ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Coastal Archaeology of Britain

Coastal Archaeology of Britain

A
The recognition of the wealth and diversity of England’s coastal archaeology has been one of the most important developments of recent years. Some elements of this enormous resource have long been known. The so-called ‘submerged forests’ off the coasts of England

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Coastal Archaeology of Britain

A
The recognition of the wealth and diversity of England’s coastal archaeology has been one of the most important developments of recent years. Some elements of this enormous resource have long been known. The so-called ‘submerged forests’ off the coasts of England, sometimes with clear evidence of the human activity, had attracted the interest of antiquarians since at least the eighteenth century, but serious and systematic attention has been given to the archaeological potential of the coast only since the early 1980s.

Việc công nhận sự phong phú và đa dạng của khảo cổ học ven biển nước Anh là một trong những bước phát triển quan trọng nhất trong những năm gần đây. Một số yếu tố của nguồn tài nguyên khổng lồ này đã được biết đến từ lâu. Cái gọi là 'khu rừng ngập nước' ngoài khơi bờ biển nước Anh, đôi khi có bằng chứng rõ ràng về hoạt động của con người, đã thu hút sự quan tâm của giới sưu tầm đồ cổ ít nhất là từ thế kỷ 18, nhưng sự quan tâm nghiêm túc và có hệ thống dành cho tiềm năng khảo cổ học bờ biển chỉ kể từ đầu những năm 1980.

B
It is possible to trace a variety of causes for this concentration of effort and interest. In the 1980s and 1990s scientific research into climate change and its environmental impact spilled over into a much broader public debate as awareness of these issues grew; the prospect of rising sea levels over the next century, and their impact on current coastal environments, has been a particular focus for concern. At the same time, archaeologists were beginning to recognize that the destruction caused by natural processes of coastal erosion and by human activity was having an increasing impact on the archaeological resource of the coast.

Có thể tìm ra nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tập trung vào những nổ lực và mối quan tâm này. Trong những năm 1980 và 1990, nghiên cứu khoa học về biến đổi khí hậu và tác động môi trường của nó đã lan ra thành một cuộc tranh luận công khai rộng lớn hơn nhiều khi nhận thức về những vấn đề biến đổi khí hậu ngày càng tăng; viễn cảnh mực nước biển dâng cao trong thế kỷ tới và tác động của chúng đối với môi trường ven biển hiện tại là một trọng tâm đặc biệt cần quan tâm. Đồng thời, các nhà khảo cổ bắt đầu nhận ra rằng sự tàn phá do quá trình xói mòn bờ biển tự nhiên và hoạt động của con người đang có tác động ngày càng lớn đến nguồn tài nguyên khảo cổ của bờ biển.

C
The dominant process affecting the physical form of England in the post- glacial period has been rising in the altitude of sea level relative to the land, as the glaciers melted and the landmass readjusted. The encroachment of the sea, the loss of huge areas of land now under the North Sea and the English Channel, and especially the loss of the land bridge between England and France, which finally made Britain an island, must have been immensely significant factors in the lives of our prehistoric ancestors. Yet the way in which prehistoric communities adjusted to these environmental changes has seldom been a major theme in discussions of the period. One factor contributing to this has been that, although the rise in relative sea level is comparatively well documented, we know little about the constant reconfiguration of the coastline. This was affected by many processes, mostly quiet, which have not yet been adequately researched. The detailed reconstruction of coastline histories and the changing environments available for human use will be an important theme for future research.

Quá trình nổi bật ảnh hưởng đến hình thái hữu hình của nước Anh trong thời kỳ hậu băng hà là mực nước biển dâng cao so với đất liền, do các sông băng tan chảy và khối lượng đất liền tái điều chỉnh. Sự xâm lấn của biển, mất đi những vùng đất rộng lớn hiện nằm dưới Biển Bắc và eo biển Manche, và đặc biệt là việc mất cây cầu trên đất liền giữa Anh và Pháp, cuối cùng đã biến Anh thành một hòn đảo, hẳn là những nhân tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống của tổ tiên thời tiền sử của chúng ta. Tuy nhiên, cách mà các cộng đồng thời tiền sử thích nghi với những thay đổi môi trường này hiếm khi là chủ đề chính trong các cuộc thảo luận về thời kỳ này. Một nhân tố góp phần vào việc ít quan tâm này là, mặc dù sự gia tăng mực nước biển được ghi nhận tương đối rõ ràng, nhưng chúng ta biết rất ít về sự tái cấu trúc liên tục của đường bờ biển. Sự tái cấu trúc này bị ảnh hưởng bởi nhiều quá trình, chủ yếu là lặng lẽ, vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Việc tái xây dựng cụ thể về lịch sử đường bờ biển và thay đổi môi trường vốn có cho con người khai thác sẽ là một chủ đề quan trọng cho nghiên cứu trong tương lai.

