ĐỀ THI IELTS READING VÀ ĐÁP ÁN - The Sweet Scent of Success

The Sweet Scent of Success

A. Innovation and entrepreneurship, in the right mix, can bring spectacular results and propel a business ahead of the pack. Across a diverse range of commercial successes, from the Hills Hoist clothes line to the Cochlear ear implant, it is hard to generalize beyond saying the creators

Thumbnail

DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING VÀ GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN:

The Sweet Scent of Success

 

A. Innovation and entrepreneurship, in the right mix, can bring spectacular results and propel a business ahead of the pack. Across a diverse range of commercial successes, from the Hills Hoist clothes line to the Cochlear ear implant, it is hard to generalize beyond saying the creators tapped into something consumers could not wait to get their hands on. However, most ideas never make it to the market. Some ideas that innovators are spruiking to potential investors include new water-saving shower heads, a keyless locking system, ping-pong balls that keep pollution out of rainwater tanks, making teeth grow from stem cells inserted in the gum, and technology to stop LPG tanks from exploding. Grant Kearney, chief executive of the Innovation Xchange, which connects businesses to innovation networks, says he hears of great business ideas that he knows will never get on the market. “Ideas by themselves are absolutely useless,” he says. “An idea only becomes innovation when it is connected to the right resources and capabilities".

Đổi mới và tinh thần kinh doanh, nếu kết hợp phù hợp, có thể mang lại những kết quả ngoạn mục và thúc đẩy một doanh nghiệp dẫn đầu. Trên nhiều thành công thương mại khác nhau, từ dòng quần áo Hills Hoist đến thiết bị cấy ghép tai Cochlear, thật khó để khái quát hóa ngoài việc nói rằng những người sáng tạo đã khai thác thứ mà người tiêu dùng có thể không phải chờ để chạm tay vào. Tuy nhiên, hầu hết các ý tưởng chưa bao giờ được đưa ra thị trường. Một vài ý tưởng mà các nhà đổi mới đang diễn thuyết cho các nhà đầu tư tiềm năng bao gồm vòi sen tiết kiệm nước mới, một hệ thống khóa không cần chìa, những quả bóng giúp ngăn chặn ô nhiễm từ các bể chứa nước mưa, làm cho răng mọc lên từ tế bào gốc được chèn vào nướu và công nghệ ngăn chặn bình chứa khí hóa lỏng không bùng nổ. Grant Kearney, giám đốc điều hành của Innovation Xchange liên kết các doanh nghiệp với các mạng lưới đổi mới, nói rằng ông ta nghe về những ý tưởng kinh doanh tuyệt với mà ông ta biết sẽ không bao giờ có mặt trên thị trường. Ông ta nói " bản thân những ý tưởng rõ ràng là vô dụng". " Một ý tưởng chỉ trở nên đổi mới khi nó được kết nối với nguồn lực và khả năng phù hợp"B. One of Australia’s latest innovation successes stems from a lemon-scented bath-room cleaner called Shower Power, the formula for which was concocted in a factory in Yatala, Queensland. In 1995, Tom Quinn and John Heron bought a struggling cleaning products business, OzKleen, for 250,000. It was selling 100 different kinds of cleaning products, mainly in bulk. The business was in bad shape, the cleaning formulas were ineffective and environmentally harsh, and there were few regular clients. Now Shower Power is claimed to be the top-selling bathroom cleaning product in the country. In the past 12 months, almost four million bottles of OzKleen’s Power products have been sold and the company forecasts 2004 sales of 10 million bottles. The company’s sales in 2003 reached $11 million, with 700k of business being exported. In particular, Shower Power is making big inroads in the British market.

