ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Moles happy as homes go underground

Moles happy as homes go underground

 A The first anybody knew about Dutchman Frank Siegmund and his family was when workmen tramping through a field found a narrow steel chimney protruding through the grass. Closer inspection revealed a chink of sky-light window among the thistles, and when amazed investigators moved down the

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Moles happy as homes go underground

 

 A The first anybody knew about Dutchman Frank Siegmund and his family was when workmen tramping through a field found a narrow steel chimney protruding through the grass. Closer inspection revealed a chink of sky-light window among the thistles, and when amazed investigators moved down the side of the hill they came across a pine door complete with leaded diamond glass and a brass knocker set into an underground building. The Siegmunds had managed to live undetected for six years outside the border town of Breda, in Holland. They are the latest in a clutch of individualistic homemakers who have burrowed underground in search of tranquillity.

Điều đầu tiên mà mọi người biết về người Hà Lan Frank Siegmund và gia đình anh ta là khi những người công nhân đi bộ qua cánh đồng tìm thấy một ống khói hẹp bằng thép nhô ra khỏi đám cỏ. Khi kiểm tra kỹ hơn, họ phát hiện ra một khe cửa sổ lấy ánh sáng từ bầu trời giữa những cây tật lê, và khi các nhà điều tra kinh ngạc di chuyển xuống sườn đồi, họ bắt gặp một cánh cửa thông hoàn chỉnh bằng kính kim cương pha chì và một chiếc chốt cửa bằng đồng đặt vào một tòa nhà dưới lòng đất. Siegmunds đã cố gắng sống mà không bị phát hiện trong sáu năm bên ngoài thị trấn biên giới Breda, Hà Lan. Họ là những người mới nhất trong nhóm những người làm nhà theo chủ nghĩa cá nhân, những người đã chui xuống lòng đất để tìm kiếm sự yên tĩnh.

B Most, falling foul of strict building regulations, have been forced to dismantle their individualistic homes and return to more conventional lifestyles. But subterranean suburbia, Dutch-style, is about to become respectable and chic. Seven luxury homes cosseted away inside a high earth-covered noise embankment next to the main Tilburg city road recently went on the market for $296,500 each. The foundations had yet to be dug, but customers queued up to buy the unusual part-submerged houses, whose back wall consists of a grassy mound and whose front is a long glass gallery.
Hầu hết, vi phạm các quy định xây dựng nghiêm ngặt về sụp lở, đã buộc phải dỡ bỏ những ngôi nhà theo chủ nghĩa cá nhân của họ và quay trở lại lối sống thông thường hơn. Nhưng vùng ngoại ô dưới lòng đất, theo phong cách Hà Lan, sắp trở nên đáng kính và sang trọng. Bảy ngôi nhà sang trọng được nâng niu bên trong một bờ kè chống ồn cao được bao phủ bởi đất bên cạnh con đường chính của thành phố Tilburg gần đây đã được rao bán trên thị trường với giá 296.500 đô la mỗi căn. Nền móng vẫn chưa được đào, nhưng khách hàng đã xếp hàng dài để mua những ngôi nhà chìm xuống một phần khác thường, có bức tường phía sau bao gồm một gò cỏ và phía trước là một phòng trưng bày kính dài.

 

C The Dutch are not the only would-be moles. Growing numbers of Europeans are burrowing below ground to create houses, offices, discos and shopping malls. It is already proving a way of life in extreme climates; in winter months in Montreal, Canada, for instance, citizens can escape the cold in an underground complex complete with shops and even health clinics. In Tokyo, builders are planning a massive underground city to be begun in the next decade, and underground shopping malls are already common in Japan, where 90 percent of the population is squeezed into 20 percent of the land space.
Người Hà Lan không phải là nơi đang cố gắng để trở thành nơi đào khoét duy nhất. Ngày càng có nhiều người châu Âu đào hang dưới lòng đất để xây dựng nhà ở, văn phòng, vũ trường và trung tâm mua sắm. Nó đã chứng minh một lối sống ở vùng khí hậu khắc nghiệt; chẳng hạn như trong những tháng mùa đông ở Montreal, Canada, người dân có thể thoát khỏi cái lạnh trong một khu phức hợp ngầm hoàn chỉnh với các cửa hàng và thậm chí cả phòng khám sức khỏe. Ở Tokyo, các nhà xây dựng đang lên kế hoạch xây dựng một thành phố lớn dưới lòng đất trong thập kỷ tới, và các trung tâm mua sắm dưới lòng đất đã trở nên phổ biến ở Nhật Bản, nơi 90% dân số bị ép vào 20% diện tích đất.

