ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Family of Germanicus

The Family of Germanicus

Germanicus is not a name that many people are familiar with today, but the man and his family are central figures in the story of one of the most colourful imperial dynasties the world has ever known – the Julio-Claudians.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Family of Germanicus

 

Germanicus is not a name that many people are familiar with today, but the man and his family are central figures in the story of one of the most colourful imperial dynasties the world has ever known – the Julio-Claudians. ĐOẠN 1

Germanicus không phải là một cái tên quen thuộc với nhiều người ngày nay, những người đàn ông và gia đình của anh ta là nhân vật trung tâm trong câu chuyện về một trong những triều đại uy nghi đầy màu sắc nhất mà thế giới từng biết đến - Julio-Claudians.

 

The Julio-Claudians get their name from two families of the old Roman Republic. Both families were old. The Julians had an impeccable aristocratic pedigree, while the Claudians were one of the most politically powerful families in the state. The two were thrown together into an alliance during the troubles which gripped Rome during the fall of the Republic. ĐOẠN 2

Gia đình Julio-Claudian lấy tên của họ từ hai gia đình của nước cộng hòa La Mã cũ. Cả hai gia đình đều lâu đời. Gia đình Julian có một dòng dõi quý tộc hoàn hảo, trong khi nhà Claudia là một trong những gia đình quyền lực nhất về mặt chính trị trong nước. Cả hai cùng bị đẩy vào một liên minh trong tình trạng bất ổn đã kìm kẹp Rome trong khi nền Cộng hòa sụp đổ.

 

Julius Caesar, the most famous member of the Julian family, led his legions in the conquest of Rome. Though Caesar was a great general, he lacked the political skills to control the Roman Senate and Caesar was killed by the senators during one of their meetings. Another round of civil wars followed, and Caesar's great-nephew, Augustus, became the ruler of Rome. ĐOẠN 3

Julius Caesar, thành viên nổi tiếng nhất của gia đình Julian, đã dẫn đầu quân đoàn của mình trong cuộc chinh phục thành Rome. Mặc dù Caesar là một vị tướng vĩ đại, nhưng ông ta thiếu các kỹ năng chính trị để kiểm soát thượng nghị viện La Mã và Caesar đã bị các thượng nghị sĩ giết chết trong một cuộc họp của họ. Một cuộc nội chiến khác diễn ra sau đó và chắt trai của Caesar, Augustus, trở thành người cai trị La Mã.

 

In contrast to Caesar, Augustus was a superb, uncompromising and ruthless politician. Early in his career, he realized that his family could not rule alone, and he allied himself with the Claudians by marrying a woman called Livia Drusilla. Livia was not only a Claudian herself, but the former wife of another Claudian. She had two children by her first marriage, Tiberius and Drusus. ĐOẠN 4 

Trái ngược với Caesar, Augustus là một chính trị gia xuất chúng, không khoan nhượng và tàn nhẫn. Khi bắt đầu sự nghiệp của mình, anh nhận ra rằng gia đình mình không thể cai trị một mình, và anh liên minh với những người Claudia bằng cách kết hôn với một người phụ nữ tên là Livia Drusilla. Livia không phải là người nhà của gia đình Claudian ngay từ đầu mà là vợ cũ của một thành viên Claudian khác. Cô đã có hai người con trong cuộc hôn nhân đầu tiên, Tiberius và Drusus.

 

When he grew up, Drusus married Antonia, the daughter of Mark Antony. They had two children, one called Claudius and the other named Tiberius after his uncle and grandfather (Tiberius was a common Roman name, and often used for members of the Claudian family.) ĐOẠN 5

Khi lớn lên, Drusus kết hôn với Antonia, con gái của Mark Antony. Họ có hai người con, một người được gọi là Claudius và người còn lại được đặt tên là Tiberius theo tên chú và ông nội của mình (Tiberius là một tên La Mã phổ biến, và thường được sử dụng cho các thành viên của gia đình Claudian.)

