Chat hỗ trợ
Chat ngay

ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Reducing electricity consumption on the Isle of Eigg

Reducing electricity consumption on the Isle of Eigg

Background
The Isle of Eigg is situated off the West Coast of Scotland, and is reached by ferry from the mainland. For the island community of about a hundred residents, it has always been expensive to import products, materials and skilled labour from the mainland, and this has encouraged

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN: 

Reducing electricity consumption on the Isle of Eigg

 

Background ( Bối cảnh)

 

The Isle of Eigg is situated off the West Coast of Scotland, and is reached by ferry from the mainland. For the island community of about a hundred residents, it has always been expensive to import products, materials and skilled labour from the mainland, and this has encouraged a culture of self-sufficiency and careful use of resources. Today, although the island now has most modern conveniences, CO2 emissions per household are 20 percent lower than the UK average, and electricity use is 50 percent lower. ĐOẠN 1

Hòn đảo nhỏ Eigg nằm ngoài khơi của bờ biển phía tây của Scotland và có thể đến đó bằng phà từ đất liền. Đối với cộng đồng trên đảo khoảng 100 cư dân, nhập khẩu các sản phẩm, nguyên vật liệu và lao động có kỹ năng từ đất liền là rất đắt đỏ, và điều này khuyến khích một nền văn hóa tự cung cấp và sử dụng cẩn thận các nguồn tài nguyên. Hiện nay, mặc dù hòn đảo bây giờ có những tiện nghi hiện đại nhất, nhưng khí thải CO2 mỗi hộ gia đình là thấp hơn mức trung bình nước Anh 20% và sử dụng điện thấp hơn 50%.

 

When Eigg designed its electricity grid, which was switched on in February 2008, it quickly became apparent that in order to keep the capital building costs down, it would be necessary to manage demand. This would also allow the island to generate most of its electricity from renewable sources, mainly water, wind and solar power. This goal was overseen by the Eigg Heritage Trust (EHT). ĐOẠN 2

Khi Eigg thiết kế lưới điện của mình, được đưa vào hoạt động vào tháng 2 năm 2008, nó nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng để mà giảm chi phí xây dựng cơ bản xuống, cần phải quản lý nhu cầu sử dụng. Điều này cũng cho phép hòn đảo tạo ra hầu hết điện của nó từ nguồn nguyên liệu tái tạo chủ yếu từ nước, gió và năng lượng mặt trời. Mục tiêu này đã được giám sát bởi đơn vị Eigg Heritage Trust (EHT).

 

The technology ( công nghệ)

 

Eigg manages electricity demand mainly by capping the instantaneous power that can be used to five kilowatts (kW) for a household and ten kW for a business. If usage goes over the limit, the electricity supply is cut off and the maintenance team must be called to come and switch it back on again. All households and businesses have energy monitors, which display current and cumulative electricity usage, and sound an alarm when consumption reaches a user-defined level, usually set a few hundred watts below the actual limit. The result is that Eigg residents have a keen sense of how much power different electrical appliances use, and are careful to minimise energy consumption. ĐOẠN 3

Eigg quản lý nhu cầu điện chủ yếu bằng cách giới hạn công suất tức thời được dùng là 5 kW cho một hộ gia đình và 10kW cho một doanh nghiệp. Nếu sử dụng quá giới hạn đó, nguồn điện sẽ bị cắt và buộc phải gọi đội bảo trì đến bật nó trở lại. Tất cả các hộ gia đình và doanh nghiệp đều có màn hình theo dõi năng lượng thể hiện mức sử dụng điện hiện tại và cộng dồn và phát âm thanh cảnh báo khi sự tiêu thụ đạt đến một giới hạn xác định của người dùng, thông thường đặt thấp hơn giới hạn thực tế vài trăm W. Kết quả là dân cư Eigg có ý thức sâu sắc về mức độ sử dụng điện của các ứng dụng khác nhau và cẩn thận để tối thiểu hóa năng lượng tiêu thụ.

 

Demand is also managed by warning the entire island when renewable energy generation is lower than demand, and diesel generators are operating to back it up - a so-called ‘red light day’, as opposed to ‘green light days’ when there is sufficient renewable energy. Residents then take steps to temporarily reduce electricity demand further still, or postpone demand until renewable energy generation has increased. ĐOẠN 4

Nhu cầu sử dụng cũng được quản lý bằng việc cảnh báo toàn bộ đảo khi sản lượng năng lượng tái tạo thấp hơn nhu cầu sử dụng, và máy phát điện bằng diesel hoạt động để hỗ trợ nó - gọi là một ngày đèn đỏ, trái ngược với ngày đèn xanh khi có đủ năng lượng tái tạo. Các cư dân sau đó thực hiện các bước để tạm thời cắt giảm nhu cầu điện hơn nữa hoặc trì hoãn nhu cầu cho đến khi sản lượng năng lượng tái tạo tăng lên.


