ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Biological Control of Pests

Biological Control of Pests

The continuous and reckless use of synthetic chemicals for the control of pests which pose a threat to agricultural crops and human health is proving to be counter-productive. Apart from engendering widespread ecological disorders

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 Biological Control of Pests

 

The continuous and reckless use of synthetic chemicals for the control of pests which pose a threat to agricultural crops and human health is proving to be counter-productive. Apart from engendering widespread ecological disorders, pesticides have contributed to the emergence of a new breed of chemical-resistant, highly lethal superbugs. ĐOẠN 1

Việc sử dụng liên tục và liều lĩnh các hóa chất tổng hợp để kiểm soát sâu bệnh gây ra mối đe dọa cho cây trồng nông nghiệp và sức khỏe con người đang tỏ ra phản tác dụng. Ngoài việc gây ra các rối loạn sinh thái trên diện rộng, thuốc trừ sâu đã góp phần vào sự xuất hiện của một loại siêu sâu bọ mới có khả năng kháng hóa chất và siêu nguy hiểm.

According to a recent study by the Food and Agriculture Organisation (FAO), more than 300 species of agricultural pests have developed resistance to a wide range of potent chemicals. Not to be left behind are the disease-spreading pests, about 100 species of which have become immune to a variety of insecticides now in use. ĐOẠN 2

Theo một nghiên cứu gần đây của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO), hơn 300 loài sâu hại nông nghiệp đã phát triển khả năng kháng lại nhiều loại hóa chất mạnh. Không bị bỏ lại phía sau là các loài gây hại truyền bệnh, khoảng 100 loài trong số đó đã trở nên miễn dịch với nhiều loại thuốc trừ sâu hiện đang được sử dụng.

One glaring disadvantage of pesticides' application is that, while destroying harmful pests, they also wipe out many useful non-targeted organisms, which keep the growth of the pest population in check. This results in what agro-ecologists call the 'treadmill syndrome'. Because of their tremendous breeding potential and genetic diversity, many pests are known to withstand synthetic chemicals and bear offspring with a built-in resistance to pesticides. ĐOẠN 3

Một nhược điểm rõ ràng của việc sử dụng thuốc trừ sâu là mặc dù tiêu diệt các loài sâu bọ có hại nhưng chúng cũng quét sạch nhiều sinh vật có ích không nằm trong tầm ngắm tiêu diệt giúp kiềm chế sự phát triển của quần thể sâu bọ gây hại. Điều này dẫn đến cái mà các nhà sinh thái nông nghiệp gọi là 'hội chứng guồng xay'. Do có tiềm năng sinh sản to lớn và sự đa dạng di truyền, nhiều loài gây hại được biết là có thể chịu được các hóa chất tổng hợp và sinh ra con cái có sẵn khả năng kháng thuốc trừ sâu.

The havoc that the `treadmill syndrome' can bring about is well illustrated by what happened to cotton farmers in Central America. In the early 1940s, basking in the glory of chemical-based intensive agriculture, the farmers avidly took to pesticides as a sure measure to boost crop yield. The insecticide was applied eight times a year in the mid-1940s, rising to 28 in a season in the mid-1950s, following the sudden proliferation of three new varieties of chemical-resistant pests. ĐOẠN 4


Sự tàn phá mà “hội chứng máy guồng xay” có thể gây ra được minh họa rõ ràng qua những gì đã xảy ra với những người nông dân trồng bông ở Trung Mỹ. Vào đầu những năm 1940, khi được hưởng vinh quang của nền nông nghiệp thâm canh dựa vào hóa chất, nông dân đã say mê sử dụng thuốc trừ sâu như một biện pháp chắc chắn để tăng năng suất cây trồng. Thuốc trừ sâu được sử dụng tám lần một năm vào giữa những năm 1940, tăng lên 28 lần trong một mùa vào giữa những năm 1950, sau đó là sự gia tăng đột ngột của ba loại sâu bệnh kháng hóa chất mới.

