ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Diabetes

Diabetes

Here are some facts that you probably didn’t know about diabetes. It is the world’s fastest growing disease. It is Australia’s 6th leading cause of death. Over 1 million Australians have it though 50% of those are as yet unaware. Every 10 minutes someone is diagnosed with diabetes.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Diabetes

 

Here are some facts that you probably didn’t know about diabetes. It is the world’s fastest growing disease. It is Australia’s 6th leading cause of death. Over 1 million Australians have it though 50% of those are as yet unaware. Every 10 minutes someone is diagnosed with diabetes. So much for the facts but what exactly is diabetes? ĐOẠN 1

Đây là một vài yếu tố mà có lẽ bạn không biết về tiểu đường. Nó là một căn bệnh phát triển nhanh nhất trên thế giới. Nó là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 6 ở Úc. Hơn 1 triệu người Úc mắc phải nó mặc dù 50% trong số họ chưa nhận ra. Mỗi 10 phút có ai đó được chẩn đoán bị tiểu đường. Quá nhiều sự thật nhưng tiểu đường chính xác là gì?

 

Diabetes is the name given to a group of different conditions in which there is too much glucose in the blood. Here’s what happens: the body needs glucose as its main source of fuel or energy. The body makes glucose from foods containing carbohydrate such as vegetables containing carbohydrate (like potatoes or corn) and cereal foods (like bread, pasta and rice) as well as fruit and milk. Glucose is carried around the body in the blood and the glucose level is called glycaemia. Glycaemia (blood sugar levels) in humans and animals must be neither too high nor too low, but just right. The glucose running around in the blood stream now has to get out of the blood and into the body tissues. This is where insulin enters the story. Insulin is a hormone made by the pancreas, a gland sitting just below the stomach. Insulin opens the doors that let glucose go from the blood to the body cells where energy is made. This process is called glucose metabolism. In diabetes, the pancreas either cannot make insulin or the insulin it does make is not enough and cannot work properly. Without insulin doing its job, the glucose channels are shut. Glucose builds up in the blood leading to high blood glucose levels, which causes the health problems linked to diabetes. ĐOẠN 2

Bệnh tiểu đường là cái tên được đặt cho một nhóm các bệnh lý khác nhau có quá nhiều glucose trong máu. Đây là những gì xảy ra: cơ thể cần glucose như nguồn nhiên liệu hoặc năng lượng chính của nó. Cơ thể tạo ra glucose từ thực phẩm có chứa carbohydrate như các loại rau chứa carbohydrate ( như khoai tây và bắp) và thức ăn ngũ cốc ( như bánh mì, mì ý và gạo) cũng như trái cây và sữa. Glucose được mang đi khắp cơ thể trong máu và mức glucose được gọi là glycaemia. Glycaemia ( mức đường trong máu) ở người và động vật buộc phải không quá cao cũng không quá thấp, chỉ vừa đủ. Glucose chạy vòng vòng trong dòng máu bây giờ phải ra khỏi máu và đi vào các mô cơ thể. Đây là nơi mà insulin đi vào câu chuyện. Insulin là một hóc môn được tạo ra bởi tuyến tụy, một tuyến nằm ngay dưới dạ dày. Insulin mở cửa để glucose đi từ máu vào các tế bào nơi mà tạo ra năng lượng. Quá trình này được gọi là chuyển hóa glucose. Ở bệnh tiểu đường, tuyến tụy không thể tạo ra insulin hay insulin mà nó tạo ra không đủ hoặc không hoạt động bình thường. Không có insulin làm việc của nó, các kênh glucose bị đóng lại. Glucose tích tụ trong máu dẫn đến mức glucose cao trong máu gây ra các vấn đề sức khỏe liên quan đến bệnh tiểu đường.

