ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Is There Really a War on Drugs?

Is There Really a War on Drugs?

A
In our contemporary society, the media constantly bombards us with horror stories about drugs like crack-cocaine. From them, and probably from no other source, we learn that crack is immediately addictive in every case,

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Is There Really a War on Drugs?

 

A
In our contemporary society, the media constantly bombards us with horror stories about drugs like crack-cocaine. From them, and probably from no other source, we learn that crack is immediately addictive in every case, we learn that it causes corruption, crazed violence, and almost always leads to death. The government tells us that we are busy fighting a war on drugs and so it gives us various iconic models to despise and detest: we learn to stereotype inner-city minorities as being of drug-infested wastelands and we learn to "witchhunt" drug users within our own communities under the belief that they represent moral sin and pure evil. I believe that these titles and ideals are preposterous and based entirely upon unnecessary and even detrimental ideals promoted by the government to achieve purposes other than those they claim.

Trong xã hội đương đại của chúng ta, các phương tiện truyền thông liên tục tấn công chúng ta bằng những câu chuyện kinh dị về các loại ma túy như ma túy đá. Từ truyền thông, và có lẽ không từ nguồn nào khác, chúng ta biết rằng ma túy đá có thể gây nghiện ngay lập tức trong mọi trường hợp, chúng ta biết rằng nó gây ra tham nhũng, bạo lực điên cuồng và hầu như luôn dẫn đến cái chết. Chính phủ nói với chúng ta rằng chúng ta đang bận chiến đấu trong cuộc chiến chống ma túy và do đó, chính phủ cho chúng ta nhiều hình mẫu mang tính biểu tượng khác nhau để khinh thường và ghê tởm: chúng ta học cách tự động xem các nhóm thiểu số nội thành là những vùng đất hoang đầy ma túy và chúng ta học cách "săn " những người sử dụng ma túy trong cộng đồng của chúng ta với niềm tin rằng họ đại diện cho tội lỗi đạo đức và cái ác rõ ràng. Tôi tin rằng những danh hiệu và tư tưởng này là phi lý và hoàn toàn dựa trên những tư tưởng không cần thiết và thậm chí có hại do chính phủ thúc đẩy để đạt được những mục đích khác với mục đích mà họ tuyên bố.

B
In Craig Renarman's and Harry Levine's article entitled "The Crack Attack: Politics and Media in America's Latest Drug Scare," the authors attempt to expose and to deal with some of the societal problems that have resulted from the over-exaggeration of crack-cocaine as an "epidemic problem" in our country. Without detracting attention away from the serious health risks for those few individuals who do use the drug, Renarman and Levine demonstrate how minimally detrimental the current "epidemic" actually is.

Trong bài báo của Craig Renarman và Harry Levine có tựa đề "Cuộc tấn công ma túy: Chính trị và truyền thông trong nạn ma túy mới nhất của Mỹ", các tác giả cố gắng phơi bày và giải quyết một số vấn nạn xã hội do phóng đại quá mức ma túy đá như một “vấn nạn đại dịch” ở nước ta. Không làm giảm sự quan tâm về những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng đối với một số ít cá nhân sử dụng ma túy, Renarman và Levine chứng minh mức độ bất lợi tối thiểu thực sự của "dịch bệnh" hiện tại.

C
Early in the article, the authors summarize crack-cocaine's evolutionary history in the U.S. They specifically discuss how the crack-related deaths of two star-athletes which first called wide-spread attention to the problem during the mid-1980's. Since then, the government has reportedly used crack-cocaine as a political scapegoat for many of the nation's larger inner-city problems. Thefts, violence, and even socioeconomic depression have been blamed on crack. They assert that the government has invested considerably in studies whose results could be used to wage the constant "war on drugs" while to politicians, that war has amounted to nothing more than a perceptual war on poverty and urban crime.

