ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Bakelite

Bakelite

The birth of modern plastics

In 1907, Leo Hendrick Baekeland, a Belgian scientist working in New York, discovered and patented a revolutionary new synthetic material

Thumbnail

 

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 Bakelite

 


In 1907, Leo Hendrick Baekeland, a Belgian scientist working in New York, discovered and patented a revolutionary new synthetic material. His invention, which he named 'Bakelite', was of enormous technological importance, and effectively launched the modern plastics industry. ĐOẠN 1

Năm 1907, Leo Hendrick Baekeland, một nhà khoa học người Bỉ làm việc tại New York, đã phát hiện và có bằng sáng chế cho một vật liệu tổng hợp mới mang tính cách mạng. Phát minh của ông được đặt tên là 'Bakelite', có tầm quan trọng công nghệ to lớn và đã khởi động hiệu quả ngành công nghiệp nhựa hiện đại.

The term 'plastic' comes from the Greek plassein, meaning 'to mould'. Some plastics are derived from natural sources, some are semi-synthetic (the result of chemical action on a natural substance), and some are entirely synthetic, that is, chemically engineered from the constituents of coal or oil. Some are 'thermoplastic', which means that, like candlewax, they melt when heated and can then be reshaped. Others are 'thermosetting': like eggs, they cannot revert to their original viscous state, and their shape is thus fixed forever, Bakelite had the distinction of being the first totally synthetic thermosetting plastic. ĐOẠN 2

Thuật ngữ 'nhựa' xuất phát từ tiếng Hy Lạp plassein, có nghĩa là 'đúc'. Một số chất dẻo có nguồn gốc từ các nguồn tự nhiên, một số là chất bán tổng hợp (kết quả của tác động hóa học lên một chất tự nhiên) và một số là chất tổng hợp hoàn toàn, tức là được xử lý hóa học từ các thành phần của than hoặc dầu. Một số là 'nhựa dẻo', có nghĩa là, giống như sáp nến, chúng tan chảy khi đun nóng và sau đó có thể định hình lại. Những loại khác là 'nhựa rắn': giống như trứng, chúng không thể trở lại trạng thái nhầy ban đầu và do đó hình dạng của chúng được cố định mãi mãi. Bakelite có điểm khác biệt là loại nhựa rắn tổng hợp hoàn toàn đầu tiên.

The history of today's plastics begins with the discovery of a series of semi-synthetic thermoplastic materials in the mid-nineteenth century. The impetus behind the development of these early plastics was generated by a number of factors - immense technological progress in the domain of chemistry, coupled with wider cultural changes, and the pragmatic need to find acceptable substitutes for dwindling supplies of 'luxury' materials such as tortoise-shell and ivory. ĐOẠN 3

Lịch sử của nhựa ngày nay bắt đầu với việc phát hiện ra một loạt vật liệu nhiệt dẻo bán tổng hợp vào giữa thế kỷ XIX. Động lực đằng sau sự phát triển của những loại nhựa ban đầu này được tạo ra bởi một số yếu tố - tiến bộ công nghệ to lớn trong lĩnh vực hóa học, cùng với những thay đổi văn hóa rộng lớn hơn và nhu cầu thực tế để tìm các vật liệu thay thế có thể chấp nhận được cho nguồn cung cấp vật liệu 'xa xỉ' đang cạn kiệt như mai rùa và ngà voi.

Baekeland's interest in plastics began in 1885 when, as a young chemistry student in Belgium, he embarked on research into phenolic resins, the group of sticky substances produced when phenol (carbolic acid) combines with an aldehyde (a volatile fluid similar to alcohol). He soon abandoned the subject, however, only returning to it some years later. By 1905 he was a wealthy New Yorker, having recently made his fortune with the invention of a new photographic paper. While Baekeland had been busily amassing dollars, some advances had been made in the development of plastics. The years 1899 and 1900 had seen the patenting of the first semi-synthetic thermosetting material that could be manufactured on an industrial scale. In purely scientific terms, Baekeland's major contribution to the field is not so much the actual discovery of the material to which he gave his name, but rather the method by which a reaction between phenol and formaldehyde could be controlled, thus making possible its preparation on a commercial basis. On 13 July 1907, Baekeland took out his famous patent describing this preparation, the essential features of which are still in use today. ĐOẠN 4

