ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Stress of Workplace

Stress of Workplace

A. How busy is too busy? For some it means having to miss the occasional long lunch; for others, it means missing lunch altogether. For a few, it is not being able to take a “sickie” once a month. Then there is a group of people for whom working every evening and weekend is normal, and frantic is the tempo of their lives.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Stress of Workplace

 

A. How busy is too busy? For some it means having to miss the occasional long lunch; for others, it means missing lunch altogether. For a few, it is not being able to take a “sickie” once a month. Then there is a group of people for whom working every evening and weekend is normal, and frantic is the tempo of their lives. For most senior executives, workloads swing between extremely busy and frenzied. The vice-president of the management consultancy AT Kearney and its head of telecommunications for the Asia-Pacific region, Neil Plumridge, says his work weeks vary from a “manageable” 45 hours to 80 hours, but average 60 hours.

Bận như thế nào là quá bận? Đối với một vài người nghĩa là thỉnh thoảng phải bỏ lỡ bữa ăn trưa kéo dài; đối với những người khác, nó có nghĩa là bỏ hoàn toàn bữa trưa. Đối với một số người, đó là không thể "nghỉ ốm" một lần một tháng. Sau đó, có một nhóm những người làm việc mỗi buổi tối và cuối tuần là bình thường và điên cuồng là nhịp sống của họ. Hầu hết các giám đốc điều hành cấp cao, khối lượng công việc thay đổi giữa cực kỳ bận rộn và điên cuồng. Phó chủ tịch công ty tư vấn quản lý AT Kearney và người đứng đầu các bộ phận viễn thông khu vực châu Á Thái Bình Dương, Neil Plumridge, nói các tuần làm việc của ông ấy thay đổi từ 45 giờ đến 80 giờ nhưng trung bình là 60 giờ.B. Three warning signs alert Plumridge about his workload: sleep, scheduling and family. He knows he has too much on when he gets less than six hours of sleep for three consecutive nights; when he is constantly having to reschedule appointments; “and the third one is on the family side”, says Plumridge, the father of a three-year-old daughter, and expecting a second child in October. “If I happen to miss a birthday or anniversary, I know things are out of control.” Being “too busy” is highly subjective. But for any individual, the perception of being too busy over a prolonged period can start showing up as stress: disturbed sleep, and declining mental and physical health. National workers’ compensation figures show stress causes the most lost time of any workplace injury. Employees suffering stress are off work an average of 16.6 weeks. The effects of stress are also expensive. Comcare, the Federal Government insurer, reports that in 2003-04, claims for psychological injury accounted for 7% of claims but almost 27% of claim costs. Experts say the key to dealing with stress is not to focus on relief – a game of golf or a massage – but to reassess workloads. Neil Plumridge says he makes it a priority to work out what has to change; that might mean allocating extra resources to a job, allowing more time or changing expectations. The decision may take several days. He also relies on the advice of colleagues, saying his peers coach each other with business problems. “Just a fresh pair of eyes over an issue can help,” he says.

