ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Green Wave Washes Over Mainstream Shopping

Green Wave Washes Over Mainstream Shopping

Research in Britain has shown that green consumers' continue to flourish as a significant group amongst shoppers. This suggests that politicians who claim environmentalism is yesterday's issue may be seriously misjudging the public mood.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

 Green Wave Washes Over Mainstream Shopping

Research in Britain has shown that green consumers' continue to flourish as a significant group amongst shoppers. This suggests that politicians who claim environmentalism is yesterday's issue may be seriously misjudging the public mood. ĐOẠN 1

Nghiên cứu ở Anh đã chỉ ra rằng người tiêu dùng xanh tiếp tục phát triển như một nhóm quan trọng trong số những người mua sắm. Điều này cho thấy rằng các chính trị gia cho rằng chủ nghĩa môi trường là vấn đề của ngày hôm qua có thể đang đánh giá sai nghiêm trọng tâm tư của công chúng.

A report from Mintel, the market research organisation, says that despite the recession and financial pressures, more people than ever want to buy environmentally friendly products and a 'green wave' has swept through consumerism, taking in people previously untouched by environmental concerns. The recently published report also predicts that the process will repeat itself with 'ethical' concerns, involving issues such as fair trade with the Third World and the social record of businesses. Companies will have to be more honest and open in response to this mood. ĐOẠN 2

Một báo cáo từ Mintel, tổ chức nghiên cứu thị trường, nói rằng bất chấp suy thoái kinh tế và áp lực tài chính, nhiều người muốn mua các sản phẩm thân thiện với môi trường hơn bao giờ hết và một 'làn sóng xanh' đã quét qua chủ nghĩa tiêu dùng, thu hút những người trước đây không bị ảnh hưởng bởi các mối quan tâm về môi trường. Báo cáo được công bố gần đây cũng dự đoán rằng quá trình này sẽ tự lặp lại với những mối quan tâm về 'đạo đức', kéo theo các vấn đề như thương mại công bằng với Thế giới thứ ba và thành tích xã hội của các doanh nghiệp. Các công ty sẽ phải trung thực và cởi mở hơn để đáp lại tâm tư này.

Mintel's survey, based on nearly 1,000 consumers, found that the proportion who look for green products and are prepared to pay more for them has climbed from 53 percent in 1990 to around 60 per cent in 1994. On average, they will pay 13 percent more for such products, although this percentage is higher among women, managerial and professional groups and those aged 35 to 44. ĐOẠN 3

Khảo sát của Mintel, dựa trên gần 1.000 người tiêu dùng, cho thấy tỷ lệ người tìm kiếm sản phẩm xanh và sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho chúng đã tăng từ 53% năm 1990 lên khoảng 60% năm 1994. Trung bình, họ sẽ trả thêm 13% đối với các sản phẩm như vậy, mặc dù tỷ lệ này cao hơn ở phụ nữ, các nhóm quản lý và nghề nghiệp và những người từ 35 đến 44 tuổi.

Between 1990 and 1994 the proportion of consumers claiming to be unaware of or unconcerned about green issues fell from 18 to 10 percent but the number of green spenders among older people and manual workers has risen substantially. Regions such as Scotland have also caught up with the south of England in their environmental concerns. According to Mintel, the image of green consumerism as associated in the past with the more eccentric members of society has virtually disappeared. The consumer research manager for Mintel, Angela Hughes, said it had become firmly established as a mainstream market. She explained that as far as the average person is concerned environmentalism has not gone off the boil'. In fact, it has spread across a much wider range of consumer groups, ages and occupations. ĐOẠN 4

Từ năm 1990 đến 1994, tỷ lệ người tiêu dùng tuyên bố là không biết hoặc không quan tâm đến các vấn đề xanh đã giảm từ 18% xuống 10% nhưng số người chi tiêu xanh ở người lớn tuổi và người lao động chân tay đã tăng lên đáng kể. Các khu vực như Scotland cũng đã bắt kịp miền nam nước Anh về các vấn đề môi trường của họ. Theo Mintel, hình ảnh về chủ nghĩa tiêu dùng xanh trước đây gắn liền với những thành phần lập dị hơn trong xã hội hầu như đã biến mất. Giám đốc nghiên cứu người tiêu dùng của Mintel, Angela Hughes, cho biết nó đã trở thành một thị trường chủ đạo vững chắc. Cô ấy giải thích rằng đối với những người bình thường thì chủ nghĩa môi trường vẫn chưa hết sôi sục '. Trên thực tế, nó đã lan rộng trên nhiều nhóm người tiêu dùng, lứa tuổi và nghề nghiệp.