Baekeland quan tâm đến chất dẻo bắt đầu từ năm 1885 khi còn là một sinh viên hóa học trẻ tuổi ở Bỉ, ông bắt tay vào nghiên cứu về nhựa phenolic, nhóm chất dính được tạo ra khi phenol (axit carbolic) kết hợp với aldehyde (một chất lỏng dễ bay hơi tương tự như rượu). Tuy nhiên, anh ấy sớm từ bỏ chủ đề này, chỉ quay lại với nó vài năm sau đó. Đến năm 1905, ông là một người New York giàu có, gần đây đã kiếm bộn tiền nhờ phát minh ra một loại giấy ảnh mới. Trong khi Baekeland bận rộn tích lũy đô la, nhưng vẫn đạt được một số tiến bộ trong quá trình phát triển nhựa. Những năm 1899 và 1900 đã chứng kiến việc cấp bằng sáng chế cho vật liệu nhiệt rắn bán tổng hợp đầu tiên có thể được sản xuất ở quy mô công nghiệp. Về mặt khoa học thuần túy, đóng góp lớn nhất của Baekeland cho lĩnh vực này không phải là khám phá thực sự về vật liệu mà ông đã đặt theo tên mình mà là phương pháp kiểm soát phản ứng giữa phenol và formaldehyde, từ đó có thể điều chế được nó trên cơ sở thương mại. Vào ngày 13 tháng 7 năm 1907, Baekeland đã lấy bằng sáng chế nổi tiếng mô tả sự điều chế này, những đặc điểm cơ bản vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

not so much: used for saying that one thing or fact is true or important rather than another
It’s not so much Mandy I’m worried about, it’s you.
It was not so much that the work was difficult, but that it was so boring.


The original patent outlined a three-stage process, in which phenol and formaldehyde (from wood or coal) were initially combined under vacuum inside a large egg-shaped kettle. The result was a resin known as Novalak, which became soluble and malleable when heated. The resin was allowed to cool in shallow trays until it hardened, and then broken up and ground into powder. Other substances were then introduced: including fillers, such as woodflour, asbestos or cotton, which increase strength and moisture resistance, catalysts (substances to speed up the reaction between two chemicals without joining to either) and hexa, a compound of ammonia and formaldehyde which supplied the additional formaldehyde necessary to form a thermosetting resin. This resin was then left to cool and harden, and ground up a second time. The resulting granular powder was raw Bakelite, ready to be made into a vast range of manufactured objects. In the last stage, the heated Bakelite was poured into a hollow mould of the required shape and subjected to extreme heat and pressure; thereby 'setting' its form for life. ĐOẠN 5

Sáng chế ban đầu vạch ra một quy trình ba giai đoạn, trong đó phenol và formaldehyde (từ gỗ hoặc than) ban đầu được kết hợp trong môi trường chân không bên trong một ấm đun nước lớn hình quả trứng. Kết quả là một loại nhựa được gọi là Novalak, trở nên hòa tan và dễ uốn khi đun nóng. Nhựa được để nguội trong các khay nông cho đến khi cứng lại, sau đó được chia nhỏ và nghiền thành bột. Sau đó, các chất khác được đưa vào: bao gồm chất độn, chẳng hạn như bột gỗ, amiăng hoặc bông, giúp tăng độ bền và khả năng chống ẩm, chất xúc tác (chất để tăng tốc độ phản ứng giữa hai hóa chất mà không liên kết với nhau) và hexa, một hợp chất của amoniac và formaldehyde đã cung cấp thêm formaldehyde cần thiết để tạo thành nhựa nhiệt rắn. Loại nhựa này sau đó được để nguội và cứng lại, và nghiền lần thứ hai. Bột dạng hạt thu được là Bakelite thô, sẵn sàng để chế tạo thành nhiều loại đồ vật được sản xuất. Ở giai đoạn cuối, Bakelite đã được làm nóng được đổ vào một khuôn rỗng có hình dạng theo yêu cầu và chịu nhiệt độ và áp suất cực cao; bằng cách đó 'đông đặc lại' hình dạng của nó cho đời sống.

The design of Bakelite objects, everything from earrings to television sets, was governed to a large extent by the technical requirements of the moulding process. The object could not be designed so that it was locked into the mould and therefore difficult to extract. A common general rule was that objects should taper towards the deepest part of the mould, and if necessary the product was moulded in separate pieces. Moulds had to be carefully designed so that the molten Bakelite would flow evenly and completely into the mould. Sharp corners proved impractical and were thus avoided, giving rise to the smooth, 'streamlined' style popular in the 1930s. The thickness of the walls of the mould was also crucial: thick walls took longer to cool and harden, a factor which had to be considered by the designer in order to make the most efficient use of machines. ĐOẠN 6
Thiết kế của các đồ vật Bakelite, mọi thứ từ hoa tai đến các thiết bị truyền hình, phần lớn bị chi phối bởi các yêu cầu kỹ thuật của quy trình đúc. Đồ vật không thể được thiết kế  làm cho nó bị khóa vào khuôn và do đó khó lấy ra. Một quy tắc chung phổ biến là các vật thể phải thuôn nhọn về phía sâu nhất của khuôn và nếu cần, sản phẩm sẽ được đúc thành từng mảnh riêng biệt. Khuôn phải được thiết kế cẩn thận để Bakelite nóng chảy chảy đều và hoàn toàn vào khuôn. Các góc nhọn tỏ ra không thực tế và do đó đã bị tránh, tạo ra phong cách 'thuôn', mượt mà phổ biến vào những năm 1930. Độ dày của thành khuôn cũng rất quan trọng: thành dày mất nhiều thời gian hơn để nguội và cứng lại, một yếu tố mà nhà thiết kế phải cân nhắc để sử dụng máy móc hiệu quả nhất.

