxes 29- 35 on your answer sheet write

YES if the statement reflects the views of the writer

NO if the statement contradicts the views of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to know what the writer thinks about this

 

29.NG It would be a good idea to specify the role definitions of soldiers more clearly.
Sẽ là một ý tưởng hay nếu quy định rõ ràng hơn các định nghĩa về vai trò của người lính.

 

30 .T Accountants may be similar to one another because they have the same type of job.
Các kế toán viên có thể giống nhau vì họ có cùng loại công việc.

Giải thích: đoạn 2

Not only with doctors or lawyers is the required role behavior so constrained that if you are in that role for long it eventually becomes part of you, part of your personality. Hence, there is some likelihood that all accountants will be alike or that all blondes are similar - they are forced that way by the expectations of their role. 

 

31.T It is probably a good idea to keep dress as a role sign even nowadays.
Có lẽ là một ý tưởng tốt để giữ trang phục như một dấu hiệu vai trò ngay cả ngày nay.

Giải thích: đoạn 4

 The current trend towards blurring these role signs in dress is probably democratic, but it also makes some people very insecure. Without role signs, who is to know who has what role? 

 

32.NG The decline in emphasis on marriage rituals should be reversed.
Nên đảo ngược tình trạng giảm chú trọng vào các nghi lễ hôn nhân.

 

33.T Today furniture operates as a role sign in the same way as dress has always done.
Ngày nay, đồ nội thất hoạt động như một dấu hiệu vai trò giống như cách trang phục vẫn luôn làm.

Giải thích: đoạn 6

In organizations, office signs and furniture are often used as role signs. These and other perquisites of status are often frowned upon, but they may serve a purpose as a kind of uniform in a democratic society; roles without signs often lead to confused or differing expectations of the role of the focal person.

 

34.F It is a good idea to remove role ambiguity.
Bạn nên loại bỏ sự mơ hồ về vai trò.

Giải thích: đoạn 7

If his occupation of the role is unclear, or if it differs from that of the others in the role set, there will be a degree of role ambiguity. Is this bad? Not necessarily, for the ability to shape one’s own role is one of the freedoms that many people desire, but the ambiguity may lead to role stress which will be discussed later on.

 

35. F Job descriptions eliminate role ambiguity for managers.
Mô tả công việc loại bỏ sự mơ hồ về vai trò cho người quản lý.

Giải thích: đoạn 8

Unfortunately, job descriptions are seldom complete role definitions, except at the lower end of the scale. At middle and higher management levels, they are often a list of formal jobs and duties that say little about the more subtle and informal expectations of the role. The result is, therefore, to give the individual an uncomfortable feeling that there are things left unsaid, i.e. to heighten the sense of role ambiguity.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 36- 39

Choose ONE OR TWO WORDS from Reading Passage 3 for each answer.

Write your answers in boxes 8-11 on your answer sheet.

 

36. A new headmaster of a school who enlarges his office and puts in expensive carpeting is using the office as a ......... role sign.............

Hiệu trưởng mới của một trường học đã mở rộng văn phòng của mình và trải những tấm thảm đắt tiền đang sử dụng văn phòng như một dấu hiệu vai trò.

Giải thích: đoạn 6

In organizations, office signs and furniture are often used as role signs

 

37. The graduation ceremony in many universities is an important .......ritual.......................

Lễ tốt nghiệp ở nhiều trường đại học là một nghi thức quan trọng.

Giải thích: đoạn 6, chuyển vai trò từ sinh viên thành người đã tốt nghiệp cần phải có nghi thức để tuyên bố sự thay đổi vai trò

 In very significant cases of role change, e.g. from a soldier in the ranks to officer, from bachelor to married man, the change of role has to have a very obvious sign, hence rituals.

 

38. The wig which judges wear in UK courts is a  .........role sign....................

Bộ tóc giả mà các thẩm phán đội tại tòa án Vương quốc Anh là một dấu hiệu vai trò

Giải thích: đoạn 3, wig là tóc giả đóng vai trò như đồng phục của các thẩm phán, vì vậy nó là role sign

The simplest of role signs is a uniform

 

39. The parents of students in a school are part of the headmaster’s  ......role set.......................

Phụ huynh của học sinh trong trường là một phần trong tập hợp vai trò của hiệu trưởng.

Giải thích: đoạn 1, hiệu trưởng là người đầu mối, và ông ta ở giữa rất nhiều người như phụ huynh, học sinh, giáo viên gọi là role set, và do đó phụ huynh là một phần trong role set của hiệu trưởng

Any individual in any situation occupies a role in relation to other people. The particular individual with whom one is concerned in the analysis of any situation is usually given the name of focal person. He has the focal role and can be regarded as sitting in the middle of a group of people, with whom he interacts in some way in that situation. This group of people is called his role set.

Questions 40

Choose the appropriate letter A-D and write it in box 40 on your answer sheet.

This text is taken from
Văn bản này được lấy từ

A. a guide for new managers in a company.
hướng dẫn dành cho người quản lý mới trong công ty.

B.  a textbook analysis of behaviour in organisations.
một phân tích sách giáo khoa về hành vi trong các tổ chức.

C.  a critical study of the importance of role signs in modern society.
một nghiên cứu quan trọng về tầm quan trọng của các dấu hiệu vai trò trong xã hội hiện đại.

Giải thích: đoạn 9, nói về tầm quan trọng của dấu hiệu vai trò trong xã hội hiện đại

Looking at role ambiguity from the other side, from the point of view of the members of the role set, lack of clarity in the role of the focal person can cause insecurity, lack of confidence, irritation and even anger among members of his role set. One list of the roles of a manager identified the following: executive, planner, policy maker, expert, controller of rewards and punishments, counselor, friend, teacher. If it is not clear, through role signs of one sort or another, which role is currently the operational one, the other party may not react in the appropriate way — we may, in fact, hear quite another message if the focal person speaks to us, for example, as a teacher and we hear her as an executive.

 

D.  a newspaper article about role changes.
một bài báo về thay đổi vai trò.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
29 NOT GIVEN
30 YES
31 YES
32 NOT GIVEN
33 YES
34 NO
35 NO
36 role sign
37 ritual
38 role sign
39 role set
40 C

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status