Ở đầu bài báo, các tác giả tóm tắt lịch sử phát triển của ma túy đá ở Hoa Kỳ. Họ thảo luận cụ thể về cái chết liên quan đến ma túy đá của hai vận động viên ngôi sao, những cái chết lần đầu tiên thu hút sự chú ý rộng rãi đến vấn nạn này vào giữa những năm 1980. Kể từ đó, chính phủ được cho là đã sử dụng ma túy đá như một vật tế thần chính trị cho nhiều vấn nạn nội thành lớn hơn của quốc gia. Trộm cắp, bạo lực và thậm chí suy thoái kinh tế xã hội đã bị đổ lỗi cho ma túy đá. Họ khẳng định rằng chính phủ đã đầu tư đáng kể vào các nghiên cứu mà kết quả của nó có thể được sử dụng để tiến hành "cuộc chiến chống ma túy" liên tục mặc dù đối với các chính trị gia, cuộc chiến đó chung qui là chẳng có gì khác hơn một cuộc chiến cảm tính chống lại nghèo đói và tội phạm đô thị.

D
Since politicians have had little else of marketable interest to debate over the years, this aggressive attack on drugs has existed as one of their only colorful means by which to create debate, controversy, and campaign fuel. In other words, when balancing the budget and maintaining an effective foreign policy became too boring to handle, Reinarman and Levine assert that the "crack epidemic" became the focus of politicians with the intent of luring public interest to their flashy anti-drug campaigns.

Vì các chính trị gia không có nhiều mối quan tâm thị trường khác để tranh luận trong nhiều năm, nên cuộc tấn công mạnh mẽ vào ma túy này đã tồn tại như một trong những phương tiện đầy màu sắc duy nhất của họ để tạo ra cuộc tranh luận, tranh cãi và thúc đẩy chiến dịch. Nói cách khác, khi việc cân bằng ngân sách và duy trì một chính sách đối ngoại hiệu quả trở nên quá nhàm chán để xử lý, Reinarman và Levine khẳng định rằng "đại dịch ma túy" đã trở thành tâm điểm của các chính trị gia với ý định thu hút sự quan tâm của công chúng vào các chiến dịch chống ma túy hào nhoáng của họ.

E
Finally, in addition to the media's excess attention on the 'war against drugs,'Reinarman and Levine make the point the constant coverage of crack in the news media has only been counterproductive to the alleged goals of any anti-drug program. With descriptions of the "crack high" that glorify it considerably- the politically-charged media campaigns to fight drugs have worked somewhat ironically as huge advertising campaigns for crack increasing public awareness and stimulating the interests of venturous junkies.

Cuối cùng, ngoài sự chú ý thái quá của giới truyền thông đối với 'cuộc chiến chống ma túy', Reinarman và Levine đưa ra quan điểm rằng việc liên tục đưa tin về ma túy đá trên các phương tiện truyền thông chỉ phản tác dụng đối với các mục tiêu được đưa ra của bất kỳ chương trình chống ma túy nào. Với những mô tả về "cảm giác phê ma túy" tôn vinh cảm giác này một cách đáng kể - các chiến dịch truyền thông mang tính chính trị nhằm chống lại ma túy đã diễn ra có phần hơi trớ trêu vì các chiến dịch quảng cáo khổng lồ nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về ma túy và cũng kích thích sự quan tâm của những người ưa mạo hiểm.F
While Reinarman and Levine are rather adamant about their findings, they do maintain an overt respect for the reality that crack has had other causal factors and outcomes besides those described by them. Their main concern seems to be calling for a more realistic spotlight to be placed upon the problem- so that we can begin to deal with it as no more and no less than what should be.
Mặc dù Reinarman và Levine khá kiên quyết về những phát hiện của họ, nhưng họ vẫn duy trì sự tôn trọng công khai đối với thực tế rằng ma túy đá có những yếu tố nhân quả và hậu quả khác bên cạnh cái mà họ đã miêu tả. Mối quan tâm chính của họ dường như là kêu gọi đặt sự chú ý cao độ mang tính thực tế hơn cho vấn nạn này- để chúng ta có thể bắt đầu giải quyết vấn đề ở đúng mức độ của nó.


