ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Communicating Styles and Conflict

Communicating Styles and Conflict

Knowing your communication style and having a mix of styles on your team can provide a positive force for resolving conflict.

A
As far back as Hippocrates’ time (460-370B.C.),  people have tried to understand other people by characterizing them according to personality type or temperament.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Communicating Styles and Conflict

 

Knowing your communication style and having a mix of styles on your team can provide a positive force for resolving conflict.

Biết phong cách giao tiếp của bạn và có nhiều phong cách khác nhau trong nhóm của bạn có thể mang lại tác dụng tích cực để giải quyết xung đột.

A
As far back as Hippocrates’ time (460-370B.C.),  people have tried to understand other people by characterizing them according to personality type or temperament. Hippocrates believed there were four different body fluids that influenced four basic types of temperament. His work was further developed 500 years later by Galen. These days there are any number of self-assessment tools that relate to the basic descriptions developed by Galen, although we no longer believe the source to be the types of body fluid that dominate our systems.

Tận thời Hippocrates (460-370 trước Công nguyên),  mọi người đã cố gắng hiểu người khác bằng cách mô tả đặc điểm của họ theo loại tính cách hoặc tính khí. Hippocrates tin rằng có bốn loại chất lỏng cơ thể khác nhau ảnh hưởng đến bốn loại tính khí cơ bản. 500 năm sau công trình của ông đã được phát triển thêm bởi Galen. Ngày nay, có rất nhiều công cụ tự đánh giá liên quan đến các mô tả cơ bản do Galen phát triển, mặc dù chúng ta không còn tin rằng nguồn gốc là các loại chất lỏng cơ thể chi phối hệ thống của chúng ta.

B
The values in self-assessments that help determine personality style. Learning styles, communication styles, conflict-handling styles, or other aspects of individuals is that they help depersonalize conflict in interpersonal relationships. The depersonalization occurs when you realize that others aren’t trying to be difficult, but they need different or more information than you do. They’re not intending to be rude: they are so focused on the task they forget about greeting people. They would like to work faster but not at the risk of damaging the relationships needed to get the job done. They understand there is a job to do. But it can only be done right with the appropriate information, which takes time to collect. When used appropriately, understanding communication styles can help resolve conflict on teams. Very rarely are conflicts true personality issues. Usually, they are issues of style, information needs, or focus.

Các giá trị trong tự đánh giá giúp xác định phong cách cá nhân. Phong cách học tập, phong cách giao tiếp, phong cách xử lý xung đột hoặc các khía cạnh khác của các cá nhân tức là chúng giúp loại bỏ cá nhân hóa sự xung đột trong các mối quan hệ giữa các cá nhân. Sự loại bỏ cá nhân hóa xảy ra khi bạn nhận ra rằng những người khác không cố tỏ ra khó khăn, nhưng họ cần thông tin nhiều hơn và khác biệt hơn so với bạn. Họ không có ý định thô lỗ: họ bị quá tập trung vào nhiệm vụ mà quên chào hỏi mọi người. Họ muốn làm việc nhanh hơn nhưng không mạo hiểm làm hỏng các mối quan hệ cần thiết để hoàn thành công việc. Họ hiểu rằng có một công việc phải làm. Nhưng nó chỉ có thể được thực hiện đúng với thông tin phù hợp, cần có thời gian để thu thập. Khi được sử dụng một cách thích hợp, việc hiểu các phong cách giao tiếp có thể giúp giải quyết xung đột trong nhóm. Rất hiếm khi xung đột là vấn đề nhân cách thực sự. Thông thường, chúng là các vấn đề về phong cách, nhu cầu thông tin hoặc sự tập trung.