Một trong những thành công đổi mới mới nhất của Úc bắt nguồn từ chất tẩy rửa phòng tắm có mùi chanh gọi lài Shower Power, công thức được pha chế trong một nhà máy ở Yatala, Queensland. Vào năm 1995, Tom Quinn và Jonh Heron đã mua một công ty về sản phẩm làm sạch đang chật vật OzKleen với giá 250.000. Nó đã bán 1000 loại sản phẩm làm sạch khác nhau chủ yếu là số lượng lớn. Doanh nghiệp đang trong tình trạng rất tệ, công thức làm sạch không hiệu quả và khắc nghiệt về mặt môi trường, và có ít khách hàng thường xuyên. Bây giờ Shower Power được khẳng định là sản phẩm làm sạch phòng tắm bán chạy hàng đầu trên cả nước. Trong 12 tháng qua, gần như 4 triệu chai sản phẩm Power của OzKleen đã được bán và dự đoán của công ty về doanh số 2004 là 100 triệu chai. Doanh số của công ty vào năm 2003 đạt đến 11 triệu với 700 ngàn giao dịch được xuất khẩu. Đặc biệt, Shower Power đang tiến hành cuộc xâm nhập lớn vào thị trường Anh.C. OzKleen’s turnaround began when Quinn and Heron hired an industrial chemist to revitalize the product line. Market research showed that people were looking for a better cleaner for the bathroom, universally regarded as the hardest room in the home to clean. The company also wanted to make the product formulas more environmentally friendly. One of Tom Quinn’s sons, Peter, aged 24 at the time, began working with the chemist on the formulas, looking at the potential for citrus-based cleaning products. He detested all the chlorine-based cleaning products that dominated the market. “We didn’t want to use chlorine, simple as that, he says “It offers bad working conditions and there’s no money in it.” Peter looked at citrus ingredients, such as orange peel, to replace the petroleum by-products in cleaners. He is credited with finding the Shower Power formula. He says, the company is the recipe is in a vault somewhere and in my sole owner of the intellectual property.

Sự thay đổi của OzKleen đã bắt đầu khi Quiin và Heron đã thuê một nhà hóa học công nghiệp để hồi sinh dòng sản phẩm này. Nghiên cứu thị trường đã cho thấy rằng mọi người đang tìm kiếm một chất tẩy rửa tốt hơn cho phòng tắm, thường được xem như phòng khó làm sạch nhất trong nhà. công ty cũng muốn tạo nên công thức sản phẩm thân thiện với môi trường hơn. Một trong những con trai của Tom Quinn, Peter, 24 tuổi vào lúc đó, đã bắt đầu làm việc với nhà hóa học về công thức, tìm kiếm tiềm năng đối với sản phẩm làm sạch có gốc cam quýt. Ông ta đã rất ghét tất cả sản phẩm làm sạch có chứa clo, những sản phẩm đang chiếm ưu thế trên thị trường. Ông ta nói " chúng tôi không muốn dùng clo đơn giản là, ông nói " Nó tạo ra những điều kiện làm việc tồi tệ và không có tiền trong đó". Peter đã xem xét các thành phần của cây có múi như vỏ cam, để thay thế cho các sản phẩm phụ từ dầu mỏ trong chất tẩy rửa. Ông ta được ghi nhận đã tìm ra công thức Shower Power. Ông ta nói, công ty là công thức nằm trong một cái hầm đâu đó và nằm ở quyền sở hữu duy nhất của tôi về sản phẩm trí tuệ này.D. To begin with, Shower Power was sold only in commercial quantities but Tom Quinn decided to sell it in 750 ml bottles after the constant “raves” from customers at their retail store at Beenleigh, near Brisbane. Customers were travelling long distances to buy supplies. Others began writing to OzKleen to say how good Shower Power was. “We did a dummy label and went to see Woolworths,” Tom Quinn says. The Woolworths buyer took a bottle home and was able to remove a stain from her basin that had been impossible to shift. From that point on, she championed the product and OzKleen had its first super- market order, for a palette of Shower Power worth $3000. “We were over the moon,” says OzKleen’s financial controller, Belinda McDonnell.

