ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - Communicating Styles and Conflict

Communicating Styles and Conflict

Knowing your communication style and having a mix of styles on your team can provide a positive force for resolving conflict.

A
As far back as Hippocrates’ time (460-370B.C.),  people have tried to understand other people by characterizing them according to personality type or temperament.

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

Communicating Styles and Conflict

 

Knowing your communication style and having a mix of styles on your team can provide a positive force for resolving conflict.

Biết phong cách giao tiếp của bạn và có nhiều phong cách khác nhau trong nhóm của bạn có thể mang lại tác dụng tích cực để giải quyết xung đột.

A
As far back as Hippocrates’ time (460-370B.C.),  people have tried to understand other people by characterizing them according to personality type or temperament. Hippocrates believed there were four different body fluids that influenced four basic types of temperament. His work was further developed 500 years later by Galen. These days there are any number of self-assessment tools that relate to the basic descriptions developed by Galen, although we no longer believe the source to be the types of body fluid that dominate our systems.

Tận thời Hippocrates (460-370 trước Công nguyên),  mọi người đã cố gắng hiểu người khác bằng cách mô tả đặc điểm của họ theo loại tính cách hoặc tính khí. Hippocrates tin rằng có bốn loại chất lỏng cơ thể khác nhau ảnh hưởng đến bốn loại tính khí cơ bản. 500 năm sau công trình của ông đã được phát triển thêm bởi Galen. Ngày nay, có rất nhiều công cụ tự đánh giá liên quan đến các mô tả cơ bản do Galen phát triển, mặc dù chúng ta không còn tin rằng nguồn gốc là các loại chất lỏng cơ thể chi phối hệ thống của chúng ta.

B
The values in self-assessments that help determine personality style. Learning styles, communication styles, conflict-handling styles, or other aspects of individuals is that they help depersonalize conflict in interpersonal relationships. The depersonalization occurs when you realize that others aren’t trying to be difficult, but they need different or more information than you do. They’re not intending to be rude: they are so focused on the task they forget about greeting people. They would like to work faster but not at the risk of damaging the relationships needed to get the job done. They understand there is a job to do. But it can only be done right with the appropriate information, which takes time to collect. When used appropriately, understanding communication styles can help resolve conflict on teams. Very rarely are conflicts true personality issues. Usually, they are issues of style, information needs, or focus.

Các giá trị trong tự đánh giá giúp xác định phong cách cá nhân. Phong cách học tập, phong cách giao tiếp, phong cách xử lý xung đột hoặc các khía cạnh khác của các cá nhân tức là chúng giúp loại bỏ cá nhân hóa sự xung đột trong các mối quan hệ giữa các cá nhân. Sự loại bỏ cá nhân hóa xảy ra khi bạn nhận ra rằng những người khác không cố tỏ ra khó khăn, nhưng họ cần thông tin nhiều hơn và khác biệt hơn so với bạn. Họ không có ý định thô lỗ: họ bị quá tập trung vào nhiệm vụ mà quên chào hỏi mọi người. Họ muốn làm việc nhanh hơn nhưng không mạo hiểm làm hỏng các mối quan hệ cần thiết để hoàn thành công việc. Họ hiểu rằng có một công việc phải làm. Nhưng nó chỉ có thể được thực hiện đúng với thông tin phù hợp, cần có thời gian để thu thập. Khi được sử dụng một cách thích hợp, việc hiểu các phong cách giao tiếp có thể giúp giải quyết xung đột trong nhóm. Rất hiếm khi xung đột là vấn đề nhân cách thực sự. Thông thường, chúng là các vấn đề về phong cách, nhu cầu thông tin hoặc sự tập trung.

C
Hippocrates and later Galen determined there were four basic temperaments: sanguine, phlegmatic, melancholic and choleric. These descriptions were developed centuries ago and are still somewhat apt, although you could update the wording. In today’s world, they translate into the four fairly common communication styles described below:

Hippocrates và sau này là Galen xác định có bốn tính khí cơ bản: lạc quan, lạnh lùng, u sầu và nóng nảy. Những mô tả này đã được trình bày từ nhiều thế kỷ trước và vẫn còn phù hợp, mặc dù bạn có thể cập nhật từ ngữ. Trong thế giới ngày nay, chúng chuyển thành bốn phong cách giao tiếp khá phổ biến được mô tả dưới đây:

D
The sanguine person would be the expressive or spirited style of communication. These people speak in pictures. They invest a lot of emotion and energy in their communication and often speak quickly. Putting their whole body into it. They are easily sidetracked onto a story that may or may not illustrate the point they are trying to make. Because of their enthusiasm, they are great team motivators. They are concerned about people and relationships. Their high levels of energy can come on strong at times and their focus is usually on the bigger picture, which means they sometimes miss the details or the proper order of things. These people find conflict or differences of opinion invigorating and love to engage in a spirited discussion. They love change and are constantly looking for new and exciting adventures.