G
The "war on drugs" is indeed based upon an exaggeration of facts. Although it is also evident that substances such as crack-cocaine may serve to pose great health risks to those that use them, there is not any widespread "epidemic" use of the drug nor any validity to the apparent myths that it causes such immediate devastation and is life-wrecking in every single case.

"Cuộc chiến chống ma túy" thực sự dựa trên sự phóng đại sự việc. Mặc dù rõ ràng là các chất như ma túy đá có thể gây ra những rủi ro lớn về sức khỏe cho những người sử dụng chúng, nhưng không có bất kỳ sử dụng rộng rãi ma túy "đại dịch" nào cũng như không có bất kỳ căn cứ vững chắc nào đối với giai thoại rõ ràng rằng nó gây ra sự tàn phá ngay lập tức như vậy và đang tàn phá cuộc sống trong mọi trường hợp.

It is obvious that we do indeed need to maintain a greater and more focused emphasis on the important and more widespread problems in society. Important energies and well-needed monies are being diverted from them to fight in an almost-imaginary battle against a controlled substance. Conclusively, we should allow drugs like crack-cocaine receive their due attention as social problems, but let them receive no more than that!

Rõ ràng là chúng ta thực sự cần duy trì sự chú trọng nhiều hơn và tập trung hơn vào các vấn nạn quan trọng và phổ biến hơn trong xã hội. Những nguồn năng lượng quan trọng và những khoản tiền cần thiết đang bị chuyển hướng khỏi các vấn nạn quan trọng và phổ biến để chiến đấu trong một trận chiến gần như tưởng tượng chống lại một chất được kiểm soát. Tóm lại, chúng ta nên cho phép các loại ma túy như ma túy đá nhận sự quan tâm thích đáng như là những vấn nạn xã hội, nhưng đừng để chúng nhận được nhiều sự chú ý hơn thế!
_____________________________________________________________________________

Questions 1–4
Choose the appropriate letter A–D and write your answers in boxes 1–4 on your answer sheet.

1. From the media we learn that crack-cocaine ...
     A. gives us various iconic models to despise and detest.
     B. represents moral sin can evil.
     C. is addictive in every case, causes corruption and violence and almost always leads to death.
     D. bombards us with horror.

2. According to Craig Renarman and Harry Levine, ...
     A. crack-cocaine is an 'epidemic problem‘ in our country.
     B. crack-cocaine does not pose serious health risks for users.
     C. the current ̳epidemic‘ is really very serious.
     D. the current ̳epidemic‘ is not so serious despite the serious health risks for the few individual users.

3. Based on Paragraph C, we know that ...
     A. crack-cocaine became widely known as a problem since the mid -1980s.
     B crack-cocaine has caused many problems –from thefts, violence to socio-economic depression.

     C. the government has invested little fighting the ̳war on drugs‘.
     D. drugs have led to political as well as social problems.

4. Politicians use the drug issue ...
     A. to attack the drug dealers at the market.
     B. to lure the public interest to their flashy anti-drug campaign.
     C. to balance the budget and maintain an effective foreign policy.
     D. to attack drug users only.

Questions 5–6
Complete the table below describing the causes and effects. Write your answers in boxes 5–6 on your answer sheet.

CAUSES

EFFECTS

Example

Answer

crack-cocaine

corruption, violence and deaths

media‘s excess attention on the war against drugs‘

…………5………..

Politically-charged media campaigns to fight drugs

…………6………..

Questions 7–13
Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 123?
In boxes 7-13 on your answer sheet write

YES if the statement agrees with the writer
NO if the statement does not agree with the writer.
NOT GIVEN if there is no information about this in the passage

7. In our contemporary society, people all over the world should launch a war on drugs.
8. Drug users within our own communities represent moral sin and pure evil.
9. The ̳war on drugs‘ waged by the government is really a perceptual war on poverty and urban crimes.
10. Drug use may lead to poverty and divorce.
11. We should spend more money and maintain a more focused emphasis on the importance and more wide-spread problems in society rather than on an almost imaginary battle against drugs.
12. We should not pay too much attention to drug users, instead, we should fight against the drug dealers.
13. Drugs like crack-cocaine have received much more attention than is necessary.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 Is There Really a War on Drugs?