Ba dấu hiệu cảnh báo báo cho Plumridge về khối lượng công việc của anh ta: giấc ngủ, lịch trình và gia đình. Anh ấy biết mình làm quá nhiều thứ khi ngủ ít hơn sáu tiếng trong ba đêm liên tục; khi anh ấy liên tục phải dời các cuộc hẹn; Plumridge nói" và cái thứ ba là về phía gia đình " cha của một cô con gái ba tuổi và đang mong chờ đứa con thứ hai vào tháng 10". “Nếu tôi vô tình bỏ lỡ sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm, tôi biết mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát”. “Quá bận rộn” là một định nghĩa cực kỳ mang tính chủ quan. Nhưng đối với bất kỳ cá nhân nào, sự cảm nhận về việc quá bận rộn trong một thời kỳ kéo dài có thể bắt đầu xuất hiện như là tâm trạng căng thẳng: Giấc ngủ gián đoạn và sức khỏe thể chất và tinh thần sa sút. Các số liệu về bồi thường lao động toàn quốc cho thấy tâm trạng căng thẳng gây tốn kém thời gian nhất trong số bất kỳ tổn thương nào ở nơi làm việc. Người lao động trải qua căng thẳng nghỉ làm trung bình 16.6 tuần. Những ảnh hưởng của sự căng thẳng cũng rất tốn kém. Comcare, công ty bảo hiểm Chính Phủ Liên bang, báo cáo rằng vào năm 2003-2004, các yêu cầu bồi thường về tổn thương tâm lý chiếm 7% những yêu cầu bồi thường nhưng chiếm gần 27% chi phí yêu cầu bồi thường. Các chuyên gia cho rằng chìa khóa để giải quyết căng thẳng là không tập trung vào việc giải tỏa - một trò chơi đánh gôn hay là mát xa mà là đánh giá lại khối lượng công việc. Niel Plumridge nói rằng ông ấy phải ưu tiên thực hiện những điều để thay đổi, có nghĩa là phân bổ thêm nguồn lực cho công việc, cho phép nhiều thời gian hơn và thay đổi những kỳ vọng. Quyết định có lẽ sẽ tốn vài ngày. Ông ấy cũng dựa vào lời khuyên của các đồng nghiệp, bảo các bạn đồng nghiệp hướng dẫn nhau giải quyết các vấn đề kinh doanh". "Chỉ với một đôi mắt mới mẻ đối với một vấn đề có thể giúp ích" ông ta nói.

C. Executive stress is not confined to big organisations. Vanessa Stoykov has been running her own advertising and public relations business for seven years, specialising in work for financial and professional services firms. Evolution Media has grown so fast that it debuted on the BRW Fast 100 list of fastest-growing small enterprises last year – just after Stoykov had her first child. Stoykov thrives on the mental stimulation of running her own business. “Like everyone, I have the occasional day when I think my head’s going to blow off,” she says. Because of the growth phase, the business is in, Stoykov has to concentrate on short-term stress relief – weekends in the mountains, the occasional “mental health” day – rather than delegating more work. She says: “We’re hiring more people, but you need to train them, teach them about the culture and the clients, so it’s actually more work rather than less.”

Tâm trạng căng thẳng do công việc quản lý điều hành gây ra không chỉ giới hạn trong các tổ chức lớn. Vanessa Stoykov đã tự điều hành doanh nghiệp quảng cáo và quan hệ công chúng của chính mình trong 7 năm, chuyên phục vụ các công ty tài chính và dịch vụ chuyên nghiệp. Evolution Media phát triển rất nhanh đến mức có mặt trong danh sách BRW Fast 100 doanh nghiệp nhỏ phát triển nhanh nhất năm ngoái - chỉ sau khi Stoykov có đứa con đầu tiên. Stoykov phát triển nhanh nhờ sự sự thúc đẩy tinh thần từ việc điều hành công ty của chính mình. Cô ấy nói " Giống như mọi người, tôi có những ngày nghỉ khi mà tôi nghĩ đầu của tôi sắp nổ tung". Bởi vì doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển, Stoykov phải tập trung giải tỏa căng thẳng trong thời gian ngắn - những ngày cuối tuần trên núi, ngày nghỉ cho sức khỏe tinh thần - thay vì giao phó nhiều công việc hơn. Cô ấy nói "Chúng ta đang thuê nhiều người nhưng chúng ta cần huấn luyện họ, dạy họ về văn hóa và khách hàng, do vậy thật sự là nhiều việc hơn chứ không hề ít đi".

D. Identify the causes: Jan Elsnera, Melbourne psychologist who specialises in executive coaching, says thriving on a demanding workload is typical of senior executives and other high-potential business people. She says there is no one-size-fits-all approach to stress: some people work best with high-adrenalin periods followed by quieter patches, while others thrive under sustained pressure. “We could take urine and blood hormonal measures and pass a judgment of whether someone’s physiologically stressed or not,” she says. “But that’s not going to give us an indicator of what their experience of stress is, and what the emotional and cognitive impacts of stress are going to be.”