D
So great has been the rise in sea level and the consequent regression of the coast that much of the archaeological evidence now exposed in the coastal zone. Whether being eroded or exposed as a buried land surface, is derived from what was originally terrestrial occupation. Its current location in the coastal zone is the product of later unrelated processes, and it can tell us little about past adaptations to the sea. Estimates of its significance will need to be made in the context of other related evidence from dry land sites. Nevertheless, its physical environment means that preservation is often excellent, for example in the case of the Neolithic structure excavated at the Stumble in Essex.

Mực nước biển dâng cao và do đó đường bờ biển thụt lùi lớn đến mức nhiều bằng chứng khảo cổ học hiện nay đã lộ ra ở vùng ven biển. Cho dù bị xói mòn hay lộ ra dưới dạng bề mặt đất bị chôn vùi, bằng chứng khảo cổ học này đều bắt nguồn từ những thứ ban đầu nằm ở trên mặt đất. Vị trí hiện tại của bằng chứng khảo cổ học ở vùng ven biển là sản phẩm của các quá trình không liên quan sau này, và nó có thể cho chúng ta biết rất ít về sự điều chỉnh trong quá khứ của biển. Các dự đoán về tầm quan trọng của bằng chứng khảo cổ học sẽ cần được thực hiện trong bối cảnh các bằng chứng liên quan khác từ các địa điểm đất khô. Tuy nhiên, môi trường tự nhiên của nó có nghĩa là khả năng bảo quản thường rất tốt, chẳng hạn như trường hợp kiến trúc thời kỳ đồ đá mới được khai quật tại Stumble ở Essex.

E
In some cases these buried land surfaces do contain evidence for human exploitation of what was a coastal environment, and elsewhere along the modem coast, there is similar evidence. Where the evidence does relate to past human exploitation of the resources and the opportunities offered by the sea and the coast, it is both diverse and as yet little understood. We are not yet in a position to make even preliminary estimates of answers to such fundamental questions as the extent to which the sea and the coast affected human life in the past, what percentage of the population at any time lived within reach of the sea, or whether human settlements in coastal environments showed a distinct character from those on inland.

Trong một số trường hợp, những bề mặt đất bị chôn vùi này chứa bằng chứng về việc con người khai thác môi trường ven biển, và ở những nơi khác dọc theo bờ biển hiện đại, cũng có bằng chứng tương tự. Nơi mà bằng chứng liên quan đến việc khai thác tài nguyên trong quá khứ của con người và các cơ hội do biển và bờ biển mang lại, thì nó vừa đa dạng vừa ít được hiểu rõ. Chúng ta vẫn chưa thể đưa ra ước tính sơ bộ về câu trả lời cho những câu hỏi cơ bản như mức độ ảnh hưởng của biển và bờ biển đối với cuộc sống con người trong quá khứ, bao nhiêu phần trăm dân số sống trong phạm vi của biển vào bất kỳ thời điểm nào, hoặc liệu các khu định cư của con người trong môi trường ven biển có đặc điểm khác biệt với những người sống ở khu vực đất liền hay không.

F
The most striking evidence for use of the sea is in the form of boats, yet we still have much to learn about their production and use. Most of the known wrecks around our coast are not unexpectedly of post-medieval date, and offer an unparalleled opportunity for research which has yet been little used. The prehistoric sewn-plank boats such as those from the Humber estuary and Dover all seem to belong to the second millennium BC; after this, there is a gap in the record of a millennium, which cannot yet be explained before boats reappear, but it built using a very different technology. Boatbuilding must have been an extremely important activity around much of our coast, yet we know almost nothing about it. Boats were some of the most complex artefacts produced by pre-modem societies, and further research on their production and use make an important contribution to our understanding of past attitudes to technology and technological change.

