ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN -The Birth of Scientific English

The Birth of Scientific English

World science is dominated today by a small number of languages, including Japanese, German and French, but it is English which is probably the most popular global language of science. This is not just because of the importance of English-speaking countries such as the USA in scientific research

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Birth of Scientific English


      World science is dominated today by a small number of languages, including Japanese, German and French, but it is English which is probably the most popular global language of science. This is not just because of the importance of English-speaking countries such as the USA in scientific research; the scientists of many non-English-speaking countries find that they need to write their research papers in English to reach a wide international audience. Given the prominence of scientific English today, it may seem surprising that no one really knew how to write science in English before the 17th century. Before that, Latin was regarded as the lingua franca for European intellectuals. ĐOẠN 1

Khoa học thế giới ngày nay được thống trị bởi một số ít ngôn ngữ, bao gồm tiếng Nhật, tiếng Đức và tiếng Pháp, nhưng tiếng Anh có lẽ là ngôn ngữ khoa học toàn cầu phổ biến nhất. Điều này không chỉ vì tầm quan trọng của các quốc gia nói tiếng Anh như Hoa Kỳ trong nghiên cứu khoa học; các nhà khoa học của nhiều quốc gia không nói tiếng Anh nhận thấy rằng họ cần phải viết các bài nghiên cứu của mình bằng tiếng Anh để tiếp cận được nhiều đối tượng quốc tế. Với sự lỗi lạc của tiếng Anh khoa học ngày nay, có vẻ như đáng ngạc nhiên là không ai thực sự biết cách viết khoa học bằng tiếng Anh trước thế kỷ 17. Trước đó, tiếng Latinh được coi là ngôn ngữ chung của giới trí thức châu Âu.

     The European Renaissance (c. 14th-16th century) is sometimes called the 'revival of learning', a time of renewed interest in the 'lost knowledge' of classical times. At the same time, however, scholars also began to test and extend this knowledge. The emergent nation states of Europe developed competitive interests in world exploration and the development of trade. Such expansion, which was to take the English language west to America and east to India, was supported by scientific developments such as the discovery of magnetism (and hence the invention of the compass), improvements in cartography and - perhaps the most important scientific revolution of them all - the new theories of astronomy and the movement of the Earth in relation to the planets and stars, developed by Copernicus (1473-1543). ĐOẠN 2

Thời kỳ Phục hưng ở châu Âu (khoảng thế kỷ 14-16) đôi khi được gọi là 'thời kỳ phục hưng của kiến thức', thời điểm khơi dậy mối quan tâm đến 'kiến thức đã mất' của thời cổ điển. Tuy nhiên, đồng thời, các học giả cũng bắt đầu thử nghiệm và mở rộng kiến thức này. Các chính quyền quốc gia mới nổi của châu Âu đã phát triển các lợi ích cạnh tranh trong việc khám phá thế giới và phát triển thương mại. Sự mở rộng như vậy, nhằm đưa tiếng Anh về phía tây sang châu Mỹ và phía đông sang Ấn Độ, được hỗ trợ bởi những phát triển khoa học như khám phá ra từ tính (và do đó là phát minh ra la bàn), những cải tiến về bản đồ học và - có lẽ là cuộc cách mạng khoa học quan trọng nhất trong số đó - những lý thuyết mới về thiên văn học và sự chuyển động của Trái đất liên quan đến các hành tinh và các ngôi sao, được phát triển bởi Copernicus (1473-1543).

      England was one of the first countries where scientists adopted and publicised Copernican ideas with enthusiasm. Some of these scholars, including two with interests in language -John Wall's and John Wilkins - helped found the Royal Society in 1660 in order to promote empirical scientific research. ĐOẠN 3

Anh là một trong những quốc gia đầu tiên nơi các nhà khoa học nhiệt tình áp dụng và phổ biến các ý tưởng của Copernicus. Một số học giả này, trong đó có hai người quan tâm đến ngôn ngữ - John Wall's và John Wilkins - đã giúp thành lập Hiệp hội Hoàng gia vào năm 1660 nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học thực nghiệm.

      Across Europe similar academies and societies arose, creating new national traditions of science. In the initial stages of the scientific revolution, most publications in the national languages were popular works, encyclopaedias, educational textbooks and translations. ĐOẠN 4

Trên khắp châu Âu, các học viện và hiệp hội tương tự đã mọc lên tạo ra những truyền thống khoa học quốc gia mới. Trong giai đoạn đầu của cuộc cách mạng khoa học, hầu hết các ấn phẩm bằng ngôn ngữ quốc gia là các tác phẩm phổ biến, bách khoa toàn thư, sách giáo khoa và bản dịch.