C
Hippocrates and later Galen determined there were four basic temperaments: sanguine, phlegmatic, melancholic and choleric. These descriptions were developed centuries ago and are still somewhat apt, although you could update the wording. In today’s world, they translate into the four fairly common communication styles described below:

Hippocrates và sau này là Galen xác định có bốn tính khí cơ bản: lạc quan, lạnh lùng, u sầu và nóng nảy. Những mô tả này đã được trình bày từ nhiều thế kỷ trước và vẫn còn phù hợp, mặc dù bạn có thể cập nhật từ ngữ. Trong thế giới ngày nay, chúng chuyển thành bốn phong cách giao tiếp khá phổ biến được mô tả dưới đây:

D
The sanguine person would be the expressive or spirited style of communication. These people speak in pictures. They invest a lot of emotion and energy in their communication and often speak quickly. Putting their whole body into it. They are easily sidetracked onto a story that may or may not illustrate the point they are trying to make. Because of their enthusiasm, they are great team motivators. They are concerned about people and relationships. Their high levels of energy can come on strong at times and their focus is usually on the bigger picture, which means they sometimes miss the details or the proper order of things. These people find conflict or differences of opinion invigorating and love to engage in a spirited discussion. They love change and are constantly looking for new and exciting adventures.

Người lạc quan sẽ là người có phong cách giao tiếp sinh động hoặc khí thế. Những người này nói bằng hình ảnh. Họ đầu tư rất nhiều cảm xúc và năng lượng vào giao tiếp và thường nói rất nhanh. Đặt toàn bộ cơ thể của họ vào đó. Họ dễ bị lạc hướng vào một câu chuyện có thể minh họa hoặc không minh họa cho quan điểm mà họ đang cố gắng đưa ra. Vì sự nhiệt tình của họ, họ là những người động viên nhóm tuyệt vời. Họ quan tâm đến con người và các mối quan hệ. Mức năng lượng cao của họ đôi khi có thể trở nên mạnh mẽ và họ thường tập trung vào bức tranh lớn hơn, điều đó có nghĩa là đôi khi họ bỏ lỡ các chi tiết hoặc thứ tự hợp lý của mọi thứ. Những người này thấy xung đột hoặc sự bất đồng quan điểm tiếp thêm sinh lực và thích tham gia vào một cuộc thảo luận sôi nổi. Họ yêu thích sự thay đổi và không ngừng tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới và thú vị.

 

at times= sometimes

E
Title phlegmatic person - cool and persevering - translates into the technical or systematic communication style. This style of communication is focused on facts and technical details. Phlegmatic people have an orderly methodical way of approaching tasks, and their focus is very much on the task, not on the people, emotions, or concerns that the task may evoke. The focus is also more on the details necessary to accomplish a task. Sometimes the details overwhelm the big picture and focus needs to be brought back to the context of the task. People with this style think the facts should speak for themselves, and they are not as comfortable with conflict. They need time to adapt to change and need to understand both the logic of it and the steps involved.

Danh hiệu người lạnh lùng - lạnh lùng và kiên trì - chuyển thành phong cách giao tiếp máy móc hoặc có hệ thống. Phong cách giao tiếp này tập trung vào các sự việc và chi tiết chuyên môn. Những người lạnh lùng có cách tiếp cận nhiệm vụ có phương pháp, có trật tự và họ tập trung rất nhiều vào nhiệm vụ chứ không phải con người, cảm xúc hoặc các lo ngại mà nhiệm vụ có thể gợi lên. Cũng tập trung nhiều hơn vào các chi tiết cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ. Đôi khi các chi tiết lấn át bức tranh lớn và cần phải tập trung trở lại bối cảnh của nhiệm vụ. Những người có phong cách này nghĩ rằng sự việc sẽ tự nói lên mọi thứ và họ không cảm thấy thoải mái với xung đột. Họ cần thời gian để thích nghi với sự thay đổi và cần hiểu cả logic của nó cũng như các bước liên quan.

F
Title melancholic person who is soft-hearted and oriented toward doing things for others translates into the considerate or sympathetic communication style. A person with this communication style is focused on people and relationships. They are good listeners and do things for other people-sometimes to the detriment of getting things done for themselves. They want to solicit everyone’s opinion and make sure everyone is comfortable with whatever is required to get the job done. At times this focus on others can distract from the task at hand. Because they are so concerned with the needs of others and smoothing over issues, they do not like conflict. They believe that change threatens the status quo and tends to make people feel uneasy, so people with this communication style, like phlegmatic people, need time to consider the changes in order to adapt to them.

