ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Dirty River But Clean Water

Dirty River But Clean Water

Floods can occur in rivers when the flow rate exceeds the capacity of the river channel, particularly at bends or meanders in the waterway. Floods often cause damage to homes and businesses if they are in the natural flood plains of rivers. While riverine flood damage can be eliminated

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Dirty River But Clean Water

 

Floods can occur in rivers when the flow rate exceeds the capacity of the river channel, particularly at bends or meanders in the waterway. Floods often cause damage to homes and businesses if they are in the natural flood plains of rivers. While riverine flood damage can be eliminated by moving away from rivers and other bodies of water, people have traditionally lived and worked by rivers because the land is usually flat and fertile and because rivers provide easy travel and access to commerce and industry.

Lũ có thể xảy ra trên các con sông khi tốc độ dòng chảy vượt quá sức chứa của lòng sông, đặt biệt tại các khúc quanh hoặc khúc khuỷu trên tiết diện chảy. Lũ thường gây ra những tổn thất đối với nhà cửa và các cơ sở kinh doanh nếu chúng ở trong những đồng bằng ngập lũ tự nhiên của các con sông. Mặc dù thiệt hại do lũ lụt ven sông có thể bị loại bỏ bằng cách di chuyển ra khỏi sông và nhiều khu vực nước khác, nhưng mọi người có truyền thống sống và làm việc  bên các con sông bởi vì đất thường bằng phẳng và màu mỡ và bởi vì sông giúp đi lại dễ dàng và dễ tiếp cận với thương mại và công nghiệp.

A
Fire and flood are two of humanity’s worst nightmares. People have, therefore, always sought to control them. Forest fires are snuffed out quickly. The flow of rivers is regulated by weirs and dams. At least, that is how it used to be. But foresters have learned that forests need fires to clear out the brash and even to get seeds to germinate. And a similar revelation is now – dawning on hydrologists. Rivers – and the ecosystems they support – need floods. That is why a man-made torrent has been surging down the Grand Canyon. By Thursday, March 6th it was running at full throttle, which was expected to be sustained for 60 hours.

Hỏa hoạn và lũ lụt là hai trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của loài người. Do vậy mọi người luôn luôn tìm kiếm cách kiểm soát chúng. Cháy rừng được dập tắt nhanh chóng. Dòng chảy của các con sông được điều chỉnh bởi đập và bể nước. Ít nhất, đó là cách nó được dùng. Nhưng những người làm rừng đã biết rằng rừng cần cháy để dọn sạch đống cành cây linh tinh và thậm chí làm cho hạt giống nảy mầm. Và một mối quan hệ tương tự vậy đang bắt đầu lóe lên trong các nhà thủy văn học. Các con sông - và hệ sinh thái mà chúng hỗ trợ cần các trận lũ. Đó là lý do vì sao một dòng nước lũ nhân tạo đang tràn xuống Grand Canyon. Đến thứ 5, ngày 6 tháng 3 nó đã chảy hết cỡ được dự đoán sẽ duy trì trong 60 giờ.

B
Floods once raged through the canyon every year. Spring Snow from as far away as Wyoming would melt and swell the Colorado river to a flow that averaged around 1,500 cubic metres (50,000 cubic feet) a second. Every eight years or so, that figure rose to almost 3,000 cubic metres. These floods infused the river with sediment, carved its beaches and built its sandbars.

Lũ lụt từng hoành hành qua hẻm núi hàng năm. Tuyết mùa xuân từ xa tận Wyoming sẽ tan chảy và cuốn dòng sông Colorado lên thành dòng chảy trung bình khoảng 1.500 mét khối (50.000 feet khối) một giây. Cứ sau khoảng 8 năm, con số đó đã tăng lên gần 3.000 mét khối. Những trận lũ lụt này đã rót trầm tích vào dòng sông, khoét sâu các bãi biển và xây dựng các bãi cát của nó.

C
However, in the four decades since the building of the Glen Canyon dam, just upstream of the Grand Canyon, the only sediment that it has collected has come from tiny, undammed tributaries. Even that has not been much use as those tributaries are not powerful enough to distribute the sediment in an ecologically valuable way.

Tuy nhiên, trong bốn thập kỷ kể từ khi xây dựng đập Glen Canyon, ngay thượng nguồn của Grand Canyon, trầm tích duy nhất mà nó thu thập được đến từ các nhánh sông nhỏ, không được làm đập. Thậm chí trầm tích đó vẫn chưa được sử dụng nhiều vì những phụ lưu đó không đủ mạnh để phân phối trầm tích theo cách có giá trị về mặt sinh thái.

