ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Glass Capturing the Dance of Light

Glass Capturing the Dance of Light

A Glass, in one form or another, has long been in noble service to humans As one of the most widely used of manufactured materials, and certainly the most versatile, it can be as imposing as a telescope mirror the width of a tennis court or as small and simple as a

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Glass Capturing the Dance of Light

 

A Glass, in one form or another, has long been in noble service to humans. As one of the most widely used of manufactured materials, and certainly the most versatile, it can be as imposing as a telescope mirror the width of a tennis court or as small and simple as a marble rolling across the dirt. The uses of this adaptable material have been broadened dramatically by new technologies glass fibre optics — more than eight million miles — carrying telephone and television signals across nations, glass ceramics serving as the nose cones of missiles and as crowns for teeth; tiny glass beads taking radiation doses inside the body to specific organs, even a new type of glass fashioned of nuclear waste in order to dispose of that unwanted material.

Thủy tinh, ở dạng này hay dạng khác, từ lâu đã phục vụ con người một cách cao quý. Là một trong những vật liệu sản xuất được sử dụng rộng rãi nhất và chắc chắn là đa năng nhất, nó có thể to lớn đồ sộ như một chiếc gương kính viễn vọng có chiều rộng bằng một sân tennis hoặc như nhỏ và đơn giản như một viên bi lăn trên mặt đất. Việc sử dụng vật liệu có thể thích ứng này đã được mở rộng đáng kể nhờ các công nghệ mới sợi quang học thủy tinh — hơn tám triệu dặm — truyền tín hiệu điện thoại và truyền hình khắp các quốc gia, sứ thủy tinh dùng làm nón ở đầu nhọn của tên lửa và làm thân răng; các hạt thủy tinh nhỏ mang phân lượng phóng xạ bên trong cơ thể đến các cơ quan cụ thể, thậm chí là một loại thủy tinh mới được tạo ra từ chất thải hạt nhân để loại bỏ vật liệu không mong muốn đó.

 

B On the horizon are optical computers. These could store programs and process information by means of light - pulses from tiny lasers - rather than electrons. And the pulses would travel over glass fibres, not copper wire. These machines could function hundreds of times faster than today’s electronic computers and hold vastly more information. Today fibre optics are used to obtain a clearer image of smaller and smaller objects than ever before - even bacterial viruses. A new generation of optical instruments is emerging that can provide detailed imaging of the inner workings of cells. It is the surge in fibre optic use and in liquid crystal displays that has set the U.S. glass industry (a 16 billion dollar business employing some 150,000 workers) to building new plants to meet demand.

Máy tính quang học sắp xuất hiện. Chúng có thể lưu trữ các chương trình và xử lý thông tin bằng phương tiện ánh sáng - xung từ các tia laze cực nhỏ - chứ không phải điện tử. Và các xung sẽ truyền qua sợi thủy tinh, không phải dây đồng. Những máy này có thể hoạt động nhanh hơn hàng trăm lần so với máy tính điện tử ngày nay và chứa được nhiều thông tin hơn. Ngày nay, sợi quang được sử dụng để thu được hình ảnh rõ ràng hơn bao giờ hết về các vật thể ngày càng nhỏ hơn - thậm chí cả vi rút vi khuẩn. Một thế hệ dụng cụ quang học mới đang xuất hiện có thể cung cấp hình ảnh chi tiết về hoạt động bên trong của tế bào. Chính sự gia tăng sử dụng sợi quang và màn hình tinh thể lỏng đã khiến cho ngành công nghiệp thủy tinh Hoa Kỳ (một doanh nghiệp trị giá 16 tỷ đô la sử dụng khoảng 150.000 công nhân) bắt đầu việc xây dựng các nhà máy mới để đáp ứng nhu cầu.

liquid crystal displays : màn hình tinh thể lỏng

 

C But it is not only in technology and commerce that glass has widened its horizons. The use of glass as art, a tradition spins back at least to Roman times, is also booming. Nearly everywhere, it seems, men and women are blowing glass and creating works of art. 'I didn’t sell a piece of glass until 1975,' Dale Chihuly said, smiling, for in the 18 years since the end of the dry spell, he has become one of the most financially successful artists of the 20th century. He now has a new commission - a glass sculpture for the headquarters building of a pizza company - for which his fee is half a million dollars.