Danh hiệu một người u sầu là người mềm lòng và luôn hướng tới việc làm cho người khác chuyển thành phong cách giao tiếp ân cần, chu đáo hoặc thông cảm. Một người có phong cách giao tiếp này tập trung vào con người và các mối quan hệ. Họ là những người biết lắng nghe và làm mọi việc cho người khác - đôi khi gây bất lợi cho việc hoàn thành công việc của chính họ. Họ muốn xin ý kiến của mọi người và đảm bảo rằng mọi người đều cảm thấy thoải mái với bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành công việc. Đôi khi, sự tập trung vào người khác này có thể làm mất tập trung vào nhiệm vụ hiện tại. Bởi vì họ rất quan tâm đến nhu cầu của người khác và quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề một cách suôn sẻ, nên họ không thích xung đột. Họ tin rằng sự thay đổi đe dọa hiện trạng và có xu hướng khiến mọi người cảm thấy khó chịu, vì vậy những người có phong cách giao tiếp này, giống như những người lạnh lùng, cần thời gian để xem xét những thay đổi để thích nghi với chúng.

status quo: giữ nguyên hiện trạng.

G
The choleric temperament translates into the bold or direct style of communication. People with this style are brief in their communication - the fewer words the better. They are big-picture thinkers and love to be involved in many things at once. They are focused on tasks and outcomes and often forget that the people involved in carrying out the tasks have needs. They don’t do detailed work easily and as a result, can often underestimate how much time it takes to achieve the task. Because they are so direct, they often seem forceful and can be very intimidating to others. They usually would welcome someone challenging them. But most other styles are afraid to do so. They also thrive on change, the more the better.

Tính khí nóng nảy chuyển thành phong cách giao tiếp táo bạo hoặc trực tiếp. Những người có phong cách này rất ngắn gọn trong giao tiếp - càng ít từ càng tốt. Họ là những người tư duy nhìn vào bức tranh tổng thể và thích tham gia vào nhiều việc cùng một lúc. Họ tập trung vào nhiệm vụ và kết quả mà thường quên rằng những người tham gia thực hiện nhiệm vụ đều có các nhu cầu. Họ không dễ dàng thực hiện các công việc chi tiết và kết quả là thường đánh giá thấp lượng thời gian cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì họ quá bộc trực nên họ thường có vẻ mạnh mẽ và có thể rất đáng sợ đối với người khác. Họ thường chào đón ai đó thách thức họ. Nhưng hầu hết các phong cách khác đều ngại làm như vậy. Họ cũng phát triển nhờ sự thay đổi, càng nhiều càng tốt.

H
A well-functioning team should have all of these communication styles for true effectiveness. All teams need to focus on the task, and they need to take care of relationships in order to achieve those tasks. They need the big picture perspective or the context of their work, and they need the details to be identified and taken care of for success. We all have aspects of each style within us. Some of us can easily move from one style to another and adapt our style to the needs of the situation at hand-whether the focus is on tasks or relationships. For others, a dominant style is very evident, and it is more challenging to see the situation from the perspective of another style. The work environment can influence communication styles either by the type of work that is required or by the predominance of one style reflected in that environment. Some people use one style at work and another at home.

Một nhóm hoạt động tốt nên có tất cả các phong cách giao tiếp này để đạt được hiệu quả thực sự. Tất cả các đội cần tập trung vào nhiệm vụ và họ cần quan tâm đến các mối quan hệ để đạt được những nhiệm vụ đó. Họ cần góc nhìn bao quát hoặc bối cảnh công việc, và họ cần xác định và quan tâm đến chi tiết để thành công. Tất cả chúng ta đều có những khía cạnh của mỗi phong cách bên trong chúng ta. Một số người trong chúng ta có thể dễ dàng chuyển từ phong cách này sang phong cách khác và điều chỉnh phong cách của mình cho phù hợp với nhu cầu của tình huống hiện tại - cho dù trọng tâm là nhiệm vụ hay mối quan hệ. Đối với những người khác, một phong cách chủ đạo là rất rõ ràng, và việc nhìn nhận tình huống từ góc nhìn của một phong cách khác sẽ khó khăn hơn. Môi trường làm việc có thể ảnh hưởng đến các phong cách giao tiếp bởi loại công việc được yêu cầu hoặc bởi sự chiếm ưu thế của một phong cách được phản ánh trong môi trường đó. Một số người sử dụng một phong cách tại nơi làm việc và một phong cách khác ở nhà.