By the mid-1960s, the situation took an alarming turn with the outbreak of four more new pests, necessitating pesticide spraying to such an extent that 50% of the financial outlay on cotton production was accounted for by pesticides. In the early 1970s, the spraying frequently reached 70 times a season as the farmers were pushed to the wall by the invasion of genetically stronger insect species. ĐOẠN 5

Vào giữa những năm 1960, tình hình diễn biến đáng báo động với sự bùng phát của thêm 4 loại sâu bệnh mới, việc buộc phải phun thuốc trừ sâu đến mức 50% chi phí tài chính đối với sản xuất bông được cho là do thuốc trừ sâu. Vào đầu những năm 1970, việc phun thuốc thường xuyên lên tới 70 lần một mùa do nông dân bị dồn vào chân tường trước sự xâm lấn của các loài côn trùng mạnh hơn về mặt di truyền.

Most of the pesticides in the market today remain inadequately tested for properties that cause cancer and mutations as well as for other adverse effects on health, says a study by United States environmental agencies. The United States National Resource Defense Council has found that DDT was the most popular of a long list of dangerous chemicals in use. ĐOẠN 6

Hầu hết các loại thuốc trừ sâu trên thị trường hiện nay vẫn chưa được kiểm tra đầy đủ về các đặc tính gây ung thư và đột biến cũng như các tác động xấu khác đối với sức khỏe, một nghiên cứu của các cơ quan môi trường Hoa Kỳ cho biết. Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Quốc gia Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng DDT là chất phổ biến nhất trong danh sách dài các hóa chất nguy hiểm đang được sử dụng.


In the face of the escalating perils from indiscriminate applications of pesticides, a more effective and ecologically sound strategy of biological control, involving the selective use of natural enemies of the pest population, is fast gaining popularity — though, as yet, it is a new field with limited potential. The advantage of biological control in contrast to other methods is that it provides a relatively low-cost, perpetual control system with a minimum of detrimental side-effects. When handled by experts, bio-control is safe, non-polluting and self-dispersing. ĐOẠN 7

Đối mặt với những nguy cơ leo thang từ việc sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi, một chiến lược kiểm soát sinh học hiệu quả và hợp lý hơn về mặt sinh thái, liên quan đến việc sử dụng có chọn lọc các kẻ thù trong thiên nhiên của quần thể sâu bọ gây hại, đang nhanh chóng trở nên phổ biến - mặc dù, đúng là nó vẫn là một lĩnh vực mới có tiềm năng hạn chế. Ưu điểm của kiểm soát sinh học trái ngược với các phương pháp khác là nó cung cấp một hệ thống kiểm soát vĩnh viễn, chi phí tương đối thấp với các tác dụng phụ có hại ở mức tối thiểu. Khi được xử lý bởi các chuyên gia, kiểm soát sinh học là an toàn, không gây ô nhiễm và tự phân tán.

The Commonwealth Institute of Biological Control (CIBC) in Bangalore, with its global network of research laboratories and field stations, is one of the most active, non-commercial research agencies engaged in pest control by setting natural predators against parasites. CIBC also serves as a clearing-house for the export and import of biological agents for pest control worldwide. ĐOẠN 8

Viện Kiểm soát Sinh học Khối thịnh vượng chung (CIBC) ở Bangalore, với mạng lưới các phòng thí nghiệm nghiên cứu và trạm thực địa toàn cầu, là một trong những cơ quan nghiên cứu phi thương mại, tích cực nhất tham gia kiểm soát dịch hại bằng cách thiết lập các loài săn mồi tự nhiên chống lại ký sinh trùng. CIBC cũng đóng vai trò là cơ quan trung gian cho việc xuất khẩu và nhập khẩu các tác nhân sinh học để kiểm soát dịch hại trên toàn thế giới.CIBC successfully used a seed-feeding weevil, native to Mexico, to control the obnoxious parthenium weed, known to exert devious influence on agriculture and human health in both India and Australia. Similarly, the Hyderabad-based Regional Research Laboratory (RRL), supported by CIBC, is now trying out an Argentinian weevil for the eradication of water hyacinth, another dangerous weed, which has become a nuisance in many parts of the world. According to Mrs Kaiser Jamil of RRL, `The Argentinian weevil does not attack any other plant and a pair of adult bugs could destroy the weed in 4-5 days.' CIBC is also perfecting the technique for breeding parasites that prey on 'disapene scale' insects — notorious defoliants of fruit trees in the US and India. ĐOẠN 9