Người lạc quan sẽ là người có phong cách giao tiếp sinh động hoặc khí thế. Những người này nói bằng hình ảnh. Họ đầu tư rất nhiều cảm xúc và năng lượng vào giao tiếp và thường nói rất nhanh. Đặt toàn bộ cơ thể của họ vào đó. Họ dễ bị lạc hướng vào một câu chuyện có thể minh họa hoặc không minh họa cho quan điểm mà họ đang cố gắng đưa ra. Vì sự nhiệt tình của họ, họ là những người động viên nhóm tuyệt vời. Họ quan tâm đến con người và các mối quan hệ. Mức năng lượng cao của họ đôi khi có thể trở nên mạnh mẽ và họ thường tập trung vào bức tranh lớn hơn, điều đó có nghĩa là đôi khi họ bỏ lỡ các chi tiết hoặc thứ tự hợp lý của mọi thứ. Những người này thấy xung đột hoặc sự bất đồng quan điểm tiếp thêm sinh lực và thích tham gia vào một cuộc thảo luận sôi nổi. Họ yêu thích sự thay đổi và không ngừng tìm kiếm những cuộc phiêu lưu mới và thú vị.

 

at times= sometimes

E
Title phlegmatic person - cool and persevering - translates into the technical or systematic communication style. This style of communication is focused on facts and technical details. Phlegmatic people have an orderly methodical way of approaching tasks, and their focus is very much on the task, not on the people, emotions, or concerns that the task may evoke. The focus is also more on the details necessary to accomplish a task. Sometimes the details overwhelm the big picture and focus needs to be brought back to the context of the task. People with this style think the facts should speak for themselves, and they are not as comfortable with conflict. They need time to adapt to change and need to understand both the logic of it and the steps involved.

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

 


 

F
Title melancholic person who is soft-hearted and oriented toward doing things for others translates into the considerate or sympathetic communication style. A person with this communication style is focused on people and relationships. They are good listeners and do things for other people-sometimes to the detriment of getting things done for themselves. They want to solicit everyone’s opinion and make sure everyone is comfortable with whatever is required to get the job done. At times this focus on others can distract from the task at hand. Because they are so concerned with the needs of others and smoothing over issues, they do not like conflict. They believe that change threatens the status quo and tends to make people feel uneasy, so people with this communication style, like phlegmatic people, need time to consider the changes in order to adapt to them.G
The choleric temperament translates into the bold or direct style of communication. People with this style are brief in their communication - the fewer words the better. They are big-picture thinkers and love to be involved in many things at once. They are focused on tasks and outcomes and often forget that the people involved in carrying out the tasks have needs. They don’t do detailed work easily and as a result, can often underestimate how much time it takes to achieve the task. Because they are so direct, they often seem forceful and can be very intimidating to others. They usually would welcome someone challenging them. But most other styles are afraid to do so. They also thrive on change, the more the better.


H
A well-functioning team should have all of these communication styles for true effectiveness. All teams need to focus on the task, and they need to take care of relationships in order to achieve those tasks. They need the big picture perspective or the context of their work, and they need the details to be identified and taken care of for success. We all have aspects of each style within us. Some of us can easily move from one style to another and adapt our style to the needs of the situation at hand-whether the focus is on tasks or relationships. For others, a dominant style is very evident, and it is more challenging to see the situation from the perspective of another style. The work environment can influence communication styles either by the type of work that is required or by the predominance of one style reflected in that environment. Some people use one style at work and another at home.


The good news about communication styles is that we have the ability to develop flexibility in our styles. The greater the flexibility we have, the more skilled we usually are at handling possible and actual conflicts. Usually, it has to be relevant to us to do so, either because we think it is important or because there are incentives in our environment to encourage it. The key is that we have to want to become flexible with our communication style. As Henry Ford said, “Whether you think you can or you can’t, you’re right!”

 

>>>>> Xem thêm:

                                                 ♦ Tổng hợp câu trả lời, câu hỏi, từ vựng của hơn 70 chủ đề Ielts Speaking part 1

                                                 ♦ Tổng hợp gần 400 đề thi Ielts reading ( bao gồm dịch, giải chi tiết, từ vựng)

 

Questions 27-34

Reading Passage 251 has eight sections A-H.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number i-x in boxes 27-34 on your answer sheet.

List of Headings

i       Summarising personality types
ii      Combined styles for workplace
iii     Physical explanation
iv     A lively person who encourages
v      Demanding and unsympathetic personality
vi     Lazy and careless personality
vii    The benefits of understanding communication styles
viii   Cautious and caring
ix      Factual and analytical personality
x       Self-assessment determines one’s temperament

27. Section A
28. Section B
29. Section C
30. Section D
31. Section E
32. Section F
33. Section G
34. Section H


Questions 35-39

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 251?
In boxes 35-39 on your answer sheet, write

TRUE  if the statement agrees with the information
FALSE  if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

35. It is believed that sanguine people dislike variety.
36. Melancholic and phlegmatic people have similar characteristics.
37. Managers often select their best employees according to personality types.
38. It is possible to change one’s personality type.
39. Workplace environment can affect which communication style is most effective.    