 

D Building big commercial buildings underground can be a way to avoid disfiguring or threatening a beautiful or 'environmentally sensitive' landscape. Indeed many of the buildings which consume most land -such as cinemas, supermarkets, theatres, warehouses or libraries -have no need to be on the surface since they do not need windows.

Xây dựng các tòa nhà thương mại lớn dưới lòng đất có thể là một cách để tránh làm biến dạng hoặc đe dọa cảnh quan đẹp hoặc 'nhạy cảm về môi trường'. Thật vậy, nhiều tòa nhà chiếm phần lớn diện tích đất - chẳng hạn như rạp chiếu phim, siêu thị, nhà hát, nhà kho hoặc thư viện - không cần phải ở trên bề mặt vì chúng không cần cửa sổ.

 

E There are big advantages, too, when it comes to private homes. A development of 194 houses which would take up 14 hectares of land above ground would occupy 2.7 hectares below it, while the number of roads would be halved. Under several metres of earth, noise is minimal and insulation is excellent. "We get 40 to 50 enquiries a week," says Peter Carpenter, secretary of the British Earth Sheltering Association, which builds similar homes in Britain. "People see this as a way of building for the future." An underground dweller himself, Carpenter has never paid a heating bill, thanks to solar panels and natural insulation.

Cũng có những lợi thế lớn khi nói đến nhà riêng. Việc phát triển 194 ngôi nhà chiếm 14 ha đất trên mặt đất sẽ chiếm 2,7 ha bên dưới, trong khi số lượng đường sẽ giảm đi một nửa. Dưới vài mét trái đất, tiếng ồn là tối thiểu và cách nhiệt là tuyệt vời. "Chúng tôi nhận được 40 đến 50 yêu cầu mỗi tuần," Peter Carpenter, thư ký của Hiệp hội Bảo vệ Trái đất Anh, tổ chức xây dựng những ngôi nhà tương tự ở Anh, cho biết. "Mọi người coi đây là một cách xây dựng cho tương lai." Bản thân là một người sống dưới lòng đất, Carpenter chưa bao giờ trả hóa đơn sưởi ấm nhờ các tấm pin mặt trời và lớp cách nhiệt tự nhiên.

F In Europe the obstacle has been conservative local authorities and developers who prefer to ensure quick sales with conventional mass-produced housing. But the Dutch development was greeted with undisguised relief by South Limburg planners because of Holland's chronic shortage of land. It was the Tilburg architect Jo Hurkmans who hit on the idea of making use of noise embankments on main roads. His two floored, four-bedroomed, two-bathroomed detached homes are now taking shape. "They are not so much below the earth as in it," he says. "All the light will come through the glass front, which runs from the second-floor ceiling to the ground. Areas which do not need much natural lighting are at the back. The living accommodation is to the front so nobody notices that the back is dark."

Ở châu Âu, trở ngại là chính quyền địa phương và các nhà phát triển bảo thủ, những người muốn đảm bảo doanh số bán hàng nhanh chóng với nhà ở sản xuất hàng loạt thông thường. Nhưng sự phát triển của Hà Lan đã được chào đón bằng sự nhẹ nhõm rõ ràng của các nhà quy hoạch Nam Limburg vì tình trạng thiếu đất kinh niên của Hà Lan. Chính kiến trúc sư Jo Hurkmans của Tilburg đã nảy ra ý tưởng tận dụng các kè chống ồn trên các con đường chính. Những ngôi nhà biệt lập hai tầng, bốn phòng ngủ, hai phòng tắm của anh hiện đang hình thành. "Chúng không ở dưới lòng đất nhiều như ở trong đó," ông nói. "Tất cả ánh sáng sẽ đi qua mặt kính phía trước, chạy từ trần tầng hai xuống đất. Những khu vực không cần nhiều ánh sáng tự nhiên nằm ở phía sau. Nơi ở sinh hoạt ở phía trước nên không ai để ý rằng phía sau là tối tăm."