 

Baekeland's invention, although treated with disdain in its early years, went on to enjoy an unparalleled popularity which lasted throughout the first half of the twentieth century. It became the wonder product of the new world of industrial expansion - 'the material of a thousand uses'. Being both non-porous and heat-resistant, Bakelite kitchen goods were promoted as being germ-free and sterilisable. Electrical manufacturers seized on its insulating properties, and consumers everywhere relished its dazzling array of shades, delighted that they were now, at last, no longer restricted to the wood tones and drab browns of the pre-plastic era. It then fell from favour again during the 1950s, and was despised and destroyed in vast quantities. Recently, however, it has been experiencing something of a renaissance, with renewed demand for original Bakelite objects in the collectors' marketplace, and museums, societies and dedicated individuals once again appreciating the style and originality of this innovative material. ĐOẠN 7
 
Phát minh của Baekeland, mặc dù bị coi thường trong những năm đầu tiên, nhưng đã tiếp tục có được sự nổi tiếng vô song kéo dài suốt nửa đầu thế kỷ XX. Nó đã trở thành sản phẩm kỳ diệu của thế giới mở rộng công nghiệp mới - 'vật liệu của hàng ngàn công dụng'. Không xốp và chịu nhiệt, các sản phẩm nhà bếp Bakelite được quảng cáo là không có mầm bệnh và có vô trùng. Các nhà sản xuất điện nắm bắt được đặc tính cách điện của nó, và người tiêu dùng ở khắp mọi nơi thích thú với các sắc thái rực rỡ của nó, vui mừng vì giờ đây, cuối cùng, chúng không còn bị giới hạn trong các tông màu gỗ và màu nâu xám của thời kỳ tiền chế. Sau đó, nó lại không được ưa chuộng trong những năm 1950, và bị coi thường và tiêu hủy với số lượng lớn. Tuy nhiên, gần đây, nó đã trải qua một thời kỳ phục hưng, với nhu cầu phục hồi đối với các đồ vật Bakelite nguyên bản trên thị trường của những người sưu tập, và các viện bảo tàng, hiệp hội và những cá nhân tận tâm một lần nữa đánh giá cao phong cách và tính độc đáo của vật liệu sáng tạo này.

 

Questions 1-3
Complete the summary.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer. Write your answers in boxes 1-3 on your answer sheet.

 
Some plastics behave in a similar way to 1 ..................... in that they melt under heat and can be moulded into new forms. Bakelite was unique because it was the first material to be both entirely 2 ................. in origin and thermosetting.

There were several reasons for the research into plastics in the nineteenth century, among them the great advances that had been made in the field of 3 .................... and the search for alternatives to natural resources like ivory.

 

Questions 4-8
Complete the flow-chart.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 4-8 on your answer sheet.

Academic Reading Sample 72

Questions 9-10
Write your answers in boxes and 10 on your answer sheet.
NB. Your answers may be given in either order.

Which TWO of the following factors influencing the design of Bakelite objects are mentioned in the text?

A. the function which the object would serve
B. the ease with which the resin could fill the mould
C. the facility with which the object could be removed from the mould
D. the limitations of the materials used to manufacture the mould
E. the fashionable styles of the period

Questions 11-13
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 72?
In boxes 11-13 on your answer sheet, write:


TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

11.  Modern-day plastic preparation is based on the same principles as that patented in 1907.  
12. Bakelite was immediately welcomed as a practical and versatile material.  
13.  Bakelite was only available in a limited range of colours. 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 Bakelite

 

Questions 1-3
Complete the summary.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 1-3 on your answer sheet.

Some plastics behave in a similar way to 1 ........candlewax............... in that they melt under heat and can be moulded into new forms.

Một vài loại nhựa hành xử theo cách tương tự với nến sáp mà theo cách đó chúng tan chảy dưới nhiệt và có để được đúc thành dạng mới

Giải thích: Đoạn 2

Some are 'thermoplastic', which means that, like candlewax, they melt when heated and can then be reshaped.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bakelite was unique because it was the first material to be both entirely 2 ....synthetic.................... in origin, and thermosetting.

