ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Creating Artificial Reefs

Creating Artificial Reefs

In the coastal waters of the US, a nation's leftovers have been discarded. Derelict ships, concrete blocks, scrapped cars, army tanks, tyres filled with concrete and redundant planes litter the sea floor. However, this is not waste disposal, but part of a coordinated

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Creating Artificial Reefs

 

In the coastal waters of the US, a nation's leftovers have been discarded. Derelict ships, concrete blocks, scrapped cars, army tanks, tyres filled with concrete and redundant planes litter the sea floor. However, this is not waste disposal, but part of a coordinated, state-run programme. To recently arrived fish, plants and other sea organisms, these artificial reefs are an ideal home, offering food and shelter. ĐOẠN 1

Ở vùng nước ven biển của Hoa Kỳ, những vật thừa thải của một quốc gia bị vứt bỏ. Những con tàu vô chủ, những khối bê tông, những chiếc ô tô phế thải, xe tăng quân đội, lốp xe chứa đầy bê tông và những chiếc máy bay không dùng đến nằm rải rác dưới đáy biển. Tuy nhiên, đây không phải là sự vứt bỏ lãng phí, mà là một phần của chương trình phối hợp do nhà nước điều hành. Đối với cá, thực vật và các sinh vật biển khác mới đến khu vực gần đây, những khu đá ngầm nhân tạo này là ngôi nhà lý tưởng, cung cấp thức ăn và nơi trú ẩn.

 

Sea-dumping incites widespread condemnation. Little surprise when oceans are seen as 'convenient' dumping grounds for the rubbish we have created but would rather forget. However, scientific evidence suggests that if we dump the right things, sea life can actually be enhanced. And more recently, purpose-built structures of steel or concrete have been employed - some the size of small apartment blocks -principally to increase fish harvests. ĐOẠN 2

Đổ rác xuống biển kích động sự lên án rộng rãi. Một chút ngạc nhiên khi các đại dương được coi là bãi rác 'tiện lợi' dành cho rác thải mà chúng ta đã tạo ra nhưng lại thà quên đi. Tuy nhiên, bằng chứng khoa học cho thấy rằng nếu chúng ta vứt bỏ những thứ phù hợp, cuộc sống biển thực sự có thể được tăng cường. Và gần đây hơn, các kết cấu thép hoặc bê tông được xây dựng có mục đích đã được sử dụng - một số có kích thước bằng các khu chung cư nhỏ - chủ yếu để tăng sản lượng cá thu hoạch.

 

Strong currents, for example, the choice of design and materials for an artificial reef depends on where it is going to be placed. In areas of a solid concrete structure will be more appropriate than ballasted tyres. It also depends on what species are to be attracted. It is pointless creating high-rise structures for fish that prefer flat or low-relief habitat. But the most important consideration is the purpose of the reef. ĐOẠN 3

Ví dụ, dòng chảy mạnh, việc lựa chọn thiết kế và vật liệu cho bãi ngầm nhân tạo phụ thuộc vào nơi nó sẽ được đặt. Có những khu vực kết cấu bê tông chắc chắn sẽ phù hợp hơn lốp có dằn . Nó cũng phụ thuộc vào loài nào sẽ bị thu hút. Việc tạo ra các cấu trúc nhô lên cao cho cá thích môi trường sống bằng phẳng hoặc thấp là vô nghĩa. Nhưng xem xét quan trọng nhất là mục đích của khu đá ngầm.

 

In the US, where there is a national reef plan using cleaned-up rigs and tanks, artificial reefs have mainly been used to attract fish for recreational fishing or sport-diving. But there are many other ways in which they can be used to manage the marine habitat. For as well as protecting existing habitat, providing purpose-built accommodation for commercial species (such as lobsters and octpi) and acting as sea defences, they can be an effective way of improving fish harvests. ĐOẠN 4


Ở Hoa Kỳ, nơi có kế hoạch khu đá ngầm quốc gia sử dụng các giàn khoan và bể chứa đã được làm sạch, các bãi ngầm nhân tạo chủ yếu được sử dụng để thu hút cá để câu cá giải trí hoặc lặn thể thao. Nhưng cũng có nhiều cách khác sử dụng bãi ngầm để quản lý môi trường sống đại dương. Ngoài việc để bảo vệ môi trường sống hiện tại, việc cung cấp nơi trú ngụ được xây dựng có mục đích cho các loài thương mại (chẳng hạn như tôm hùm và bạch tuộc) và đóng vai trò là hệ thống bảo vệ trên biển, các bãi ngầm nhân tạo có thể là một cách hiệu quả để cải thiện việc thu hoạch cá.