Ban đầu, Shower Power chỉ được bán với số lượng thương mại nhưng Tom Quinn đã quyết định bán nó với chai 750ml sau khi khách hàng liên tục khen ngợi tại cửa hàng bán lẻ Beenleigh gần Brisbane. Khách hàng đi một quãng đường xa để mua nguồn hàng. Những người khác bắt đầu viết cho OzKleen để nói Shower Power tốt như thế nào. Tom Quinn nói " chúng tôi đã làm một nhãn giả và đến gặp Woolworths". Người mua của Woolworths đã lấy một chai về nhà và có thể loại bỏ vết ố trên chậu mà đã từng không thể thay đổi. Kể từ thời điểm đó, cô ấy đã đấu tranh cho sản phẩm và OzKleen có đơn hàng siêu thị đầu tiên của nó, một bảng màu Shower Power đầu tiên trị giá 3000 đô. Belinda McDonnell, người kiểm soát tài chính của OzKleen, cho biết: " Chúng tôi đã ở trên mặt trăng”E. Shower Power was released in Australian supermarkets in 1997 and became the top-selling product in its category within six months. It was all hands on deck at the factory, labeling and bottling Shower Power to keep up with demand. OzKleen ditched all other products and rebuilt the business around Shower Power. This stage, recalls McDonnell, was very tough. “It was hand-to-mouth, cash flow was very difficult,” she says. OzKleen had to pay new-line fees to supermarket chains, which also squeezed margins.

Show Power đã được tung ra tại các siêu thị Úc vào năm 1997 và trở thành sản phẩm bán chạy hàng đầu trong hạng mục của nó trong vòng 6 tháng. Tất cả mọi người đều tham gia tại nhà máy, dán nhãn, đóng chay Shower Poer để đáp ứng nhu cầu. OzKleen từ bỏ tất cả các sản phẩm khác và xây dựng lại doanh nghiệp xung quanh Shower Power. McDonnel nhớ lại giai đoạn này rất khó khăn. Bà nói " tiền chỉ đủ hoạt động, dòng tiền rất khó khăn". OzKleen đã trả phí dây chuyền mới cho các chuỗi siêu thị điều này cũng là giảm tỷ suất lợi nhuận.F. OzKleen’s next big break came when the daughter of a Coles Myer executive used the product while on holidays in Queensland and convinced her father that Shower Power should be in Coles supermarkets. Despite the product success, Peter Quinn says the company was wary of how long the sales would last and hesitated to spend money on upgrading the manufactur­ing process. As a result, he remembers long periods of working round the clock to keep up with orders. Small tanks were still being used, so batches were small and bottles were labelled and filled manually. The privately owned OzKleen relied on cash flow to expand. “The equipment could not keep up with demand,” Peter Quinn says. Eventually, a new bottling machine was bought for $50,000 in the hope of streamlining production, but he says: “We got ripped off.” Since then, he has been developing a new auto­mated bottling machine that can control the amount of foam produced in the liquid, so that bottles can be filled more effectively - “I love coming up with new ideas.” The machine is being patented.