Nhưng thủy tinh không chỉ mở rộng tầm nhìn của nó trong công nghệ và thương mại. Việc sử dụng thủy tinh làm nghệ thuật, một truyền thống kéo sợi thủy tinh ít nhất đã có từ thời La Mã, cũng đang bùng nổ. Gần như ở khắp mọi nơi, đàn ông và phụ nữ đang thổi thủy tinh và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật. Dale Chihuly mỉm cười nói “Tôi đã không bán một mảnh thủy tinh nào cho đến năm 1975”, sau 18 năm kể từ khi kết thúc thời kỳ héo úa, ông đã trở thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất về mặt tài chính của thế kỷ 20. Bây giờ ông ấy có một nhiệm vụ mới - một tác phẩm điêu khắc bằng kính cho tòa nhà trụ sở của một công ty bánh pizza - với mức phí của ông ấy là nửa triệu đô la.

 

D But not all the glass technology that touches our lives is ultra-modern. Consider the simple light bulb; at the turn of the century most light bulbs were hand blown, and the cost of one was equivalent to half a day’s pay for the average worker. In effect, the invention of the ribbon machine by Corning in the 1920s lighted a nation. The price of a bulb plunged. Small wonder that the machine has been called one of the great mechanical achievements of all time. Yet it is very simple: a narrow ribbon of molten glass travels over a moving belt of steel in which there are holes. The glass sags through the holes and into waiting moulds. Puffs of compressed air then shape the glass. In this way, the envelope of a light bulb is made by a single machine at the rate of 66,000 an hour, as compared with 1,200 a day produced by a team of four glassblowers.

Nhưng không phải tất cả các công nghệ thủy tinh có liên quan đến cuộc sống của chúng ta đều cực kỳ hiện đại. Hãy xem xét bóng đèn đơn giản; vào đầu thế kỷ này, hầu hết các bóng đèn đều được thổi bằng tay và giá của một chiếc tương đương với nửa ngày lương của một công nhân bình thường. Trên thực tế, việc Corning phát minh ra máy ruy băng vào những năm 1920 đã thắp sáng cả một quốc gia. Giá bóng đèn lao dốc. Một chút ngạc nhiên khi chiếc máy này được gọi là một trong những thành tựu cơ học vĩ đại nhất mọi thời đại. Ấy vậy mà nó rất đơn giản: một dải băng hẹp bằng thủy tinh nóng chảy di chuyển trên một vành đai thép chuyển động có lỗ. Kính chảy qua các lỗ và vào khuôn chờ sẵn. Những luồng khí nén sau đó định hình kính. Theo cách này, vỏ ngoài của bóng đèn được tạo ra bởi một chiếc máy duy nhất với tốc độ 66.000 chiếc một giờ, so với 1.200 chiếc mỗi ngày được sản xuất bởi một nhóm bốn thợ thổi thủy tinh.

 

E The secret of the versatility of glass lies in its interior structure. Although it is rigid, and thus like a solid, the atoms are arranged in a random disordered fashion, characteristic of a liquid. In the melting process, the atoms in the raw materials are disturbed from their normal position in the molecular structure; before they can find their way back to crystalline arrangements the glass cools. This looseness in molecular structure gives the material what engineers call tremendous “formability” which allows technicians to tailor glass to whatever they need.

Bí mật về tính linh hoạt của thủy tinh nằm ở cấu trúc bên trong của nó. Mặc dù nó cứng, và do đó giống như chất rắn, nhưng các nguyên tử được sắp xếp theo kiểu ngẫu nhiên không trật tự, đặc trưng của chất lỏng. Trong quá trình nấu chảy, các nguyên tử trong nguyên liệu thô bị xáo trộn khỏi vị trí bình thường trong cấu trúc phân tử; trước khi chúng có thể tìm đường trở lại sự sắp xếp tinh thể, thủy tinh nguội đi. Sự lỏng lẻo trong cấu trúc phân tử này mang lại cho vật liệu cái mà các kỹ sư gọi là “khả năng tạo hình” to lớn, cho phép các kỹ thuật viên điều chỉnh kính theo bất cứ thứ gì họ cần.