CIBC đã sử dụng thành công một loài mọt ăn hạt, có nguồn gốc từ Mexico, để kiểm soát loài cỏ dại họ cúc đáng ghét, được biết là gây ra ảnh hưởng nguy hiểm đến nông nghiệp và sức khỏe con người ở cả Ấn Độ và Úc. Tương tự như vậy, Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Khu vực (RRL) có trụ sở tại Hyderabad, được hỗ trợ bởi CIBC, hiện đang thử nghiệm một loài mọt Argentina để diệt trừ lục bình, một loại cỏ dại nguy hiểm khác đã trở thành mối phiền toái ở nhiều nơi trên thế giới. Theo bà Kaiser Jamil của RRL, 'Mọt Argentina không tấn công bất kỳ loại cây nào khác và một cặp bọ trưởng thành có thể tiêu diệt cỏ dại trong 4-5 ngày.' CIBC cũng đang hoàn thiện kỹ thuật nhân giống ký sinh trùng săn côn trùng 'disapene scale' - loài gây rụng lá cây ăn quả khét tiếng ở Hoa Kỳ và Ấn Độ.

How effectively biological control can be pressed into service is proved by the following examples. In the late 1960s, when Sri Lanka's flourishing coconut groves were plagued by leaf-mining hispides, a larval parasite imported from Singapore brought the pest under control. A natural predator indigenous to India, Neodumetia sangawani, was found useful in controlling the Rhodes grass-scale insect that was devouring forage grass in many parts of the US. By using Neochetina bruci, a beetle native to Brazil, scientists at Kerala Agricultural University freed a 12-kilometre long canal from the clutches of the weed Salvinia molesta, popularly called `African Payal' in Kerala. About 30,000 hectares of rice fields in Kerala are infested by this weed. ĐOẠN 10

 

Kiểm soát sinh học có thể buột phải sử dụng hiệu quả như thế nào được chứng minh bằng các ví dụ sau. Vào cuối những năm 1960, khi những vườn dừa đang phát triển mạnh của Sri Lanka bị dịch hại bởi bọ xít hút lá, một loại ký sinh trùng ấu trùng nhập khẩu từ Singapore đã kiểm soát được loài gây hại này. Một loài săn mồi tự nhiên bản địa ở Ấn Độ, Neodumetia sangawani, được cho là hữu ích trong việc kiểm soát loài côn trùng vảy cỏ Rhodes đang cắn xé cỏ làm thức ăn gia súc ở nhiều vùng của Hoa Kỳ. Bằng cách sử dụng Neochetina bruci, một loài bọ cánh cứng có nguồn gốc từ Brazil, các nhà khoa học tại Đại học Nông nghiệp Kerala đã giải phóng một con kênh dài 12 km khỏi nanh vuốt của loài cỏ dại Salvinia Moleta, thường được gọi là 'African Payal' ở Kerala. Khoảng 30.000 ha ruộng lúa ở Kerala bị nhiễm loại cỏ dại này.

Press (someone or something) into service" = ép làm ->dùng ai/cái gì vì cấp bách cần đến, trưng dụng.

 

 

Questions 14-17
Choose the correct letter, ABC, or D.
Write the correct letter in boxes 14-17 on your answer sheet.

14 The use of pesticides has contributed to
         A a change in the way ecologies are classified by agroecologists.
         B an imbalance in many ecologies around the world.
         C the prevention of ecological disasters in some parts of the world.
         D an increase in the range of ecologies which can be usefully farmed.

15 The Food and Agriculture Organisation has counted more than 300 agricultural pests which
         A are no longer responding to most pesticides in use
         B can be easily controlled through the use of pesticides.
         C continue to spread disease in a wide range of crops.
         D may be used as part of bio-control's replacement of pesticides.

16 Cotton farmers in Central America began to use pesticides
         A because of an intensive government advertising campaign.
         B in response to the appearance of new varieties of pest.
         C as a result of changes in the seasons and the climate.
         D to ensure more cotton was harvested from each crop.

17 By the mid-1960s, cotton farmers in Central America found that pesticides
         A were wiping out 50% of the pests plaguing the crops.
         B were destroying 50% of the crops they were meant to protect.
         C were causing a 50% increase in the number of new pests reported.
         D were costing 50% of the total amount they spent on their crops.

Questions 18-21
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 119?
In boxes 18-21 on your answer sheet, write

YES if the statement agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

18 Disease-spreading pests respond more quickly to pesticides than agricultural pests do.
19 A number of pests are now born with an innate immunity to some pesticides.
20 Biological control entails using synthetic chemicals to try and change thff genetic make-up of the pests' offspring.
21 Bio-control is free from danger under certain circumstances.