      Original science was not done in English until the second half of the 17th century. For example, Newton published his mathematical treatise, known as the Principia, in Latin, but published his later work on the properties of light - Opticks - in English. ĐOẠN 5

Khoa học nguyên thủy không được thực hiện bằng tiếng Anh cho đến nửa sau của thế kỷ 17. Ví dụ, Newton đã xuất bản chuyên luận toán học của mình, được gọi là Principia, bằng tiếng Latinh, nhưng lại xuất bản tác phẩm sau này của ông về các tính chất của ánh sáng - Opticks - bằng tiếng Anh.

      There were several reasons why original science continued to be written in Latin. The first was simply a matter of audience. Latin was suitable for an international audience of scholars, whereas English reached a socially wider, but more local, audience. Hence, popular science was written in English. ĐOẠN 6

Có một số lý do tại sao khoa học nguyên thủy tiếp tục được viết bằng tiếng Latinh. Đầu tiên chỉ đơn giản là vấn đề khán giả. Tiếng Latinh phù hợp với đối tượng học giả quốc tế, trong khi tiếng Anh tiếp cận với đối tượng rộng hơn về mặt xã hội nhưng mang tính địa phương hơn. Do đó, khoa học phổ biến được viết bằng tiếng Anh.
   
      A second reason for writing in Latin may, perversely, have been a concern for secrecy. Open publication had dangers in putting into the public domain preliminary ideas which had not yet been fully exploited by their 'author'. This growing concern about intellectual properly rights was a feature of the period - it reflected both the humanist notion of the individual, rational scientist who invents and discovers through private intellectual labour, and the growing connection between original science and commercial exploitation. There was something of a social distinction between 'scholars and gentlemen' who understood Latin, and men of trade who lacked a classical education. And in the mid-17th century it was common practice for mathematicians to keep their discoveries and proofs secret, by writing them in cipher, in obscure languages, or in private messages deposited in a sealed box with the Royal Society. Some scientists might have felt more comfortable with Latin precisely because its audience, though in national, was socially restricted. Doctors clung the most keenly to Latin as an 'insider language'. ĐOẠN 7

Ngược lại, lý do thứ hai để viết bằng tiếng Latinh có thể là do lo ngại về tính bí mật. Xuất bản công khai có những nguy hiểm trong việc đưa vào phạm vi công cộng những ý tưởng sơ bộ chưa được 'tác giả' của chúng khai thác đầy đủ. Mối quan tâm ngày càng tăng về các quyền hợp pháp về trí tuệ là một đặc điểm của thời kỳ - nó phản ánh cả quan niệm nhân văn về cá nhân, nhà khoa học duy lý, người phát minh và khám phá thông qua lao động trí tuệ cá nhân, và mối liên hệ ngày càng tăng giữa khoa học nguyên bản và khai thác thương mại. Có điều gì đó về sự phân biệt xã hội giữa 'học giả và quý ông' hiểu tiếng Latinh và những người buôn bán thiếu nền giáo dục cổ điển. Và vào giữa thế kỷ 17, các nhà toán học thường giữ bí mật những khám phá và bằng chứng của họ, bằng cách viết chúng bằng mật mã, bằng ngôn ngữ tối nghĩa hoặc bằng tin nhắn riêng được đặt trong hộp kín của Hội Hoàng gia. Một số nhà khoa học có thể cảm thấy thoải mái hơn với tiếng Latinh chính xác là vì người đọc nó, mặc dù ở trong nước, bị hạn chế về mặt xã hội. Các bác sĩ bám chặt nhất vào tiếng Latinh như một 'ngôn ngữ nội bộ'.

      A third reason why the writing of original science in English was delayed may have been to do with the linguistic inadequacy of English in the early modern period. English was not well equipped to deal with the scientific argument. First, it lacked the necessary technical vocabulary. Second, it lacked the grammatical resources required to represent the world in an objective and impersonal way, and to discuss the relations, such as cause and effect, that might hold between complex and hypothetical entities. ĐOẠN 8

Lý do thứ ba khiến việc viết khoa học nguyên bản bằng tiếng Anh bị trì hoãn có thể là do sự bất cập về mặt ngôn ngữ của tiếng Anh trong thời kỳ đầu hiện đại. Tiếng Anh không được trang bị tốt để giải quyết các lập luận khoa học. Đầu tiên, nó thiếu từ vựng kỹ thuật cần thiết. Thứ hai, nó thiếu các nguồn ngữ pháp cần thiết để thể hiện thế giới một cách khách quan và vô tư, và để thảo luận về các mối quan hệ, chẳng hạn như nguyên nhân và kết quả, có thể tồn tại giữa các thực thể phức tạp và giả thuyết.