The good news about communication styles is that we have the ability to develop flexibility in our styles. The greater the flexibility we have, the more skilled we usually are at handling possible and actual conflicts. Usually, it has to be relevant to us to do so, either because we think it is important or because there are incentives in our environment to encourage it. The key is that we have to want to become flexible with our communication style. As Henry Ford said, “Whether you think you can or you can’t, you’re right!”

Tin tốt về phong cách giao tiếp là chúng ta có khả năng phát triển tính linh hoạt trong phong cách của mình. Càng linh hoạt, chúng ta càng có nhiều kỹ năng hơn trong việc xử lý các xung đột thực tế và có thể xảy ra. Thông thường, nó phải đáng để chúng ta linh hoạt như vậy bởi vì chúng ta nghĩ rằng sự linh hoạt là quan trọng hoặc bởi vì có những động cơ trong môi trường để khuyến khích sự linh hoạt. Điều quan trọng là chúng ta phải muốn trở nên linh hoạt với phong cách giao tiếp của mình. Như Henry Ford đã nói, “Cho dù bạn nghĩ mình có thể hay không thể, bạn đều đúng!”

 

Questions 27-34

Reading Passage 251 has eight sections A-H.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number i-x in boxes 27-34 on your answer sheet.

List of Headings

i       Summarising personality types
ii      Combined styles for workplace
iii     Physical explanation
iv     A lively person who encourages
v      Demanding and unsympathetic personality
vi     Lazy and careless personality
vii    The benefits of understanding communication styles
viii   Cautious and caring
ix      Factual and analytical personality
x       Self-assessment determines one’s temperament

27. Section A
28. Section B
29. Section C
30. Section D
31. Section E
32. Section F
33. Section G
34. Section H


Questions 35-39

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 251?
In boxes 35-39 on your answer sheet, write

TRUE  if the statement agrees with the information
FALSE  if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

35. It is believed that sanguine people dislike variety.
36. Melancholic and phlegmatic people have similar characteristics.
37. Managers often select their best employees according to personality types.
38. It is possible to change one’s personality type.
39. Workplace environment can affect which communication style is most effective.    

 

Question 40

Choose the correct letter A, B, C or D.
Write your answers in box 40 on your answer sheet.

40.  The writer believes using self-assessment tools can

    A. help to develop one’s personality.
    B. help to understand colleagues’ behaviour.
    C. improve one’s relationship with the employer.
    D. directly resolve conflicts.

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Communicating Styles and Conflict

 

Questions 27-34

Reading Passage 251 has eight sections A-H.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number i-x in boxes 27-34 on your answer sheet.

List of Headings
i       Summarising personality types
Tóm tắt các loại tính cách
ii      Combined styles for workplace
Phong cách kết hợp cho nơi làm việc
iii     Physical explanation
Giải thích vật lý
iv     A lively person who encourages
Một người sôi nổi biết khích lệ
v      Demanding and unsympathetic personality
Tính cách đòi hỏi cao và không thông cảm
vi     Lazy and careless personality
Tính cách lười biếng và cẩu thả
vii    The benefits of understanding communication styles
Lợi ích của việc hiểu phong cách giao tiếp
viii   Cautious and caring
Thận trọng và chu đáo
ix      Factual and analytical personality
Tính cách thực tế và phân tích
x       Self-assessment determines one’s temperament
Tự đánh giá quyết định khí chất của một người

 

 

27. Section A/ iii     Physical explanation

Giải thích:

Hippocrates believed there were four different body fluids that influenced four basic types of temperament.


28. Section B/vii    The benefits of understanding communication styles

Giải thích:

The values in self-assessments that help determine personality style. Learning styles, communication styles, conflict-handling styles, or other aspects of individuals is that they help depersonalize conflict in interpersonal relationships.


29. Section C/ i       Summarising personality types

Giải thích:

Hippocrates and later Galen determined there were four basic temperaments: sanguine, phlegmatic, melancholic and choleric.