 

People refer to the disease as diabetes but there are actually two distinctive types of the disease. Type 1 diabetes is a condition characterized by high blood glucose levels caused by a total lack of insulin. It occurs when the body’s immune system attacks the insulin-producing beta cells in the pancreas and destroys them. The pancreas then produces little or no insulin. Type 1 diabetes develops most often in young people but can appear in adults. Type 2 diabetes is the most common form of diabetes. In type 2 diabetes, either the body does not produce enough insulin or the cells ignore the insulin. Insulin is necessary for the body to be able to use sugar. Sugar is the basic fuel for the cells in the body, and insulin takes the sugar from the blood into the cells. ĐOẠN 3

Mọi người đề cập đến bệnh này như căn bệnh tiểu đường nhưng thực ra có hai loại tiểu đường riêng biệt. Loại tiểu đường 1 là một tình trạng đặc trưng bởi mức glucose cao trong máu gây ra bởi thiếu hụt toàn bộ insulin. Nó xảy ra khi hệ miễn dịch của cơ thể tấn công các tế bào beta sản xuất ra insulin trong tuyến tụy và phá hủy chúng. Tuyến tụy sau đó tạo ra ít hoặc không tạo ra insulin. Tiểu đường loại 1 phát triển thường xuyên nhất ở những người trẻ nhưng có thể xuất hiện ở người trưởng thành. Tiểu đường loại 2 là hình thức tiểu đường phổ biến nhất. Trong tiểu đường loại 2, cơ thể không tạo ra đủ insulin hay các tế bào bỏ qua insulin. Insulin cần thiết cho cơ thể để có thể sử dụng đường. Đường là một nhiên liệu cơ bản cho các tế bào trong cơ thể và insulin lấy đường từ máu vào các tế bào.

 

The diagnosis of diabetes often depends on what type the patient is suffering from. In Type 1 diabetes, symptoms are usually sudden and sometimes even life threatening - hyperglycaemia (high blood sugar levels) can lead to comas – and therefore it is mostly diagnosed quite quickly. In Type 2 diabetes, many people have no symptoms at all, while other signs can go unnoticed, being seen as part of ‘getting older’. Therefore, by the time symptoms are noticed, the blood glucose level for many people can be very high. Common symptoms include: being more thirsty than usual, passing more urine, feeling lethargic, always feeling hungry, having cuts that heal slowly, itching, skin infections, bad breath, blurred vision, unexplained weight change, mood swings, headaches, feeling dizzy and leg cramps. ĐOẠN 4

Việc chẩn đoán bệnh tiểu đường thường phụ thuộc vào loại tiểu đường nào mà bệnh nhân đang mắc phải. Tiểu đường loại 1, các triệu chứng thường đột ngột và đôi khi thậm chí đe dọa tính mạng - hyperglycaemia ( tăng đường huyết) có thể dẫn đến hôn mê - và do vậy nó hầu như được chẩn đoán khá nhanh. Tiểu đường loại 2, nhiều người không có triệu chứng gì cả, trong khi các dấu hiệu khác có thể không được để ý, được xem như một phần của việc đang già đi. Do vậy, vào lúc các triệu chứng được lưu ý, mức đường huyết trong máu đối với nhiều người đã có thể rất cao. Các triệu chứng chung bao gồm: bị khát nước hơn bình thường, đi tiểu nhiều hơn, cảm thấy lờ đờ, luôn cảm thấy đói, có các vết cắt lâu lành, ngứa, nhiễm trùng da, hôi miệng, mờ mắt, thay đổi cân không rõ nguyên nhân, tâm trạng thay đổi, đau đầu, cảm thấy chóng mặt và chuột rút chân.

 