Xác định những nguyên nhân: nhà tâm lý học Jan Elsnera, Melbourne người chuyên huấn luyện về điều hành quản lý nói rằng việc phát triển dựa trên một khối lượng công việc lớn là một dạng điển hình của các nhà điều hành cấp cao và những nhà doanh nghiệp tiềm năng cao khác. Cô ấy nói rằng không có cách tiếp cận nào phù hợp cho tất cả mọi người về tâm trạng căng thẳng: vài người hoạt động hiệu quả nhất với giai đoạn Adrenalin cao, sau đó là những khoảng yên lặng hơn, trong khi những người khác lại phát triển dưới áp lực liên tục. Bà ấy nói "Chúng ta có thể dùng thiết bị đo lường hóc môn trong máu và nước tiểu và đưa ra phán đoán liệu một người có bị căng thẳng bề mặt sinh lý hay không. "Nhưng điều đó không cung cấp cho chúng ta một chỉ số về trải nghiệm căng thẳng của họ là gì, và những tác động về nhận thức và cảm xúc của sự căng thẳng sẽ như thế nào".E. Eisner’s practice is informed by a movement known as positive psychology, a school of thought that argues “positive” experiences – feeling engaged, challenged, and that one is making a contribution to something meaningful – do not balance out negative ones such as stress; instead, they help people increase their resilience over time. Good stress, or positive experiences of being challenged and rewarded, is thus cumulative in the same way as bad stress. Elsner says many of the senior business people she coaches are relying more on regulating bad stress through methods such as meditation and yoga. She points to research showing that meditation can alter the biochemistry of the brain and actually help people “retrain” the way their brains and bodies react to stress. “Meditation and yoga enable you to shift the way that your brain reacts, so if you get proficient at it you’re in control.”

Phương pháp của Eisner được hình thành bởi một phong trào gọi là tâm lý học tích cực, một trường phái tư tưởng cho rằng những trải nghiệm " tích cực" như - cảm giác được tham gia, được thử thách và trải nghiệm tích cực đó đang góp phần tạo nên điều gì đó có ý nghĩa - chứ không san bằng những điều tiêu cực như là sự căng thẳng, thay vào đó chúng giúp mọi người tăng tính kiên cường theo thời gian. Sự căng thẳng lành tính hoặc những trải nghiệm tích cực của việc được thử thách và tưởng thưởng từ đó cộng dồn lại tương tự như cách tích tụ các căng thẳng có hại. Elsner nói nhiều nhà doanh nghiệp cấp cao mà cô ấy huấn luyện dựa vào việc điều chỉnh sự căng thẳng có hại qua nhiều phương pháp như thiền và yoga. Cô ấy hướng đến nghiên cứu chứng minh rằng thiền có thể thay đổi sinh hóa của não và thật sự giúp mọi người " đào tạo lại" cách mà bộ não và cơ thể của họ phản ứng với căng thẳng. " Thiền và yoga cho phép bạn thay đổi cách mà não bạn phản ứng, vì vậy nếu bạn hiểu nó thành thạo, bạn kiểm soát được"F. The Australian vice-president of AT Kearney, Neil Plumridge, says: “Often stress is caused by our setting unrealistic expectations of ourselves. I’ll promise a client I’ll do something tomorrow, and then promise another client the same thing, when I really know it’s not going to happen. I’ve put stress on myself when I could have said to the clients: ‘Why don’t I give that to you in 48 hours?’ The client doesn’t care.” Over-committing is something people experience as an individual problem. We explain it as the result of procrastination or Parkinson’s law that: work expands to fill the time available. New research indicates that people may be hard-wired to do it.