go off the boil: hết sôi, đã nguội, tắt bếp

 

Mintel's 1994 survey found that 13 percent of consumers are 'very dark green', nearly always buying environmentally friendly products, 28 per cent are 'dark green', trying 'as far as possible' to buy such products, and 21 percent are 'pale green' - tending to buy green products if they see them. Another 26 per cent are 'armchair greens'; they said they care about environmental issues but their concern does not affect their spending habits. Only 10 percent say they do not care about green issues. ĐOẠN 5

Cuộc khảo sát năm 1994 của Mintel cho thấy 13% người tiêu dùng có màu 'xanh rất đậm', hầu như luôn mua các sản phẩm thân thiện với môi trường, 28% là 'xanh đậm', cố gắng nhất có thể để mua các sản phẩm như vậy và 21% là 'nhạt xanh' - có xu hướng mua sản phẩm xanh nếu họ nhìn thấy chún., 26 phần trăm khác là 'màu xanh không thực tế'; họ nói rằng họ quan tâm đến các vấn đề môi trường nhưng mối quan tâm của họ không ảnh hưởng đến thói quen chi tiêu của họ. Chỉ 10 phần trăm nói rằng họ không quan tâm đến các vấn đề xanh.

Four in ten people are 'ethical spenders', buying goods which do not, for example, involve dealings with oppressive regimes. This figure is the same as in 1990, although the number of 'armchair ethicals' has risen from 28 to 35 percent and only 22 percent say they are unconcerned now, against 30 per cent in 1990. Hughes claims that in the twenty-first century, consumers will be encouraged to think more about the entire history of the products and services they buy, including the policies of the companies that provide them and that this will require a greater degree of honesty with consumers. ĐOẠN 6

Cứ 10 người thì có 4 người là 'những người chi tiêu có đạo đức', chẳng hạn như mua những hàng hóa không liên quan đến các giao dịch, làm ăn với các chế độ áp bức. Con số này giống như năm 1990, mặc dù số người 'đạo đức trong phòng' đã tăng từ 28% lên 35% và chỉ 22% nói rằng họ không quan tâm, so với 30% vào năm 1990. Hughes tuyên bố rằng trong thế kỷ 21 , người tiêu dùng sẽ được khuyến khích suy nghĩ nhiều hơn về toàn bộ lịch sử của các sản phẩm và dịch vụ mà họ mua, bao gồm cả chính sách của các công ty cung cấp chúng và điều này sẽ đòi hỏi mức độ trung thực cao hơn với người tiêu dùng.

armchair: trong phòng ( ko thực tế), nói một đường làm một nẻo

 

Among green consumers, animal testing is the top issue - 48 percent said they would be deterred from buying a product it if had been tested on animals -followed by concerns regarding irresponsible selling, the ozone layer, river and sea pollution, forest destruction, recycling and factory farming. However, concern for specific issues is lower than in 1990, suggesting that many consumers feel that Government and businesses have taken on the environmental agenda. ĐOẠN 7

Trong số những người tiêu dùng xanh, thử nghiệm trên động vật là vấn đề hàng đầu - 48% cho biết họ sẽ không mua sản phẩm nếu sản phẩm đó đã được thử nghiệm trên động vật - tiếp theo là những lo ngại về việc bán hàng vô trách nhiệm, ô nhiễm tầng ôzôn, sông và biển, phá rừng, tái chế, canh tác theo kiểu nhà máy. Tuy nhiên, mối quan tâm về các vấn đề cụ thể thấp hơn so với năm 1990, cho thấy nhiều người tiêu dùng cảm thấy rằng Chính phủ và doanh nghiệp đã đảm nhận thực hiện chương trình nghị sự về môi trường.

 

Questions 1-6
Do the following statements agree with the claims of the writer of Reading Passage 40?
In boxes 1-6 on your answer sheet write

     YES                if the statement agrees with the claims of the writer
     NO                 if the statement contradicts the claims of the writer
     NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this


1. The research findings report commercial rather than political trends.
2. Being financially better off has made shoppers more sensitive to buying 'green'.
3. The majority of shoppers are prepared to pay more for the benefit of the environment according to the research findings.
4. Consumers' green shopping habits are influenced by Mintel's findings.
5. Mintel have limited their investigation to professional and managerial groups.
6. Mintel undertakes market surveys on an annual basis.