 

Tiberius joined the army while he was still a young man, and turned out to be an excellent soldier. At the time, the Romans were busy with a major war in Germany. This war had not been going well, and the Romans lost a number of legions during a major battle in the Teutons Wald forest. Tiberius was one of the commanders who helped to restore the power of Rome, and to celebrate his victories, and to distinguish him from his uncle, the soldiers started calling him Germanicus. ĐOẠN 6

Tiberius gia nhập quân đội khi vẫn còn là một thanh niên, và trở thành một người lính xuất sắc. Vào thời điểm đó, người La Mã đang bận rộn với một cuộc chiến tranh lớn ở Đức. Cuộc chiến này đã không diễn ra tốt đẹp, và người La Mã đã mất một số quân đoàn trong một trận chiến lớn ở rừng Teutonwald. Tiberius là một trong những chỉ huy đã giúp khôi phục sức mạnh của La Mã, và để ăn mừng chiến thắng của ông, và để phân biệt ông với chú của mình, những người lính bắt đầu gọi ông là Germanicus.

 

Germanicus, or Nero Claudius Drusus Germanicus to give him his proper name, was not only an excellent commander, but one who took great care that his soldiers were well-supplied and looked after. He was loved by the troops he commanded and this love helped him to bring the legions back under control when they mutinied on hearing of the death of Augustus. ĐOẠN 7

Germanicus, hay Nero Claudius Drusus Germanicus để gọi anh ta cho đúng tên, không chỉ là một chỉ huy xuất sắc, mà còn là một người rất quan tâm đến việc binh lính của mình được chu cấp đầy đủ và chăm sóc chu đáo. Anh ta được yêu mến bởi những đội quân mà anh ta chỉ huy và tình yêu này đã giúp anh ta đưa đoàn quân trở lại trong tầm kiểm soát khi họ bất ngờ khi nghe tin về cái chết của Augustus.

 

Since Augustus had no sons he had adopted Tiberius, the uncle of Germanicus. As the son of Augustus, Tiberius became emperor after him. Augustus had known how popular Germanicus was, and considered adopting him instead of Tiberius, but instead adopted Tiberius and made Tiberius adopt Germanicus. His plan was that power should go from himself, to Tiberius and then to Germanicus and his sons. Germanicus had already become closer to the Julian family by his marriage to Agrippina, the granddaughter of Augustus. ĐOẠN 8

Vì Augustus không có con trai nên ông đã nhận Tiberius, chú của Germanicus làm con nuôi. Là con trai của Augustus, Tiberius trở thành hoàng đế sau ông. Augustus đã biết Germanicus nổi tiếng như thế nào, và đã cân nhắc việc nhận nuôi anh ta thay vì Tiberius, nhưng thay vào đó đã nhận nuôi Tiberius và khiến Tiberius nhận nuôi Germanicus. Kế hoạch của ông là quyền lực sẽ truyền từ chính ông, đến Tiberius và sau đó là Germanicus và các con trai của Germanicus. Germanicus đã trở nên thân thiết hơn với gia đình Julian khi kết hôn với Agrippina, cháu gái của Augustus.

 

Sadly, the glittering career of Germanicus did not happen. From Germany, he went to Asia Minor where he again won victories for Rome, but on his return from a trip to Egypt he became ill and died. Some modern historians believe that Germanicus died of malaria, but Germanicus and his wife were both convinced that he had been poisoned by his enemies. Among those they suspected was Tiberius, the emperor, since it was felt he wanted power to pass to his own son rather than to Germanicus. ĐOẠN 9

Đáng buồn thay, sự nghiệp rực rỡ của Germanicus đã không xảy ra. Từ Đức, ông đến Tiểu Á, nơi ông lại giành được chiến thắng cho La Mã, nhưng khi trở về sau chuyến đi đến Ai Cập, ông bị ốm và qua đời. Một số nhà sử học hiện đại tin rằng Germanicus chết vì bệnh sốt rét, nhưng Germanicus và vợ đều tin rằng anh ta đã bị đầu độc bởi kẻ thù của mình. Trong số những người họ nghi ngờ có Tiberius, hoàng đế, vì người ta cảm thấy rằng ông ấy muốn quyền lực truyền cho con trai mình thay vì cho Germanicus.

 

With the clear line of succession destroyed, members of the imperial court started to plot and scheme to see who would be emperor after Tiberius, who was already an old man. The conspiracies drew in the surviving members of the family of Germanicus, and the two eldest boys were accused of treason and killed. One daughter, Julia Livilla, was married to the son of Tiberius and is believed to have poisoned him – partly to help the plots of her lover and partly to avenge the 'poisoning' of her father. Agrippina, the wife of Germanicus was exiled and starved herself to death. ĐOẠN 10

Với sự kế vị rõ ràng bị phá hủy, các thành viên của triều đình bắt đầu âm mưu và bày kế để xem ai sẽ là hoàng đế sau Tiberius, người đã là một ông già. Những âm mưu kéo theo những thành viên còn sống của gia đình Germanicus, và hai người con trai cả bị buộc tội phản quốc và bị giết. Một người con gái, Julia Livilla, đã kết hôn với con trai của Tiberius và được cho là đã đầu độc anh ta - một phần để giúp đỡ âm mưu của người tình và một phần để trả thù cho việc 'đầu độc' của cha cô. Agrippina, vợ của Germanicus bị lưu đày và tự nhịn đói đến chết.