G In the US, where energy-efficient homes became popular after the oil crisis of 1973, 10,000 underground houses have been built. A terrace of five homes, Britain's first subterranean development, is under way in Nottinghamshire. Italy's outstanding example of subterranean architecture is the Olivetti residential centre in Ivrea. Commissioned by Roberto Olivetti in 1969, it comprises 82 one-bedroomed apartments and 12 maisonettes and forms a house/ hotel for Olivetti employees. It is built into a hill and little can be seen from outside except a glass facade. Patnzia Vallecchi, a resident since 1992, says it is little different from living in a conventional apartment.

Tại Mỹ, nơi những ngôi nhà tiết kiệm năng lượng trở nên phổ biến sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, 10.000 ngôi nhà dưới lòng đất đã được xây dựng. Một dãy gồm năm ngôi nhà, sự phát triển dưới lòng đất đầu tiên của Anh, đang được tiến hành ở Nottinghamshire. Ví dụ nổi bật của Ý về kiến trúc ngầm là trung tâm dân cư Olivetti ở Ivrea. Được ủy quyền bởi Roberto Olivetti vào năm 1969, nó bao gồm 82 căn hộ một phòng ngủ và 12 ngôi nhà nhỏ và tạo thành một ngôi nhà / khách sạn cho nhân viên của Olivetti. Nó được xây dựng trên một ngọn đồi và có thể nhìn thấy rất ít từ bên ngoài ngoại trừ mặt tiền bằng kính. Patnzia Vallecchi, một cư dân từ năm 1992, nói rằng nó hơi khác so với sống trong một căn hộ thông thường.

H Not everyone adapts so well, and in Japan scientists at the Shimizu Corporation have developed "space creation" systems which mix light, sounds, breezes and scents to stimulate people who spend long periods below ground. Underground offices in Japan are being equipped with "virtual" windows and mirrors, while underground departments in the University of Minnesota have periscopes to reflect views and light.

Không phải ai cũng thích nghi tốt như vậy, và ở Nhật Bản, các nhà khoa học tại Tập đoàn Shimizu đã phát triển các hệ thống "tạo không gian" kết hợp ánh sáng, âm thanh, gió và mùi hương để kích thích những người ở dưới mặt đất trong thời gian dài. Các văn phòng ngầm ở Nhật Bản đang được trang bị cửa sổ và gương "ảo", trong khi các khoa ngầm ở Đại học Minnesota có kính tiềm vọng để phản chiếu tầm nhìn và ánh sáng.

I But Frank Siegmund and his family love their hobbit lifestyle. Their home evolved when he dug a cool room for his bakery business in a hill he had created. During a heatwave, they took to sleeping there. "We felt at peace and so close to nature," he says. "Gradually I began adding to the rooms. It sounds strange but we are so close to the earth we draw strength from its vibrations. Our children love it; not every child can boast of being watched through their playroom windows by rabbits.

Nhưng Frank Siegmund và gia đình anh ấy thích lối sống hobbit của họ. Ngôi nhà của họ phát triển khi anh ấy đào một căn phòng mát mẻ để kinh doanh tiệm bánh của mình trên một ngọn đồi mà anh ấy đã tạo ra. Trong một đợt nắng nóng, họ đã ngủ ở đó. "Chúng tôi cảm thấy yên bình và rất gần gũi với thiên nhiên," anh nói. "Dần dần tôi bắt đầu thêm vào các phòng. Nghe có vẻ kỳ lạ nhưng chúng tôi ở rất gần đất, chúng tôi có được sức mạnh từ những rung động của nó. Con cái chúng tôi thích điều đó; không phải đứa trẻ nào cũng có thể tự hào khi được lũ thỏ theo dõi qua cửa sổ phòng chơi của chúng.

 

Questions 13-20
Reading Passage 2 has nine paragraphs (A-I). Choose the most suitable heading for each paragraph from the list of headings below.
Write the appropriate numbers (i-xii) in boxes 13 -20 on your answer sheet. Paragraph A has been done for you as an example.