D
This lack of flooding has harmed local wildlife. The humpback chub, for example, thrived in the rust-red waters of the Colorado. Recently, though, its population has crashed. At first sight, it looked as if the reason was that the chub were being eaten by trout introduced for sport fishing in the mid-20th century. But trout and chub co-existed until the Glen Canyon dam was built, so something else is going on. Steve Gloss, of the United States’ Geological Survey (USGS), reckons that the chub’s decline is the result of their losing their most valuable natural defense, the Colorado’s rusty sediment. The chub were well adapted to the poor visibility created by the thick, red water which gave the river its name, and depended on it to hide from predators. Without the cloudy water, the chub became vulnerable.

Sự thiếu hụt lũ lụt này đã gây hại cho động vật hoang dã địa phương. Ví dụ, loài chub lưng gù phát triển mạnh ở vùng nước màu đỏ gỉ ở Colorado. Tuy nhiên, gần đây, quần thể của nó đã giảm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trông như thể lý do là vì chub đã bị ăn thịt bởi cá hồi được giới thiệu để câu cá thể thao vào giữa thế kỷ 20. Nhưng cá hồi và chub cùng tồn tại cho đến khi đập Glen Canyon được xây dựng, vì vậy điều gì đó khác đang xảy ra. Steve Gloss, thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), cho rằng sự suy giảm của chub là kết quả của việc chúng mất đi lớp bảo vệ tự nhiên quý giá nhất, lớp trầm tích gỉ sét của Colorado. Các chub đã thích nghi tốt với môi trường hạn chế tầm nhìn được tạo ra bởi lớp nước dày, màu đỏ đã được dùng làm tên cho dòng sông và phụ thuộc vào nó để ẩn náu khỏi những kẻ săn mồi. Nếu không có nước đục, chub sẽ dễ bị tấn công.E
And the chub are not alone. In the years since the Glen Canyon dam was built, several species have vanished altogether. These include the Colorado pike-minnow, the razorback sucker and the round-tail chub. Meanwhile, aliens including fathead minnows, channel catfish and common carp, which would have been hard, put to survive in the savage waters of the undammed canyon, have moved in.

Và cá chub không đơn độc. Trong những năm kể từ khi đập Glen Canyon được xây dựng, một số loài đã biến mất hoàn toàn. Chúng bao gồm pike-minnow Colorado, cá lưỡi dao cạo và chub đuôi tròn. Trong khi đó, những sinh vật xa lạ bao gồm cá tuế béo, cá da trơn và cá chép thường, vốn rất cứng cỏi nếu được đưa vào để tồn tại trong vùng nước dữ dội của hẻm núi không được ngăn đập, đã di chuyển đến.F
So flooding is the obvious answer. Unfortunately, it is easier said than done. Floods were sent down the Grand Canyon in 1996 and 2004 and the results were mixed. In 1996 the flood was allowed to go on too long. To start with, all seemed well. The floodwaters built up sand banks and infused the river with sediment. Eventually, however, the continued flow washed most of the sediment out of the canyon. This problem was avoided in 2004, but unfortunately, on that occasion, the volume of sand available behind the dam was too low to rebuild the sandbanks. This time, the USGS is convinced that things will be better. The amount of sediment available is three times greater than it was in 2004. So if a flood is going to do some good, this is the time to unleash one.

Vì vậy, ngập lụt là câu trả lời hiển nhiên. Thật không may, nói thì dễ hơn làm. Lũ lụt đã được đổ xuống Grand Canyon vào năm 1996 và 2004 và kết quả là khác nhau. Năm 1996, lũ lụt đã được phép kéo dài quá lâu. Lúc đầu, tất cả đều có vẻ tốt. Nước lũ bồi đắp các bờ cát và rót trầm tích đầy sông. Tuy nhiên, cuối cùng, dòng chảy liên tục đã cuốn trôi phần lớn trầm tích ra khỏi hẻm núi. Vấn đề này đã được giải quyết vào năm 2004, nhưng thật không may, vào dịp đó, khối lượng cát có sẵn sau con đập quá thấp để xây dựng lại các bãi cát. Lần này, USGS tin rằng mọi thứ sẽ tốt hơn. Lượng phù sa hiện có sẵn lớn hơn ba lần so với năm 2004. Vì vậy, nếu một trận lũ thực hiện một số điều có lợi, thì đây là lúc để giải phóng một trận lũ.G  
Even so, it may turn out to be an empty gesture. At less than 1,200 cubic metres a second, this flood is smaller than even an average spring flood, let alone one of the mightier deluges of the past. Those glorious inundations moved massive quantities of sediment through the Grand Canyon, wiping the slate dirty, and making a muddy mess of silt and muck that would make modern river rafters cringe.