      Fortunately, several members of the Royal Society possessed an interest in language and became engaged in various linguistic projects. Although a proposal in 1664 to establish a committee for improving the English language came to little, the society's members did a great deal to foster the publication of science in English and to encourage the development of a suitable writing style. Many members of the Royal Society also published monographs in English. One of the first was by Robert Hooke, the society's first curator of experiments, who described his experiments with microscopes in Micrographia (1665). This work is largely narrative in style, based on a transcript of oral demonstrations and lectures. ĐOẠN 9

May mắn thay, một số thành viên của Hiệp hội Hoàng gia có hứng thú với ngôn ngữ và tham gia vào các dự án ngôn ngữ khác nhau. Mặc dù đề xuất thành lập một ủy ban cải thiện ngôn ngữ tiếng Anh vào năm 1664 không đạt được nhiều thành tựu, nhưng các thành viên của hội đã làm rất nhiều để thúc đẩy việc xuất bản khoa học bằng tiếng Anh và khuyến khích sự phát triển của một phong cách viết phù hợp. Nhiều thành viên của Hiệp hội Hoàng gia cũng xuất bản chuyên khảo bằng tiếng Anh. Một trong những tác phẩm đầu tiên là của Robert Hooke, người phụ trách thí nghiệm đầu tiên của hội, người đã mô tả các thí nghiệm của mình với kính hiển vi trong Micrographia (1665). Tác phẩm này này chủ yếu là phong cách tường thuật, dựa trên đoạn ghi lời của các cuộc biểu tình và bài giảng bằng miệng.

      In 1665 a new scientific journal, Philosophical Transactions, was inaugurated. Perhaps the first international English-language scientific journal, it encouraged a new genre of scientific writing, that of short, focused accounts of particular experiments. ĐOẠN 10

Năm 1665, một tạp chí khoa học mới, Philosophical Transactions, được khánh thành. Có lẽ là tạp chí khoa học quốc tế bằng tiếng Anh đầu tiên, nó đã khuyến khích một thể loại bài viết khoa học mới, đó là các tài liệu ngắn, tập trung vào các thí nghiệm cụ thể.

      The 17th century was thus a formative period in the establishment of scientific English. In the following century, much of this momentum was lost as German established itself as the leading European language of science. It is estimated that by the end of the 18th century 401 German scientific journals had been established as opposed to 96 in France and 50 in England. However, in the 19th century, scientific English again enjoyed substantial lexical growth as the industrial revolution created the need for new technical vocabulary, and new, specialised, professional societies were instituted to promote and publish in the new disciplines. ĐOẠN 11

Do đó, thế kỷ 17 là thời kỳ hình thành tiếng Anh khoa học. Trong thế kỷ tiếp theo, phần lớn động lực này đã mất đi khi tiếng Đức tự khẳng định mình là ngôn ngữ khoa học hàng đầu châu Âu. Người ta ước tính rằng vào cuối thế kỷ 18, 401 tạp chí khoa học của Đức đã được thành lập so với 96 ở Pháp và 50 ở Anh. Tuy nhiên, vào thế kỷ 19, tiếng Anh khoa học một lần nữa đạt được sự tăng trưởng đáng kể về mặt từ vựng khi cuộc cách mạng công nghiệp tạo ra nhu cầu về từ vựng kỹ thuật mới, và các hiệp hội nghề nghiệp, chuyên ngành mới được thành lập để thúc đẩy và xuất bản các ngành mới.

*** lingua franca: a language which is used for communication between groups of people who speak different languages

 

Questions 28-34
Complete the summary.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 28-34 on your answer sheet.