30. Section D/ iv     A lively person who encourages

Giải thích:

Because of their enthusiasm, they are great team motivators. 


31. Section E/ ix      Factual and analytical personality

Giải thích:

The focus is also more on the details necessary to accomplish a task. Sometimes the details overwhelm the big picture and focus needs to be brought back to the context of the task. People with this style think the facts should speak for themselves, and they are not as comfortable with conflict.


32. Section F/ viii   Cautious and caring

Giải thích:

A tile melancholic person who is soft hearted and oriented toward doing things for others translates into the considerate or sympathetic communication style. A person with this communication style is focused on people and relationships.


33. Section G/ v      Demanding and unsympathetic personality

Giải thích:

They are big picture thinkers and love to be involved in many things at once. They are focused on tasks and outcomes and often forget that the people involved in carrying out the tasks have needs.

Because they are so direct, they often seem forceful and can be very intimidating to others. They usually would welcome someone challenging them. But most other styles are afraid to do so. They also thrive on change, the more the better.


34. Section H/ ii      Combined styles for workplace

Giải thích:

A well-functioning team should have all of these communication styles for true effectiveness.

 


 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 35-39

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 251?
In boxes 35-39 on your answer sheet, write

TRUE  if the statement agrees with the information
FALSE  if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

35.F It is believed that sanguine people dislike variety.
Người ta tin rằng những người lạc quan không thích sự đa dạng.

Giải thích: đoạn D

These people find conflict or differences of opinion invigorating and love to engage in a spirited discussion. They love change and are constantly looking for new and exciting adventures.


36.T Melancholic and phlegmatic people have similar characteristics.
Người u sầu và người lạnh lùng có những đặc điểm giống nhau.

Giải thích: đoạn F

They believe that change threatens the status quo and tends to make people feel uneasy, so people with this communication style, like phlegmatic people, need time to consider the changes in order to adapt to them.


37.NG Managers often select their best employees according to personality types.
Các nhà quản lý thường chọn những nhân viên giỏi nhất của họ theo các loại tính cách.


38.T It is possible to change one’s personality type.
Có thể thay đổi kiểu tính cách của một người.

Giải thích: đoạn H

We all have aspects of each style within us. Some of us can easily move from one style to another and adapt our style to the needs of the situation at hand-whether the focus is on tasks or relationships.


39.T Workplace environment can affect which communication style is most effective.    
Môi trường nơi làm việc có thể ảnh hưởng đến phong cách giao tiếp nào hiệu quả nhất.

Giải thích: đoạn H

The work environment can influence communication styles either by the type of work that is required or by the predominance of one style reflected in that environment. Some people use one style at work and another at home.

 

 

Question 40

Choose the correct letter A, B, C or D.
Write your answers in box 40 on your answer sheet.


40.  The writer believes using self-assessment tools can
Người viết tin rằng việc sử dụng các công cụ tự đánh giá có thể


    A. help to develop one’s personality.
giúp phát triển nhân cách của một người.


    B. help to understand colleagues’ behaviour.
giúp hiểu hành vi của đồng nghiệp.

Giải thích: đoạn B

The values in self-assessments that help determine personality style. Learning styles, communication styles, conflict-handling styles, or other aspects of individuals is that they help depersonalize conflict in interpersonal relationships. The depersonalization occurs when you realize that others aren’t trying to be difficult, but they need different or more information than you do. They’re not intending to be rude: they are so focused on the task they forget about greeting people. They would like to work faster but not at the risk of damaging the relationships needed to get the job done. They understand there is a job to do. But it can only be done right with the appropriate information, which takes time to collect. When used appropriately, understanding communication styles can help resolve conflict on teams. 


    C. improve one’s relationship with the employer.
cải thiện mối quan hệ của một người với người sử dụng lao động.


    D. directly resolve conflicts.
trực tiếp giải quyết mâu thuẫn.

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

Answer:
27. iii
28. vii
29. i
30. iv
31. ix
32. viii
33. V

34. II
35. FALSE
36. TRUE
37. NOT GIVEN
38. TRUE
39. TRUE
40. B

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status