 

 

Questions 1–4
Choose the appropriate letter A–D and write your answers in boxes 1–4 on your answer sheet.

 

1. From the media we learn that crack-cocaine ...
Từ các phương tiện truyền thông, chúng ta biết rằng ma túy đá ...

     A. gives us various iconic models to despise and detest.
mang đến cho chúng ta nhiều hình mẫu mang tính biểu tượng khác nhau nhằm để chúng ta coi thường và ghê tởm nó.
     B. represents moral sin and evil.
đại diện cho đạo đức tội lỗi và xấu xa.


     C. is addictive in every case, causes corruption and violence and almost always leads to death.
gây nghiện trong mọi trường hợp, gây ra tham nhũng và bạo lực và hầu như luôn dẫn đến cái chết.

Giải thích: đoạn A

From them, and probably from no other source, we learn that crack is immediately addictive in every case, we learn that it causes corruption, crazed violence, and almost always leads to death.


     D. bombards us with horror.
Tấn công chúng ta bằng nỗi kinh hoàng.

 

2. According to Craig Renarman and Harry Levine, ...
Theo Craig Renarman và Harry Levine, ...

     A. crack-cocaine is an 'epidemic problem‘ in our country.
ma túy đá là một 'vấn nạn đại dịch' ở nước ta.
     B. crack-cocaine does not pose serious health risks for users.
ma túy đá không gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe người sử dụng.
     C. the current 'epidemic‘ is really very serious.
'đại dịch‘ ma túy đá hiện nay thực sự rất nghiêm trọng.


     D. the current ̳epidemic‘ is not so serious despite the serious health risks for the few individual users.
" đại dịch" hiện tại không quá nghiêm trọng mặc dù có những rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe đối với một số ít người dùng cá nhân.

Giải thích: đoạn B

Without detracting attention away from the serious health risks for those few individuals who do use the drug, Renarman and Levine demonstrate how minimally detrimental the current "epidemic" actually is.

 

3. Based on Paragraph C, we know that ...
Căn cứ vào Đoạn C, ta biết rằng...

     A. crack-cocaine became widely known as a problem since the mid -1980s.
ma túy đá được nhận biết một cách rộng rãi như là một vấn nạn từ giữa những năm 1980.

Giải thích: đoạn C

Early in the article, the authors summarize crack-cocaine's evolutionary history in the U.S. They specifically discuss how the crack-related deaths of two star-athletes which first called wide-spread attention to the problem during the mid-1980's. 


     B crack-cocaine has caused many problems –from thefts, violence to socio-economic depression.
ma túy đá đã gây ra nhiều vấn nạn– từ trộm cắp, bạo lực đến suy thoái kinh tế xã hội.
     C. the government has invested little fighting the war on drugs‘.
chính phủ đã đầu tư rất ít để chống lại cuộc chiến chống ma túy‘.

     D. drugs have led to political as well as social problems.
ma túy đã dẫn đến các vấn nạn chính trị cũng như xã hội.


4. Politicians use the drug issue ...
Các chính trị gia sử dụng vấn nạn ma túy ...

     A. to attack the drug dealers at the market.
để tấn công những người buôn bán ma túy ở chợ.


     B. to lure the public interest to their flashy anti-drug campaign.
để thu hút sự quan tâm của công chúng vào chiến dịch chống ma túy chớp nhoáng của họ.

Giải thích: đoạn D

Reinarman and Levine assert that the "crack epidemic" became the focus of politicians with the intent of luring public interest to their flashy anti-drug campaigns.


     C. to balance the budget and maintain an effective foreign policy.
để cân bằng ngân sách và duy trì một chính sách đối ngoại hiệu quả.
     D. to attack drug users only.
chỉ tấn công những người sử dụng ma túy.

 

Questions 5–6
Complete the table below describing the causes and effects. Write your answers in boxes 5–6 on your answer sheet.

CAUSES

EFFECTS

Example

Answer

crack-cocaine

corruption, violence and deaths

media‘s excess attention on the war against drugs‘

…………5………..