Bước đột phá lớn kế tiếp của OzKleen đến khi con gái của giám đốc điều hành Coles Myer đã sử dụng sản phẩm trong kỳ nghĩ ở Queensland và thuyết phục cha cô ấy rằng Shower Power nên có trong siêu thị Coles. Bất chấp sự thành công của sản phẩm, Peter Quinn nói công ty thận trọng về việc doanh số sẽ kéo dài bao lâu và ngần ngại chi tiền để nâng cấp quy trình sản xuất. Kết quả là, ông ấy nhớ về thời kỳ dài làm việc suốt ngày đêm để theo kịp các đơn hàng. Các bồn chứa nhỏ vẫn đang được sử dụng, các mẻ nhỏ và các chai được dán nhãn và làm đầy bằng tay. OzKleen tư nhân nhờ vào dòng tiền để mở rộng. Peter Quinn nói " thiết bị có thể không đáp ứng được nhu cầu". Cuối cùng, một máy sản xuất chai mới được mua với giá 250.000 đô với hi vọng hợp lý hóa sản xuất nhưng ông ta nói " Chúng tôi đã bị gạt". Kể từ đó, ông ta đã và đang phát triển một máy đóng chai tự động có thể kiểm soát số lượng bọt được tạo ra trong chất lỏng để có thể làm đầy chai hiệu quả hơn - Tôi thích nghĩ ra các ý tưởng mới'. Máy đang được cấp bằng sáng chế.G. Peter Quinn says OzKleen’s approach to research and development is open slather. “If I need it, I get it. It is about doing something simple that no one else is doing. Most of these things are just sitting in front of people ... it’s just seeing the opportunities.” With a tried and tested product, OzKleen is expanding overseas and developing more Power-brand house­hold products. Tom Quinn, who previously ran a real estate agency, says: “We are competing with the same market all over the world, the cleaning products are sold everywhere.” Shower Power, known as Bath Power in Britain, was launched four years ago with the help of an export develop­ment grant from the Federal Government. “We wanted to do it straight away because we realised we had the same opportunities worldwide.” OzKleen is already number three in the British market, and the next stop is France. The Power range includes cleaning products for carpets, kitchens and pre-wash stain removal. The Quinn and Heron families are still involved. OzKleen has been approached with offers to buy the company, but Tom Quinn says he is happy with things as they are. “We’re having too much fun.” 

Peter Quinn nói cách tiếp cận của OzKleen để nghiên cứu và phát triển là một hướng mở. " Nếu tôi cần nó, tôi lấy nó. Nó là về việc làm thứ gì đó đơn giản mà không ai khác đang làm. Hầu hết những điều này đang ngồi trước mọi người nó chỉ là nhìn thấy cơ hội". Với những sản phẩm được thử nghiệm và dùng thử, OzKleen đang mở rộng thị trường ra nước ngoài và phát triển nhiều sản phẩm gia dụng thương hiệu Power. Tom Quinn, người trước đây điều hành một công ty bất động sản nói " Chúng tôi đang cạnh tranh với cùng một thị trường trên thế giới, các sản phẩm làm sạch được bán khắp nơi". Shower Power, được biết như Bath Power ở Anh được ra mắt cách đây bốn năm với sự hỗ trợ của một khoản tài trợ phát triển xuất khẩu từ Chính phủ liên bang. " chúng tôi muốn làm điều đó ngay lập tức bởi vì chúng tôi nhận thấy chúng tôi có cơ hội tương tự trên toàn cầu" . OzKleen đang đứng thứ ba trên thị trường Anh và điểm dừng kế đến là France. Loại sản phẩm của Power bao gồm sản phẩm làm sạch cho thảm, nhà bếp và loại bỏ vết bẩn trước khi giặt. Gia đình Quinn và Heron vẫn còn liên quan. OzKleen đã được tiếp cận với những lời đề nghị mua lại công ty nhưng Tom Quinn nói ông ấy hài lòng với những thứ như hiện tại. " Chúng tôi đang có quá nhiều niềm vui".

open slather: a situation in which there are no restrictions; free-for-all

 

Questions 1-7

Reading Passage 249 has six paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-G, in boxes 1-7 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

1. Description of one family member persuading another of selling cleaning products.
2. An account of the cooperation of all factory staff to cope with sales increase.
3. An account of the creation of the formula of Shower Power.
4. An account of buying the original OzKleen company.
5. Description of Shower Power’s international expansion.
6. The reason of changing the packaging size of Shower Power.
7. An example of some innovative ideas.

Questions 8-11

Look at the following people and list of statements below.

Match each person with the correct statement.

Write the correct letter A-E in boxes 8-11 on your answer sheet.

List of Statement


 A.  Described his story of selling his product to a chain store
 B.  Explained there was a shortage of money when sales suddenly increased
 C.  Believe innovations need support to succeed
 D.  Believes new products like Shower Power may incur risks
 E.  Says business won’t succeed with innovations

8. Grant Kearney
9. Tom Quinn
10. Peter Quinn
11. Belinda McDonnell

Questions 12-13

Choose the correct letter A, B, C or D.