 

Question 40

Choose the correct letter A, B, C or D.
Write your answers in box 40 on your answer sheet.

40.  The writer believes using self-assessment tools can

    A. help to develop one’s personality.
    B. help to understand colleagues’ behaviour.
    C. improve one’s relationship with the employer.
    D. directly resolve conflicts.

 

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

Communicating Styles and Conflict

 

Questions 27-34

Reading Passage 251 has eight sections A-H.

Choose the correct heading for each section from the list of headings below.

Write the correct number i-x in boxes 27-34 on your answer sheet.

 

27. Section A/ iii     Physical explanation

Giải thích:

Hippocrates believed there were four different body fluids that influenced four basic types of temperament.


28. Section B/vii    The benefits of understanding communication styles

Giải thích:

The values in self-assessments that help determine personality style. Learning styles, communication styles, conflict-handling styles, or other aspects of individuals is that they help depersonalize conflict in interpersonal relationships.

 

 

 

Questions 35-39

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 251?
In boxes 35-39 on your answer sheet, write

TRUE  if the statement agrees with the information
FALSE  if the statement contradicts the information
NOT GIVEN  if there is no information on this

35.F It is believed that sanguine people dislike variety.
Người ta tin rằng những người lạc quan không thích sự đa dạng.

Giải thích: đoạn D

These people find conflict or differences of opinion invigorating and love to engage in a spirited discussion. They love change and are constantly looking for new and exciting adventures.


36.T Melancholic and phlegmatic people have similar characteristics.
Người u sầu và người lạnh lùng có những đặc điểm giống nhau.

Giải thích: đoạn F

They believe that change threatens the status quo and tends to make people feel uneasy, so people with this communication style, like phlegmatic people, need time to consider the changes in order to adapt to them.


 

Question 40

Choose the correct letter A, B, C or D.
Write your answers in box 40 on your answer sheet.


40.  The writer believes using self-assessment tools can
Người viết tin rằng việc sử dụng các công cụ tự đánh giá có thể


    A. help to develop one’s personality.
giúp phát triển nhân cách của một người.


    B. help to understand colleagues’ behaviour.
giúp hiểu hành vi của đồng nghiệp.

Giải thích: đoạn B

The values in self-assessments that help determine personality style. Learning styles, communication styles, conflict-handling styles, or other aspects of individuals is that they help depersonalize conflict in interpersonal relationships. The depersonalization occurs when you realize that others aren’t trying to be difficult, but they need different or more information than you do. They’re not intending to be rude: they are so focused on the task they forget about greeting people. They would like to work faster but not at the risk of damaging the relationships needed to get the job done. They understand there is a job to do. But it can only be done right with the appropriate information, which takes time to collect. When used appropriately, understanding communication styles can help resolve conflict on teams. 


    C. improve one’s relationship with the employer.
cải thiện mối quan hệ của một người với người sử dụng lao động.


    D. directly resolve conflicts.
trực tiếp giải quyết mâu thuẫn.

Answer:
27. iii
28. vii
29. i
30. iv
31. ix
32. viii
33. V

34. II
35. FALSE
36. TRUE
37. NOT GIVEN
38. TRUE
39. TRUE
40. B

 

1. Mua bộ đề gần 400 bài ielts reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 199k bao gồm toàn bộ đề trong bộ Cambridge ( từ bộ 1 -18) và nhiều đề thi thực tế ( xem danh sách 400 đề ielts reading tại đây). Xem bài mẫu tại đây, Bài mẫu 1, bài mẫu 2, bài mẫu 3. Giải đề bao gồm phần dịch bài đọc, dịch phần câu hỏi, giải thích chi tiết, có thể tải về, in phần đề để luyện tập.

>>>> >>>> Đặc biệt tặng kèm  Dịch và giải chi tiết bộ đề Ielts listening từ Cam 10-18 và tặng kèm hơn 300 đề Ielts thực tế ( không có lời giải chi tiết chỉ có đề và đáp án) ( khác với bộ 400 đề ở trên). Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

 

2. Đặc biệt dành tặng 100 bạn hoàn thành buổi học thử miễn phí khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1, các bạn sẽ được tặng bộ đề 400k bài Ielts reading và bộ đề Ielts Listening bộ Cam từ 10-18 gồm bài dịch và giải chi tiết, giải thích từ vựng khó ( thời hạn sử dụng trong vòng 2 tháng). Xem thông tin khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 và đăng ký học thử tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status