ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Land of the Rising Sum

Land of the Rising Sum

Japan has a significantly better record in terms of average mathematical attainment than England and Wales. Large sample international comparisons of pupils' attainments since the 1960s have established that not only did Japanese pupils at age 13 have better scores of average attainment

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Land of the Rising Sun

 

 

A Japan has a significantly better record in terms of average mathematical attainment than England and Wales. Large sample international comparisons of pupils' attainments since the 1960s have established that not only did Japanese pupils at age 13 have better scores of average attainment, but there was also a larger proportion of 'low' attainers in England, where, incidentally, the variation in attainment scores was much greater. The percentage of Gross National Product spent on education is reasonably similar in the two countries, so how is this higher and more consistent attainment in maths achieved?

Nhật bản có lý lịch tốt hơn đáng kể về mặt kiến thức toán học trung bình so với Anh và xứ Wales. Các so sánh quốc tế mẫu lớn về các thành tích của học sinh kể từ những năm 1960 đã chứng minh rằng không chỉ học sinh Nhật ở lứa tuổi 13 có điểm số về thành tích trung bình cao hơn mà còn có tỷ lệ lớn những học sinh có thành tích thấp hơn ở Anh nơi mà tính cờ sự khác biệt trong điểm số đạt được quá lớn. Tỷ lệ phần trăm tổng sản lượng quốc gia chi tiêu vào giáo dục một cách hợp lý tương đương nhau ở hai quốc gia vì vậy làm thế nào có được thành tích về toán học đồng đều hơn và cao hơn này?

 

B Lower secondary schools in Japan cover three school years, from the seventh grade (age 13) to the ninth grade (age 15). Virtually all pupils at this stage attend state schools: only 3 per cent are in the private sector. Schools are usually modern in design, set well back from the road and spacious inside. Classrooms are large and pupils sit at single desks in rows. Lessons last for a standardised 50 minutes and are always followed by a 10-minute break, which gives the pupils a chance to let off steam. Teachers begin with a formal address and mutual bowing, and then concentrate on whole-class teaching.

Các trường cấp hai bậc thấp hơn ở Nhật bao gồm ba năm học từ lớp 7 ( 13 tuổi) đến lớp 9 ( 15 tuổi). Hầu như tất cả học sinh ở giai đoạn này đi học các trường công: chỉ 3% là trong trường lĩnh vực tư nhân. Các trường thường được thiết kế hiện đại, nằm cách mặt đường và rộng rãi bên trong. Các lớp học rộng và học sinh ngồi ở từng bàn xếp thành hàng. Các bài học kéo dài theo thời gian được tiêu chuẩn hóa là 50 phút và luôn luôn theo sau đó là thời gian nghỉ 10 phút mang lại cho học sinh cơ hội xả hơi. Các giáo viên bắt đầu bằng tác phong trang trọng và cúi chào lẫn nhau sau đó là tập trung vào dạy cả lớp.

 

Classes are large — usually, about 40 — and are unstreamed. Pupils stay in the same class for all lessons throughout the school and develop considerable class identity and loyalty. Pupils attend the school in their own neighbourhood, which in theory removes ranking by school. In practice in Tokyo, because of the concentration of schools, there is some competition to get into the 'better' school in a particular area.

Các lớp học rộng thường là 40 học sinh và không được phân luồng. Học sinh ở trong cùng một lớp cho tất cả các bài học trong toàn trường và phát triển bản sắc và lòng trung thành đáng kể trong lớp. Học sinh đi học trong khu phố của chúng, về lý thuyết, điều này loại bỏ xếp hạng theo trường. Thực tế ở Tokyo, vì sự tập trung nhiều trường nên có một vài sự cạnh tranh để vào trường tốt hơn trong một khu vực cụ thể.

 

C Traditional ways of teaching form the basis of the lesson and the remarkably quiet classes take their own notes of the points made and the examples demonstrated. Everyone has their own copy of the textbook supplied by the central education authority, Monbusho, as part of the concept of free compulsory education up to the age of 15. 

These textbooks are, on the whole, small, presumably inexpensive to produce, but well set out and logically developed. (One teacher was particularly keen to introduce colour and pictures into maths textbooks: he felt this would make them more accessible to pupils brought up in a cartoon culture). Besides approving textbooks, Monbusho also decides the highly centralised national curriculum and how it is to be delivered.