Phó chủ tịch người ÚC của AT Kearney, Niel Plumridge nói rằng: " Thông thường sự căng thẳng là do việc thiết lập những kỳ vọng không thực tế của chính chúng ta. Tôi sẽ hứa với một khách hàng tôi sẽ làm một điều gì đó vào ngày mai, và sau đó tôi hứa khách hàng khác điều tương tự, trong khi tôi thật sự biết rằng nó sẽ không xảy ra. Tôi tự gây căng thẳng cho chính mình khi tôi đã có thể nói với khách hàng " tại sao tôi không giao thứ đó cho bạn trong vòng 48 giờ". Khách hàng không quan tâm". Cam kết quá mức là những điều mà nhiều người trải qua như một vấn đề cá nhân. Chúng ta giải thích nó như một kết quả của sự trì hoãn hay luật Parkinson: công việc sẽ nhiều lên để lấp đầy thời gian rảnh. Nghiên cứu mới chỉ ra rằng con người có đã được lập trình sẵn để làm như vậy.G. A study in the February issue of the Journal of Experimental Psychology shows that people always believe they will be less busy in the future than now. This is a misapprehension, according to the authors of the report, Professor Gal Zauberman, of the University of North Carolina, and Professor John Lynch, of Duke University. “On average, an individual will be just as busy two weeks or a month from now as he or she is today. But that is not how it appears to be in everyday life,” they wrote. “People often make commitments long in advance that they would never make if the same commitments required immediate action. That is, they discount future time investments relatively steeply.” Why do we perceive a greater “surplus” of time in the future than in the present? The researchers suggest that people underestimate completion times for tasks stretching into the future, and that they are bad at imagining the future competition for their time.

Một nghiên cứu trong tạp chí tâm lý học thực nghiệm phát hành vào tháng Hai chứng minh rằng con người luôn tin rằng trong tương lai họ sẽ ít bận rộn hơn bây giờ. Đây là một hiểu lầm, theo như các tác giả của báo cáo, Giáo sư Gal Zauberman, Đại học Bắc Carolina và Giáo sư John Lynch, Đại học Duke. " Trung bình, một cá nhân tính từ bây giờ trở đi anh ấy hoặc cô ấy có hai tuần hoặc một tháng sẽ bận như ở hiện tại. Họ viết "nhưng đó không phải là cách nó xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày". " Mọi người thường đưa ra cam kết từ trước đó rất lâu rằng họ sẽ không bao giờ thực hiện nếu những lời cam kết tương tự cần hành động ngay lập tức. Tức là, họ chiết khấu/ trừ bớt thời gian đầu tư tương lai tương đối nhiều. Tại sao chúng ta nhìn nhận " thặng dư" thời gian trong tương lai nhiều hơn ở hiện tại? Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng mọi người đánh giá thấp thời gian hoàn thành cho một nhiệm vụ mà kéo dài đến tương lai và họ rất tệ trong việc tưởng tượng ra sự cạnh tranh thời gian trong tương lai của họ.

 

Question 14-18

Use the information in the passage to match the people (listed A-D) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-D in boxes 14-18 on your answer sheet.

NB. You may use any letter more than once.

A)    Jan Elsnera
B)    Vanessa Stoykov
C)    Gal Zauberman
D)    Neil Plumridge

14. Work stress usually happens in the high level of a business.
15. More people’s ideas involved would be beneficial for stress relief.
16. Temporary holiday sometimes doesn’t mean less work.
17. Stress leads to a wrong direction when trying to satisfy customers.

18. It is not correct that stress in the future will be eased more than now.

Question 19-21

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 19-21 on your answer sheet.

19. Which of the following workplace stress is NOT mentioned according to Plumridge in the following options.

   A. Not enough time spend on family
   B. Unable to concentrate on work
   C. Inadequate time of sleep
   D. Alteration of appointment

20. Which of the following solution is NOT mentioned in helping reduce the work pressure according to Plumridge.

   A. Allocate more personnel
   B. Increase more time
   C. Lower expectation
   D. Do sports and massage

21. What is point of view of Jan Elsnera towards work stress

   A. Medical test can only reveal part of the data needed to cope with stress

   B. Index somebody's samples will be abnormal in a stressful experience
   C. Emotional and cognitive affection is superior to physical one
   D. One well-designed solution can release all stress

 

Question 22-27

Complete the following summary.

Use NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 22-27 on your answer sheet.