At present, there is no cure for diabetes, but there is a huge amount of research looking for a cure and to provide superior management techniques and products until a cure is found. Whether it’s Type 1 or Type 2 diabetes, the aim of any diabetes treatment is to get your blood glucose levels as close to the non-diabetic range as often as possible. For people with Type 1 diabetes, this will mean insulin injections every day plus leading a healthy lifestyle. For people with Type 2 diabetes, healthy eating and regular physical activity may be all that is required at first: sometimes tablets and/or insulin may be needed later on. Ideally, blood glucose levels are kept as close to the non-diabetic range as possible so frequent self-testing is a good idea. This will help prevent the short-term effects of very low or very high blood glucose levels as well as the possible long-term problems. If someone is dependent on insulin, it has to be injected into the body. Insulin cannot be taken as a pill. The insulin would be broken down during digestion just like the protein in food. Insulin must be injected into the fat under your skin for it to get into your blood. Diabetes can cause serious complications for patients. When glucose builds up in the blood instead of going into cells, it can cause problems. Short term problems are similar to the symptoms but long term high blood sugar levels can lead to heart attacks, strokes, kidney failure, amputations and blindness. Having your blood pressure and cholesterol outside recommended ranges can also lead to problems like heart attack and stroke and in fact 2 out of 3 people with diabetes eventually die of these complications. Young adults age 18 - 44 who get type 2 diabetes are 14 times more likely to suffer a heart attack, and are up to 30 times more likely to have a stroke than their peers without diabetes. Young women account for almost all the increase in heart attack risk, while young men are twice as likely to suffer a stroke as young women. This means that huge numbers of people are going to get heart disease, heart attacks and strokes years, sometimes even decades, before they should. ĐOẠN 5

Hiện tại, không có phương pháp chữa trị cho tiểu đường nhưng có lượng lớn nghiên cứu đang tìm kiếm phương pháp chữa trị và cung cấp các kỹ thuật và sản phẩm kiểm soát tốt hơn cho đến khi tìm ra phương pháp chữa trị. Dù là loại 1 hay 2, mục đích của bất kỳ phương pháp chữa trị nào cũng nhằm làm cho mức đường huyết của bạn gần với phạm vi không tiểu đường nhất có thể. Đối với người bị tiểu đường loại 1, điều này có nghĩa là tiêm insulin mỗi ngày cộng với hướng tới lối sống lành mạnh. Đối với những người tiểu đường loại 2, ăn uống lạnh mạnh và các hoạt động thể chất thường xuyên có lẽ tất cả những gì cần thiết đầu tiên; đôi khi thuốc hay insulin có thể cần sau này. Lý tưởng là mức đường huyết được giữ gần với mức không bị tiểu đường thường xuyên nhất có thể, tự kiểm tra là một ý tưởng tốt. Điều này sẽ giúp ngăn các ảnh hưởng ngắn hạn của mức đường huyết quá cáo hay quá thấp cũng như các vấn đề lâu dài có thể xảy ra. Nếu ai đó phụ thuộc vào insulin, nó phải được tiêm chích vào cơ thể. Insulin không thể được uống như thuốc. Insulin sẽ được phân hủy trong quá trình tiêu hóa như protein trong thức ăn. Insulin buộc phải được tiêm vào chất béo dưới da để nó có thể đi vào trong máu. Tiểu đường có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng cho bệnh nhân. Khi glucose tích tụ trong máy thay vì đi vào tế bào, nó có thấy gây ra các vấn đề. Các vấn đề ngắn hạn tương tự như các triệu chứng nhưng lượng đường huyết trong máu cao về lâu dài sẽ dẫn đến đau tim, đột quỵ, hư thận, cắt cụt chi và mù lòa. Có áp huyết và cholesterol nằm ngoài phạm vi khuyến cáo có thể cũng dẫn đến các vấn đề như đau tim và đột quỵ và sự thực 2 trong 3 người có bệnh tiểu đường cuối cùng chết vì những biến chứng này. Những người trẻ 18-44 tuổi bị tiểu đường loại 2 có khả năng bị đau tim gấp 14 lần và bị đột quỵ lên lên đến 30 lần so với bạn bè đồng trang lứa không bị tiểu đường. Phụ nữ trẻ tuổi chiếm hầu hết sự gia tăng nguy cơ đau tim trong khi nam giới trẻ tuổi có khả năng bị đột quỵ gấp 2 lần so với nữ giới trẻ tuổi. Điều này có nghĩa là số lượng lớn người sắp bị bệnh tim, đau tim và đột quỵ trong nhiều năm, đôi khi thậm chí nhiều thập kỷ trước khi họ đến lúc phải mắc bệnh.