Mặc dù vậy, nó hóa ra là một hành động trống rỗng. Với tốc độ dưới 1.200 mét khối một giây, trận lũ này còn nhỏ hơn cả một trận lũ mùa xuân trung bình, chứ chưa nói đến một trong những trận lũ lớn hơn trước đây. Những trận ngập lụt huy hoàng đó đã di chuyển một lượng lớn trầm tích qua Grand Canyon, quét sạch đá phiến làm bẩn, và tạo ra một đống phù sa và bùn lầy có thể làm cho những chiếc bè trên sông hiện đại co rúm lại.

 

 

Questions 1-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?

In boxes 1-7 on your answer sheet, write:

TRUE     if the statement agrees with the information
FALSE     if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

1. Damage caused by fire is worse than that caused by flood.
2. The flood peaks at almost 1500 cubic meters every eight years.
3. Contribution of sediments delivered by tributaries has little impact.
4. Decreasing number of chubs is always caused by introducing of trout since mid 20th century.
5. It seemed that the artificial flood in 1996 had achieved success partly at the very beginning.
6. In fact, the yield of artificial flood water is smaller than an average natural flood at present.
7. Mighty floods drove fast-moving flows with clean and high-quality water.

Questions 8-13

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 8-13 on your answer sheet.


The eco-impact of the Canyon Dam

Floods are people’s nightmare. In the past, canyon was raged by flood every year. The snow from far Wyoming would melt in the season of 8 ....................... and caused a flood flow peak in Colorado river. In the four decades after people built the Glen Canyon dam, it only could gather 9 ....................... together from tiny, undammed tributaries.

Humpback chub population on reduced, why?

Then, several species disappeared including Colorado pike-minnow, 10 ....................... and the round-tail chub. Meanwhile, some moved in such as fathead minnows, channel catfish and 11 ....................... . The non-stopped flow leaded to the washing away of the sediment out of the canyon, which poses a great threat to the chubs because it has poor 12 ....................... away from predators. In addition, the volume of 13 ....................... available behind the dam was too low to rebuild the bars and flooding became more serious.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

 Dirty River But Clean Water

 

Questions 1-7

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?

In boxes 1-7 on your answer sheet, write:

TRUE     if the statement agrees with the information
FALSE     if the statement contradicts the information
NOT GIVEN    if there is no information on this

1.NG Damage caused by fire is worse than that caused by flood.

Thiệt hại do hỏa hoạn gây ra nặng hơn do lụt

Giải thích: không có thông tin trong bài, đoạn 1 chỉ nói là cả hai đều là ác mộng của loài người


2.F The flood peaks at almost 1500 cubic meters every eight years.

Đỉnh lũ gần 1500 khối nước mỗi tám năm

Giải thích: Đoạn B

Spring Snow from as far away as Wyoming would melt and swell the Colorado river to a flow that averaged around 1,500 cubic metres (50,000 cubic feet) a second. Every eight years or so, that figure rose to almost 3,000 cubic metres.


3.T Contribution of sediments delivered by tributaries has little impact.

Sự đóng góp cặn bùn do các nhánh sông cung cấp có ít ảnh hưởng

Giải thích: Đoạn C

However, in the four decades since the building of the Glen Canyon dam, just upstream of the Grand Canyon, the only sediment that it has collected has come from tiny, undammed tributaries. Even that has not been much use as those tributaries are not powerful enough to distribute the sediment in an ecologically valuable way.


4.F Decreasing number of chubs is always caused by introducing of trout since mid 20th century.

Giảm lượng cá chub luôn do việc giới thiệu cá hồi kể từ giữa thế kỷ 20 gây ra.

Giải thích: Đoạn D

At first sight, it looked as if the reason was that the chub were being eaten by trout introduced for sport fishing in the mid-20th century. But trout and chub co-existed until the Glen Canyon dam was built, so something else is going on.


5.T It seemed that the artificial flood in 1996 had achieved success partly at the very beginning.