 

One boy survived, a young man called Gaius. Tiberius made him live in his house where he could watch him carefully, but also because Tiberius was true to his promise that when he died the children of Germanicus would come to power. Gaius did indeed become emperor, but the mental stress of the earlier years could not be undone, and he is known today as the mad emperor Caligula. ĐOẠN 11

Một cậu bé sống sót, một thanh niên tên là Gaius. Tiberius bắt anh ta sống trong ngôi nhà của mình, nơi Tiberius có thể theo dõi Gaius cẩn thận, nhưng cũng bởi vì Tiberius đã đúng với lời hứa của anh ta rằng khi anh ta chết, những đứa trẻ của Germanicus sẽ lên nắm quyền. Gaius thực sự đã trở thành hoàng đế, nhưng sự căng thẳng về tinh thần của những năm trước đó không thể được giải tỏa, và ngày nay ông được biết đến với cái tên hoàng đế điên cuồng Caligula.

 

Gaius Caligula was assassinated, but history had not done with the children of Germanicus. The next emperor was Claudius, the brother of Germanicus. He married, another daughter of Germanicus called Agrippina after her mother. Agrippina, a direct descendant of Augustus, was thus the wife and niece of Claudius, the sister of Caligula, and eventually, the mother of another emperor. This was Nero, the tyrant emperor whose death marked the end of the descendants of Germanicus and the Julio-Claudian dynasty of emperors. ĐOẠN 12

Gaius Caligula đã bị ám sát, nhưng lịch sử chưa dừng lại với những người con của Germanicus. Vị hoàng đế tiếp theo là Claudius, anh trai của Germanicus. Ông kết hôn, một người con gái khác của Germanicus được gọi là Agrippina theo tên mẹ của cô. Agrippina, hậu duệ trực tiếp của Augustus, do đó là vợ và cháu gái của Claudius, em gái của Caligula, và cuối cùng, là mẹ của một hoàng đế khác. Đây là Nero, vị hoàng đế bạo chúa, người mà cái chết đánh dấu sự kết thúc của hậu duệ của Germanicus và triều đại Julio-Claudian của các hoàng đế.

 

Questions 1-3
Look at the diagram (Family Diagram of Augustus) and Fill in the missing names in this family tree.

IELTS Academic Reading Sample 122

Questions 4-11
In boxes 4-11 on your answer sheet, write

YES if the statement agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

4. Agrippina, wife of Germanicus killed herself             
5. Augustus was the great-great-grandfather of Nero            
6. Claudius was the father-in-law of Caligula            
7. Antonia was Livia's daughter-in-law             
8. Agrippina was the daughter of Tiberius             
9. Two of Germanicus' children died soon after birth             
10. Nero had no brothers or sisters            
11. Julia Livilla plotted to poison her lover

Questions 12-16
A-G shows the family relationship.
Fill in the family relationship described in the reading passage and write the answers on your answer sheet from 12-16

A. Grandmother     B. Stepson     C. Brother     D. Mother-in-law     E. Daughter
    F. Grandson     G. Nephew

12. Livia was Antonia's ....................
13. Gaius Caligula was Claudius' ....................
14. Germanicus was Livia's ..................
15. Antonia was Gaius Caligula's .....................
16. Drusus was Augustus' .......................

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Family of Germanicus

 

Questions 1-3
Look at the diagram (Family Diagram of Augustus) and Fill in the missing names in this family tree.

IELTS Academic Reading Sample 122

 

1. Livia Drusilla

Giải thích: ĐOẠN 4

In contrast to Caesar, Augustus was a superb, uncompromising and ruthless politician. Early in his career, he realized that his family could not rule alone, and he allied himself with the Claudians by marrying a woman called Livia Drusilla. Livia was not only a Claudian herself, but the former wife of another Claudian. She had two children by her first marriage, Tiberius and Drusus.

 

2. Claudius

Giải thích: ĐOẠN 10

The next emperor was Claudius, the brother of Germanicus.