 

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

Energy use on the island has also been reduced through improved wall and loft insulation in homes, new boilers, solar water heating, car­sharing and various small, energy-saving measures in households. New energy supplies are being developed, including sustainably harvested forests to supply wood for heating. ĐOẠN 5

Eigg Heritage Trust has installed insulation in all of its own properties at no cost to the tenants, while private properties have paid for their own insulation to be installed. The same applies for installations of solar water heating, although not all Trust properties have received this as yet. The Trust also operates a Green Grants scheme, where residents can claim 50 percent of the cost of equipment to reduce carbon emissions, up to a limit of £300. Purchases included bikes, solar water heating, secondary glazing, thicker curtains, and greenhouses to grow food locally, rather than importing it. ĐOẠN 6

Environmental benefits

 

Prior to the installation of the new electricity grid and renewable energy generation, most households on Eigg used-diesel generators to supply electricity, resulting in significant carbon emissions. Homes were also poorly insulated and had old, inefficient oil-burning boilers, or used coal for heating. ĐOẠN 7

The work by the Eigg Heritage Trust to reduce energy use has resulted in significant reductions in carbon emissions from the island’s households and businesses. The average annual electricity use per household is just 2,160 kilowatt hours (kWh),  compared to a UK average in 2008 of 4,198 kWh. Domestic carbon emissions have fallen by 47 percent, from 8.4 to 4.45 tonnes per year. This compares to average UK household emissions of 5.5 to 6 tonnes per year. The emissions should fall even further over the next few years as the supply of wood for heating increases. ĐOẠN 8

 

Social benefits

 

The completion of Eigg’s electricity grid has made a significant difference to the island’s residents, freeing them from dependence on diesel generators and providing them with a stable and affordable power supply. A reliable electricity supply has brought improvements in other areas, for example, better treatment of drinking water in some houses, and the elimination of the constant noise of diesel generators. Improved home insulation and heating has also yielded benefits, making it more affordable to keep homes at a comfortable temperature. One of the incentives for capping electricity use, rather than charging different amounts according to usage, was to make  access to energy equitable. Every household has the same five kW cap, irrespective of income, so distributing the available resources equally across the island’s population. ĐOẠN 9

 

Economic and employment benefits

 

Eigg’s electricity grid supports four part-time maintenance jobs on the island, and residents have also been employed for building work to improve Trust-owned houses and other buildings. Likewise, the start of organised harvesting of wood for heating has created several forestry jobs for residents. A part-time ‘green project manager’ post has also been created. A wider economic impact has come from having a reliable and affordable electricity supply, which has enabled several new businesses to start up, including restaurants, shops, guest houses and self-catering accommodation. As Eigg has become known for cutting carbon emissions and protecting the environment, an increasing number of visitors have come to the island to learn about its work, bringing a further economic benefit to the residents. ĐOẠN 10

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 1-7

Answer the questions below. Write answers in boxes 1-7 on your answer sheet.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

1. Approximately how many people live on Eigg?
2. What proportion of a UK household’s electricity consumption does an Eigg household consume? 
3. Apart from wind and sun, where does most of Eigg’s electricity come from?
4. What device measures the amount of electricity Eigg’s households are using?
5. When renewable energy supplies are insufficient, what backs them up?
6. What has EHT provided free of charge in all the houses it owns?
7. Which gardening aid did some Eigg inhabitants claim grants for?

Questions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 288?

In boxes 8-13 on your answer sheet, write -

     TRUE       if the statement agrees with the information
     FALSE      if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN    if there is no information on this

8. Electricity was available for the first time on Eigg when a new grid was switched on.
9. Eigg’s carbon emissions are now much lower than before.
10. Wood will soon be the main source of heating on Eigg.
11. Eigg is quieter as a result of having a new electricity supply.
12. Well-off households pay higher prices for the use of extra electricity.
13. The new electricity grid has created additional employment opportunities on Eigg.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Reducing electricity consumption on the Isle of Eigg

 

 

Questions 1-7

Answer the questions below. Write answers in boxes 1-7 on your answer sheet.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER from the passage for each answer.

1. Approximately how many people live on Eigg?

Khoảng bao nhiêu người sống ở Eigg

Giải thích: đoạn 1, 100 people

For the island community of about a hundred residents


2. What proportion of a UK household’s electricity consumption does an Eigg household consume? 

Một gia đình ở Eigg tiêu thụ theo tỷ lệ nào đối với lượng điện tiêu thụ hộ gia đình ở nước Anh ?

Giải thích: đoạn 2, 50%

Today, although the island now has most modem conveniences, CO2 emissions per household are 20 percent lower than the UK average, and electricity use is 50 percent lower.

 


Questions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 288?

In boxes 8-13 on your answer sheet, write -

     TRUE       if the statement agrees with the information
     FALSE      if the statement contradicts the information
     NOT GIVEN    if there is no information on this

8.F Electricity was available for the first time on Eigg when a new grid was switched on.

 Lần đầu tiên ở Eigg có điện là khi lưới điện mới được bật lên

Giải thích: đoạn 7, trước khi có lưới điện thì Eigg dùng điện bằng máy tạo điện diesel nên rõ ràng là Eigg có điện trước đó rồi

Prior to the installation of the new electricity grid and renewable energy generation, most households on Eigg used diesel generators to supply electricity, resulting in significant carbon emissions.


9.T Eigg’s carbon emissions are now much lower than before.

Khí thải carbon của Eigg hiện nay thấp hơn nhiều so với trước đó

Giải thích: đoạn 7

Prior to the installation of the new electricity grid and renewable energy generation, most households on Eigg used-diesel generators to supply electricity, resulting in significant carbon emissions.


 

 

 

 

Answer:
1. 100
2. 50%
3. water
4. energy monitors
5. diesel generators
6. insulation
7. greenhouses
8. FALSE
9. TRUE
10. NOT GIVEN
11. TRUE
12. FALSE
13. TRUE

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status