Có vẻ như lũ lụt nhân tạo vào 1996 đã đạt được thành công phần nào vào lúc đầu

Giải thích: Đoạn F

So flooding is the obvious answer. Unfortunately, it is easier said than done. Floods were sent down the Grand Canyon in 1996 and 2004 and the results were mixed. In 1996 the flood was allowed to go on too long. To start with, all seemed well.


6.T In fact, the yield of artificial flood water is smaller than an average natural flood at present.

Thực tế, lượng nước của nước lũ nhân tạo ít hơn một cơn lũ tự nhiên thông thường ở hiện tại

Giải thích: Đoạn G

Even so, it may turn out to be an empty gesture. At less than 1,200 cubic metres a second, this flood is smaller than even an average spring flood, let alone one of the mightier deluges of the past


7. NG Mighty floods drove fast moving flows with clean and high-quality water.

Những trận lũ lớn đẩy nhanh dòng chảy đang chuyển động cùng với nước sạch và chất lượng cao

Giải thích: không có thông tin

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 8-13

Complete the summary below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 8-13 on your answer sheet.


The eco-impact of the Canyon Dam/ Ý nghĩa sinh thái của Đập Canyon

Floods are people’s nightmare. In the past, canyon was raged by flood every year. The snow from far Wyoming would melt in the season of 8 .....spring.................. and caused a flood flow peak in Colorado river. In the four decades after people built the Glen Canyon dam, it only could gather 9 ....sendiments................... together from tiny, undammed tributaries.

Các trận lũ là ác mộng của con người. Trong quá khứ, hẻm núi bị hoành hành bởi lũ lụt mỗi năm. Tuyết từ Wyoming xa xa chảy ở mùa.... và gây ra đỉnh lũ ở sông Colorado. Trong bốn thập kỷ sau khi con người xây đập Glen Canyon, nó chỉ thu... từ những nhánh sông không có đập, nhỏ xíu

Giải thích: Đoạn B, C

Floods once raged through the canyon every year. Spring Snow from as far away as Wyoming would melt and swell the Colorado river to a flow that averaged around 1,500 cubic metres (50,000 cubic feet) a second.

However, in the four decades since the building of the Glen Canyon dam, just upstream of the Grand Canyon, the only sediment that it has collected has come from tiny, undammed tributaries

Humpback chub population on reduced, why?

Quần thể cá bống lưng gù bị giảm, tại sao?

Then, several species disappeared including Colorado pike-minnow, 10 ...razorback sucker.................... and the round-tail chub. Meanwhile, some moved in such as fathead minnows, channel catfish and 11 ........common carp............... . The non-stopped flow leaded to the washing away of the sediment out of the canyon, which poses a great threat to the chubs because it has poor 12 .....visibility.................. away from predators. In addition, the volume of 13 .......sand................ available behind the dam was too low to rebuild the bars and flooding became more serious.

Hồi đó, một vài loài biến mất gồm cá pike-minnow, cá lưỡi cạo và cá chub đuôi tròn. Trong khi đó, một vài loài chuyển vào như cá tuế béo, cá da trơn và cá chép thường. Dòng chảy liên tục dẫn đến làm sạch cặn bùn từ hẻm núi, gây ra một đe dọa lớn cho cá chub bởi vì chúng có môi trường hạn chế tầm nhìn tránh khỏi loài săn mồi. Hơn nữa, lượng cát có sẵn sau con đập quá thấp để tái xây dựng cồn cát ngầm và ngập lụt trở nên nghiêm trọng hơn.

Giải thích:

Đoạn D,

Steve Gloss, of the United States’ Geological Survey (USGS), reckons that the chub’s decline is the result of their losing their most valuable natural defense, the Colorado’s rusty sediment.

Đoạn E

And the chub are not alone. In the years since the Glen Canyon dam was built, several species have vanished altogether. These include the Colorado pike-minnow, the razorback sucker and the round-tail chub. Meanwhile, aliens including fathead minnows, channel catfish and common carp, which would have been hard, put to survive in the savage waters of the undammed canyon, have moved in.

Đoạn F

This problem was avoided in 2004, but unfortunately, on that occasion, the volume of sand available behind the dam was too low to rebuild the sandbanks

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. NOT GIVEN
2. FALSE
3. TRUE
4. FALSE
5. TRUE
6. TRUE
7. NOT GIVEN
8. spring
9. sediment
10. razorback sucker
11. common carp
12. visibility
13. sand

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status