Bằng chứng nổi bật nhất về việc khai thác biển là ở dạng những chiếc thuyền, tuy nhiên chúng ta vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu về quá trình tạo ra và sử dụng chúng. Hầu hết các xác tàu được biết đến xung quanh bờ biển của chúng ta không phải là ngẫu nhiên có niên đại sau thời trung cổ, và mang đến một cơ hội nghiên cứu có một không hai cho đến nay vẫn còn ít được sử dụng. Những chiếc thuyền ván khâu thời tiền sử chẳng hạn như những chiếc thuyền từ cửa sông Humber và Dover dường như đều thuộc về thiên niên kỷ thứ hai trước Công nguyên; sau đó, có một khoảng trống ghi chép khoảng một thiên niên kỷ, điều này vẫn chưa thể giải thích được trước khi những con thuyền xuất hiện trở lại, nhưng nó được chế tạo bằng một công nghệ rất khác. Đóng thuyền chắc hẳn là một hoạt động cực kỳ quan trọng xung quanh bờ biển, nhưng chúng ta hầu như không biết gì về nó. Thuyền là một số đồ tạo tác phức tạp nhất do các xã hội tiền hiện đại tạo ra và nghiên cứu sâu hơn về quá trình tạo ra và sử dụng thuyền đóng góp quan trọng vào hiểu biết của chúng ta về quan điểm đối với công nghệ và thay đổi công nghệ trong quá khứ.
G
Boats need landing places, yet here again, our knowledge is very patchy. In many cases the natural shores and beaches would have sufficed, leaving little or no archaeological trace, but especially in later periods, many ports and harbors, as well as smaller facilities such as quays, wharves, and jetties, were built. Despite a growth of interest in the waterfront archaeology of some of our more important Roman and medieval towns, very little attention has been paid to the multitude of smaller landing places. Redevelopment of harbor sites and other development and natural pressures along the coast are subject these important locations to unprecedented threats, yet few surveys of such sites have been undertaken.

Thuyền bè cần bến đỗ, vậy mà ở đây kiến thức của chúng ta còn rất chắp vá. Trong nhiều trường hợp, các bờ biển và bãi biển tự nhiên là đã đủ rồi, để lại rất ít hoặc không để lại dấu vết khảo cổ học, nhưng đặc biệt là trong các thời kỳ sau, nhiều hải cảng và bến cảng, cũng như các công trình nhỏ hơn như bến cảng, bến tàu và cầu cảng đã được xây dựng. Dù sự quan tâm ngày càng nhiều về khảo cổ học ven sông nước của một số thị trấn thời Trung cổ và La Mã quan trọng hơn nhưng rất ít sự chú ý đến vô số các bến đỗ nhỏ. Việc tái phát triển các địa điểm bến cảng và các áp lực tự nhiên và phát triển khác dọc theo bờ biển đang khiến những địa điểm quan trọng này phải đối mặt với các mối đe dọa chưa từng có, tuy nhiên vẫn có rất ít cuộc khảo sát về các địa điểm đó được thực hiện.

H
One of the most important revelations of recent research has been the extent of industrial activity along the coast. Fishing and salt production are among the better documented activities, but even here our knowledge is patchy. Many forms of fishing will leave a little archaeological trace, and one of the surprises of the recent survey has been the extent of past investment in facilities for procuring fish and shellfish. Elaborate wooden fish weirs, often of considerable extent and responsive to aerial photography in shallow water, have been identified in areas such as Essex and the Severn estuary. The production of salt, especially in the late Iron Age and early Roman periods, has been recognized for some time, especially in the Thames estuary and around the Solent and Poole Harbor, but the reasons for the decline of that industry and the nature of later coastal salt working are much less well understood. Other industries were also located along the coast, either because the raw materials outcropped there or for ease of working and transport: mineral resources such as sand, gravel, stone, coal, ironstone, and alum were all exploited. These industries are poorly documented, but their remains are sometimes extensive and striking.