 

Japan, for example, has created vast areas of artificial habitat - rather than isolated reefs - to increase its fish stocks. In fact, the cultural and historical importance of seafood in Japan is reflected by the fact that it is a world leader in reef technology; what's more, those who construct and deploy reefs have sole rights to the harvest. ĐOẠN 5

Ví dụ, Nhật Bản đã tạo ra những khu vực môi trường sống nhân tạo rộng lớn - thay vì các bãi ngầm tách biệt - để tăng nguồn cá của mình. Trên thực tế, tầm quan trọng về văn hóa và lịch sử của hải sản ở Nhật Bản được phản ánh qua việc nước này dẫn đầu thế giới về công nghệ làm bãi ngầm; hơn nữa, những người xây dựng và triển khai các bãi ngầm có quyền thu hoạch độc quyền.

 

In Europe, artificial reefs have been mainly employed to protect habitat. Particularly so in the Mediterranean where reefs have been sunk as physical obstacles to stop illegal trawling, which is destroying sea grass beds and the marine life that depends on them. If you want to protect areas of the seabed, you need something that will stop trawlers dead in their tracks,' says Dr Antony Jensen of the Southampton Oceanography Centre. ĐOẠN 6

Ở châu Âu, các bãi ngầm nhân tạo chủ yếu được sử dụng để bảo vệ môi trường sống. Đặc biệt vì vậy ở Địa Trung Hải, nơi các bãi ngầm đã bị đánh chìm như những vật cản hữu hình để ngăn chặn hoạt động đánh bắt bằng lưới trái phép đang phá hủy thảm cỏ biển và sinh vật biển phụ thuộc vào chúng. Tiến sĩ Antony Jensen của Trung tâm Hải dương học Southampton cho biết: “Nếu bạn muốn bảo vệ các khu vực dưới đáy biển, bạn cần một thứ gì đó có thể ngăn chặn những con tàu đánh cá bằng lưới ngay đúng trên đường đi của chúng”

dead: đúng vào, ngay vào, thẳng vào

 

Italy boasts considerable artificial reef activity. It deployed its first scientifically planned reef using concrete cubes assembled in pyramid forms in 1974 to enhance fisheries and stop trawling. And Spain has built nearly 50 reefs in its waters, mainly to discourage trawling and enhance the productivity of fisheries. Meanwhile, Britain established its first quarried rock artificial reef in 1984 off the Scottish coast, to assess its potential for attracting commercial species. ĐOẠN 7

Ý tự hào có hoạt động bãi ngầm nhân tạo rất đáng kể. Họ đã triển khai bãi ngầm được lên kế hoạch một cách khoa học đầu tiên của họ bằng cách sử dụng các khối bê tông được lắp ráp theo hình kim tự tháp vào năm 1974 để cải thiện ngành cá và ngừng đánh bắt bằng lưới kéo. Và Tây Ban Nha đã xây dựng gần 50 bãi ngầm trong các vùng biển của mình, chủ yếu để ngăn cản hoạt động đánh bắt bằng lưới kéo và tăng năng suất của ngành cá. Trong khi đó, Anh đã hình thành bãi ngầm nhân tạo bằng đá khai thác đầu tiên vào năm 1984 ngoài khơi bờ biển Scotland, để đánh giá tiềm năng về thu hút các loài thương mại.

 

But while the scientific study of these structures is a little over a quarter of a century old, artificial reefs made out of readily available materials such as bamboo and coconuts have been used by fishermen for centuries. And the benefits have been enormous. By placing reefs close to home, fishermen can save time and fuel. But unless they are carefully managed, these areas can become over- fished. In the Philippines, for example, where artificial reef programmes have been instigated in response to declining fish populations, catches are often allowed to exceed the maximum potential new production of the artificial reef because there is no proper management control. ĐOẠN 8

Nhưng trong khi nghiên cứu khoa học về những cấu trúc này mới được hơn một phần tư thế kỷ, thì các bãi ngầm nhân tạo làm từ các vật liệu sẵn có như tre và dừa đã được ngư dân sử dụng trong nhiều thế kỷ. Và lợi ích là rất lớn. Bằng cách đặt các bãi ngầm gần nhà, ngư dân có thể tiết kiệm thời gian và nhiên liệu. Nhưng trừ khi chúng được quản lý cẩn thận, không thì những khu vực này có thể bị đánh bắt quá mức. Ví dụ, ở Philippines, nơi các chương trình bãi ngầm nhân tạo đã được thúc đẩy để đối phó với sự suy giảm quần thể cá, sản lượng khai thác thường được phép vượt quá sản lượng mới tiềm năng tối đa của bãi ngầm nhân tạo vì không có sự kiểm soát quản lý phù hợp.