Questions 7-9
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 7-9 on your answer sheet.

Politicians may have 'misjudged the public mood' because ...
   A. they are pre-occupied with the recession and financial problems.
   B. there is more widespread interest in the environment agenda than they anticipated.
   C. consumer spending has increased significantly as a result of 'green' pressure.
   D. shoppers are displeased with government policies on a range of issues.

8 What is Mintel?
   A. an environmentalist group
   B. a business survey organisation
   C. an academic research team
   D. a political organisation

 

9 A consumer expressing concern for environmental issues without actively supporting such principles is.....
   A. an 'ethical spender'.
   B. a 'very dark green' spender.
   C. an 'armchair green'.
   D. a 'pale green' spender.

Questions 10-13
Complete the summary using words from the box below. Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet. NB There are more answers than spaces, so you will not use them all.

The Mintel report suggests that in future companies will be forced to practise greater ...... (10) ...... in their dealings because of the increased awareness amongst...... (11)...... of ethical issues. This prediction is supported by the growth in the number of ...... (12)...... identified in the most recent survey published. As a consequence, it is felt that companies will have to think more carefully about their ...... (13).......

environmental research

armchair ethicals

honesty and openness

environmentalists

ethical spenders

consumers

politicians

political beliefs

social awareness

financial constraints

social record.

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 Green Wave Washes Over Mainstream Shopping

 

 

Questions 1-6
Do the following statements agree with the claims of the writer of Reading Passage 40?
In boxes 1-6 on your answer sheet write

     YES                if the statement agrees with the claims of the writer
     NO                 if the statement contradicts the claims of the writer
     NOT GIVEN    if it is impossible to say what the writer thinks about this

1.T The research findings report commercial rather than political trends.
Kết quả nghiên cứu báo cáo các xu hướng thương mại hơn là chính trị.

Giải thích: Đoạn 2

The recently published report also predicts that the process will repeat itself with 'ethical' concerns, involving issues such as fair trade with the Third World and the social record of businesses. Companies will have to be more honest and open in response to this mood.


2.F Being financially better off has made shoppers more sensitive to buying 'green'.
Tình hình tài chính khá giả khiến người mua sắm nhạy cảm hơn với việc mua hàng 'xanh'.

Giải thích: Đoạn 1

A report from Mintel, the market research organisation, says that despite the recession and financial pressures, more people than ever want to buy environmentally friendly products and a 'green wave' has swept through consumerism, taking in people previously untouched by environmental concerns


3.T The majority of shoppers are prepared to pay more for the benefit of the environment according to the research findings.
Phần lớn người mua sắm sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho lợi ích của môi trường theo kết quả nghiên cứu.

Giải thích: Đoạn 3

Mintel's survey, based on nearly 1,000 consumers, found that the proportion who look for green products and are prepared to pay more for them has climbed from 53 percent in 1990 to around 60 per cent in 1994. 


4.NG Consumers' green shopping habits are influenced by Mintel's findings.
Thói quen mua sắm xanh của người tiêu dùng bị ảnh hưởng bởi những phát hiện của Mintel.

Giải thích: không có thông tin


5.F Mintel have limited their investigation to professional and managerial groups.
Mintel đã giới hạn cuộc điều tra của họ trong các nhóm chuyên nghiệp và quản lý.

Giải thích: Đoạn 3, họ có điều tra phụ nữ, các nhóm chuyên nghiệp và quản lý và những người 35-44 tuổi

On average, they will pay 13 percent more for such products, although this percentage is higher among women, managerial and professional groups and those aged 35 to 44


6.NG Mintel undertakes market surveys on an annual basis.
Mintel tiến hành khảo sát thị trường hàng năm.

Giải thích: ko có thông tin

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 7-9
Choose the appropriate letters A-D and write them in boxes 7-9 on your answer sheet.

 

7 Politicians may have 'misjudged the public mood' because ...
Các chính trị gia có thể đã 'đánh giá sai tâm tư của công chúng' vì ...


   A. they are pre-occupied with the recession and financial problems.
họ bận tâm với suy thoái kinh tế và các vấn đề tài chính.