Bakelite là loại độc nhất vì nó là nguyên liệu đầu tiên có nguồn gốc tổng hợp hoàn toàn và nhiệt rắn

Giải thích: Đoạn 2

Bakelite had the distinction of being the first totally synthetic thermosetting plastic.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------​​​​​​​---------------​​​​​​​---------------​​​​​​​---------------​​​​​​​----------------


There were several reasons for the research into plastics in the nineteenth century, among them the great advances that had been made in the field of .....chemistry.......... and the search for alternatives to natural resources like ivory.

Có một vài lý do cho việc nghiên cứu nhựa vào thế kỷ 19, trong số chúng các tiến bộ lớn đã được tạo ra trong lĩnh vực hóa học và việc tìm kiếm lựa chọn thay thế cho nguồn tài nguyên thiên nhiên như ngà voi

Giải thích: đoạn 3

The impetus behind the development of these early plastics was generated by a number of factors - immense technological progress in the domain of chemistry

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 4-8
Complete the flow-chart.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
Write your answers in boxes 4-8 on your answer sheet.

Academic Reading Sample 72

4. Novalak

5. filters

6. hexa

7. raw

8. pressure

Giải thích: Đoạn 5

The original patent outlined a three-stage process, in which phenol and formaldehyde (from wood or coal) were initially combined under vacuum inside a large egg-shaped kettle. The result was a resin known as Novalak Q4, which became soluble and malleable when heated. The resin was allowed to cool in shallow trays until it hardened, and then broken up and ground into powder. Other substances were then introduced: including fillers Q5, such as woodflour, asbestos or cotton, which increase strength and moisture resistance, catalysts (substances to speed up the reaction between two chemicals without joining to either) and hexa Q6, a compound of ammonia and formaldehyde which supplied the additional formaldehyde necessary to form a thermosetting resin. This resin was then left to cool and harden, and ground up a second time. The resulting granular powder was raw Bakelite Q7, ready to be made into a vast range of manufactured objects. In the last stage, the heated Bakelite was poured into a hollow mould of the required shape and subjected to extreme heat and pressure Q8; thereby 'setting' its form for life. 

​​​​​​​

Questions 9-10
Write your answers in boxes and 10 on your answer sheet.
NB. Your answers may be given in either order.

Which TWO of the following factors influencing the design of Bakelite objects are mentioned in the text?

Hai nhân tố nào sau đây ảnh hưởng thiết kế của các vật thể Bakelite được đề cập trong đoạn văn bản

A. the function which the object would serve

Chức năng mà vật thể phục vụ


B. the ease with which the resin could fill the mould

Nhựa có thể lấp đầy khuôn dễ dàng

Giải thích: Đoạn 6

Moulds had to be carefully designed so that the molten Bakelite would flow evenly and completely into the mould.


C. the facility with which the object could be removed from the mould

tính dễ dàng mà vật thể có thể được gỡ bỏ khỏi khuôn

Giải thích: Đoạn 6

 The object could not be designed so that it was locked into the mould and therefore difficult to extract. A common general rule was that objects should taper towards the deepest part of the mould, and if necessary the product was moulded in separate pieces


D. the limitations of the materials used to manufacture the mould

Những hạn chế của các nguyên liệu được dùng để sản xuất khuôn đúc


E. the fashionable styles of the period

Phong cách thời trang của thời kỳ

Questions 11-13
Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 72?
In boxes 11-13 on your answer sheet, write:


TRUE    if the statement agrees with the information
FALSE    if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

11.T  Modern-day plastic preparation is based on the same principles as that patented in 1907.  

Việc chế tác nhựa hiện đại dựa trên các nguyên tắc giống như đã được cấp bằng sáng chế vào năm 1907.

Giải thích: đoạn 4

On 13 July 1907, Baekeland took out his famous patent describing this preparation, the essential features of which are still in use today. 


12.F Bakelite was immediately welcomed as a practical and versatile material.  

Bakelite ngay lập tức được chào đón như là một nguyên liệu toàn diện và thực tiễn

Giải thích: Đoạn 7

Baekeland's invention, although treated with disdain in its early years, went on to enjoy an unparalleled popularity which lasted throughout the first half of the twentieth century


13.F  Bakelite was only available in a limited range of colours. 

Bakelite chỉ có sẵn với một dãy màu sắc giới hạn

 

Giải thích: Đoạn 8

consumers everywhere relished its dazzling array of shades, delighted that they were now, at last, no longer restricted to the wood tones and drab browns of the prepfastic era.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. Candlewax    2. Synthetic   3. Chemistry    4. Novalak   5. Fillers   6. Hexa    7. Raw    8. Pressure    9. B    10. C   11. TRUE    12. FALSE   13. FALSE

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status