 

There is no doubt that artificial reefs have lots to offer. And while purpose-built structures are effective, the real challenge now is to develop environmentally safe ways of using recycled waste to increase marine diversity. This will require more scientific research. For example, the leachates from one of the most commonly used reef materials, tyres, could potentially be harmful to the creatures and plants that they are supposed to attract. Yet few extensive studies have been undertaken into the long- term effects of disposing of tyres at sea. And at the moment, there is little consensus about what is environmentally acceptable to dump at sea, especially when it comes to oil and gas rigs. Clearly, the challenge is to develop environmentally acceptable ways of disposing of our rubbish while enhancing marine life too. What we must never be allowed to do is have an excuse for dumping anything we like at sea. ĐOẠN 9

Không có nghi ngờ rằng các bãi ngầm nhân tạo cung cấp rất nhiều thứ. Và trong khi các cấu trúc được xây dựng theo mục đích rất hữu hiệu, thì thách thức thực sự hiện nay là phát triển cách sử dụng chất thải tái chế an toàn với môi trường để tăng tính đa dạng của biển. Điều này sẽ cần nhiều nghiên cứu khoa học hơn. Ví dụ, nước rò rỉ từ một trong những vật liệu làm bãi ngầm được sử dụng phổ biến nhất, lốp xe, có khả năng gây hại cho các sinh vật và thực vật mà chúng định thu hút. Tuy nhiên, một số nghiên cứu diện rộng đã được thực hiện về tác động lâu dài của việc vứt bỏ lốp xe trên biển. Và hiện tại, có rất ít sự đồng thuận về những thứ nào về mặt môi trường có thể được chấp nhận cho đổ xuống biển, đặc biệt là đối với các giàn khoan dầu khí. Rõ ràng, điều thách thức là phát triển những cách vứt bỏ rác có thể chấp nhận được về mặt môi trường đồng thời cải thiện đời sống đại dương. Điều chúng ta không bao giờ được phép làm là viện cớ để đổ bất cứ thứ gì chúng ta thích xuống biển.

 

Questions 1-3
The list below gives some of the factors that must be taken into account when deciding how to construct an artificial reef. Which THREE of these factors are mentioned by the writer of the article? Write the appropriate letters A-F in boxes 1-3 on your answer sheet.

Danh sách dưới đây đưa ra một số yếu tố phải được tính đến khi quyết định cách xây dựng bãi ngầm nhân tạo. BA yếu tố nào trong số những yếu tố này được đề cập bởi người viết bài viết?

A The fishing activity in the area

В The intended location of the reef

С The existing reef structures

D The type of marine life being targeted

E The function of the reef

F The cultural importance of the area

Questions 4-8
Complete the table below. Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each answer. Write your answers in boxes 4-8 on your answer sheet.

Area/Country

Type of Reef

Purpose

US

Made using old ….(4)….

To attract fish for leisure activities

Japan

Forms large area of artificial habitat

to improve ….(5)….

Europe

lies deep down to form …(6)….

to act as a sea defence

Italy

Consists of pyramid shapes of ….(7)…..

to prevent trawling

Britain

made of rock

to encourage ….(8)…. fish species

Questions 9-12
Using NO MORE THAN THREE WORDS, complete the following sentences. Write your answers in boxes 9-12 on your answer sheet.

In .....(9)....., people who build reefs are legally entitled to all the fish they attract. Trawling inhibits the development of marine life because it damages the .....(10)...... In the past, both ......(11)......were used to make reefs. To ensure that reefs are not over-fished, good ......(12)..... is required.

Question 13
Choose the appropriate letter A-D and write it in box 13 on your answer sheet.

13 According to the writer, the next step in the creation of artificial reefs is


A to produce an international agreement.
В to expand their use in the marine environment.
С to examine their dangers to marine life.
D to improve on purpose-built structures.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Creating Artificial Reefs

 

Questions 1-3
The list below gives some of the factors that must be taken into account when deciding how to construct an artificial reef.

Danh sách dưới đây đưa ra một số yếu tố phải được tính đến khi quyết định cách xây dựng bãi ngầm nhân tạo.

Which THREE of these factors are mentioned by the writer of the article?

BA yếu tố nào trong số những yếu tố này được người viết đề cập đến?

Write the appropriate letters A-F in boxes 1-3 on your answer sheet.


A    The fishing activity in the area
Hoạt động đánh bắt cá trong khu vực

 

В    The intended location of the reef
Vị trí dự kiến của bãi ngầm

Giải thích: đoạn 3

 the choice of design and materials for an artificial reef depends on where it is going to be placed

 

С    The existing reef structures
Các cấu trúc bãi ngầm hiện có

 

D    The type of marine life being targeted
Loại sinh vật biển đang được nhắm mục tiêu

Giải thích: đoạn 3

It also depends on what species are to be attracted.