In Europe, modern science emerged at the same time as the nation state. At first, the scientific language of choice remained 28 ......................... It allowed scientists to communicate with other socially privileged thinkers while protecting their work from unwanted exploitation. Sometimes the desire to protect ideas seems to have been stronger than the desire to communicate them, particularly in the case of mathematicians and 29 ......................... In Britain, moreover, scientists worried that English had neither the 30 ......................... nor the 31 ......................... to express their ideas.This situation only changed after 1660 when scientists associated with the 32 ......................... set about developing English. An early scientific journal fostered a new kind of writing based on short descriptions of specific experiments. Although English was then overtaken by 33 ......................... it developed again in the 19th century. as a direct result of the 34 ..........................

Questions 35-37
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 73?
In boxes 35-37 on your answer sheet, write:

YES    if the statement agrees with the writer's claims
NO    if the statement contradicts the writer's claims


NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

35.  There was strong competition between scientists in Renaissance Europe.  
36.  The most important scientific development of the Renaissance period was the discovery of magnetism.  
37.  In 17th-century Britain, leading thinkers combined their interest in science with an interest in how to express ideas. 

Questions 38-40
Complete the table.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

Science written in the first half of the 17th century

Language used

Latin

English

Type of science

Original

38 ......................

Examples

39 ......................

Encyclopaedias

Target audience

International scholars

40 ......................, but socially wider

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Birth of Scientific English

 

 

Questions 28-34
Complete the summary.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 28-34 on your answer sheet.

In Europe, modern science emerged at the same time as the nation state. At first, the scientific language of choice remained 28 ..... Latin.................... It allowed scientists to communicate with other socially privileged thinkers while protecting their work from unwanted exploitation. Sometimes the desire to protect ideas seems to have been stronger than the desire to communicate them, particularly in the case of mathematicians and 29 ......doctors..................

Ở châu Âu, khoa học hiện đại xuất hiện cùng lúc với chính quyền nhà nước. Lúc đầu, ngôn ngữ khoa học được lựa chọn vẫn là tiếng Latinh. Nó cho phép các nhà khoa học giao tiếp với các nhà tư tưởng có đặc quyền xã hội khác trong khi bảo vệ công trình của họ khỏi bị khai thác không mong muốn. Đôi khi mong muốn bảo vệ các ý tưởng dường như mạnh hơn mong muốn truyền đạt chúng, đặc biệt là trong trường hợp của các nhà toán học và bác sĩ.

Giải thích: đoạn 7

   A second reason for writing in Latin may, perversely, have been a concern for secrecy. Open publication had dangers in putting into the public domain preliminary ideas which had not yet been fully exploited by their 'author'

And in the mid-17th century it was common practice for mathematicians to keep their discoveries and proofs secret, by writing them in cipher, in obscure languages, or in private messages deposited in a sealed box with the Royal Society. Some scientists might have felt more comfortable with Latin precisely because its audience, though in national, was socially restricted. Doctors clung the most keenly to Latin as an 'insider language'.

........................................................................................................................................................................

 

In Britain, moreover, scientists worried that English had neither the 30 ........technical vocabulary................ nor the 31 .....grammatical resources.................... to express their ideas.

Ngoài ra, ở Anh, các nhà khoa học lo lắng rằng tiếng Anh không có từ vựng kỹ thuật cũng như nguồn ngữ pháp để diễn đạt ý tưởng của họ.

Giải thích: đoạn 8

 First, it lacked the necessary technical vocabulary. Second, it lacked the grammatical resources required to represent the world in an objective and impersonal way, and to discuss the relations, such as cause and effect, that might hold between complex and hypothetical entities.

........................................................................................................................................................................

 

This situation only changed after 1660 when scientists associated with the 32 ...........Royal Society.............. set about developing English.

Tình trạng này chỉ thay đổi sau năm 1660 khi các nhà khoa học liên kết với Hiệp hội Hoàng gia bắt đầu phát triển tiếng Anh.

Giải thích: đoạn 9

Fortunately, several members of the Royal Society possessed an interest in language and became engaged in various linguistic projects. 

........................................................................................................................................................................

 

An early scientific journal fostered a new kind of writing based on short descriptions of specific experiments. Although English was then overtaken by 33 ........German................. it developed again in the 19th century as a direct result of the 34 .......industrial revolution...................

Một tạp chí khoa học ban đầu đã thúc đẩy một kiểu viết mới dựa trên các mô tả ngắn về các thí nghiệm cụ thể. Mặc dù tiếng Anh sau đó đã bị tiếng Đức vượt qua nhưng nó đã phát triển trở lại vào thế kỷ 19 do kết quả trực tiếp của cuộc cách mạng công nghiệp.