Statistics from National worker’s compensation indicate stress plays the most important role in 22 ................. which cause the time losses. Staffs take about 23 ................. for absence from work caused by stress. Not just time is our main concern but great expenses generated consequently. An official insurer wrote sometime that about 24 ................. of all claims were mental issues whereas nearly 27% costs in all claims. Sports such as 25 ................. as well as 26 ................. could be a treatment to release stress; However, specialists recommended another practical way out, analyse 27 ................. once again.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING: 

 Stress of Workplace

 

Question 14-18

Use the information in the passage to match the people (listed A-D) with opinions or deeds below.

Write the appropriate letters A-D in boxes 14-18 on your answer sheet.

NB. You may use any letter more than once.

 

A)    Jan Elsnera

B)    Vanessa Stoykov

C)    Gal Zauberman

D)    Neil Plumridge

 

14.A Work stress usually happens in the high level of a business.

Căng thẳng do công việc thường xảy ra ở doanh nhân cấp cao

Giải thích: đoạn D, Jan Elsnera

Identify the causes: Jan Elsnera, Melbourne psychologist who specialises in executive coaching, says thriving on a demanding workload is typical of senior executives and other high-potential business people.

 

15.D More people’s ideas involved would be beneficial for stress relief.

Bao gồm ý kiến của nhiều người sẽ có lợi cho việc giải tỏa căng thẳng

Giải thích: đoạn B, Neil Plumridge

Neil Plumridge says he makes it a priority to work out what has to change; that might mean allocating extra resources to a job, allowing more time or changing expectations. The decision may take several days. He also relies on the advice of colleagues, saying his peers coach each other with business problems. “Just a fresh pair of eyes over an issue can help,” he says.

 

16.B Temporary holiday sometimes doesn’t mean less work.

Kỳ nghỉ tạm thời đôi khi không có nghĩa là ít việc

Giải thích: đoạn C, Vanessa Stoykov

“Like everyone, I have the occasional day when I think my head’s going to blow off,” she says. Because of the growth phase, the business is in, Stoykov has to concentrate on short-term stress relief – weekends in the mountains, the occasional “mental health” day – rather than delegating more work. She says: “We’re hiring more people, but you need to train them, teach them about the culture and the clients, so it’s actually more work rather than less.”

 

17.D Stress leads to a wrong direction when trying to satisfy customers.

Căng thẳng dẫn đến những hướng đi sai khi cố gắng làm thỏa mãn khách hàng

Giải thích: đoạn F, Neil Plumridge

Often stress is caused by our setting unrealistic expectations of ourselves. I’ll promise a client I’ll do something tomorrow, and then promise another client the same thing, when I really know it’s not going to happen. I’ve put stress on myself when I could have said to the clients: ‘Why don’t I give that to you in 48 hours?’ The client doesn’t care.”

 

18.C It is not correct that stress in the future will be eased more than now.

Căng thẳng trong tương lai sẽ dễ thở hơn hiện tại là không đúng

Giải thích: đoạn G, Gal Zauberman

Why do we perceive a greater “surplus” of time in the future than in the present? The researchers suggest that people underestimate completion times for tasks stretching into the future, and that they are bad at imagining the future competition for their time.

 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

 

Question 19-21

Choose the correct letter, A, B, C or D.

Write your answers in boxes 19-21 on your answer sheet.

 

19. Which of the following workplace stress is NOT mentioned according to Plumridge in the following options.

Những căng thẳng nơi làm việc nào dưới đây không được Plumridge đề cập ở những lựa chọn sau đây

 

   A. Not enough time spend on family ( không đủ thời gian dành cho cho gia đình)

 

   B. Unable to concentrate on work ( không thể tập trung làm việc)

Giải thích: đoạn A, Plumridge đề cập đến ba yếu tố là thời gian ngủ, thay đổi lịch và gia đình chứ không đề cập đến không thể tập trung làm việc

Three warning signs alert Plumridge about his workload: sleep, scheduling and family. He knows he has too much on when he gets less than six hours of sleep for three consecutive nights; when he is constantly having to reschedule appointments; “and the third one is on the family side”, says Plumridge.