Một trong những phát hiện quan trọng nhất của nghiên cứu gần đây là mức độ hoạt động công nghiệp dọc theo bờ biển. Đánh bắt cá và sản xuất muối là một trong những hoạt động được ghi chép đầy đủ hơn, nhưng ngay cả ở đây kiến thức của chúng ta vẫn còn sơ sài. Nhiều hình thức đánh bắt cá sẽ để lại một chút dấu vết khảo cổ học, và một trong những điều ngạc nhiên của cuộc khảo sát gần đây là mức độ đầu tư vào việc thu lượm cá và động vật có vỏ trước đây. Các đập cá công phu bằng gỗ, thường có quy mô đáng kể và phản ứng với các hình ảnh từ trên không ở vùng nước nông, đã được xác định ở các khu vực như Essex và cửa sông Severn. Việc sản xuất muối, đặc biệt là vào cuối thời kỳ đồ sắt và đầu thời kỳ La Mã, đã được công nhận trong một thời gian, đặc biệt là ở cửa sông Thames và xung quanh cảng Solent và Poole, nhưng nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm của ngành công nghiệp sản xuất muối và bản chất của nghề làm muối ven biển sau này ít được hiểu rõ hơn. Các ngành công nghiệp khác cũng nằm dọc theo bờ biển, vì nguyên liệu thô lộ ra ở đó hoặc dễ thao tác và vận chuyển: các tài nguyên khoáng sản như cát, sỏi, đá, than, đá vôi và phèn đều được khai thác. Những ngành này ít được ghi chép lại, nhưng tàn tích của chúng đôi khi rất rộng và nổi bật.

I
Some appreciation of the variety and importance of the archaeological remains preserved in the coastal zone, albeit only in preliminary form, can thus be gained from recent work, but the complexity of the problem of managing that resource is also being realized. The problem arises not only from the scale and variety of the archaeological remains, but also from two other sources: the very varied natural and human threats to the resource, and the complex web of organizations with authority over, or interests in, the coastal zone. Human threats include the redevelopment of historic towns and old dockland areas, and the increased importance of the coast for the leisure and tourism industries, resulting in pressure for the increased provision of facilities such as marinas. The larger size of ferries has also caused an increase in the damage caused by their wash to fragile deposits in the intertidal zone. The most significant natural threat is the predicted rise in sea level over the next century especially in the south and east of England. Its impact on archaeology is not easy to predict, and though it is likely to be highly localized, it will be at a scale much larger than that of most archaeological sites. Thus protecting one site may simply result in transposing the threat to a point further along the coast. The management of the archaeological remains will have to be considered in a much longer time scale and a much wider geographical scale than is common in the case of dry land sites, and this will pose a serious challenge for archaeologists.

Do đó, một số đánh giá về sự đa dạng và tầm quan trọng của các di tích khảo cổ học được bảo tồn ở vùng ven biển, mặc dù chỉ ở dạng sơ bộ nhưng có thể có được từ hoạt động gần đây, và sự phức tạp của vấn đề quản lý tài nguyên đó cũng đang được nhận ra. Vấn đề nảy sinh không chỉ từ quy mô và sự đa dạng của các di tích khảo cổ, mà còn từ hai nguồn khác: các mối đe dọa của tự nhiên và con người rất đa dạng đối với tài nguyên, và mạng lưới phức tạp của các tổ chức có thẩm quyền hoặc quan tâm đối với vùng ven biển. Các mối đe dọa của con người bao gồm việc tái phát triển các thị trấn lịch sử và khu vực bến cảng cũ, và tầm quan trọng ngày càng tăng của bờ biển đối với ngành công nghiệp giải trí và du lịch, dẫn đến áp lực phải tăng cường cung cấp các cơ sở như bến du thuyền. Kích thước lớn hơn của phà cũng gây ra sự gia tăng thiệt hại do chúng cuốn trôi các trầm tích dễ vỡ trong vùng triều. Mối đe dọa tự nhiên đáng kể nhất là sự gia tăng mực nước biển được dự đoán trong thế kỷ tới, đặc biệt là ở phía nam và phía đông nước Anh. Tác động của nó đối với khảo cổ học không dễ dự đoán, và mặc dù nó có khả năng mang tính địa phương cao, nhưng nó sẽ ở quy mô lớn hơn nhiều so với hầu hết các địa điểm khảo cổ. Do đó, việc bảo vệ một địa điểm có thể chỉ dẫn đến việc chuyển mối đe dọa sang một điểm xa hơn dọc theo bờ biển. Việc quản lý các di tích khảo cổ sẽ phải được xem xét trong một quy mô thời gian dài hơn và quy mô địa lý rộng hơn nhiều so với trường hợp phổ biến ở các địa điểm đất khô, và điều này sẽ đặt ra một thách thức nghiêm trọng đối với các nhà khảo cổ học.

 

 

Questions 14-16

Choose the correct letter A, B, C or D.

Write your answers in boxes 14-16 on your answer sheet.