   B. there is more widespread interest in the environment agenda than they anticipated.
có nhiều mối quan tâm rộng rãi trong chương trình nghị sự về môi trường hơn họ nghĩ.

Giải thích: Đoạn 1, nghiên cứu ở Anh thể hiện có nhiều nhóm khách hàng bảo về môi trường điều chứng tỏ các nhà chính trị đã sai khi nghĩ rằng khách không quan tâm đến môi trường

Research in Britain has shown that green consumers' continue to flourish as a significant group amongst shoppers. This suggests that politicians who claim environmentalism is yesterday's issue may be seriously misjudging the public mood.


   C. consumer spending has increased significantly as a result of 'green' pressure.
chi tiêu của người tiêu dùng đã tăng đáng kể do áp lực 'xanh'.
   D. shoppers are displeased with government policies on a range of issues.
người mua sắm không hài lòng với chính sách của chính phủ về một loạt các vấn đề.

 

8 What is Mintel?
Mintel là gì?


   A. an environmentalist group
một nhóm bảo vệ môi trường


   B. a business survey organisation
một tổ chức khảo sát kinh doanh

Giải thích: Đoạn 2

A report from Mintel, the market research organisation


   C. an academic research team
một nhóm nghiên cứu học thuật
   D. a political organisation
một tổ chức chính trị

 

9 A consumer expressing concern for environmental issues without actively supporting such principles is.....

Một người tiêu dùng bày tỏ mối quan tâm đối với các vấn đề môi trường mà không tích cực ủng hộ các nguyên tắc đó là ..


   A. an 'ethical spender'.

Người chi tiêu có đạo đức
   B. a 'very dark green' spender.

Người chi tiêu " rất xanh"


   C. an 'armchair green'.

Người " chi tiêu xanh không thực tế"

Giải thích: Đoạn 5

Another 26 per cent are 'armchair greens'; they said they care about environmental issues but their concern does not affect their spending habits.

 
   D. a 'pale green' spender.

Người chi tiêu " hơi xanh"

 

Questions 10-13
Complete the summary using words from the box below. Write your answers in boxes 10-13 on your answer sheet. NB There are more answers than spaces, so you will not use them all.

 

The Mintel report suggests that in future companies will be forced to practise greater ...... (10) honesty and openness...... in their dealings because of the increased awareness amongst...... (11)consumers...... of ethical issues.

Báo cáo của Mintel cho thấy rằng trong tương lai, các công ty sẽ buộc phải thực hành sự trung thực và cởi mở hơn trong các giao dịch của họ do người tiêu dùng ngày càng nhận thức rõ hơn về các vấn đề đạo đức.

Giải thích: Đoạn 2

A report from Mintel, the market research organisation, says that despite the recession and financial pressures, more people than ever want to buy environmentally friendly products and a 'green wave' has swept through consumerism, taking in people previously untouched by environmental concerns. (=  the increased awareness amongst consumers of ethical issues.

The recently published report also predicts that the process will repeat itself with 'ethical' concerns, involving issues such as fair trade with the Third World and the social record of businesses. Companies will have to be more honest and open in response to this mood

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

This prediction is supported by the growth in the number of ...... (12)armchair ethicals..... identified in the most recent survey published.

Giải thích: Đoạn 6

Four in ten people are 'ethical spenders', buying goods which do not, for example, involve dealings with oppressive regimes. This figure is the same as in 1990, although the number of 'armchair ethicals' has risen from 28 to 35 percent ( =the growth in the number of armchair ethical) and only 22 percent say they are unconcerned now, against 30 per cent in 1990 . Hughes claims that in the twenty-first century, consumers will be encouraged to think more about the entire history of the products and services they buy, including the policies of the companies that provide them and that this will require a greater degree of honesty with consumers

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

As a consequence, it is felt that companies will have to think more carefully about their ...... (13)social record.......

Giải thích: đoạn 2

The recently published report also predicts that the process will repeat itself with 'ethical' concerns, involving issues such as fair trade with the Third World and the social record of businesses. Companies will have to be more honest and open in response to this mood

 

 

environmental research

armchair ethicals

honesty and openness

environmentalists

ethical spenders

consumers

politicians

political beliefs

social awareness financial constraints

social record.

 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
 1. YES
 2. NO
 3. YES
 4. NOT GIVEN
 5. NO
 6. NOT GIVEN
 7. B
 8. B
 9. C
10. honesty and openness
11. consumers
12. armchair ethicals
13. social record

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status