 

E    The function of the reef
Chức năng của bãi ngầm

Giải thích: đoạn 3

 But the most important consideration is the purpose of the reef

 

F    The cultural importance of the area
Tầm quan trọng về văn hóa của khu vực

Questions 4-8
Complete the table below. Choose NO MORE THAN THREE WORDS from the passage for each  answer. Write your answers in boxes 4-8 on your answer sheet.

Area/Country

Type of Reef

Purpose

US

Made using old ….(4) rigs and tanks….

giải thích: đoạn 4

In the US, where there is a national reef plan using cleaned up rigs and tanks, artificial reefs have mainly been used to attract fish for recreational fishing or sport-diving.

To attract fish for leisure activities

Japan

Forms large area of artificial habitat

to improve ….(5) fish stock….

Giải thích: đoạn 5

Japan, for example, has created vast areas of artificial habitat - rather than isolated reefs - to increase its fish stocks

Europe

lies deep down to form …(6) physical obstacles….

Giải thích: đoạn 6

In Europe, artificial reefs have been mainly employed to protect habitat. Particularly so in the Mediterranean where reefs have been sunk as physical obstacles to stop illegal trawling,

to act as a sea defence

Italy

Consists of pyramid shapes of ….(7)concrete cubes…..

Giải thích: đoạn 7

Italy boasts considerable artificial reef activity. It deployed its first scientifically planned reef using concrete cubes assembled in pyramid forms in 1974 to enhance fisheries and stop trawling

to prevent trawling

Britain

made of rock

to encourage ….(8) commercial…. fish species

Giải thích: đoạn 7

Meanwhile, Britain established its first quarried rock artificial reef in 1984 off the Scottish coast, to assess its potential for attracting commercial species.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO

 


 

 

Questions 9-12
Using NO MORE THAN THREE WORDS, complete the following sentences. Write your answers in boxes 9-12 on your answer sheet.

 

In .....(9) Japan....., people who build reefs are legally entitled to all the fish they attract.

Ở Nhật, ai xây bãi ngầm hợp pháp thì được cho phép đánh bắt hết cá mà họ thu hút được

Giải thích: Đoạn 5

In fact, the cultural and historical importance of seafood in Japan is reflected by the fact that it is a world leader in reef technology; what's more, those who construct and deploy reefs have sole rights to the harvest

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trawling inhibits the development of marine life because it damages the .....(10)  sea grass beds......

Đánh bắt cá bằng lưới ức chế sự phát triển của sinh vật biển bới vì nó phá hoại những mảng cỏ biển

Giải thích: Đoạn 6

In Europe, artificial reefs have been mainly employed to protect habitat. Particularly so in the Mediterranean where reefs have been sunk as physical obstacles to stop illegal trawling, which is destroying sea grass beds and the marine life that depends on them. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 In the past, both ......(11) bamboo and coconuts......were used to make reefs.

Trong quá khứ, cà tre và dừa được dùng để làm bãi ngầm

Giải thích: Đoạn 8 

But while the scientific study of these structures is a little over a quarter of a century old, artificial reefs made out of readily available materials such as bamboo and coconuts have been used by fishermen for centuries

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To ensure that reefs are not over-fished, good ......(12)management control..... is required.

Để đảm bảo rằng các bãi ngầm không bị đánh bắt quá mức thì các biện pháp kiểm soát quản lý phù hợp cần phải có

Giải thích: Đoạn 8

Philippines, for example, where artificial reef programmes have been instigated in response to declining fish populations, catches are often allowed to exceed the maximum potential new production of the artificial reef because there is no proper management control.

 

 

Question 13
Choose the appropriate letter A-D and write it in box 13 on your answer sheet.

 

13 According to the writer, the next step in the creation of artificial reefs is
Theo người viết, bước tiếp theo trong việc tạo ra các bãi ngầm nhân tạo là

      A    to produce an international agreement.
tạo ra một thỏa thuận quốc tế.
      В    to expand their use in the marine environment.
mở rộng việc sử dụng chúng trong môi trường biển.


      С    to examine their dangers to marine life.
kiểm tra sự nguy hiểm của chúng đối với sinh vật biển.

Giải thích: đoạn cuối

There is no doubt that artificial reefs have lots to offer. And while purpose-built structures are effective, the real challenge now is to develop environmentally safe ways of using recycled waste to increase marine diversity. This will require more scientific research. For example, the leachates from one of the most commonly used reef materials, tyres, could potentially be harmful to the creatures and plants that they are supposed to attract.


      D    to improve on purpose-built structures.
cải thiện các cấu trúc được xây dựng có mục đích.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:

1, 2 & 3: B, D, E (In any order)  
4 rigs and/or tanks
5 fish stocks
6 physical obstacles
7 concrete (cubes)
8 commercial
9 Japan
10 sea [grass) beds/floor/bottom
11 bamboo and coconuts
12 management (control)
13 С
 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status