14. What has caused public interest in coastal archaeology in recent years?

    A. The rapid development of England’s coastal archaeology
    B. The rising awareness of climate change
    C. The discovery of an underwater forest
    D. The systematic research conducted on coastal archaeological findings

15. What does the passage say about the evidence of boats?

    A. There’s enough knowledge of the boatbuilding technology of the prehistoric people.
    B. Many of the boats discovered were found in harbours.
   C. The use of boats had not been recorded for a thousand years.
    D. Boats were first used for fishing.

16. What can be discovered from the air?

    A. Salt mines
    B. Roman towns
    C. Harbours
    D. Fisheries

 

Questions 17-23

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 233?
In boxes 17-23 on your answer sheet write

TRUE              if the statement agrees with the information
FALSE            if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

17. England lost much of its land after the ice age due to the rising sea level.
18. The coastline of England has changed periodically.
19. Coastal archaeological evidence may be well protected by sea water.
20. The design of boats used by pre-modern people was very simple.
21. Similar boats were also discovered in many other European countries.
22. There are few documents relating to mineral exploitation.
23. Large passenger boats are causing increasing damage to the seashore.

Questions 24-26

Choose THREE letters A-G.

Write your answers in boxes 24-26 on your answer sheet.

Which THREE of the following statements are mentioned in the passage?

A. How coastal archaeology was originally discovered
B. It is difficult to understand how many people lived close to the sea.
C. How much the prehistoric communities understand the climate change
D. Our knowledge of boat evidence is limited.
E. Some fishing ground was converted to ports.
F. Human development threatens the archaeological remains.
G. Coastal archaeology will become more important in the future.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Coastal Archaeology of Britain

 

Questions 14-16

Choose the correct letter A, B, C or D.

Write your answers in boxes 14-16 on your answer sheet.

 


14. What has caused public interest in coastal archaeology in recent years?
Điều gì đã khiến công chúng quan tâm đến khảo cổ học ven biển trong những năm gần đây?

    A. The rapid development of England’s coastal archaeology
Sự phát triển nhanh chóng của khảo cổ học ven biển nước Anh


    B. The rising awareness of climate change
Nhận thức về biến đổi khí hậu ngày càng cao

Giải thích: Đoạn B

It is possible to trace a variety of causes for this concentration of effort and interest. In the 1980s and 1990s scientific research into climate change and its environmental impact spilled over into a much broader public debate as awareness of these issues grew; the prospect of rising sea levels over the next century, and their impact on current coastal environments, has been a particular focus for concern


    C. The discovery of an underwater forest
Việc phát hiện ra một khu rừng dưới nước
    D. The systematic research conducted on coastal archaeological findings
Nghiên cứu có hệ thống được thực hiện về trong các phát hiện khảo cổ bờ biển 

15. What does the passage say about the evidence of boats?
Đoạn văn nói gì về bằng chứng của những chiếc thuyền?

    A. There’s enough knowledge of the boatbuilding technology of the prehistoric people.
Có đủ hiểu biết về công nghệ đóng thuyền của người tiền sử.
    B. Many of the boats discovered were found in harbours.
Nhiều chiếc thuyền được phát hiện đã được tìm thấy ở các bến cảng.


   C. The use of boats had not been recorded for a thousand years.
Việc sử dụng thuyền đã không được ghi lại trong một nghìn năm.

Giải thích: Đoạn F
The prehistoric sewn-plank boats such as those from the Humber estuary and Dover all seem to belong to the second millennium BC; after this, there is a gap in the record of a millennium, which cannot yet be explained before boats reappear, but it built using a very different technology.


    D. Boats were first used for fishing.
Thuyền lần đầu tiên được sử dụng để đánh cá.


 

16. What can be discovered from the air?
Những gì có thể được phát hiện từ trên không?

    A. Salt mines
Mỏ muối
    B. Roman towns
Thị trấn La mã

    C. Harbours
bến cảng


    D. Fisheries
Nghề cá

Giải thích: Đoạn H

Elaborate wooden fish weirs, often of considerable extent and responsive to aerial photography in shallow water,

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 17-23

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 233?
In boxes 17-23 on your answer sheet write

TRUE              if the statement agrees with the information
FALSE            if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this


17.T England lost much of its land after the ice age due to the rising sea level.
Nước Anh mất phần lớn đất đai sau kỷ băng hà do mực nước biển dâng cao.