Giải thích: đoạn 11

The 17th century was thus a formative period in the establishment of scientific English. In the following century, much of this momentum was lost as German established itself as the leading European language of science. It is estimated that by the end of the 18th century 401 German scientific journals had been established as opposed to 96 in France and 50 in England. However, in the 19th century, scientific English again enjoyed substantial lexical growth as the industrial revolution created the need for new technical vocabulary, and new, specialised, professional societies were instituted to promote and publish in the new disciplines. 

 


 

 

 

 

 

Questions 35-37
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 73?
In boxes 35-37 on your answer sheet, write:

YES    if the statement agrees with the writer's claims
NO    if the statement contradicts the writer's claims


NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this
 

35.NG  There was strong competition between scientists in Renaissance Europe.  
Có sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà khoa học ở Châu Âu thời Phục hưng.


36.F The most important scientific development of the Renaissance period was the discovery of magnetism.  
Sự phát triển khoa học quan trọng nhất của thời kỳ Phục hưng là khám phá ra từ tính.

Giải thích: đoạn 2

perhaps the most important scientific revolution of them all - the new theories of astronomy and the movement of the Earth in relation to the planets and stars, developed by Copernicus (1473-1543).


37.T  In 17th-century Britain, leading thinkers combined their interest in science with an interest in how to express ideas. 
Ở Anh vào thế kỷ 17, các nhà tư tưởng hàng đầu đã kết hợp mối quan tâm về khoa học với mối quan tâm về cách diễn đạt ý tưởng.

Giải thích: đoạn 3, an interest in how to express ideas = interests in language

England was one of the first countries where scientists adopted and publicised Copernican ideas with enthusiasm. Some of these scholars, including two with interests in language -John Wall's and John Wilkins - helped found the Royal Society in 1660 in order to promote empirical scientific research.


Complete the table.
Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 38-40 on your answer sheet.

Science written in the first half of the 17th century

Language used

Latin

English

Type of science

Original

38 ........popular..............

Examples

39 ......Newton's Principia. ...............

Encyclopaedias

Target audience

International scholars

40 .....more local................., but socially wider

 

38. popular

Giải thích: đoạn 4

 Across Europe similar academies and societies arose, creating new national traditions of science. In the initial stages of the scientific revolution, most publications in the national languages were popular works, encyclopaedias, educational textbooks and translations.

 

39. Newton's Principia

Giải thích: đoạn 5

Original science was not done in English until the second half of the 17th century. For example, Newton published his mathematical treatise, known as the Principia, in Latin, but published his later work on the properties of light - Opticks - in English.

 

40. more local

 There were several reasons why original science continued to be written in Latin. The first was simply a matter of audience. Latin was suitable for an international audience of scholars, whereas English reached a socially wider, but more local, audience. Hence, popular science was written in English.


 

Native Speaker hiện có 100 suất học thử một buổi 30 phút, học Ielts Speaking 1 kèm 1 với người nước ngoài. Đặc biệt sau buổi học thử dù có đăng ký học chính thức hay không bạn cũng sẽ nhận được một bảng đánh giá về khả năng nghe, nói, phát âm, từ vựng, ngữ pháp siêu chi tiết cũng như là các tài liệu giúp học kèm trong khóa học. Nếu các bạn học thử nhưng không có đủ kinh phí để đăng ký học chính thức thì các bạn cũng có cơ hội thử nghiệm cách học mới mẻ này, được quen biết thêm một người bạn ( thầy cô trong buổi học) người nước ngoài, được hiểu rõ khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu để có thể có cái nhìn rõ hơn về hành trình học Ielts (đặc biệt là phần Speaking) của mình trong thời gian sắp tới, và tài liệu tham khảo nếu bạn muốn tự học. Buổi học thử này hoàn toàn miễn phí, không tốn thêm chi phí và điều kiện nào để tham gia. Để biết thêm thông tin về khóa học cũng như đăng ký học thử các bạn có thể tham khảo thông tin tại đây Khóa học Ielts Speaking Online 1 kèm 1 với giáo viên nước ngoài Hoặc đăng ký học thử trực tiếp tại đây.

 

Answer:
28. Latin    29. Doctors    30. Technical Vocabulary     31. Grammatical Resources    32. Royal Society     33. German    34. Industrial Revolution   35. NOT GIVEN     36. FALSE   37. TRUE    38. Popular    39. Principia / the Principia / Newton's Principia / mathematical treatise    40. local / more local / local audience

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status