NB There are more headings than paragraphs so you will not use all of them.

List of Headings

i A designer describes his houses

ii Most people prefer conventional housing

iii Simulating a natural environment

iv How an underground family home developed

v Demands on space and energy are reduced

vi The plans for future homes

vii Worldwide examples of underground living accommodation

viii Some buildings do not require natural light

ix Developing underground services around the world

x Underground living improves health

xi Homes sold before completion

xii An underground home is discovered

13 Paragraph B
14 Paragraph C
15 Paragraph D
16 Paragraph E
17 Paragraph F
18 Paragraph G
19 Paragraph H
20 Paragraph I

Questions 21-26
Complete the sentences below with words taken from the reading passage. Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer. Write your answers in boxes 21-26 on your answer sheet.

21 Many developers prefer mass-produced houses because they ..............
22 The Dutch development was welcomed by ............
23 Hurkmans’ houses are built into ............
24 The Ivrea centre was developed for .............
25 Japanese scientists are helping people ............. underground life.
26 Frank Siegmund’s first underground room was used for ...........

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Moles happy as homes go underground

 

Questions 13-20
Reading Passage 2 has nine paragraphs (A-I). Choose the most suitable heading for each paragraph from the list of headings below.
Write the appropriate numbers (i-xii) in boxes 13 -20 on your answer sheet. Paragraph A has been done for you as an example.

NB There are more headings than paragraphs so you will not use all of them.

                       List of Headings

  i    A designer describes his houses
Một nhà thiết kế mô tả ngôi nhà của mình
 ii    Most people prefer conventional housing
Hầu hết mọi người thích nhà ở thông thường
iii    Simulating a natural environment
Mô phỏng môi trường tự nhiên
iv    How an underground family home developed
Cách một ngôi nhà gia đình dưới lòng đất phát triển
v     Demands on space and energy are reduced
Nhu cầu về không gian và năng lượng giảm
vi    The plans for future homes
Các kế hoạch cho những ngôi nhà trong tương lai
vii   Worldwide examples of underground living accommodation
Các ví dụ trên toàn thế giới về chỗ ở dưới lòng đất
viii  Some buildings do not require natural light
Một số tòa nhà không cần ánh sáng tự nhiên
ix    Developing underground services around the world
Phát triển các dịch vụ ngầm trên khắp thế giới
x     Underground living improves health
Cuộc sống dưới lòng đất cải thiện sức khỏe
xi    Homes sold before completion
Nhà đã bán trước khi hoàn thiện
xii   An underground home is discovered
Một ngôi nhà dưới lòng đất được phát hiện

13  Paragraph    B/ xi    Homes sold before completion

Giải thích:

The foundations had yet to be dug, but customers queued up to buy the unusual part-submerged houses, whose back wall consists of a grassy mound and whose front is a long glass gallery.


14  Paragraph    C/ ix    Developing underground services around the world

Giải thích:

Growing numbers of Europeans are burrowing below ground to create houses, offices, discos and shopping malls. It is already proving a way of life in extreme climates; in winter months in Montreal, Canada, for instance, citizens can escape the cold in an underground complex complete with shops and even health clinics. In Tokyo, builders are planning a massive underground city to be begun in the next decade, and underground shopping malls are already common in Japan, where 90 percent of the population is squeezed into 20 percent of the land space.


15  Paragraph    D/ viii  Some buildings do not require natural light

Giải thích:

Indeed many of the buildings which consume most land -such as cinemas, supermarkets, theatres, warehouses or libraries -have no need to be on the surface since they do not need windows.


16  Paragraph    E/ v     Demands on space and energy are reduced

Giải thích:

 A development of 194 houses which would take up 14 hectares of land above ground would occupy 2.7 hectares below it, while the number of roads would be halved. Under several metres of earth, noise is minimal and insulation is excellent.


17  Paragraph    F/ i    A designer describes his houses

Giải thích:

 It was the Tilburg architect Jo Hurkmans who hit on the idea of making use of noise embankments on main roads. His two floored, four-bedroomed, two-bathroomed detached homes are now taking shape. "They are not so much below the earth as in it," he says. "All the light will come through the glass front, which runs from the second-floor ceiling to the ground. Areas which do not need much natural lighting are at the back. The living accommodation is to the front so nobody notices that the back is dark."