Cách dạy học truyền thống là nền tảng của bài học và các lớp học khá yên tĩnh tự ghi chép lại những quan điểm được đưa ra và những ví dụ được minh họa. Mỗi học sinh có bản sao sách giáo khoa được cơ quan giáo dục trung ương Monbusho cung cấp như một phần của khái niệm giáo dục bắt buộc miễn phí lên đến 15 tuổi. Những cuốn sách giáo khoa này nhìn chung là nhỏ và sẽ không tốn kém để sản xuất nhưng được thiết kế tốt và trình bày một cách hợp lý. ( Một giáo viên đặt biệt háo hức giới thiệu những bức tranh và màu sắc trong sách giáo khoa toán: anh ta cảm thấy điều này sẽ làm cho những cuốn sách dễ tiếp cận hơn với học sinh được nuôi dưỡng trong một văn hóa truyện tranh). Bên cạnh việc phê duyệt sách giáo khoa, Monbusho cũng lựa chọn chương trình học quốc gia tập trung cao và cách mà giảng dạy nó.

 

D Lessons all follow the same pattern. At the beginning, the pupils put solutions to the homework on the board, then the teachers comment, correct or elaborate as necessary. Pupils mark their own homework: this is an important principle in Japanese schooling as it enables pupils to see where and why they made a mistake, so that these can be avoided in future. No one minds mistakes or ignorance as long as you are prepared to learn from them. After the homework has been discussed, the teacher explains the topic of the lesson, slowly and with a lot of repetition and elaboration. Examples are demonstrated on the board; questions from the textbook are worked through first with the class, and then the class is set questions from the textbook to do individually. Only rarely are supplementary worksheets distributed in a maths class. The impression is that the logical nature of the textbooks and their comprehensive coverage of different types of examples, combined with the relative homogeneity of the class, renders worksheets unnecessary. At this point, the teacher would circulate and make sure that all the pupils were coping well.

Tất cả các bài học đều phải theo cùng một kiểu. Lúc đầu, học sinh ghi lời giải cho bài tập về nhà trên bản, sau đó giáo viên nhận xét, sửa chữa hay trau chuốt khi cần thiết. Học sinh tự đánh dấu bài tập về nhà của họ: đây là một nguyên tắc quan trọng trong cách giáo dục ở trường của Nhật bản vì nó cho phép học sinh nhìn thấy lỗi sai của chúng ở đâu và vì sao chúng làm sai để mà tránh những lỗi này về sau. Không ai quan tâm đến lỗi sai hay sự không biết miễn là bạn sẵn sàng học hỏi từ chúng. Sau khi thảo luận bài tập về nhà, giáo viên giải thích chủ để của bài học từ từ cùng với việc lặp đi lặp lại nhiều lần và kỹ lưỡng. Các ví dụ được minh họa trên bảng; các câu hỏi từ sách giáo khoa được thảo luận trước với cả lớp sau đó cả lớp được đặt câu hỏi từ sách giáo khoa để làm theo từng cá nhân. Các bản tính ( có bài tập) bổ sung chỉ đôi khi được phát trong lớp học toán. Ấn tượng là bản chất logic của sách giáo khoa và sự bao quát toàn diện của các loại ví dụ khác nhau, được kết hợp với tính đồng nhất tương đối của cả lớp khiến cho các bảng tính ( có bài tập luyện tập) trở nên không cần thiết. Tại thời điểm này, giáo viên sẽ luân chuyển và đảm bảo rằng tất cả học sinh đang xử lý tốt.

 

E It is remarkable that large, mixed-ability classes could be kept together for maths throughout all their compulsory schooling from 6 to 15. Teachers say that they give individual help at the end of a lesson or after school, setting extra work if necessary. In observed lessons, any strugglers would be assisted by the teacher or quietly seek help from their neighbour. Carefully fostered class identity makes pupils keen to help each other — anyway, it is in their interests since the class progresses together.

Điều đáng chú ý là các lớp học lớn bao gồm nhiều học sinh có năng lực khác nhau có thể cùng nhau học môn toán khắp chương trình bắt buộc từ 6-15 tuổi. Các giáo viên cho rằng họ cung cấp hỗ trợ cá nhân vào cuối mỗi buổi học hoặc sau giờ học, làm thêm nếu cần. Trong các buổi học được quan sát, bất kỳ học sinh gặp khó khăn nào sẽ được giáo viên hỗ trợ hoặc âm thầm tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn học ngồi gần. Bản sắc lớp học được nuôi dưỡng chu đáo khiến cho học sinh muốn giúp đỡ lẫn nhau- dù sao thì đó cũng là lợi ích của chúng vì cả lớp cùng nhau tiến bộ.