Write your answers in boxes 12-13 on your answer sheet.

12. Tom Quinn changed the bottle size to 750 ml to make Shower Power

    A. Easier to package.
    B. Appealing to individual customers.
    C. Popular in foreign markets.
    D. Attractive to supermarkets.

13. Why did Tom Quinn decide not to sell OzKleen?

    A. No one wanted to buy OzKleen.
    B. New products were being developed in OzKleen.
    C. He couldn’t make an agreement on the price with the buyer.
    D. He wanted to keep things unchanged.

 

ĐÁP ÁN, GIẢI CHI TIẾT và DỊCH HOÀN THIỆN ĐỀ THI IELTS READING:

The Sweet Scent of Success

 

Questions 1-7

Reading Passage 249 has six paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter A-G, in boxes 1-7 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

1.F Description of one family member persuading another of selling cleaning products.

Mô tả về một thành viên gia đình thuyết phục thành viên khác bán các sản phẩm tẩy rửa

Giải thích:

OzKleen’s next big break came when the daughter of a Coles Myer executive used the product while on holidays in Queensland and convinced her father that Shower Power should be in Coles supermarkets.


2.E An account of the cooperation of all factory staff to cope with sales increase.

Một câu chuyện về sự hợp tác của các nhân viên nhà máy để đối phó với doanh số tăng lên

Giải thích:

Shower Power was released in Australian supermarkets in 1997 and became the top-selling product in its category within six months. It was all hands on deck at the factory, labeling and bottling Shower Power to keep up with demand.


3.C An account of the creation of the formula of Shower Power.

Một câu chuyện về việc tạo ra công thức Shower Power

Giải thích:

The company also wanted to make the product formulas more environmentally friendly. One of Tom Quinn’s sons, Peter, aged 24 at the time, began working with the chemist on the formulas, looking at the potential for citrus-based cleaning products.


4.B An account of buying the original OzKleen company.

Một câu chuyện về việc mua công ty OzKleen gốc

Giải thích:

In 1995, Tom Quinn and John Heron bought a struggling cleaning products business, OzKleen, for 250,000


5.G Description of Shower Power’s international expansion.

Mô tả sự mở rộng quốc tế của Shower Power

Giải thích:

Shower Power, known as Bath Power in Britain, was launched four years ago with the help of an export develop­ment grant from the Federal Government. “We wanted to do it straight away because we realised we had the same opportunities worldwide.” OzKleen is already number three in the British market, and the next stop is France


6.D The reason of changing the packaging size of Shower Power.

Lý do của sự thay đổi kích cỡ đóng gói của Shower Power

Giải thích:

To begin with, Shower Power was sold only in commercial quantities but Tom Quinn decided to sell it in 750 ml bottles after the constant “raves” from customers at their retail store at Beenleigh, near Brisbane.


7.A An example of some innovative ideas.

Một ví dụ về những ý tưởng đổi mới

Giải thích:

 Some ideas that innovators are spruiking to potential investors include new water-saving shower heads, a keyless locking system, ping-pong balls that keep pollution out of rainwater tanks, making teeth grow from stem cells inserted in the gum, and technology to stop LPG tanks from exploding

 


1. Mua bộ đề gần 400 bài ietls reading - Dịch và giải chi tiết Chỉ 99k (thời hạn 1 năm) bao gồm đề trong bộ Cambridge và nhiều đề thi thực tế.

2. Để mua bộ đề Vui lòng điền thông tin theo form tại đây và thanh toán theo thông tin CK trong form. 

3. Sau khi nhận được thanh toán Chúng tôi sẽ kích hoạt truy cập bộ đề qua email trong vòng 30ph. Vui lòng cung cấp địa chỉ email chính xác.

4. Thông tin CK

Chủ tài khoản: TẠ NGUYỄN DIỆU MI/    Số tài khoản: 0441000726026/  Ngân hàng Vietcombank (VCB), CN TÂN BÌNH, PGD LUỸ BÁN BÍCH,HCM LINK QR VIETCOMBANK

Hoặc Thanh toán Momo qua số dt 0932.379.428  LINK QR MOMO


 

Questions 8-11

Look at the following people and list of statements below.