18  Paragraph    G/ vii   Worldwide examples of underground living accommodation

Giải thích:

. A terrace of five homes, Britain's first subterranean development, is under way in Nottinghamshire. Italy's outstanding example of subterranean architecture is the Olivetti residential centre in Ivrea. Commissioned by Roberto Olivetti in 1969, it comprises 82 one-bedroomed apartments and 12 maisonettes and forms a house/ hotel for Olivetti employees. 


19  Paragraph    H/ iii    Simulating a natural environment

Giải thích:

in Japan scientists at the Shimizu Corporation have developed "space creation" systems which mix light, sounds, breezes and scents to stimulate people who spend long periods below ground. Underground offices in Japan are being equipped with "virtual" windows and mirrors, while underground departments in the University of Minnesota have periscopes to reflect views and light.


20  Paragraph    I/iv    How an underground family home developed

Giải thích:

 Their home evolved when he dug a cool room for his bakery business in a hill he had created. During a heatwave, they took to sleeping there. "We felt at peace and so close to nature," he says. "Gradually I began adding to the rooms. It sounds strange but we are so close to the earth we draw strength from its vibrations. Our children love it; not every child can boast of being watched through their playroom windows by rabbits.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 21-26
Complete the sentences below with words taken from the reading passage. Use NO MORE THAN THREE WORDS for each answer. Write your answers in boxes 21-26 on your answer sheet.

21   Many developers prefer mass-produced houses because they .... sell quickly..........

Nhiều chủ đầu tư thích nhà sản xuất hàng loạt vì chúng bán nhanh

Giải thích: đoạn F

 In Europe the obstacle has been conservative local authorities and developers who prefer to ensure quick sales with conventional mass-produced housing. 

.................................................................................................................................................................................


22   The Dutch development was welcomed by ...South Limburg planners.........

Sự phát triển của Hà Lan được các nhà quy hoạch Nam Limburg hoan nghênh

Giải thích: đoạn F

But the Dutch development was greeted with undisguised relief by South Limburg planners because of Holland's chronic shortage of land. 

.................................................................................................................................................................................


23   Hurkmans’ houses are built into ....embankments........

Những ngôi nhà của Hurkman được xây dựng vào trong các bờ kè

Giải thích: đoạn F

It was the Tilburg architect Jo Hurkmans who hit on the idea of making use of noise embankments on main roads. His two floored, four-bedroomed, two-bathroomed detached homes are now taking shape."They are not so much below the earth as in it," he says

.................................................................................................................................................................................


24   The Ivrea centre was developed for .... Olivetti employees.........

Trung tâm Ivrea được phát triển cho các nhân viên của Olivetti.

Giải thích: đoạn G

Italy's outstanding example of subterranean architecture is the Olivetti residential centre in Ivrea. Commissioned by Roberto Olivetti in 1969, it comprises 82 one-bedroomed apartments and 12 maisonettes and forms a house/ hotel for Olivetti employees.

.................................................................................................................................................................................


25   Japanese scientists are helping people ......adapt to....... underground life.

Các nhà khoa học Nhật Bản đang giúp con người thích nghi với cuộc sống dưới lòng đất.

Giải thích: đoạn H

Not everyone adapts so well, and in Japan scientists at the Shimizu Corporation have developed "space creation" systems which mix light, sounds, breezes and scents to stimulate people who spend long periods below ground.

.................................................................................................................................................................................


26   Frank Siegmund’s first underground room was used for ..... his bakery business.........

Căn phòng dưới lòng đất đầu tiên của Frank Siegmund được sử dụng cho việc kinh doanh tiệm bánh của ông

Giải thích: đoạn I

Their home evolved when he dug a cool room for his bakery business in a hill he had created

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
13 xi
14 ix
15 viii
16 v
17 i
18 vii
19 iii
20 iv
21 sell (more) quickly
22 (South Limberg) planners
23 (road/ noise) embankments
24 (Olivetti) employees
25 adapt to
26 his bakery business / a cool room

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status