Questions 22-26
Complete each sentence with the correct ending, A—I, below.
Write the correct letter, A—I, in boxes 22-26 on your answer sheet.

22 Disapene scale insects feed on
23 Neodumetia sangawani ate
24 Leaf-mining hispides blighted
25 An Argentinian weevil may be successful in wiping out
26 Salvinia molesta plagues

 forage grass.
B  rice fields.
C  coconut trees.
D  fruit trees.
E  water hyacinth.
F  parthenium weed.
G  Brazilian beetles.
H  grass-scale insects.
I   larval parasites.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 Biological Control of Pests

 

 

 

Questions 14-17
Choose the correct letter, ABC, or D.
Write the correct letter in boxes 14-17 on your answer sheet.

 

14. The use of pesticides has contributed to
Việc sử dụng thuốc trừ sâu đã góp phần

         A a change in the way ecologies are classified by agroecologists.
Một sự thay đổi trong cách phân loại các hệ sinh thái của các nhà nông học.


         B an imbalance in many ecologies around the world.
mất cân bằng trong nhiều hệ sinh thái trên thế giới.

Giải thích: đoạn 1

 Apart from engendering widespread ecological disorders, pesticides have contributed to the emergence of a new breed of chemical-resistant, highly lethal superbugs.


         C the prevention of ecological disasters in some parts of the world.
Công tác phòng chống các thảm họa sinh thái ở một số nơi trên thế giới.
         D an increase in the range of ecologies which can be usefully farmed.
sự gia tăng phạm vi sinh thái có thể canh tác hữu ích.15. The Food and Agriculture Organisation has counted more than 300 agricultural pests which
Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp đã thống kê hơn 300 loài gây hại nông nghiệp


         A are no longer responding to most pesticides in use
không còn phản ứng với hầu hết các loại thuốc trừ sâu đang sử dụng

Giải thích: đoạn 2

According to a recent study by the Food and Agriculture Organisation (FAO), more than 300 species of agricultural pests have developed resistance to a wide range of potent chemicals. Not to be left behind are the disease-spreading pests, about 100 species of which have become immune to a variety of insecticides now in use.


         B can be easily controlled through the use of pesticides.
có thể được kiểm soát dễ dàng thông qua việc sử dụng thuốc trừ sâu.
         C continue to spread disease in a wide range of crops.
tiếp tục lây lan dịch bệnh trên diện rộng trên nhiều loại cây trồng.
         D may be used as part of bio-control's replacement of pesticides.
có thể được sử dụng như một phần của kiểm soát sinh học thay thế thuốc trừ sâu.

 

 

 

16. Cotton farmers in Central America began to use pesticides
Nông dân trồng bông ở Trung Mỹ bắt đầu sử dụng thuốc trừ sâu

 

         A. because of an intensive government advertising campaign.
vì một chiến dịch quảng cáo chuyên sâu của chính phủ.
         B. in response to the appearance of new varieties of pest.
để đối phó với sự xuất hiện của các giống sâu bệnh mới.
         C. as a result of changes in the seasons and the climate.
do sự thay đổi của các mùa và khí hậu.


         D. to ensure more cotton was harvested from each crop.
để đảm bảo thu hoạch được nhiều bông hơn từ mỗi vụ mùa.

Giải thích: đoạn 2

The havoc that the `treadmill syndrome' can bring about is well illustrated by what happened to cotton farmers in Central America. In the early 1940s, basking in the glory of chemical based intensive agriculture, the farmers avidly took to pesticides as a sure measure to boost crop yield.


 

17. By the mid-1960s, cotton farmers in Central America found that pesticides
Vào giữa những năm 1960, nông dân trồng bông ở Trung Mỹ phát hiện ra rằng thuốc trừ sâu

         A. were wiping out 50% of the pests plaguing the crops.
đã quét sạch 50% sâu bệnh gây hại cho mùa màng.
         B. were destroying 50% of the crops they were meant to protect.
đã phá hủy 50% số cây trồng mà họ phải bảo vệ.
         C were causing a 50% increase in the number of new pests reported.
đã làm tăng 50% số lượng sâu bệnh mới được báo cáo.


         D. were costing 50% of the total amount they spent on their crops.
đã tiêu tốn 50% tổng số tiền họ chi cho mùa màng của họ.