 

This scarcely seems adequate help to enable slow learners to keep up. However, the Japanese attitude towards education runs along the lines of 'if you work hard enough, you can do almost anything'. Parents are kept closely informed of their children's progress and will play a part in helping their children to keep up with dass, sending them to 'Juku' (private evening tuition) if extra help is needed and encouraging them to work harder. It seems to work, at least for 95 per cent of the school population.

run along the lines: tương tự như

 

Điều này dường như hiếm khi hỗ trợ đầy đủ cho những học sinh chậm để theo kịp cả lớp. Tuy nhiên, thái độ của người Nhật đối với các hình thức giáo dục giống như kiểu " nếu bạn làm việc đủ chăm chỉ, bạn có thể làm hầu hết bất cứ thứ gì". Cha mẹ được thông báo chặt chẽ về quá trình học của con và sẽ đóng vai tró trong việc giúp đỡ con cái họ theo kịp cả lớp, gửi chúng đến Juku ( lớp học thêm buổi tối) nếu sự hỗ trợ thêm là cần thiết và khuyến khích chúng học hành chăm chỉ hơn. Nó có vẻ có hiệu quả, ít nhất đối với 95% tập thể đi học.

 

F So what are the major contributing factors in the success of maths teaching? Clearly, attitudes are important. Education is valued greatly in Japanese culture; maths is recognised as an important compulsory subject throughout schooling; and the emphasis is on hard work coupled with a focus on accuracy.

Vậy những yếu tố chính góp phần vào thành công của việc giảng dạy môn toán là gì? Rõ ràng là thái độ rất quan trọng. Văn hóa Nhật Bản rất coi trọng giáo dục; toán học được công nhận như một môn học bắt buộc quan trọng xuyên suốt chương trình giảng dạy ở trường; và đánh giá cao tầm quan trọng của việc học hành chăm chỉ cộng với sự chú trọng về tính chính xác.

 

Other relevant points relate to the supportive attitude of a class towards slower pupils, the lack of competition within a class, and the positive emphasis on learning for oneself and improving one's own standard. And the view of repetitively boring lessons and learning the facts by heart, which is sometimes quoted in relation to Japanese classes, may be unfair and unjustified. No poor maths lessons were observed. They were mainly good and one or two were inspirational.

Những quan điểm liên quan khác liên quan đến thái độ hỗ trợ trong lớp học đối với học sinh học chậm hơn, không có sự cạnh tranh trong lớp học và sự tập trung tích cực vào việc học cho bản thân mỗi người và nâng cao tiêu chuẩn của riêng mỗi người. Và quan điểm về những bài học nhàm chán được lặp đi lặp lại và học thuộc lòng các sự kiện đôi khi được trích dẫn liên quan đến những lớp học của Nhật, có lẽ không công bằng và không hợp lý.  Không có bài giảng toán tồi tệ nào được quan sát thấy. Các bài giảng phần lớn là hay và một hay hai bài học có thể truyền cảm hứng. 

 

 

 

Questions 1-5
Reading Passage 1 has six sections, A - F.
Choose the correct heading for sections B - F from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 1-5 on your answer sheet.

List of Headings

i The influence of Monbusho
ii Helping less successful students
iii The success of compulsory education
iv Research findings concerning achievements in maths
v The typical format of a maths lesson
vi Comparative expenditure on maths education
vii Background to middle-years education in Japan
viii The key to Japanese successes in maths education
ix The role of homework correction

Example                 Answer:
Section    A                 iv

1  Section  B
2  Section  C
3  Section  D
4  Section  E
5  Section  F

Questions 6-9
DO the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 120?
In boxes 6-9 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

6 There is a wider range of achievement amongst English pupils studying maths than amongst their Japanese counterparts.
The percentage of Gross National Product spent on education generally reflects the level of attainment in mathematics.
8 Private schools in Japan are more modern and spacious than state-run lower secondary schools.
9 Teachers mark homework in Japanese schools.

Questions 10-13
Choose the correct letter, A, B, C or D.
Write the correct letter in boxes 10-13 on your answer sheet.