 

   C. Inadequate time of sleep ( không đủ thời gian ngủ)

   D. Alteration of appointment ( thay đổi các cuộc hẹn)

 

 

20. Which of the following solution is NOT mentioned in helping reduce the work pressure according to Plumridge.

Giải pháp nào sau đây của Plumridge  không được đề cập nhằm giúp cắt giảm áp lực làm việc 

   A. Allocate more personnel ( phân bổ cho nhiều nhân viên hơn)

   B. Increase more time ( tăng thời gian)

   C. Lower expectation ( hạ thấp kỳ vọng)

 

   D. Do sports and massage ( chơi thể thao và massage)

Giải thích: đoạn B, ông đề cập allocating extra resources to a job nghĩa là phân bổ thêm nhân sự cho công việc, allowing more time là tăng thêm thời gian, changing expectations là thay đổi kỳ vọng

​​Experts say the key to dealing with stress is not to focus on relief – a game of golf or a massage – but to reassess workloads. Neil Plumridge says he makes it a priority to work out what has to change; that might mean allocating extra resources to a job, allowing more time or changing expectations.

 

21. What is point of view of Jan Elsnera towards work stress

Quan điểm nào về căng thẳng do công việc là của Jan Elsnera

 

   A. Medical test can only reveal part of the data needed to cope with stress

Các bài kiểm tra y tế có thể chỉ tiết lộ một phần dữ liệu cần thiết để giải quyết căng thẳng 

Giải thích: đoạn D 

She says there is no one-size-fits-all approach to stress: some people work best with high-adrenalin periods followed by quieter patches, while others thrive under sustained pressure. “We could take urine and blood hormonal measures and pass a judgment of whether someone’s physiologically stressed or not,” she says. “But that’s not going to give us an indicator of what their experience of stress is, and what the emotional and cognitive impacts of stress are going to be.”

 

   B. Index somebody's samples will be abnormal in a stressful experience

Phân loại kiểu căng thẳng của ai đó là không bình thường trong trải nghiệm căng thẳng

   C. Emotional and cognitive affection is superior to physical one

Ảnh hưởng về cảm xúc và nhận thức nhiều hơn về thể xác 

   D. One well designed solution can release all stress 

Một giải pháp được phát họa tốt có thể giải tỏa mọi căng thẳng

 

 

Question 22-27

Complete the following summary.

Use NO MORE THAN TWO WORDS from the Reading Passage for each answer.

Write your answers in boxes 22-27 on your answer sheet.

 

Statistics from National worker’s compensation indicate stress plays the most important role in 22 ....workplace injury............. which cause the time losses. Staff take about 23 .....16.6 weeks............

 for absence from work caused by stress. Not just time is our main concern but great expenses generated consequently. An official insurer wrote sometime that about 24 .........7%........ of all claims were mental issues whereas nearly 27% costs in all claims, Sports Such as 25 ....golf............. as well as 26 ........massage......... could be a treatment to release stress; However, specialists recommended another practical way out, analyse 27 .....workload............ once again.

Giải thích: đoạn B

National workers’ compensation figures show stress causes the most lost time of any workplace injury Q22. Employees suffering stress are off work an average of 16.6 weeks Q23. The effects of stress are also expensive. Comcare, the Federal Government insurer, reports that in 2003-04, claims for psychological injury accounted for 7% Q24 of claims but almost 27% of claim costs. Experts say the key to dealing with stress is not to focus on relief – a game of golf Q25 or a massage Q26 – but to reassess workloads Q27. Neil Plumridge says he makes it a priority to work out what has to change; that might mean allocating extra resources to a job, allowing more time or changing expectations. The decision may take several days. He also relies on the advice of colleagues, saying his peers coach each other with business problems. “Just a fresh pair of eyes over an issue can help,” he says.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
14. A
15. D
16. B
17. D
18. C
19. B
20. D
21. A
22. workplace injury
23. 16.6 weeks
24. 7%
25. golf
26. massage
27. workloads

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status