Politically-charged media campaigns to fight drugs

…………6………..

 

5. has only been counterproductive to the alleged goals of any anti-drug program

Giải thích: đoạn E

Finally, in addition to the media's excess attention on the 'war against drugs,'Reinarman and Levine make the point the constant coverage of crack in the news media has only been counterproductive to the alleged goals of any anti-drug program

 

6. increasing public awareness and stimulating the interests of venturous junkies.

Giải thích: đoạn E

With descriptions of the "crack high" that glorify it considerably- the politically-charged media campaigns to fight drugs have worked somewhat ironically as huge advertising campaigns for crack-increasing public awareness and stimulating the interests of venturous junkies.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 7–13
Do the following statements agree with the views of the writer in Reading Passage 123?
In boxes 7-13 on your answer sheet write

YES if the statement agrees with the writer
NO if the statement does not agree with the writer.
NOT GIVEN if there is no information about this in the passage

 

7. F In our contemporary society, people all over the world should launch a war on drugs.
Trong xã hội đương đại của chúng ta, mọi người trên khắp thế giới nên phát động cuộc chiến chống ma túy.

Giải thích: đoạn A

I believe that these titles and ideals are preposterous and based entirely upon unnecessary and even detrimental ideals promoted by the government to achieve purposes other than those they claim.

 

8. F Drug users within our own communities represent moral sin and pure evil.
Những người sử dụng ma túy trong chính cộng đồng của chúng ta đại diện cho tội lỗi đạo đức và tội ác.

Giải thích: đoạn A

The government tells us that we are busy fighting a war on drugs and so it gives us various iconic models to despise and detest: we learn to stereotype inner-city minorities as being of drug-infested wastelands and we learn to "witchhunt" drug users within our own communities under the belief that they represent moral sin and pure evil.

 

9. T The war on drugs waged by the government is really a perceptual war on poverty and urban crimes.
Cuộc chiến chống ma túy do chính phủ tiến hành thực sự là một cuộc chiến nhận thức về nghèo đói và tội phạm đô thị.

Giải thích: đoạn C

They assert that the government has invested considerably in studies whose results could be used to wage the constant "war on drugs" while to politicians, that war has amounted to nothing more than a perceptual war on poverty and urban crime.

 

10.NG Drug use may lead to poverty and divorce.
Sử dụng ma túy có thể dẫn đến nghèo đói và ly hôn.

 

11.T We should spend more money and maintain a more focused emphasis on the importance and more wide-spread problems in society rather than on an almost imaginary battle against drugs.
Chúng ta nên chi nhiều tiền hơn và duy trì sự chú trọng tập trung hơn vào tầm quan trọng và các vấn nạn phổ biến hơn trong xã hội thay vì tập trung vào một cuộc chiến chống ma túy gần như tưởng tượng.

Giải thích: đoạn G

Important energies and well-needed monies are being diverted from them to fight in an almost-imaginary battle against a controlled substance. Conclusively, we should allow drugs like crack-cocaine receive their due attention as social problems, but let them receive no more than that!

 

12.NG We should not pay too much attention to drug users, instead, we should fight against the drug dealers.
Chúng ta không nên quá chú ý đến những người sử dụng ma túy, thay vào đó, chúng ta nên đấu tranh chống lại những kẻ buôn bán ma túy.

 

13.T Drugs like crack-cocaine have received much more attention than is necessary.
Các loại thuốc như ma túy đá đã được chú ý nhiều hơn mức cần thiết.

Giải thích: đoạn F, G

Their main concern seems to be calling for a more realistic spotlight to be placed upon the problem- so that we can begin to deal with it as no more and no less than what should be.

Conclusively, we should allow drugs like crack-cocaine receive their due attention as social problems, but let them receive no more than that!

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. C   
2. D   
3. A   
4. B  
5. counterproductive to the alleged goals of any anti-drug program  
6. increasing public awareness and stimulating the interests of venturous junkies 
7. No
8. No
9. Yes
10. Not given
11. Yes
12. Not given
13. Yes 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status