10. Maths textbooks in Japanese schools are
     A cheap for pupils to buy.
     B well organised and adapted to the needs of the pupils.
     C written to be used in conjunction with TV programmes.
     D not very popular with many Japanese teachers.

11. When a new maths topic is introduced,
     A students answer questions on the board.
     B students rely entirely on the textbook.
     C it is carefully and patiently explained to the students.
     D it is usual for students to use extra worksheets.

12. How do schools deal with students who experience difficulties?
     A They are given appropriate supplementary tuition.
     B They are encouraged to copy from other pupils.
     C They are forced to explain their slow progress.
     D They are placed in a mixed-ability class.

13. Why do Japanese students tend to achieve relatively high rates of success in maths?
     A It is a compulsory subject in Japan.
     B They are used to working without help from others.
     C Much effort is made and correct answers are emphasised.
     D There is a strong emphasis on repetitive learning

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Land of the Rising Sum

 

Questions 1-5
Reading Passage 1 has six sections, A - F.
Choose the correct heading for sections B - F from the list of headings below.

Write the correct number, i-ix, in boxes 1-5 on your answer sheet.

List of Headings

i The influence of Monbusho

Tầm ảnh hưởng của Monbusho
ii Helping less successful students

Giúp đỡ những học sinh có kết quả  không tốt
iii The success of compulsory education

Thành công của giáo dục bắt buộc
iv Research findings concerning achievements in maths

Kết quả nghiên cứu về thành tựu trong toán học
v The typical format of a maths lesson

Định dạng điển hình của một lớp học toán
vi Comparative expenditure on maths education

Chi phí so sánh về giáo dục toán học
vii Background to middle-years education in Japan

Bối cảnh giáo dục trung học Nhật Bản
viii The key to Japanese successes in maths education

Điểm mấu chốt đối với thành công trong giáo dục toán học
ix The role of homework correction

Vai trò của việc sửa bài tập về nhà

Example                 Answer:
Section    A                 iv

1  Section  B/ vii Background to middle-years education in Japan

Giải thích:

Lower secondary schools in Japan cover three school years, from the seventh grade (age 13) to the ninth grade (age 15). Virtually all pupils at this stage attend state schools: only 3 per cent are in the private sector. Schools are usually modern in design, set well back from the road and spacious inside. Classrooms are large and pupils sit at single desks in rows. Lessons last for a standardised 50 minutes and are always followed by a 10-minute break, which gives the pupils a chance to let off steam. Teachers begin with a formal address and mutual bowing, and then concentrate on whole-class teaching.


2  Section  C/ i The influence of Monbusho

Giải thích:

 

Besides approving textbooks, Monbusho also decides the highly centralised national curriculum and how it is to be delivered.


3  Section  D/ v The typical format of a maths lesson

Giải thích:

 Lessons all follow the same pattern. At the beginning, the pupils put solutions to the homework on the board, then the teachers comment, correct or elaborate as necessary. Pupils mark their own homework: this is an important principle in Japanese schooling as it enables pupils to see where and why they made a mistake, so that these can be avoided in future. No one minds mistakes or ignorance as long as you are prepared to learn from them. After the homework has been discussed, the teacher explains the topic of the lesson, slowly and with a lot of repetition and elaboration. Examples are demonstrated on the board; questions from the textbook are worked through first with the class, and then the class is set questions from the textbook to do individually.


4  Section  E/ iii The success of compulsory education

Giải thích:

 It seems to work, at least for 95 per cent of the school population.


5  Section  F/ viii The key to Japanese successes in maths education

Giải thích:

So what are the major contributing factors in the success of maths teaching? Clearly, attitudes are important. Education is valued greatly in Japanese culture; maths is recognised as an important compulsory subject throughout schooling; and the emphasis is on hard work coupled with a focus on accuracy.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 6-9
DO the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 120?
In boxes 6-9 on your answer sheet, write:

YES if the statement agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

6T There is a wider range of achievement amongst English pupils studying maths than amongst their Japanese counterparts.

Học sinh Anh học toán có nhiều loại thành tích hơn so với học sinh Nhật Bản

Giải thích: Đoạn A

Large sample international comparisons of pupils' attainments since the 1960s have established that not only did Japanese pupils at age 13 have better scores of average attainment, but there was also a larger proportion of 'low' attainers in England, where, incidentally, the variation in attainment scores was much greater.


7 F The percentage of Gross National Product spent on education generally reflects the level of attainment in mathematics.