 

 

 

Questions 1 - 7
Do the following statements reflect the views of the writer in Reading Passage 171?
In boxes 1 - 7 on your answer sheet write:

YES    if the statement agrees with the information
NO    if the statement contradicts the statement
NOT GIVEN    if there is no information on this in the passage

1 Carbohydrate foods are the body’s source of glucose.
2 Diabetics cannot produce insulin.
3 Some patients develop diabetes due to faults in their own immune systems
4 Hyperglycaemia leads to type 1 diabetes being diagnosed quite quickly.
5 Artificial insulin is the most effective treatment for those patients requiring insulin.
6 Frequent checkups at the doctor can drastically reduce the chances of suffering from problems related to diabetes.
7 The majority of diabetics develop heart problems or suffer strokes.

Questions 8 - 11
Complete the following statements with the best ending from the box below
Write the appropriate letters A - H in boxes 8 - 11 on your answer sheet.

8 Bizarre as it may seem, many people with diabetes…
9 Insulin is a hormone that allows glucose to be absorbed by…
10 Non-severe type 2 diabetes can be solely treated by…

11 Increases in diabetes-related heart problems are mainly seen in…

A    a healthy lifestyle.
B    never suffer any ill effects.
C    women.
D    people also suffering strokes.
E    body cells.
F    the pancreas.
G    do not realise the fact.
H    injections.

Questions 12 - 14
According to the text which of the following are symptoms of diabetes?

Theo văn bản thì triệu chứng nào sau đây là của tiểu đường
Choose THREE letters (A – G) and write them in boxes 12 – 14 on your answer sheet.

A.   hot flushes
B.   muscle pains
C.   nausea
D.   losing consciousness
E.   tiredness
F.   bleeding gums
G.   dilation of the eyes

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Diabetes

 

Questions 1 - 7
Do the following statements reflect the views of the writer in Reading Passage 171?
In boxes 1 - 7 on your answer sheet write:

YES    if the statement agrees with the information
NO    if the statement contradicts the statement
NOT GIVEN    if there is no information on this in the passage

1.T Carbohydrate foods are the body’s source of glucose.

Thức ăn chứa carbonhydrate là nguồn glucose cho cơ thể

Giải thích: đoạn 2

Here’s what happens: the body needs glucose as its main source of fuel or energy. The body makes glucose from foods containing carbohydrate such as vegetables containing carbohydrate (like potatoes or corn) and cereal foods (like bread, pasta and rice) as well as fruit and milk.


2.F Diabetics cannot produce insulin.

Những người bị tiểu đường không thể sản xuất insulin

Giải thích: đoạn 2, hoặc là không sản xuất isulin hoặc là sản xuất mà không đủ, hoặc không hoạt động đúng

In diabetes, the pancreas either cannot make insulin or the insulin it does make is not enough and cannot work properly.


3. T Some patients develop diabetes due to faults in their own immune systems

Một vài bệnh nhân tiến triển tiểu đường do những sai sót trong hệ miễn dịch của bản thân họ

Giải thích: đoạn 3

Type 1 diabetes is a condition characterized by high blood glucose levels caused by a total lack of insulin. It occurs when the body’s immune system attacks the insulin-producing beta cells in the pancreas and destroys them. The pancreas then produces little or no insulin.


4T Hyperglycaemia leads to type 1 diabetes being diagnosed quite quickly.

Tăng đường huyết dẫn đến tiểu đường loại 1 được chẩn đoán nhanh chóng

Giải thích: Đoạn 4

The diagnosis of diabetes often depends on what type the patient is suffering from. In Type 1 diabetes, symptoms are usually sudden and sometimes even life threatening - hyperglycaemia (high blood sugar levels) can lead to comas – and therefore it is mostly diagnosed quite quickly.


5.NG Artificial insulin is the most effective treatment for those patients requiring insulin.