Giải thích: Đoạn 5

By the mid-1960s, the situation took an alarming turn with the outbreak of four more new pests, necessitating pesticide spraying to such an extent that 50% of the financial outlay on cotton production was accounted for by pesticides.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 18-21
Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage 119?
In boxes 18-21 on your answer sheet, write

YES if the statement agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer
NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this


18.NG Disease-spreading pests respond more quickly to pesticides than agricultural pests do.
Các loài gây hại truyền bệnh phản ứng nhanh hơn với thuốc trừ sâu so với các loài gây hại nông nghiệp.


19.Y A number of pests are now born with an innate immunity to some pesticides.
Một số loài gây hại hiện nay được sinh ra với khả năng miễn dịch bẩm sinh đối với một số loại thuốc trừ sâu.

Giải thích: đoạn 3

 Became of their tremendous breeding potential and genetic diversity, many pests are known to withstand synthetic chemicals and bear offspring with a built-in resistance to pesticides.


20.N Biological control entails using synthetic chemicals to try and change the genetic makeup of the pests' offspring.
Kiểm soát sinh học đòi hỏi phải sử dụng các hóa chất tổng hợp để thử và thay đổi cấu trúc di truyền của con cái sâu bệnh.

Giải thích: đoạn 7

In the face of the escalating perils from indiscriminate applications of pesticides, a more effective and ecologically sound strategy of biological control, involving the selective use of natural enemies of the pest population, is fast gaining popularity — though, as yet, it is a new field with limited potential.


21.Y Bio-control is free from danger under certain circumstances.
Kiểm soát sinh học không gây nguy hiểm trong một số trường hợp nhất định.

Giải thích: đoạn 7

The advantage of biological control in contrast to other methods is that it provides a relatively low-cost, perpetual control system with a minimum of detrimental side-effects. When handled by experts, bio-control is safe, non-polluting and self-dispersing.

 

Questions 22-26
Complete each sentence with the correct ending, A—I, below.
Write the correct letter, A—I, in boxes 22-26 on your answer sheet.


22.D Disapene scale insects feed on
Côn trùng có vảy Disapene ăn

Giải thích: đoạn 9

CIBC is also perfecting the technique for breeding parasites that prey on 'disapene scale' insects — notorious defoliants of fruit trees in the US and India.


23.H Neodumetia sangawani ate
Neodumetia sangawani đã ăn

Giải thích: đoạn 10

A natural predator indigenous to India, Neodumetia sangawani, was found useful in controlling the Rhodes grass-scale insect.


24.C Leaf-mining hispides blighted
Rệp ăn lá làm lụi tàn

Giải thích: đoạn 10

In the late 1960s, when Sri Lanka's flourishing coconut groves were plagued by leaf-mining hispides,


25.E An Argentinian weevil may be successful in wiping out
Một con mọt Argentina có thể tiêu diệt thành công

Giải thích: đoạn 9

Similarly, the Hyderabad-based Regional Research Laboratory (RRL), supported by CIBC, is now trying out an Argentinian weevil for the eradication of water hyacinth, another dangerous weed, which has become a nuisance in many parts of the world. According to Mrs Kaiser Jamil of RRL, `The Argentinian weevil does not attack any other plant and a pair of adult bugs could destroy the weed in 4-5 days.' 


26.B Salvinia molesta plagues

Salvinia molesta gây dịch bệnh cho 

Giải thích: đoạn 10

By using Neochetina bruci, a beetle native to Brazil, scientists at Kerala Agricultural University freed a 12-kilometre long canal from the clutches of the weed Salvinia molesta, popularly called `African Payal' in Kerala. About 30,000 hectares of rice fields in Kerala are infested by this weed.

 

A  forage grass.
ăn cỏ
B  rice fields.
những cánh đồng lúa
C  coconut trees.
những cây dừa
D  fruit trees.
cây ăn trái
E  water hyacinth.
lục bình
F  parthenium weed.
cỏ dại parthnium
G  Brazilian beetles.
bọ cánh cứng Brazil
H  grass-scale insects.
côn trùng có vảy cỏ
I   larval parasites.
Ký sinh trùng ấu trùng

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
14 B
15 A
16 D
17 D
18 NOT GIVEN
19 YES
20 NO
21 YES
22 D
23 H
24 C
25 E
26 B

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status