Giải thích: Đoạn C

The dominant process affecting the physical form of England in the post- glacial period has been rising in the altitude of sea level relative to the land, as the glaciers melted and the landmass readjusted. The encroachment of the sea, the loss of huge areas of land now under the North Sea and the English Channel, and especially the loss of the land bridge between England and France, which finally made Britain an island, must have been immensely significant factors in the lives of our prehistoric ancestors.

 

18.F The coastline of England has changed periodically.
Đường bờ biển nước Anh thay đổi theo chu kỳ.

Giải thích: Đoạn C

One factor contributing to this has been that, although the rise in relative sea level is comparatively well documented, we know little about the constant reconfiguration of the coastline.

 

19.T Coastal archaeological evidence may be well protected by sea water.
Bằng chứng khảo cổ ven biển có thể được bảo vệ tốt bởi nước biển.

Giải thích: Đoạn D

Nevertheless, its physical environment means that preservation is often excellent, for example in the case of the Neolithic structure excavated at the Stumble in Essex.

 

20.F The design of boats used by pre-modern people was very simple.
Thiết kế của những chiếc thuyền được sử dụng bởi những người tiền hiện đại rất đơn giản.

Giải thích: Đoạn D

but it built using a very different technology. Boatbuilding must have been an extremely important activity around much of our coast, yet we know almost nothing about it. Boats were some of the most complex artefacts produced by pre-modem societies, and further research on their production and use make an important contribution to our understanding of past attitudes to technology and technological change.

 

21.NG Similar boats were also discovered in many other European countries.
Những chiếc thuyền tương tự cũng được phát hiện ở nhiều nước châu Âu khác.

22.T There are few documents relating to mineral exploitation.
Có rất ít tài liệu liên quan đến khai thác khoáng sản.

Giải thích: Đoạn H

 Other industries were also located along the coast, either because the raw materials outcropped there or for ease of working and transport: mineral resources such as sand, gravel, stone, coal, ironstone, and alum were all exploited. These industries are poorly documented, but their remains are sometimes extensive and striking.

 

23.T Large passenger boats are causing increasing damage to the seashore.
Các tàu chở khách lớn đang ngày càng gây ra thiệt hại cho bờ biển.

Giải thích: Đoạn I

Human threats include the redevelopment of historic towns and old dockland areas, and the increased importance of the coast for the leisure and tourism industries, resulting in pressure for the increased provision of facilities such as marinas. The larger size of ferries has also caused an increase in the damage caused by their wash to fragile deposits in the intertidal zone. 

 

Questions 24-26

Choose THREE letters A-G.

Write your answers in boxes 24-26 on your answer sheet.

 

Which THREE of the following statements are mentioned in the passage?
BA phát biểu nào sau đây được đề cập trong đoạn văn?

A. How coastal archaeology was originally discovered
Khảo cổ học được phát hiện lúc đầu như thế nào?

 

B. It is difficult to understand how many people lived close to the sea.
Thật khó hiểu có bao nhiêu người sống gần biển.

Giải thích: đoạn E

We are not yet in a position to make even preliminary estimates of answers to such fundamental questions as the extent to which the sea and the coast affected human life in the past, what percentage of the population at any time lived within reach of the sea, or whether human settlements in coastal environments showed a distinct character from those inland.

 

C. How much the prehistoric communities understand the climate change
Mức độ hiểu biết của các cộng đồng tiền sử về biến đổi khí hậu

 

D. Our knowledge of boat evidence is limited.
Kiến thức của chúng ta về bằng chứng thuyền còn hạn chế.

Giải thích: đoạn F

Boatbuilding must have been an extremely important activity around much of our coast, yet we know almost nothing about it.

 

E. Some fishing ground was converted to ports.
Một số ngư trường được chuyển thành cảng.

 

F. Human development threatens the archaeological remains.
Sự phát triển của con người đe dọa di tích khảo cổ học.

Giải thích: đoạn I

 The problem arises not only from the scale and variety of the archaeological remains, but also from two other sources: the very varied natural and human threats to the resource, and the complex web of organizations with authority over, or interests in, the coastal zone.

 

G. Coastal archaeology will become more important in the future.
Khảo cổ học ven biển sẽ trở nên quan trọng hơn trong tương lai.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
14. B
15. C
16. D
17. TRUE
18. FALSE
19. TRUE
20. FALSE
21. NOT GIVEN
22. TRUE
23. TRUE
24. B
25. D
26. F

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status