Insulin nhân tạo là phương pháp chữa trị hữu hiệu nhất cho những bệnh nhân cần insulin

Giải thích: không có thông tin


6. NG Frequent checkups at the doctor can drastically reduce the chances of suffering from problems related to diabetes.

Kiểm tra thường xuyên với bác sĩ có thể làm giảm đáng kể nguy cơ bị các vấn đề liên quan đến tiểu đường

Giải thích: không có thông tin


7.T The majority of diabetics develop heart problems or suffer strokes.

Đa số những người bị tiểu đường tiến triển nhiều vấn đề về tim hoặc bị đột quỵ

Giải thích: Đoạn 5

Diabetes can cause serious complications for patients. When glucose builds up in the blood instead of going into cells, it can cause problems. Short term problems are similar to the symptoms but long term high blood sugar levels can lead to heart attacks, strokes, kidney failure, amputations and blindness

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

>>>>>>>>> Hiện Native Speaker đã dịch và giải chi tiết gần 400 đề ietls reading bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế. Xem toàn bộ lời giải và dịch 400 đề ielts reading tại link này https://nativespeaker.vn/de-thi-ielts-reading.

 

Questions 8 - 11
Complete the following statements with the best ending from the box below
Write the appropriate letters A - H in boxes 8 - 11 on your answer sheet.

8G Bizarre as it may seem, many people with diabetes…

Có vẻ rất là kỳ lạ, nhiều người bị tiểu đường

Giải thích: đoạn 1

Over 1 million Australians have it though 50% of those are as yet unaware


9E Insulin is a hormone that allows glucose to be absorbed by…

Insulin là một hóc môn cho phép glucose được hấp thụ qua

Giải thích: đoạn 2

Insulin is a hormone made by the pancreas, a gland sitting just below the stomach. Insulin opens the doors that let glucose go from the blood to the body cells where energy is made.


10A Non-severe type 2 diabetes can be solely treated by…

Tiểu đường loại hai có thể được chữa trị đơn thuần bằng

Giải thích: đoạn 5

For people with Type 2 diabetes, healthy eating and regular physical activity may be all that is required at first: sometimes tablets and/or insulin may be needed later on.

 

11C Increases in diabetes-related heart problems are mainly seen in…

Gia tăng các vấn đề bệnh tim liên quan đến tiểu đường được thấy chủ yếu ở

Giải thích: đoạn 5

Young women account for almost all the increase in heart attack risk, while young men are twice as likely to suffer a stroke as young women.

 

A    a healthy lifestyle.
B    never suffer any ill effects.
C    women.
D    people also suffering strokes.
E    body cells.
F    the pancreas.
G    do not realise the fact.
H    injections.

Questions 12 - 14
According to the text which of the following are symptoms of diabetes?
Choose THREE letters (A – G) and write them in boxes 12 – 14 on your answer sheet.

A.   hot flushes/ nóng bừng
B.   muscle pains/ đau cơ
C.   nausea/ buồn nôn
D.   losing consciousness/ mất ý thức
E.   tiredness/ mệt mỏi
F.   bleeding gums/ chảy máu nướu
G.   dilation of the eyes/  Giãn nở ( đồng tử) mắt

 

Giải thích: đoạn 4

The diagnosis of diabetes often depends on what type the patient is suffering from. In Type 1 diabetes, symptoms are usually sudden and sometimes even life threatening - hyperglycaemia (high blood sugar levels) can lead to comas (=losing consciousness) – and therefore it is mostly diagnosed quite quickly. In Type 2 diabetes, many people have no symptoms at all, while other signs can go unnoticed, being seen as part of ‘getting older’. Therefore, by the time symptoms are noticed, the blood glucose level for many people can be very high. Common symptoms include: being more thirsty than usual, passing more urine, feeling lethargic (= tiredness), always feeling hungry, having cuts that heal slowly, itching, skin infections, bad breath, blurred vision, unexplained weight change, mood swings, headaches, feeling dizzy and leg cramps (=muscle pains)

 

 

Answers

1 . Y
2 . N
3 . Y
4 . Y
5 . NG
6 . NG
7 . Y
8 . G
9 . E
10 . A
11 . C
12 . B*
13 . E*
14 . D*

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status