 

F Today, scientists continue to experiment with new glass mixtures and building designers test their imaginations with applications of special types of glass. A London architect, Mike Davies, sees even more dramatic buildings using molecular chemistry. “Glass is the great building material of the future, the 'dynamic skin',’ he said. “Think of glass that has been treated to react to electric currents going through it, glass that will change from clear to opaque at the push of a button, that gives you instant curtains. Think of how the tall buildings in New York could perform a symphony of colours as the glass in them is made to change colours instantly.” Glass as instant curtains is available now, but the cost is exorbitant. As for the glass changing colours instantly, that may come true. Mike Davies’s vision may indeed be on the way to fulfilment.

Ngày nay, các nhà khoa học tiếp tục thử nghiệm các hỗn hợp thủy tinh mới và các nhà thiết kế tòa nhà kiểm tra trí tưởng tượng của họ với các ứng dụng của các loại kính đặc biệt. Kiến trúc sư người London, Mike Davies, thậm chí còn nhìn thấy những tòa sử dụng hóa học phân tử ấn tượng hơn. Ông nói: “Kính là vật liệu xây dựng tuyệt vời của tương lai, là 'lớp da động'''. “Hãy nghĩ về loại kính được xử lý để phản ứng với dòng điện chạy qua nó, loại kính sẽ chuyển từ trong suốt sang mờ đục chỉ bằng một nút bấm, mang đến cho bạn những tấm rèm cửa ngay lập tức. Hãy nghĩ về cách các tòa nhà cao tầng ở New York có thể biểu diễn một bản giao hưởng màu sắc khi kính trong các tòa nhà được tạo ra để thay đổi màu sắc ngay lập tức.” Kính trở thành rèm cửa ngay lập tức hiện có sẵn, nhưng chi phí là cắt cổ. Còn về việc kính đổi màu tức thì, điều đó có thể thành hiện thực. Tầm nhìn của Mike Davies thực sự có thể đang trên đường trở thành hiện thực.

Adapted from “Glass: Capturing the Dance of Light” by William S. Ellis, National Geographic. ]

 

 

Questions 1-5
Reading Passage 1 has six paragraphs (A-F). Choose the most suitable heading/or each paragraph from the list of headings below. Write the appropriate numbers (i-x) in boxes 1-5 on your answer sheet. Paragraph A has been done for you as an example.
NB There are more headings than paragraphs so you will not use all of them. You may use any heading more at once.

Example                                                Answer   
Paragraph A                                            X  

 

       List of Headings
______________________________________

    Growth in the market for glass crafts
ii    Computers and their dependence on glass

iii    What makes glass so adaptable
iv    Historical development of glass
v     Scientists’ dreams cost millions
vi    Architectural experiments with glass
vii   Glass art galleries flourish
viii  Exciting innovations in fibre optics
ix    A former glass technology
x     Everyday uses of glass

______________________________________

1  Paragraph  B
2  Paragraph  C
3  Paragraph  D
4  Paragraph  E
5  Paragraph  F

Questions 6-8
The diagram below shows the principle of Coming’s ribbon machine. Label the diagram by selecting NO MORE THAN THREE WORDS from the Reading Passage to fill each numbered space. Write your answers in boxes 6-8 on your answer sheet.

 IELTS academic reading sample 37

Questions 9-13
Look at the list below of the uses of glass. According to the passage, state whether these uses exist today, will exist in the future or are not mentioned by the writer.

In boxes 9-13, write
   A  if the uses exist today
   B  if the uses will exist in the future
   C  if the uses are not mentioned by the writer

9. dental fittings
10. optical computers
11. sculptures
12. fashions
13. curtains

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Glass Capturing the Dance of Light

 

Questions 1-5
Reading Passage 1 has six paragraphs (A-F). Choose the most suitable heading/or each paragraph from the list of headings below. Write the appropriate numbers (i-x) in boxes 1-5 on your answer sheet. Paragraph A has been done for you as an example.
NB There are more headings than paragraphs so you will not use all of them. You may use any heading more at once.