Match each person with the correct statement.

Write the correct letter A-E in boxes 8-11 on your answer sheet.

List of Statement


 A.  Described his story of selling his product to a chain store

Đã mô tả câu chuyện bán sản phẩm của anh ta cho một cửa hàng chuỗi
 B.  Explained there was a shortage of money when sales suddenly increased

Lý giải việc thiếu tiền khi doanh thu bất ngờ tăng
 C.  Believe innovations need support to succeed

Tin tưởng các sáng kiến cần hỗ trợ để thành công
 D.  Believes new products like Shower Power may incur risks

Tin rằng sản phẩm mới như Shower Power có lẽ bị những rủi ro
 E.  Says business won’t succeed with innovations

Nói doanh nghiệp sẽ không thành công với những sáng kiến mới

 

 

8.C Grant Kearney/ Believe innovations need support to succeed

Giải thích: đoạn A

 “An idea only becomes innovation when it is connected to the right resources and capabilities".


9.A Tom Quinn/ Described his story of selling his product to a chain store

Giải thích: đoạn D

“We did a dummy label and went to see Woolworths,” Tom Quinn says. The Woolworths buyer took a bottle home and was able to remove a stain from her basin that had been impossible to shift. From that point on, she championed the product and OzKleen had its first super- market order, for a palette of Shower Power worth $3000.


10.D Peter Quinn/ Believes new products like Shower Power may incur risks

Giải thích: Đoạn F

Despite the product success, Peter Quinn says the company was wary of how long the sales would last and hesitated to spend money on upgrading the manufactur­ing process.


11.B Belinda McDonnell/ Explained there was a shortage of money when sales suddenly increased

Giải thích: Đoạn E

 It was all hands on deck at the factory, labeling and bottling Shower Power to keep up with demand. OzKleen ditched all other products and rebuilt the business around Shower Power. This stage, recalls McDonnell, was very tough. “It was hand-to-mouth, cash flow was very difficult,” she says.

 

Questions 12-13

Choose the correct letter A, B, C or D.

Write your answers in boxes 12-13 on your answer sheet.

12. Tom Quinn changed the bottle size to 750 ml to make Shower Power
Tom Quinn đã thay đổi kích thước chai đến tận 750ml để làm cho Shower Power


    A. Easier to package.

Dễ đóng gói hơn
    B. Appealing to individual customers.

Thu hút khách hàng cá nhân

Giải thích: Đoạn D

To begin with, Shower Power was sold only in commercial quantities but Tom Quinn decided to sell it in 750 ml bottles after the constant “raves” from customers at their retail store at Beenleigh, near Brisbane.


    C. Popular in foreign markets.

Phổ biến trong các thị trường nước ngoài
    D. Attractive to supermarkets.

Thu hút các siêu thị

13. Why did Tom Quinn decide not to sell OzKleen?

Tại sao Tom Quinn quyết định không bán OzKleen?

    A. No one wanted to buy OzKleen.

Không ai muốn mua OzKleen
    B. New products were being developed in OzKleen.

Các sản phẩm mới được phát triển ở OzKleen
    C. He couldn’t make an agreement on the price with the buyer.

Ông ấy không thể thỏa thuận về giá với người mua
    D. He wanted to keep things unchanged.

Ông ấy muốn giữ mọi thứ không thay đổi

Giải thích: đoạn cuối

OzKleen has been approached with offers to buy the company, but Tom Quinn says he is happy with things as they are. “We’re having too much fun.” 

 

 

 

>>>>>>>>> Tham khảo chi tiết về khóa học Ielts Speaking online 1 kèm 1 tại đây

 

Answer:
1. F
2. E
3. C
4. B
5. G
6. D
7. A
8. C
9. A
10. D
11. B
12. B
13. D


 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

DMCA.com Protection Status