Tỷ lệ Tổng sản phẩm quốc gia chi cho giáo dục nói chung phản ánh mức độ đạt được trong toán học.

Giải thích: Đoạn A, Anh với Nhật cùng chi cho giáo dục như nhau nhưng thành tích toán học khác nhau

 The percentage of Gross National Product spent on education is reasonably similar in the two countries, so how is this higher and more consistent attainment in maths achieved?


8NG Private schools in Japan are more modern and spacious than state-run lower secondary schools.

Trường tư ở Nhật hiện đại hơn và rộng rãi hơn các trường cấp hai công lập

Giải thích: không có thông tin


9F Teachers mark homework in Japanese schools.

Giáo viên chấm điểm trong trường học Nhật Bản

Giải thích: đoạn D học sinh tự cho điểm

Pupils mark their own homework: this is an important principle in Japanese schooling as it enables pupils to see where and why they made a mistake, so that these can be avoided in future.

 

Questions 10-13
Choose the correct letter, A, B, C or D.
Write the correct letter in boxes 10-13 on your answer sheet.

10. Maths textbooks in Japanese schools are

Sách giáo khoa toán ở các trường Nhật Bản


     A cheap for pupils to buy.

rẻ để cho học sinh mua


     B well organised and adapted to the needs of the pupils.

được sắp xếp tốt và được điều chỉnh theo nhu cầu của học sinh

Giải thích: Đoạn C

These textbooks are, on the whole, small, presumably inexpensive to produce, but well set out and logically developed. (One teacher was particularly keen to introduce colour and pictures into maths textbooks: he felt this would make them more accessible to pupils brought up in a cartoon culture.


     C written to be used in conjunction with TV programmes.

được viết để được dùng chung với chương trình TV


     D not very popular with many Japanese teachers.

Không phổ biến với nhiều giáo viên Nhật

11. When a new maths topic is introduced,

Khi một chủ đề toán học mới được giới thiệu


     A students answer questions on the board.

Sinh viên trả lời câu hỏi trên bảng
     B students rely entirely on the textbook.

Sinh viên phụ thuộc hoàn toàn vào sách giáo khoa


     C it is carefully and patiently explained to the students.

được giải thích cẩn thận và kiên nhẫn cho học sinh

Giải thích: đoạn D

After the homework has been discussed, the teacher explains the topic of the lesson, slowly and with a lot of repetition and elaboration.


     D it is usual for students to use extra worksheets.

Học sinh dùng bảng tính rất thường xuyên

12. How do schools deal with students who experience difficulties?

Các trường học đương đầu với học sinh gặp khó khăn như thế nào


     A They are given appropriate supplementary tuition.

Chúng được cung cấp bài giảng bổ sung

Giải thích: đoạn E

 

This scarcely seems adequate help to enable slow learners to keep up. However, the Japanese attitude towards education runs along the lines of 'if you work hard enough, you can do almost anything'. Parents are kept closely informed of their children's progress and will play a part in helping their children to keep up with dass, sending them to 'Juku' (private evening tuition) if extra help is needed and encouraging them to work harder. It seems to work, at least for 95 per cent of the school population.


     B They are encouraged to copy from other pupils.

Chúng được khuyến khích sao chép từ học sinh khác
     C They are forced to explain their slow progress.

Chúng bị bắt phải giải thích sự tiến bộ chậm
     D They are placed in a mixed-ability class.

Chúng được đăt vào lớp học có đa dạng năng lực

13. Why do Japanese students tend to achieve relatively high rates of success in maths?

Tại sao học sinh Nhật có xu hướng đạt được tỷ lệ thành công tương đối cai về toán học


     A It is a compulsory subject in Japan.

Nó là một chương trình bắt buộc ở Nhật Bản


     B They are used to working without help from others.

Họ đã quen làm việc mà không cần sự giúp đỡ của người khác.


     C Much effort is made and correct answers are emphasised.

Phải nổ lực nhiều và chú trọng vào câu trả lời chính xác

Giải thích: Đoạn F

Education is valued greatly in Japanese culture; maths is recognised as an important compulsory subject throughout schooling; and the emphasis is on hard work coupled with a focus on accuracy.


     D There is a strong emphasis on repetitive learning.

Nhấn mạnh vào việc học lặp đi lặp lại

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1 vii
2 i
3 v
4 iii
5 viii
6 YES
7 NO
8 NOT GIVEN
9 NO
10 B
11 C
12 A
13 C

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status