Example                                                Answer   
Paragraph A                                            X  

 

       List of Headings
______________________________________

i     Growth in the market for glass crafts
Tăng trưởng trong thị trường đối với nghề làm thủy tinh

ii    Computers and their dependence on glass
Máy tính và sự phụ thuộc của chúng vào kính

iii    What makes glass so adaptable
Điều gì làm cho thủy tinh có khả năng thích ứng cao như vậy

iv    Historical development of glass
Lịch sử phát triển của thủy tinh

v     Scientists’ dreams cost millions
Giấc mơ của các nhà khoa học tiêu tốn hàng triệu đô la

vi    Architectural experiments with glass
Thí nghiệm kiến trúc với kính

vii   Glass art galleries flourish
Phòng trưng bày nghệ thuật thủy tinh phát triển mạnh mẽ

viii  Exciting innovations in fibre optics
Những đổi mới thú vị trong sợi quang

ix    A former glass technology
Công nghệ thủy tinh cũ

x     Everyday uses of glass
Việc sử dụng thủy tinh hàng ngày

______________________________________

1  Paragraph  B/ viii  Exciting innovations in fibre optics

Giải thích:

Today fibre optics are used to obtain a clearer image of smaller and smaller objects than ever before - even bacterial viruses. A new generation of optical instruments is emerging that can provide detailed imaging of the inner workings of cells. 


2  Paragraph  C/ i     Growth in the market for glass crafts

Giải thích:

But it is not only in technology and commerce that glass has widened its horizons. 


3  Paragraph  D/ ix    A former glass technology

Giải thích:

But not all the glass technology that touches our lives is ultra-modern. Consider the simple light bulb; at the turn of the century most light bulbs were hand blown, and the cost of one was equivalent to half a day’s pay for the average worker. In effect, the invention of the ribbon machine by Corning in the 1920s lighted a nation.


4  Paragraph  E/ iii    What makes glass so adaptable

Giải thích:

The secret of the versatility of glass lies in its interior structure. 

5  Paragraph  F/ vi    Architectural experiments with glass

Giải thích:

Today, scientists continue to experiment with new glass mixtures and building designers test their imaginations with applications of special types of glass. A London architect, Mike Davies, sees even more dramatic buildings using molecular chemistry.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 6-8
The diagram below shows the principle of Coming’s ribbon machine. Label the diagram by selecting NO MORE THAN THREE WORDS from the Reading Passage to fill each numbered space. Write your answers in boxes 6-8 on your answer sheet.

 IELTS academic reading sample 37

6. molten glass

7. belt of steel

8. moulds

Giải thích: đoạn D

 Small wonder that the machine has been called one of the great mechanical achievements of all time. Yet it is very simple: a narrow ribbon of molten glass travels over a moving belt of steel in which there are holes. The glass sags through the holes and into waiting moulds. Puffs of compressed air then shape the glass.

 

Questions 9-13
Look at the list below of the uses of glass. According to the passage, state whether these uses
exist today, will exist in the future or are not mentioned by the writer.

In boxes 9-13, write
   A  if the uses exist today

Nếu cách sử dụng còn tồn tại hiện nay
   B  if the uses will exist in the future

Nếu cách sử dụng sẽ tồn tại trong tương lai
   C  if the uses are not mentioned by the writer

Nếu cách sử dụng không được đề cập bời người Viết

 

09.A dental fittings/ dụng cụ nha khoa

Giải thích: Đoạn A

Glass, in one form or another, has long been in noble service to humans. As one of the most widely used of manufactured materials, and certainly the most versatile, it can be as imposing as a telescope mirror the width of a tennis court or as small and simple as a marble rolling across dirt .The uses of this adaptable material have been broadened dramatically by new technologies glass fibre optics — more than eight million miles — carrying telephone and television signals across nations, glass ceramics serving as the nose cones of missiles and as crowns for teeth.


10.B optical computers/ máy tính quang học

Giải thích: Đoạn B

On the horizon are optical computers.


11.A sculptures/ điêu khắc

Giải thích: Đoạn C

'I didn’t sell a piece of glass until 1975,' Dale Chihuly said, smiling, for in the 18 years since the end of the dry spell, he has become one of the most financially successful artists of the 20th century. He now has a new commission - a glass sculpture for the headquarters building of a pizza company - for which his fee is half a million dollars.


12 .C fashions/ thời trang

Giải thích: không có thông tin


13.A curtains/ rèm cửa

Giải thích: Đoạn F

Glass as instant curtains is available now, but the cost is exorbitant.

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1 viii
2 i
3 ix
4 iii
5 vi
6 molten glass/ ribbon of glass/ molten glass ribbon
7 belt of steel/ steel belt/ moving belt
8 (lightbulb) moulds
9 A
10 B
11 A
12 C
13 A

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status