 

3. Julia Livilla

Giải thích: ĐOẠN 10

The conspiracies drew in the surviving members of the family of Germanicus, and the two eldest boys were accused of treason and killed. One daughter, Julia Livilla, was married to the son of Tiberius and is believed to have poisoned him – partly to help the plots of her lover and partly to avenge the 'poisoning' of her father. Agrippina, the wife of Germanicus was exiled and starved herself to death.

 

Questions 4-11
In boxes 4-11 on your answer sheet, write

YES if the statement agrees with the claims of the writer
NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN if it is impossible to say what the writer thinks about this

 

4.T Agrippina, wife of Germanicus killed herself       

Aprippina, vợ của Germanicus tự giết chính mình     

Giải thích: Đoạn 10

Agrippina, the wife of Germanicus was exiled and starved herself to death


5.T Augustus was the great-great-grandfather of Nero            

Augustus là ông tổ của Nero

Giải thích: đoạn 12

 

Gaius Caligula was assassinated, but history had not done with the children of Germanicus. The next emperor was Claudius, the brother of Germanicus. He married, another daughter of Germanicus called Agrippina after her mother. Agrippina, a direct descendant of Augustus, was thus the wife and niece of Claudius, the sister of Caligula, and eventually, the mother of another emperor. This was Nero, the tyrant emperor whose death marked the end of the descendants of Germanicus and the Julio-Claudian dynasty of emperors


6.F Claudius was the father-in-law of Caligula         

Claudius là cha chồng của Caligula   

Giải thích: theo sơ đồ gia phả thì Claudius là bác của Caligula ( vì là anh em của cha Caligula)

 

7.T Antonia was Livia's daughter-in-law   

Antomia là con dâu của Livia         

Giải thích: đoạn 4 & 5, Livia có hai đứa con là Tiberius và Drusus, Durus cưới Antonia nên cô là con dâu của bà

Livia was not only a Claudian herself, but the former wife of another Claudian. She had two children by her first marriage, Tiberius and Drusus.

When he grew up, Drusus married Antonia, the daughter of Mark Antony. They had two children, one called Claudius and the other named Tiberius after his uncle and grandfather


8.F Agrippina was the daughter of Tiberius

Agrippina là con gái của Tiberius       

Giải thích: Agrippina là cháu gái của Tiberus vì là con gái của Germanicus ( con nuôi và cũng là cháu trai của Tiberus) 

  
9.NG Two of Germanicus' children died soon after birth       

Hai đứa con của Germanicus chết ngay sau khi sinh   

Giải thích: Hai người này có nhiều con, chỉ nói là hai đứa lớn nhất bị xử vì tội phản quốc, một đứa được giữ lại sau này làm vua, chứ không nói có hai đứa chết ngay sau sinh 


10.NG Nero had no brothers or sisters            

Nero không có anh chị em

Giải thích: không có thông tin


11.F Julia Livilla plotted to poison her lover

Julia Livilla âm mưu bỏ độc người yêu

Giải thích: Đoạn 10, giúp người yêu âm mưu bỏ độc người khác 

One daughter, Julia Livilla, was married to the son of Tiberius and is believed to have poisoned him – partly to help the plots of her lover and partly to avenge the 'poisoning' of her father.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 12-16
A-G shows the family relationship.
Fill in the family relationship described in the reading passage and write the answers on your answer sheet from 12-16

A. Grandmother     B. Stepson     C. Brother     D. Mother-in-law     E. Daughter     F. Grandson     G. Nephew

12. Livia was Antonia's ......D. Mother-in-law ..............

Livia là mẹ chồng của Antonia
13. Gaius Caligula was Claudius' ....G. Nephew................

Gaius Caligula là cháu trai kêu Claudius bằng bác/ chú

Giải thích thêm: Nephew là con của anh/ chị em, grandson là con của con gái hoặc con trai


14. Germanicus was Livia's ......  F. Grandson...........

Germanicus là cháu trai kêu Livia bằng bà nội
15. Antonia was Gaius Caligula's .....A. Grandmother................

Antonia là bà nội của Gaius Caligula
16. Drusus was Augustus' .........B. Stepson..............

Drus là con kế của Augustus

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
1. Livia
2. Claudius
3. Julia Livilla
4. true
5. true
6. false
7. true
8. false     9. not given
10. not given
11. false
12. D
13. G
14. F
15. A
16. B

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status